PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week Of J 2.42 per kwartaal Franco per post J 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct, ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 Ct.. .minimum per adver tentie 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 58 cent. dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer MAANDAG 12 JULI 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 1 BLADIJDEN NUMMER 159 De Bureaux van ons oiad zjjn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel 578; Middelburg: Londenache Kaal 29, Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2S63, na kantoortijd tel. 2475; Souburg Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Vijandelijke troepen landen op Sicilië. ER WOEDT EEN HEVIGE SLAG. Het Italiaansche hoofdkwar tier deelde Zaterdag mede, dat de vijand Vrijdagnacht, gesteund door sterke vloot-en luchtformaties en met ge bruikmaking van detachemen ten valschermjagers, den aan val op Sicilië heeft ingezet. Zondag werd gemeld, dat langs de kuststrook van Zuid oostelijk Sicilië, waar Italiaan sche en Buitsche troepen de gelande vijandelijke strijd krachten energiek bestrijden en onder hun druk dapper standhouden, een hevige slag woedt. De vijandelijke lucht macht ontplooit een levendige activiteit. Bij de luchtaanval len van Vrijdag werden 33 vij andelijke toestellen vernield en Zaterdag 31. Italiaansche torpedovlLeg- tuigen die herhaaldelijk de vij andelijke convooien aanvielen, brachten 2 schepen met een gezamenlijken inhoud Van 13000 ton en een schip van niet nader aangeduid type tot zinken' Zij beschadigden bo vendien ernstig 2 kruisers en talrijke koopvaardijschepen, waarvan er verscheidene in brand geraakten. In de Tunesische wateren werden drie schepen met to taal 29000 ton getroffen en zwaar beschadigd. Een lichte kruisen, 7 trans portschepen van groote en middelbare tonnage en vele landingsbooten werden her haaldelijk door de Duitsehe luchtmacht getroffen, zoodat stellig verwacht kan worden, dat zij later gezonken zijn. Aan -de landingsoperaties wordt, naar het A.N.P. uit Berlijn meldt, deelgenomen door Britsche, Canadeesche en Amerikaansche eenheden. De invallers werden onmiddellijk in zware gevechten gewikkeld, die voor hen buitengewoon zware verliezen brachten. De gedaalde afdeelingen val schermjagers konden omsin geld en qpschadelijk gemaakt worden. Alle parachutisten werden vernietigd. De diplomatieke medewer ker van het agentschap Stefa- ni schrjjftOmtrent het ver loop van de operaties op Si cilië kunnen om militaire re denen voorloopig slechts de volgende feiten worden meege deeld: 1. Alle parachutisten werden vernietigd. 2. Alle pogingen der Engelsch-Amerikaansche troepen van de kust uit m het binnenland door te dringen werden tot nu toe tot misluk king gebracht. De gevechten zijn buitengewoon hevig, on onderbroken en dramatisch. Doch de algemeene ontwikke ling van de operaties laat de gevolgtrekking toe, dat de op bluf berustende hoop van den vijand door de harde werke lijkheid is te niet gedaan. Met de grootste koelbloedigheid vervullen de Italiaansche en Duitsehe troepen, gesteund door de vaderlandsliefde der bevolking stelselmatig hun t&ak. De Siciliaansche bevolking heeft de eerste dagen van den strijd een werkelijk heldhaf tige houding aan den dag ge legd. Zij heeft bijv. meege werkt aan de arrestatie van de parachutisten en zich over al vrijwillig aangemeld voor 't "bespoedigen der transporten en het herstel van de door de luchtaanvallen aangerichte schade. De landing geen verrassing. In de Wilhelmstrasse te Ber lijn werd verklaard ,dat men door de Engelsch-Amerikaan sche landingspogingen op Si cilië geenszins verrast, is, aan gezien de voorbereidingen van aen vijand reeds langen tijd op een dergelijke actie wezen. De Berlrjnsche pers wijst er op, dat het voorgenomen offensief der Sovjets in den centralen sector en de En gelsch-Amerikaansche aanval op Sicilië gelijktijdig hadden dienen te geschieden om de krachten van de as te ver snipperen, maar dat dit pro gram door het Duitsehe ini tiatief bij Koersk in de war geschopt is. DE SLAG IN HET OOSTEN RAAST VOORT. ZEEGEVECHT IN HET KANAAL. Het opperbevel van de Duit sehe weermacht maakte Zon dag bekend: De groote slag in het Oos ten raast voort. Onze troepen konden in hevige gevechten nieuw terrein winnen en 193 vijandelijke pantserwagens vernietigen. Ondanks de slech te weersgesteldheid onder steunde de luchtmacht de aanvallen van het leger met sterke strijdkrachten. Concen traties pantserwagens en troe pen van den vgand werden uit eengeslagen en 85 Sovjetvlieg tuigen .neergehaald. Dichte Duitsehe zeestrijd- krachten vielen verrassend de haven Atsjulef aan de Zee van Azof aan, brachten 3 kust vaartuigen tot zinken en be schadigden 3 andere kustvaar tuigen ernstig. Aan de Zuidoostkust van Si cilië zijn hevige gevechten aan den gang van Duitsehe en Ita liaansche troepen met gelande vijandelijke strijdkrachten. Bo ven Sicilië en in de wateren om het eiland werden tot dus ver 64 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Italiaansche torpedovliegtuigen brachten 3 schepen tot zinken, waaronder 2 transportschepen van .13000 ton en beschadigden in ge- me enschappelgken aanval met sterke Duitsehe luchtstrijd krachten drie kruisers en tal rijke groote en middelmatig groote transportvaartuigen alsmede vele landingsbooten zoo ernstig, dat verscheidene van die schepen als vernietigd beschouwd kunnen worden. In het Kanaal ontstond op 10 Juli een gevecht tusschen een formatie Engelsche torpe dojagers en motortorpedoboo- ten eenerzijds en lichts Duit sehe zeestrijdkrachten ander zijds. Een Britsche torpedoja ger en 2 kanonneerbooten werden door artillerievuur tot zinken gebracht, anderen wer den ernstig beschadigd. Aan Duitsehe zijde ging een een heid verloren, waarvan de be manning voor het grootste deel gered werd. BEKENDMAKING. Het bureau van den bevel hebber der weermacht in Ne derland deelt mede: Wederom moesten drie Ne derlanders, die zich aan sabo tage schuldig maakten en le ven en goed van eigen landge- nooten en van de bezettende mogendheid in gevaar brach ten, door een krijgsgerecht ter dood veroordeeld worden, nl. 1. Evert Ruivenkamp, gebo ren 3 September 1915 te Phi ladelphia; 2. Dominicus Hendrik Mid dendorp, geboren .19 Novem ber 1919 te Kampen; 3. Gerard van der Laan, ge boren 15 Januari 1913 te Den Haag. De vonnissen zijn door fusil- leering voltrokken. WAARNEMEND COMMISSARIS-GENERAAL VOOR BIJZONDERE GEVALLEN. Het rijkscommissariaat maakt bekend: „De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft, overeenkomstig paragraaf 4 van de verorde ning tot uitoefening v£(n de re- geeringsbevoegdheden in Ne derland (nr. 3/40) en de par. 1, en 7 van het decreet betref fende den organisatorischen opbouw van de dienstbureaux van den rijkscommissaris, den Dienstleiter Pg. Willi Ritter- busch met ingang van 9 Juli 1943 belast met het waarne men van de werkzaamheden van commissaris:generaal voor bijzondere gevallen, daarbij in begrepen die taken, die bij bij zondere besluiten opgedragen werden aan den commissaris- generaal voor bijzondere geval len". Het Britsche s.s. Vernon City is in het Zuiden van den Atlantischen oceaan getorpe deerd en gezonken. - De Amerikaansche minis ter van oorlog, Henry Stim- son, is in Engeland aangeko men, om belangrijke bespre kingen te voeren. „DE GOEDE VELDHEER MAAKT DEN GOEDEN SOLDAAT" Een oud spreekwoord, maar vol beteekenis in deze dagen. Voor den jongen Nederlander, die een eer in stelt een goed soldaat te zijn, bestaat de mogelijkheid daartoe te worden gevormd in liet keurkorps van, de beste legers die er maar zijn. Tezamen met de Noorsche, Deen- sche en Vlaamsche vrijwilligers wil bij gevormd worden tot een goed soldaat van den Führer, den bes ten veldheer van dezen oorlog. En als goed soldaat wil hij *het zijne bijdragen óm Europa te ver lossen en voor goed te bevrijden van de bolsjewistische horden uit het Oosten. HU meldt zich daarom bü de Waffen-S.S. of bü het Vrüwilli gers Legioen. Blijft gü dan niet achter, jonge Nederlanders, maar volgt voorbeeld. Acht schepen tot zinken gebracht. Duitsehe duikbooten hebben opnieuw krachtig beveiligde convooien aangevallen. Zij brachten in hardnekkige ge vechten onder de Braziliaan- sche kust en in het centrale deel van den Atlantischen Oceaan in totaal acht sche pen met een gezamenlijken in houd van., 51.000 ton tot zin ken. Daarmede zgn in negen dagen tijds 21 Britsche en Amerikaansche koopvaardij, schepen met een gezamenlij ken inhoud van 125.000 ton door duikbooten in den gTond geboord. Terugvoering in krijgsgevangenschap. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Nicderlanden betreffende terugvoering in krügsgevangenschap van de voormalige' Nederlandsche neermacht, worden bü deze voor aanmelding opge roepen Het diem tpliohtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de volgende regimenten-en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeeleu, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelükcn dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Webrmaclitlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat De dienstplichtigen der Zeemacht en al haar oorlogBformatjes op 19 Juli 1943; de dienstplichtigen van het 22e Beg# Infanterie op 20 Jnli 1943; van het le Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren mo- torrüders op 21 Juli 1943; van het 2e Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren mo torrijders op 22 Juli 1943; van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regiment Huzaren het le eikadron pantserwagens en het ie eskadron pantserwagens op 23 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: Van het 21c R. I. en zün oorlogstormnties de in de jaren 1924—* 1915 geborenen op 19 Julii 1943; en de in de jaren 19141904 geborenen op 20 Juli 1943; van het 2e Keg. Velifcirtillerie 0p 21 Juli 1943; van het le reg. Wielrüders op 22 Juli 1943; van het-3e Reg. Veldartillerie op 23 Juli 1943, Bü de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewü*, do distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelük, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Dnitschland werkende grensgangers, voor wie een „Bescheinigong" (terklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewüs bü hun werkgever ol bü de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bü de aanmelding toonen. Na de welding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelük weder aan den .werkgever resp. de instantie, die de belangen behar tigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tüd uit te betalen. De Nederlandsche spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klasse. Degenen, die tot aan melding verplicht zyn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bü flen stationschef, van het station van vertrek. Kleeding, Voor zooveel mogelük uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondageche klecren, wollen dekens, ondrgoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te bren gen. De gczamenlüke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zün vrügesteld personen, die zich op 25 Me] 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Doitsehe weermacht bezette gebieden bniten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehls haber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krügsgevangensohap tracht te onttrekken, moet rekenen op do strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bü dergelüke pogingen steunen. Inruiling; speciale vergunningen. Houders van na 11 April 1943 uitgereikte speciale ver gunningen (met bijbehoorende punten), welke bescheiden op 12 Juni 1943 ongeldig zijn ver klaard, kunnen op nader door de distributiediensten te bepa len tijdsGppen aldaar een aan vrage indienen ter verkrijging van nieuwe textiel-distributie- bescheiden. Het koopen op punten der textieikaart. Bij' den aankoop van textiel producten is het geoorloofd om, indien de geldige punten der textieikaart van den persoon voor wien het artikel bestemd WEDEROM EEN KILOGRAM AARDAPPELEN EXTRA. Voor de week van 11 tot en met 17 Juli 1943 wordt weder om een extra rantsoen aard appelen van één kilogram be schikbaar gesteld en wel op bon Algemeen 618 van de bon kaart voor voedingsmiddelen. Bij onze Vrijwilligers. Er wordt goed voor de Jongens gezorgd. Etenhalers op weg naar de voorste linies. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het S.S. Ersatzkommando Nteder- lande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, den leeftUd van 1745 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld sUn zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bü de genoemde adressen ■ervoegen, teneinde gekeurd te wor- :erBU de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen strekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrüwilligers, die om be paalde redenen In Nederland moeten blüven, de mogelükheid bestaat, hun dienst te doen bü de landwacht Ne derland of bü het wachtbataljon ln Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. ln Ne derland willen toetreden. Personen tusschen 1835 Jaar, die is, verbruikt zgn, de geldige punten der textielkaarten te gebruiken voor de gezinsleden van den kooper, mits op deze textielkaarten dezelfde ge slachtsnaam en hetzelfde adres voorkomen. Bij den aankoop moeten de distributiestam kaarten van den kooper en van de betrokken gezinsleden wor- den overgelegd. S3 PK FriUch-0-H-P m aaameldingsplichtlg Ztjh voor den ar beidsinzet kunn a zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden eo worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9—14.00 uur Rotterdam* Deutsches Haus, Westzeedtjk. 18.7.43 9—12.00 uur Breda, rest* modern. MarkL 1518.00 uur Den Bosch, hotel Noord Brabant. Markt 45. 19.7.43 912.00 uur Venlo, Deut sches Haus, Egmondstraat- 16. 1518.00 uur Arnhem, café Royat. 20.7.43 9—12.00 uur Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18. 1518.00 uur Zwolle, hotel Gtjten- beek. 21.7.43 9—12.00 uur Assen, Concert- huis a. d. vaart. 1518.00 uur Groningen, Concert huis, Poelestraat. 2.7.43 9—12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 914.00 uut Amsterdam, Dam 4. 24.7.43 913.00 uur Utrecht N.Y* Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 914.00 uur Amersfoort* Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 26.7.43 9—14.00 uur Den HaaR café Dm Hoot, BezuldenhoutscheweR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1