PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 25 JUNI 1943 ADVERTENTIEPRIJS; Per CQ.CQ. 13 ot., minimum per adver- imniw. ,c tentic 1 2 05 Bij aJoonnemeni speciale prüe. Kleine advertentie* 186st® JAARGANG NUMMER 146 SSS™» o£ DIT NUMMER BESTAAT DIT 4 BLADZIJDEN 1 xnn gevestigd te Vliseingen: Redact» Administratie Walntr 58-60. WL 10 (2 Ujneo), Redactie na kantoortijd tel. 678; Middelburg: Oondenscöe Kaal 20. Redactie tel. 3521, Adnunlstr tui. 3541 Goes: Redactie en Administratie Turf kade 16. teL 2» 33. na kantoortijd tel. 2475; Souburg t Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie 'mm - - - Dorpestraat 35. tel 21. Plaatselijke gevechten aan het Oostfront Het Duitsche weermachtsbe- richt van Donderdag luidt: Aan het Oostelijke front kwam het gisteren slechts hier en daar tot plaatselijke ge vechten. De luchtmacht viel concentraties van schepen in het lagunengebied van den Koeban en op het Ladogameer aan. Een kustvrachtschip en 15 landingsbooten werden in den grond geboord. Bij gewapende verkenning boven den Atlantischen Oce aan werd een koopvaardijschip van 2000 brt. door een voltref fer tot zinken gebracnt. Een tweede vrachtschip van mid delbare grootte werd zoo zwaar beschadigd, dat aange nomen kan worden dat het vernietigd is. Drie vijandelijke vliegtuigen maakten in den afgeloopen nacht storingsvluchten boven het Duitsche Rijksgebied. Zware Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerden in den nacht van 23 op 24 Juni de Oost-Engelsche havenstad Huil. Alle vliegtuigen keerden terug. DE LUCHTAANVAL OP LE CREUSOT. Het aantal slachtoffers van den Angl.-Amcrikaanschen luchtaan val op Le Creusot is tot 276 ge stegen. Dertig daarvan zijn nog niet geïdentificeerd. Te vreezen is, dat het definitieve aantal doo- den nog hooger zal zijn, daar er nog slachtoffers onder de puin- hoopen liggen. Van bevoegde zijde is later medegedeeld, dat het aantal bij dezen luchtaanval om het leven gekomen personen tot meer dan vierhonderd is gestegen. Het aan tal gewonden bedraagt 500. De helft van de bevolking van Le Creusot is dakloos ge worden. Een Fransche roode- fcruistrein, welke men onmid dellijk naar de geteisterde stad heeft gezonden, beschikt om. over een speciale operatiewa gen en over installaties waar door men aan moeders en kinderen eerste hulp kan ver- leenen. Voorts over een keu kenwagen met niet minder dan 16 groote ovens met een capaciteit van 14.000 maaltij den, een wagon voor levens middelen, een met kleeding- stukken voor 5000 personen, alsmede een wagon, die als bureau dienst kan doen en waar aanstonds de vereisdhte nieuwe officïeele papieren Voor de geteisterden kunnen worden opgemaakt. Verder is er nog een wagon met het noodige luchtbeschermings- materieel. DE STAKING BIJ FORD. Naar uit Detroit wordt gemeld, heeft de woordvoerder van de di rectie der Fordfabrieken verklaard, dat de staking van 9000 werk lieden aan 4 groote Fordfabrieken tot gevolg heeft gehad, dat de productie op 50 pet. werd terug gebracht en dat een nog sterkere productievermindering te voor zien valt. Japansche luchtaanvallen- Naar Domei meldt heeft een formatie groote Japansche marinevliegtuigen den 17en Juni een nachtelijken aanval ondernomen op het vijande lijke luchtsteunpunt op het ei land Horn aan de uiterste Noordpunt van Australië en door vernieling van de vij andelijke militaire installaties schitterend succes behaald. Vijande1ijke vliegtuigen, die dienzelfden dag het gebied van Colon aan de Westpunt van Nieuw Guinea en de ei landen Ambon en Ceram aan vielen, werden uiteengeslagen zonder eenigerle: schade te kunnen aanrichten. Luchtraid naar Syrië en Egypte Het Italiaansche .weermachts- bericht van Donderdag luidt: Onze lorpedovliegtuigen heb ben tijdens gewapende.verken ning langs de Algerijnsche kust een vrachtschip van 15.000 ton tot zinken gebracht en een tankboot van 7.000 ton getorpedeerd. Boven Sicilië heeft een van onze verken ningsvliegtuigen een vijande lijk torpedovliegtuig neerge schoten en een tweede ernstig getroffen. De luchthaven La- takieh in Syrië en de verbin dingswegen van Foeka in Egypte werden met doeltref fend resultaat door Italiaan sche bommenwerpers aange vallen. De vijand ondernam luchtaanvallen op La Spezzia, Porto Empedocle en Catania, deed in deze laatste stad een groot aantal particuliere ge bouwen instorten en maakte eenige slachtoffers onder de bevolking. Luchtdoelartillerie van La Spezzia schoot twee vliegtuigen neer; een derde stortte door het vuur der bat terijen luchtdoelartillerie van Livorno getroffen, in zee ten westen van Calambrone. In aanvulling op het weer- machtsbericht wordt medege deeld, dat tijdens den lucht aanval op Catania onder de burgerbevolking 19 dooden en 106 gewonden vielen. Generaal Mih&ilowitsj gevlucht. Naar uit een Londensch ra diobericht blijkt, is generaal Mihailowitsj, nadat zijn troe pen in de bergen van Mon tenegro waren omsingeld, naar de kust gevlucht, waar hij zich op 'n Engelsche duikboot in veiligheid heeft gebracht. Naar aanleiding hiervan ver neemt het D.N.B.: De vlucht van den generaal, die zijn benden in den steek liet, heeft tot gevolg gehad dat verstrooide bendegroepen de wapens hebben neergelegd en naar de Duitschers zijn overgeloopen. Kapitein M;- chael Copriwnik, de leider van en groote groep, die zich aan de Duitschers heeft over. gegeven, verklaarde bij zijn gevangenneming: „Mihailo witsj heeft ons verraden en zioh uit de voeten gemaakt nadat hij ons in het ongeluk had gestort Wij leggen de wapens neer, omdat wij in dezen zinloozen strijd niet verder voor vreemde belan gen willen strijden". MOSKOU ACHT TWEEDE FRONT DRINGEND NOODIG. Naar de zender van Boston Woensdagavond meldde, zou de volkscommissaris van buitenland- sche zaken, Molotow, in Moskou tegenover den Amerikaanschen ambassadeur Stanley verklaard hebben, dat de bolsjewieken de vorming van een tweede front dringend noodig achten. Bolivia wenscht haven aan Stillen Oceaan- De Boliviaansche onder staatssecretaris In het minis terie van buitenlandsche za ken. Palza. heeft tijdens een bezoek aan Santiago de Chile de aanspraken van Bolivia op een haven aan den Stillen Oceaan onderstreept en ver klaard, dat de regeling van deze kwestie „voor beide lan den noodzakelijk en nuttig is" De openhartige verklaring van den Boliviaanschen staatsman heeft in Chiieen- sche politieke kringen groot opzien gebaard. Men ver klaart daar, dat hiermee voor de eerste maal een Boli- viaansch bewindsman in Chili zelf de aanspraken van zijn land op een toegang naar zee heeft vertegenwoordigd. 135 BRITSCH-AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN VERNIETIGD. Volgens het D.N.B. zijn vol gens nog onvolledige berichten sedert den vroegen ochtend van 22 Juni tot den ochtend van den 23sten Juni door nachtjagers, for maties jachtvliegtuigen, de lucht doelartillerie der luchtmacht en die der marine minstens 135 Brit- sche en Amerikaansche vliegtui gen vernietigd. Ernstig mijnongeluk In België Een ernstig mijnongeluk is gebeurd in Beeringen (Belgie) In een mijn werden door een felle ontploffing op een diepte van 700 meter 58 arbeiders zwaar gewond. 15 hunner ver- keeren in levensgevaar. Men neemt aan ,dat de explosie door ontbranding van steen koolstof is veroorzaakt. De luchtdruk was zoo geweldig, dat de arbeiders in, de aan grenzende schachten tegen den grond werden geslingerd. Het bergingswerk is nog in vollen gang. Een groot deel van de verongelukten heeft men reeds naar de ziekenhui zen in de omgeving kunnen brengen. Nieuw type Japansch vliegtuig Amerikaansche correspon denten melden, dat de Japan ners bij hun jongsten aanval op Port Darwin blijkbaar een nieuw type vliegtuig heb ben gebruikt. Dit type, dat den naam „Dinahi" draagt/ heeft hoekige vleugels en is zeer snel en uitstekend ma. noeuvreerbaar. Bij hun aan val hebben de Japanners zeer veel van deze vliegtui gen gebruikt. PROF. BRAM ELDERING OMGEKOMEN. Onder de slachtoffers van de Britsche bombardementen in West Duitschland bevindt zich ook de Nederlandsche violist en muziek leeraar, prof. Bram Eldering. Het slachtoffer werd in 1865 in Groningen geboren en bezocht In Duitschland verschillende con servatoria. Naderhand gaf hij een groot aantal concerten. DIEFSTAL VAN GOUD- EN ZILVERWERK OPGELOST. In den nacht van 22 op 23 Mei werd in de gebouwen van de fa. J. en R. aan de Koolhaven te Rotterdam, waarvan een gedeelte als veilingkantoor was verhuurd aan.de firma B. en B. Ingebroken. Zij zochten dekens, rijwielbanden en gummizolen bijeen om deze mee te nemen doch toen zij eens verder gingen kijken, stieten zij op een groote hoeveelheid gouden en zilveren voorwerpen, welke in het veilingkantoor aanwezig wa ren. De inbrekers keken nu de dekens en rijwielbanden niet meer aan, doch pakten het goud- en zilverwerk In, benevens eenige kijkers, fototoestellen, een sterke loupe, een schrijfmachine en eenige costuums. Het polïtie-on derzoek leidde al spoedig naar de woning van A. P. aan de Busken Huetstraat, waar inderdaad en kele sieraden van de inbraak a'- komstig, gevonden werden. Het grootste gedeelte van den buit, welke 'n waarde had van ƒ12.000, had de mede-dader van P., ze kere A. M., echter reeds verkocht voor ƒ2.000, terwijl hij de schrijf machine aan zekeren J. voor 400 had overgedaan. Het vin den van genoemde loupe op M. was voldoende om hem te arres teeren, waarna de man alles be kende. Van het geld kon nog 2200 in beslag genomen wor den. Ook de schrijfmachine werd achterhaald, 't Verder onderzoek bracht W. W. uit Rotterdam en K. H. uit Amsterdam als heter, aan het licht. De buit was te Am sterdam verkocht, waarna het grootste gedeelte terecht gekomen was bij den juwelier F. te Leeu warden. Ook deze goederen kon den In beslag genomen worden, zoodat ruim 2/3 gedeelte van 't gestolen© Is achterhaald. Bij onze Vrijwilligers. - Vier kameraden SS PN Fritsch-O-H-P m BEKENDMAKING betreffende aanmeldings plicht Alle mannelijke personen in 1924 geboren, die tot nu toe van het voor hun bevoegde arbeidsbureau nog geen schrif telijke uitnoodiging voor een persoonlijk bezoek hebben ontvangen, of aan hun aan meldingsplicht b.v. wegens ziekte den 31sten Mei, lsten Juni en 2den Juni niet heb ben voldaan, worden hier mede voor de laatste maal uitgenoodigd, zich in persoon aan te melden bij het voor hen bevoegde arbeidsbureau of bijkantoor op de hieronder genoemde data: Zaterdag 26 Juni, in Sep tember tot en met December geborenen, cusschen 9 en 13 uur. Bovendien wordt aan de in de jaren 1920-1923 geborenen voorzoover zij onderworpen zijn aan den aanmeldings plicht en dezen om welke re den dan ook niet zijn nage komen, voor de laatste maal gelegenheid geboden op boven genoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te vol doen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in strijd han delen met de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus b.v. aan deze uitnoodiging niet of niet naar behooren voldoen, opzettelijk of door nalatigheid onjuiste aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. MEDEDEELING AAN ONZE LEZERS In verband met bij zondere omstandighe den is het niet mogelijk geweest Donderdag ons blad te laten verschijnen. Heden ontvangen onze lezers zoowel de krant van Donderdag als die van Vrijdag. DE NIEUWE BONNEN Voor het koopen van de go. bruikeljjke rantsoenen brood, beschuit en tabak la voor de volgende week aangewezen bon 27. Voor aardappelen to ook bon 27 geldig met dien verstande echter, dat per A- bon inplaats van 2 K.G. da volgende week 1K-G. be. schikbaar zal zijn. Op de B- bon kan men 1 K.G. blijven betrekken. Van 28 Juni tot 9 Juli bon 26 voor boter of margarine, 1 rantsoen op bon A half rantsoen op bon B. Voor vleesch van 27 Juni i tot 10 Juli bon 28 twee rant soenen op bon A, Vs rantsoen op bon B. DE SPANNING IN DE MIDDELLANDSCIIE ZEE De correspondent van de N. R.C. te Berlijn meldt: Blijkens een Romeinsche correspondentie worden de In dicaties van een nieuwe zeer intensieve phase van den oor log in de Middellaödsche Zee talrijker. Gemeld wordt, dat het scheepsverkeer van de ge allieerden in het kanaal van Sicilië zeer druk is drie schepen werden in de laatste twee dagen tot zinken ge bracht en drie zwaar bescha digd en dat voorts ook vele kleine en groote vaartuigen, waaronder klaarblijkelijk ook landingsbooten in de Noord- Afrikaansche havens liggen. Het offensief in de lucht is, na den val van Pantellaria, met alle kracht geconcentreerd te gen Calabrië en Sicilië. De En- gelschen zouden hebben doen mededeelen, dat zij er naar streven met gebruikmaking van krachtige middelen het verkeer tusschen Sicilië en het vasteland te onderbreken. Dat de geallieerden echter een lan dingspoging als moeilijk uit voerbaar beschouwen leidt men af uit de omstandigheid, dat opnieuw politieke midde len in den grootst mogelijken omvang worden toegepast. Radio-Algiers o.m. heeft de 'aatste dagen wederom ge dreigd, dat de landingwaarts gelegen steden zonder scrupu les zullen worden gebombar- To*" iedereen naar den schuilkelder holde vond Jon eigenwijs hefl n/ei noodig,... Gisteren is-ie begraven. BU LUCHTALARM VAN DE STRAAT CNF-studio Ahreud Meijer-Pax m deerd indien niet de Italianen de straat opgaan en in groote demonstrates vrede eischen. Noch de vliegeraanvallen, noch dergelijke de eer aan tastende dreigementen zijn in staat Italië's wil om tegen stand te biedén tot het uiter ste, te breken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1