PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT inieuw zware vijandelijke vliegtuigverliezen. i Terugvoering in krijgsgevangenschap. BEZIT DER VER STATEN STEUNPUNTEN DER VS. BRITSCH BEZIT 's_jFRANSCH BEZIT ts hf mn ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal emi^ranco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. idveADVERTENTlE^RIJS: Per m.m. .121 ct., minimum per adver- alleeentie 2.05. Bij abonnement speciale prjjs. Kleine advertenties ns ((maximum 6 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie- OöWftingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer DINSDAG 6 JULI 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG BLADIJDEN NUMMER 154 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vliesinaen' Redactip en Administratie Walstr. 58-60* tel. 10 (2 lünen), Redfctie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaaf 29, Redactie rr it! a 35'1* ®oes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2476; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens Dorpsstraat 35, tel. 21 t ee Het opperbevel van de Duit- keache weermacht deelde Maan- 1 d«ag mede: b« in eenige sectoren van het £°t>ostebjke front was de ge- ^echtsactiviteit Zondag iets ska»evendiger dan op de voorgaan- i, hde dagen. Met het op 4 Juli tnge?emelde aanvalssucces in het env€,agunengebied van het Koe- jan-bruggenhoofd kwamen ge- .rryechten op een buitengewoon 2 torioeilijk terrein, die verschei dene weken duurden, tot een ^^oorloopig einde. De vijand 'erloor in totaal 2000 man aan looden en gevangenen en tal- ijke licnte en zware infante- lewapenen. In samenwerking net de luchtmacht werden bii- ïa 700 vijandelijke booten buit- Rrémaakt, vernield of bescha- ligd. Duitsche jagers sloegen Zon- lagnacht een aanvalspoging 'an een formatie vijandelijke «rpedovliegtuigen op een con- yooi in de wateren van het looge Noorden af en vernietig- len, zonder zelf verliezen te Étjden, 20 vijandelijke vliegtui gen. Hierbij behaalde luitenant Veissenberger 7 overwinnin- jen in de lucht. In het Middellandsche Zee gebied en boven het bezette gebied in het Westen leden de Britsche en Amerikaansche luchtmachten, die vergeefs trachtten vliegbases, verkeers. wegen en industrieele instal laties aan te vallen, in heftige luchtgevechten opnieuw zware verliezen. Boven Italiaansch gebied werden 56 vliegtuigen neergeschoten, waarvan 28 door de Duitsche luchtmacht, boven het bezette gebied in het Wes ten 29 vliegtuigen, in totaal dus 85, voor het meerendeel zware viermotorige bommen werpers. Negen Duitsche jacht vliegtuigen keerden van de operaties niet terug. Vijf afzonderlijk vliegende vijandelijke bommenwerpers lieten Zondagnacht eenige bommen op -West-Duitsche ge bied vallen. De schade is on aanzienlijk. Duitsche duikbootën hebben in de Middellandsche Zee in scherpe gevechten 4 schepen met een gezamenlijken inhoud van 21.000 ton, die deel uit maakten van krachtig be schermde convooien, tot zinken gebracht. OFFENSIEF AAN OOS TELIJK FRONT OP KOMST? De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De toestand aan het Ooste- lijk front heeft thans een uiter- in- 3te spanning bereikt. Ieder av jogenblik kan een groote aan- ïd- fal beginnen, zoo verluidde ica Maandagmorgen in de Wil- nelmstrasse van militaire zij- Ie. Zoowel de Duitsche alsook Je bolsjewistische voorberei- dingen hiertoe zijn thans vol- tooid. Uit waarnemingen is geble ken, dat de bolsjewisten hun massale troepenbewegingen in de centrale en Zuidelijke sec- toren van het Oostelijk front ie. beëindigd hebben. Zij v— 5°. fhans nog slechts aan d< ïte voorbereidingen. Duitsche Xn ,'erkenning'safdeelingen peilden Zondag den geheelen dag de Vijandelijke linies, terwijl de ■■Duitsche luchtmacht de bolsje wistische stellingen, troepen- j^fcJtoncentraties, colonnes en de j%<oevoerwegen bombardeerde. Ook in en achter de Duit- linies heerscht op het LUCHTAANVALLEN OP ITALIË. Vijandelijke formaties vlieg tuigen hebben Zondag bommen laten vallen op Catania, Sciac- coa, kleine plaatsen van Sicilië en in het gebied van Cagliari, waarbij licht schade werd ver oorzaakt en eenige slachtoffers werden gemaakt. Italiaansche jachtvliegtuigen haalden in achtereenvolgende aanvallen 25 machines omlaag. Gedurende de twee laatste dagen heeft de vijand in totaal in den Ita- Ivaanschen sector 108 vliegtui gen,. waarvan de meesten meermotorige bommenwerpers. oogenblik nog rust, maar ook hier zijn thans alle voorberei dingen voor den aanvdl en de verdediging getroffen. De bol sjewisten stuurden herhaalde lijk kleine verkenningsafdee- lingen door het Niemandsland, doch telkens werden zij. nog vóór het bereiken der Duitsche linies, in het geconcentreerde spervuur opgevangen terug geslagen.^, »e Rijkscommissaris, Rijksminster dr. S?yss-lnquart, brengt een laatsten roet aan den overleden Hauptdienstlelter, Generalkommlssar Fritz Schmidt ijdens de Part(jbegrafen!s, welke Vrijdag te Munster plaats heeft gevonden SS Bildber. Fritz Hoffmann-Stapf-Pax m SIKOKSKI OMGEKOMEN. Naar Reuter meldt is Zon dagnacht de vroegere Pool- sche minister van oorlog en leider van het Poolsche emi grantencomité te Londen, Si- korski, omgekomen. In een communiqué van 't Britsche ministerie van lucht vaart wordt gezegd, dat Si- korski is overleden, „toen een van Gibraltar opgestegen Li- berator-bommenwerper neer stortte en tegen den grond te pletter sloeg". Ook het Poolsche gevolg, w.o. generaal-majoor KlimecK, mevr. Leoniowska, de particu lier secretaris van Sikorski, Adam Kulakowski zijn per soonlijke adjudant, lt. Pobiews- ki, kol. Marecki, kol. Gra- lewski, en het parlementslid majoor Victor Cazalet, die sinds 1940 politiek verbin dingsofficier van Sikorski was, alsmede de dochter van Si korski, vonden den dood. De bestuurder van het vliegtuig, een Engelscnman, heeft er het leven afgebracht. Het totaal aantal vermisten bedraagt 17. Werd Sikorski vermoord? Sikorski is het laatste slachtoffer van Katyn. Dat is de indruk, dien het bericht van den dood van den Pool- schen emigrantenleider ge maakt heeft in' kringen van Poolsche emigranten te Stock holm, zoo meldt het D.N.B. In dezelfde kringen heeft men een dergelijk einde van Sikorski al lang gevreesd, daar zijn vasthouden aan de Poolsche eischen tot het be kende geschil met Moskou leidde, dat door de Engelsche politiek als buitengewopn sto rend moest worden ondervon den voor de Britsch-Russiscbe betrekkingen. De Poolsche emigranten meenén óók kere steekhoudende punten ervoor te bezitten, dat d« moord op Sikorski door agen ten van de. Secret Service is gepleegd. In de genoemde kringen is men het erover eens, dat het de Engelsche politiek even doelmatig voor kwam Sikorski uit den weg te ruimen, als dit indertijd het geval isgeweest met den Franschen admiraal Darlan. Dezelfde meeningen worden onder de Poolsche troepen in Irak geuit. De verliezen der geallieerde koopvaardij. Sinds* de deelneming van de Ver. Staten aan den oorlog zijn door zee- en luchtstrijd krachten der landen van het driemogendhedenpact 2.754 Britsche e>n A^nerikaansche koopvaardijschepen met bijna 17 millioen brt. tot zinken ge bracht. Verscheidene honder den schepen zijn bovendien na zwere beschadiging door tor pedo's, bommen of mijnen ver gaan, zoodat het aantal verlo ren gegane geallieerde sche pen sinds de deelneming van de Ver. Staten aan den oorlog meer dan 3300 bedraagt Mevrouw Tsjiang Kai sjek is te Tsjoengking aange komen. Het Britsch-Amerikaan. sche luchtwapen heeft in het eerste halve jaar van 1943 bg de terreuracties tegen Duitsch- land en de bezette gebieden 2507 vliegtuigen verloren, bij na uitsluitend vier-motorige bommenwerpers. Dit beteekent een verlies van rond 17.000 man personeel. De leden van het Duitsche episcopaat hebben een soort „bouwcommissie" benoemd, die tot taak heeft nieuwe kerk ruimten als „noodverblijf" v/>or de door bomschade niet meer beschikbare kerken en kapel- len te vinden» MOETEN ZICH MELDEN: 15e, 16e, 17e EN 18e REG. INF. Op ^rond van de op 29 April in de dagbladen gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreflende terngvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandse he weermacht, worden bü dete voor aanmelding opge roepen Het dienstplichtig en- reservepersoneel beneden den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkeiüken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat le. van hen, die behoorden tot het 15e regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zün In de jaren 1924 t/m 1915, op 12 -Juli 1943; degenen, die geboren zün Ij de jaren 1914 t/m 1901, op 13 Juli 1943; 2e. van hen, die behoorden tot het 16e regiment infanterie en zün oorlogsformaties: degenen, die geboren zün In de jaren 1924 t/m 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zün in de jaren 1914 t/m 1904, op 16 Juli 1943. Iu de Wutcrlookazerne te Amersfoort! le. van hen, die behoorden tót het 17e regiment infanterie en zün oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zün in de jaren 1924 t/m 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zün in de jaren 1914 t/m 1904, op 13 Jnli 1943# 2e. van hen, die behoorden tot het 18e" regiment infanterie en zün oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zün in de jaren 1924 t/m 1915, op 15 Jnli 1943; degenen, die geboren zün in de jaren 1914 t/m 1904, op 16 Juli 1943. By de aanmelding moeten wordep overgelegd bet persoonsbewüs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelük, militaire identiteitspa pieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Dnitschiand werkende grensgangers, voor wie een „Befccheinignng" (verklaring van orunis. baarheid) afgegeven is, moeten dit bewüs bü hun werkgever ot bü de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bü de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinlgung" zoo spoedig mogelük weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behar tigt, worden teruggegeven. De werkgevers zün verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tüd uit te betalen. De Nederlanelsche spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrü vervoer derde klasse. Degenen, die tot aan melding verplicht zün, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bü den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelük uniform, anders bnrgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei enjepel mede te brengen. De gexamenlüke bagage mag n'et meer bedragen, dan twee normale handkoffers, Van aaiunèlding zün vrügC6teld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschiand of in de door de Duitseho weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden ■Wie geen gevolg geelt aan de oproeping van den Wehrmachtbefehls haber in den Niederlanden, of zich op andere wyze aan de terngvoering in de krügsgevnngenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bü dergelüke pogingen steunen. Tariefloonen voor oogst akkerbouwproducten 1943. De gemachtigde voor den ar beid heeft een beschikking uit gevaardigd, waarbij een rege ling van tariefloonen is vast gesteld voor het oogsten van bepaalde akkerbouwproducten als haver, rogge, gerst, tarwe, vlas, meerdere soorten zaden, enz. voor het jaar 1943. De loonen voor de verschil lende oogstWerkzaamheden zijn voor elke provincie afzonder lijk bepaald. De beschikking bepaald o.a. dat alle bestaande gewoonten en gebruiken, voor zoover deze niet bij deze of een andere re geling zijn afgeschaft, gehand haafd zullfen blijven, terwijl daarbij tevens art. 32 van de landelijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw van 1 April 1943 (overwerkvergoedingen) niet van toepassing is ver klaard. Verder is nog een voorschrift opgenomen, volgens hetwelk, bij abnormaal gewas, werkge vers en werknemers in onder ling overleg, tot een percen tage van 5 naar beneden of naar boven van de bij de be schikking vastgestelde tarief loonen kunnen afwijken, tenzij de tariefbepaling reeds een marge inhoudt De beschikking is met in gang van 5 Juli 1943 in wer king getreden. De controledienst van het bureau van den gemachtigde voor den arbeid, welke met het toezicht op de uitvoering der regeling is belast, zal zijn werkzaamheden onmiddêllijk aanvangen. Van 1- Maart tot 30 Juni zijn in het Middellandsche Zee gebied 1586 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten door luchtstrijdkrachten en afweer geschut van de spil. Daarmede verloor de vijand minstens 8000 man vliegend personeel. De Fransche eilanden Martinique en Guadeloupe geven zich over. Reeds geruimen tijd heeft de bevolking van de Fransche eilanden zeer onder de blok kade van de Anglo-Amerikaan- sche marine geleden. Om elk bloedvergieten te voorkomen, heeft de Fransche admiraal Robert nu besloten de eilanden over te geven.' BijMartinique bevindt zich nog een gedeelte van de Fran sche vloot.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1