PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal FlOlVnFRnAfï If TT T 1 CMQ De bureaux"van ons Dlad zjjn gevestigd te: Viissingen: Redactie Franco per post ƒ2,63 0ei kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct, IJLriNLJIllVL'.ttU ID JULI lï7<IO en Administratie Walstr. 58-60; tel. 10 (2 iU"en> Redactie na ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12J ct., minimum per adver- iSnlS25liUdMiddelburg: üondensche Kaaf 29, Redactie tcntie I 2.05. EO «tKmn.m.m P«». DIT NUMMER EfSTAAT UIT 1 BLADZIJDEN Torllü 15. f.L mIÏ, na RanlóorSd t#l.' (maximum 6 regels58 cent. dienstaanvragen en dlenstaanoie- Kanaalstraat 45, tel 234; Oostburg: Redactie en Administrate dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer 186ste JAARGANG NUMMER 162 Breedestraat 45. rel. 102; Breskens Dorpsstraat 35, tel. 21. Sterke Sovjet tegenaanvallen ineengestorL ZWARE TERREU RAANV AL OP AKEN. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Woensdag bekend: Sterke tegenaanvallen dei- bolsjewieken in het gebied van Bjelgorod zijn Dinsdag onder uiterst zware veïliezen ineen gestort. Alleen in één sector werden twee vijandelijke regi menten volkomen uiteengesla gen en talrijke gevangenen binnengebracht. De vijand ver loor .in dezen gevechtsséctor ook Dinsdag weer ruim 200 tanks. In het gebied ten Oosten en Noorden van Orel hebben de bolsjewieken weer met ver sterkte strydlcrachten felle aanvallen uitgevoerd. De ge vechten, waarbij de tegenstan der ondanks uiterst zware bloedige oxfers geen succes kon bevechten, duren op het oogenblik, nu Duitsche reser ves voor den tegenaanval zijn aangetreden, nog met de groot ste felheid voort. De beide laatste dagen zijn hier even eens ruim 200 vijandelijke tanks vernietigd. Het Duitsche luchtwapen heeft met sterke strijdkrach ten in de gevechten aan het Oostelijke front ingegrepen, talrijke tank3 vernietigd en 212 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. In Zuid Sicilië zijn de Duit sche en Italiaansche troepen nog steeds in zware gevechten gewikkeld met de vijandelijke landingstroepen, die uit de lijn Augusta-Licata onze stellin gen in het gebergte en ten Zuiden van Catania trachten aan te vallen. Duitsche en Italiaansche vliegerformaties zetten haar onophoudelijke aanvallen op de Britsch-Amerikaansche zee- strijdkrachten en transport schepen met succes voort. 34 vijandelijke vliegtuigen zijn bo ven de Middellandsche Zee neergeschoten. Britsche formaties bommen werpers hebben Dinsdagnacht een zwaren terreuraanval ge richt op de stad Aken. In de woonwijken der oude en der binnenstad ontstonden groote vernielingen. Vele openbare ge bouwen en cultuurmonumen ten werden verwoest. De dom van Aken werd getroffen. De bevolking leed zware verliezen. Bij het naderen en wegvliegen boven de stad werden 21 bom menwerpers yeergeschoten. Naar achteraf gemeld'wordt zijn van de in den nacht van 12 op 13 Juli naar Turijn ge vlogen formaties bommenwer pers op de heen- en terugtocht door Duitsche luchtverdedi gingskrachten 11 viermotorige vliegtuigen neergeschoten-. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Dinsdagnacht de haven en stad van Huil aangevallen, benevens voor den oorlog be langrijke doelen aan de Zuid kust van Engeland, met bom men van alle kalibers. Vijandelijke troepen op Sicilië dringen op. Het Italiaansche weermacht- bericht van Woensdag meldt dat het den vijand, die bij zijn offensief voortdurend nieuwe formaties in den strijd brengt, gelukt is uit de kuststrook van Licata tot Augusta verder op te dringen. Hij rukt op in het bergland van Zuidoost Sicilië en staat voor de vlakte van Catania. Aan het geheele front zijn de Italiaansche en Duit sche troepen in harde gevech-i ten gewikkeld. spil 11 vliegtuigen neergescho ten, twaalf andere toestellen werden door het geschut op Sicilië en 4 door de artillerie op Sardinië vernietigd. Zeven tor pedovliegtuigen werden het slachtoffer van onderweg zijn de Italiaansche eenheden. Veer tien eigen vliegtuigen zijn van de operaties van den dag niet teruggekeerd- In de centrale Middelland sche zee heeft een duikboot een schip van 15.000 brt. tot zinken In nachtaanvallen langs de kust van Oost-Sicilië hebben Italiaansche torpedovliegtuig formaties twee groote schepen en een torpedobootjager in den grond geboord en zes kruisers beschadigd, waarbij een zwa ren kruiser, benevens twee torpedobootjagers, een grooten koopvaarder en andere kleine re zeeschepen. In luchtgevechten boven het eiland hebben de jagers der gebracht. Een andere duikboot vuurde een torpedosalvo af op een formatie torpedobootja gers, waarvan er twee getrof fen werden. Een derde duik boot heeft een torpedobootja ger der Fearless-klasse en een torpedobootjager der Jervis- klasse getorpedeerd. De vier laatstgenoemde torpedobootja gers moeten als in den grond geboord beschouwd worden. Het aantal slachtoffers van De dom van Aken zwaar bescliadigd. Naar pas thans bekend wordt, is bij den luchtaanval van Dinsdagnacht op de oude Duit sche kroningsstad Aken ook de meer dan duizend jaar oude dom, die voor een groot deel door Karei den Groote werd gebouwd, zwaar beschadigd. Alleen reeds de beroemde „Pfalzkapell-e" van den dom, de historische bewaarplaats der kroningsversierselen van de Duitsche keizers, werd door 27 brandbommen, 4 fosforbus- sen en 6 fosforflesschen getrof fen. Het blusschingswerk laat nog niet toe, den omvang van de aangerichte schade vast te stellen. In den dom te Aken bevindt zich ook het graf van Karei den Groote. Behalve de dom hebben nog andere cultuurmonumenten schade opgeloopen. Vliegtui gen van drie aanvliegende es kaders concentreerden hun aanvallen op het stadscentrum, waar de wereldberoemde bron nen en cultuurmonumenten ge legen zijn, een gebied derhal ve, waaruit om die reden al eeuwen lang alle industrie ver wijderd is gehouden. In het cultuurgebied alleen ..erden- het klassieke bouw werk van Schinkel, de Elisen- fontein en het „Wespienhaus" van den bouwmeester Couven, dat in de laatste decennia met medewerking van het buiten land is gerestaureerd, en dat een fraai woonhuis is in den rococo-stijl, volledig verwoest. Tevens werd in het stadscen trum de kroningszaal van het raadhuis van Aken, waarin meer dan 35 Duitsche konin gen gekroond werden, vernie tigd. Het karaktér van den aan val op Aken wordt het best weergegeven door de vermel- diing, dat tegen de binnenstad behalve brisantbommen hoofd zakelijk fosfor en andere En- gelsche brandbare stoffen ge bruikt werden om de wonin gen, cultuurmonumenten en de bevolking te treffen. de in het weermachtbericht van Dinsdag gemelde vijandelijke luchtaanvallen op Reggio di Calabria en Messina bedroeg te Reggio honderd dooden en 55 gewonden en te Messina 76 dooden en 2 gewonden. De verliezen der geallieerde marine bij Sicilië. Het agentschap Stefani geeft de verliezen, die de laatste 48 uur door de vliegtuigen van de spil en Italiaansche duikböo- ten aan de vijandelijke marine zijn toegebracht, als volgt op: vijf torpedojagers tot zinken gebracht, acht kruisers door bommen en torpedo's getroffen en zwaar beschadigd, twee tor pedojagers beschadigd. In dien zelfden tijd verloor de vijande lijke luchtmacht boven Sicilië en Sardinië 59 vliegtuigen. Geallieerde aanval op Sicilië in twee richtingen. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: De situatie op Sicilië is iets dui delijker geworden. De vijande lijke vloten hebben van den toestand gebruik weten te ma ken, hoewel hun verliezen zwaar zijn. De gelande eenhe den konden zoo versterkt wor den, dat de kuststrook van Licata tot Augusta een steun puntstelling van den vijand ge worden is, vanwaar de aanval in twee richtingen ondernomen wordt: naar het bergland van Zuidoost Sicilië en naar' de vlakte van Catanda, waarvoor hij reeidts staat. Dat be teekent. dat de gevechten thans in eeri^i, uiterst zwaar stadium gera ken. Luchtaanval op voorsteden van Parys. Woensdagochtend zijn bij een Engelsch-Amerikaanschen luchtaanval op de voorsteden van Parijs 40 personen gedood en ruim 100 gewond.. O.a. werd een weeshuis getroffen en werd een tiental kinderen min of meer ernstig gewond. Administratie* onvoldoende bijgehouden. Het voedselvoorzieningsbesluit legt ieder, die zich op het-ter rein van de voedselvoorziening beweegt, verplichtingen op. Tot deze verplichtingen behoort ook het houden van aantee- keningen van alles, wat het bedrijf van den ondernemer be treft. Ofschoon het dus een ad ministratieve aangelegenheid is, gaat de beteekenis van het voorschrift daar ver boven uit. Men denke slechts aan de con trole. Zoo moet het mogelijk zijn uit Ü3 aanteekeningen den voorraad, de ontvangen en de verwerkte hoeveelheden grond stoffen op te maken en móet kunnen blijken, dat de toege wezen grondstoffen inderdaad in de daarvoor bestemde pro ducten zijn verwerkt. Waar dat niet mogelijk blijkt te zijn en d' halve de admi nistratie onvoldoende wordt bijgehouden, is sprake van een ernstig verzuim, daar knoeierij kan worden verondersteld. De tuchtrechter te Haarlem heeft onlangs in een dergelijk geval een hooge boete opgelegd en getuigde daarmede van zyn opvatting over den ernst van het gepleegde verzuim. De di recteur van een bouillonfa- briek, wiens voorraad- en ver werkingsadministratie niet op de voorgeschreven wijze was bijgehouden, is in het onder havige geval veroordeeld tot een boete van 2500.—% De organisatie van de voedsel voorziening eischt- nauwkeurig hakomen van verplichtingen! Generaal Giraud zal bin nenkort een bezoek aan Londen brengen. DE DOKTERSKWESTIE. Aan het einde van de dok terskwestie wordt van bevoeg de zijde medegedeeld: .3 van alle dokters, die zooals onlangs medegedeeld den eensluiüenden brief ge schreven hadden hebben schriftelijk bij den rijkscom missaris hun verontschuldigin gen aangeboden en telelijker- tïjd overeenkomstig verklarin gen afgelegd. Het is teekenend, dat de aanstichters van de briefactie, die, zooals bekend, zich volko men op den achtergrond heb ben gehouden, de handtee- keningen van talrijke dokters vervalscht en de betrokkenen op deze wijze in een pijnlijken toestand gebracht hebben. Kachels zoo eenvoudig mogelijk Blijkens een beschikking van den secretaris-generaal van het 'departement van handel, nij verheid en scheepvaart is het met ingang van 14 Juli 1943 verboden bij de vervaardiging van haarden, haardkachels en kachels werkzaamheden te verrichten, welke voor een goede werking van deze pro ducten niet van belang zijn; meer speciaal worden hier be doeld werkzaamheden, die ver fraaiing ten doel hebben. Over het eerste halfjaar van 1943 is bij de rijkspost spaarbank 122 rnillioen gulden meer ingelegd dan terugbe taald (v.j. 25 millioen). In de maand Juni alleen reeds 22 millioen gulden (v. j. 4, mil lioen) Het aantal boekjes steeg in Juni met 18.937 (v.j. 3.734). De instrumenten van het rijksinstituut voor seismologie hebben Dinsdag om 5 uur 17 min. 35 sec. een lichte nabije aardbeving opgeteekend. Ver moedelijk betreft het hier een nabeving, volgende op de aard beving van 28 Mei uit het epi centrum der Schwaebischen lAlp. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S.. HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het S.S. ErsatzKommando Nleder- lande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leeftijd van 1745 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel Kunnen geveD aan de eischen, die do rplelding hun stelt. Kunnen zich bU de genoemde adressen ervoegen, teneinde gekeurd te wor de Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland mo blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Ne derland of bij het wachtbataljon ln Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. In Ne- lerland willen toetreden. Personen tusschen 1835 Jaar, die aanmeldingsptlchtlB zijn voor den ar beidsinzet kunn i zicb eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 914.09 uur Rotterdam, Deutsches Haus. Westzeedijk. 18.7.43 9—12.00 uur Breda, resL modern. Markt. 1518.00 uur Den Bosch, hotel Noord Brabant. Markt 45. 19.7.43 9—12.00 uur Venlo. Deut sches Haus, Egmondsttaat 16. 1518.00 uur Arnhem, café Royal. 20.7.43 912.00 uur Hengelo, café Modern. Spoorstraat 18. 15—18.00 uur Zwolle, hotel Gtjten- beek. 21.7.43 9—12.00 uur Assen, Concert huis a, d, vaart. 1518.00 uur Groningen, Concert huis, Poelestraat. 2.7.41 9—12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 9—14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 24.7.43 9—13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangslager. Leusderweg. 28.7.43 9—14.00 uur t)en Haag. café Den Hout, Bezuldenhoutscheweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1