Heft I fyCutUtaUus'' PUDDING Sport ZEEUWSCH ELFTALR.F.C. I» het kader van den Zeeuw- achen Sportdag te Goes op 2en Pinksterdag zal o.a. het Zeeuw- ache voetbal-elftal uitkomen tegen do Rotterdamsche eerste klasser R.F.C Oorspronkelijk zou D.H.C. te Delft als tegenstander fungee- ren. doch door verschillende om standigheden bleek dit later on mogelijk te zijn. Het Zeeuwsche elftal' kon in verband met nog door enkele clubs te spelen wedstrijden, zcoals de beslissingswedstrijd Goes R.B.C. en de wedstrijd Middel burg—Terneuzen. nog niet worden vastgesteld. Daar het bestuur van de afdeeling Zeeland alsnog pogin gen aanwendt om over aide spelers te kunnen beschikken, zal het elf tal eerst Maandagmorgen worden vastgesteld. De keuze-commissie van de T.C van de afd. Zeeland van den N.V.B. moest volstaan met het üitnoodigen van de volgende spelers: F. de Munck (Goes), H. Diel< man (Axel), J. Neufeglise (Mid delburg). J. Fenijn (Breskens), Ph. Paauwe (Goes), P v.d.Schraaf (Vlissingen), E. Wulffaert (Corn Boys), M. Gillesse (R.C.S.), W. Kasteelen (Vlissingen), A. de Smit (De Zeeuwen), 13. Fenijn (Bres kens). A. Tacq (Sluiskil') W. Buij- ze (Terneuzen), Chr. Kats jr (De Zeeuwen), H. Burgerhof (Vlissin gen)", J. Poerstamper (De Zeeu wen), L. Oiitermans (Middelburg), A. van Escn (Sluiskil). Het zal onder alle omstandighe den mogelijk zijn uit deze spelers een flink elftal te formeeren. KRABBENDIJKE. Advertenties en abonnementen worden acn^nomen door H. KOK Czn. Gemengd Nieuws In een café op de-n Singel te Amsterdam heeft tus- schen bezoekers een vechtpar tij plaats gehad. Een 33-jarig grossier in bloemen uit Nijme gen kreeg daarbij een toeval, fa behandeling in het binnen gasthuis is hij ter ontnuchte ring in bewaring gesteld. Toen de grossier wat bij zijn posi tieven kwam, verklaarde hij, dat hrj van ongeveer 3000 was beroofd. De recherche is thans bezig om deze zaak uit te zoeken. Een 23-j arigejuf- frouw uitr Eindhoven, die op een balcon 3tond van een trein tusschen 's-Hertogenbosch en Eindhoven is kort voor aan komst in Boxtel uit den trein gevallen. Ernstig gewond en in bewusteloozen toestand is het slachtoffer in een zieken huis opgenomen. Eenige kind e-r e n in de Boschstraat te Arnhem hadden na het deksel van een rioolput te hebben verwijderd, een hoeveelheid carbid in het natte riool gegooid, waardoor zich een hoeveelheid gas ont wikkelde. De 14-jarige P. N. M. heeft daarop een brandende lucifer in de put gegooid, waardoor een enorme steek vlam ontstond en een aantal kinders, die bij de put ston den min of meer ernstig wer den verwond. De 9-jange W. J B., de 12-jarige G. Chr. van V., de 8-jarige H. G. en de 7- jarige A. v. d. T. moesten in het ziekenhuis worden opge nomen. Door struikelen kwam de 63-jarige V. op Clin- gendaal te Wassenaar onder een zwaar met zand geladen vrachtauto, welke achteruit van een berm reed. De man onmiddellijk dood. PAKJES OP EEN BON De KOKS- KLEEDING van de toekomst? Da! 1ijkl niel vrij vair overdrijving. Haar wij zijn Ihans no-oorlogsch'e vokkleeaing aan he! ontwerpen, die zoovee! mogelijk pracliidte snufjes bevot. Heeft u aanwijzingen ol $pe« I dale wenschenSchrijf ons. Brieven j van waarde worden beloond vakkieedïnG VUFfIG BELOONINGEN I Gratis Beva overall», broeken, jassen, «Ie. 1 naar keuie. Alleen punten naodig. Doe mee. ^Brieven bureau van dit blad. motto: BEVA. J Burgerlijke Stand GOES. Getrouwd: Gerrit Jan Ntf- veldt, 25 J., te Raamsdonk en Geer- truida van Hoorn, 28 j. - en W.- SOUBURG. Geboren: Hendrik Abraham, z. v. A. Vreeke C. J. Jacobse; Jannetje Pleter- nella Cornelia, 'd. v. J. Marijs en D. Maas; Magdalena Marie, d. v. B. ReUerse en J. de Jonge. Overleden: J. fc. de Hamer. 67 j., wedn. van G. Voshol: M. M. Lobbe- zoo, 14 J., d. v. D. D. Lobbezoo en N. J. Jagt; A. Kodde, 70 J., ongeh. Ondertrouwd: M. P. Breel, 23 J. en P. G. de Looff, 20 J.J. F. Fransooi, 25 j. en K. P. Mosterdtjk, 23 J. ST. LAURENS. Geboren: Cornells, v. Simon Sanders en Leuntje Klei- nepier; Albert, z. v. Abraham Pie- tcrse en Pleternella Goverse; David, s. v. Jan Willemse en Suzanna Huijs- man; Jacobus, z. v. Janis Simpelaar en Laurina Fransoq; Hendrik, z. Jan Hellenthal en Francljna Eisjo der Put; Jan. z. v. Jacobus Wisse en Johanna Bakker. MUZIEK IN HET DUIVELSSTEEGJE. 60) door S. BROCKHOFF. „Niet huilen kind, zed Joep troostend. „Dat zal alles wel weer anders worden. Tenslotte zal blijken, dat men hem on recht heeft aangedaan". „Hoe weet je dat?" vroeg Gerda en haalde een blauwge- rand zakdoekje tevoorschijn. „Dat kan immers nog zoo lang duren en tegen dien tijd is zijn zenuwgestel gesloopt". Joep antwoordde niet. Bei den staarden zij naar het steegje, waar de beide dikke heeren weer verschenen, die voor Borro bleven staan en een grapje met hem maakten. Borro draaide met een onbe wegelijk gezicht verder. Toen verscheen ook de waker Buis en maakte een praatje met hem. De waker verdween in het laboratorium en Borro be gon een oud en afgezaagd mopje te spelen. Gerda moest door haar tranen heen lachen. Die dwaze ouderwetsche lied jes! Dicht tegen elkaar gin gen de twee mensehen in de vensterbank zitten. Langzaam, heel langzaam viel de scheme ring over het Duivelssteegje, opeees lager leek dan ooit Verduisteren van 6 t.m. 12 Juni: van 22.00 5.15 uur. i De maan gaat morgen te 2.47 onder ?n komt te 14.48 op. MIDDELBURG Uit het politierapport. Mej. D. M., echtgenoote van J. B., deed aangifte van dief stal van haar damesrnwiel. Zij had de fiets op de stoep van haar woning enkele oogenblik- ken onbeheerd laten staan. Een politioneele waarschu wing werd uitgereikt aan H. L. uit Souburg, die op den Nieüwen Vlissingschen weg op de reeds in beweging zijnde tram sprong. „Frauen haben das gem". Die Spieloperette, Schouwburg Voor 'n uitverkochten Schouw burg heeftWoensdagavond „die Spieloperette" een opvoering gegeven van de operette „Frauen haben das gern", van den Berlijnschen operette-com- ponis Walter Kollo. Op zeer kluchtige wijze is in drie tafe- reelen ©en niet bepaald nieuw thema uitgewerkt van een ouderpaar met een huwbare dochter, dat deze zoo goed mo gelijk aan den man wenscht te brengen. Ma, zeer modern van opvatting, trekt in deze één lijn met het kwikzilverachtige diochterke, dat mannen met een verleden zeer interessant vindt. Pa ziet echter meer heil in de verbintenis met zijn compagnon Max, die, het tegendeel van in teressant, slechts zakelijke in teressen heeft. Max door pa inzake diens koppelplannen ge ïnterpelleerd, heeft daar wel ooren naar en zoo wordt fluks een verleden in elkaar gezet. En een verleden, dat lang niet mis is. Opeens is Max de inte ressante man, <ïra de gelukki ge verloofd© van de charmante Ilse. De klucht bereikt dan haar hoogtepunt als de actrice in persoon ten tooneele her schijnt en de jaloersche brui degom Max ter verantwoor ding roept. Het kleine, doch selecte ge zelschap heeft op zeer te loven wijze deze klucht ten tooneele gevoerd, zulks oniöier regie van Albert May die tevens de voor naamste rol, die van Max, ver tolkte. Hij deed dit op een clowneske wijze en zijn spel gaf vaart aan de opvoering en verried den geroutineerden ar tist. In Toni Hunter, de pa, had hij eeoi slagvaardigen tegen speler. Lya Monti was een vlotte, moderne huwbare doch ter en Marga Graf de ma, die zich graag de „oudere zuster" genoemd ziet. Eri Visser was 'n zeer aannemelijke beroemd^ heid, die haar jaloerschen brui degom, door Franz Somers zeer overtuigend verbeeld, spoedig gènas en Gerard Müller was een tip top dandy, die, eenmaal op zij geschoven, zichtbaar van de verwikkelingen genoot. Bep te voren. Donker, met geslo ten luiken, lagen de nummers 13 en 15 daar en het le.sk Ger da of er nimmer iemand in gewoond had. Alleen uit den kelder kwam licht, een vaag licht. Daar waakte Alois Buis. Joep en Gerda spraken niet. Er lag een spanning over het steegje, waar nu alleen nog maar de oude man stond en zijn orgeltje draaide Het werd steeds duisterder. Plotseling flitste de bliksem en vlak daarop ratelde het onweer. Met dikke stralen be gon het ts regenen en de wind kwam opzetten. De regendruppels sloegen Joep en Gerda in het gelaat. „Borro is weggegaan, je ziet niemand meer", fluistsrde Joep. Gerda knikte zwijgend. Telkens verlichtte een blik semstraal de geheele omge ving, het steegje met de pomp, waarop de vergulde leeuw scheen te grijnzen, de natte steenen de gesloten luiken Het scheen Gerda alsof de los gebroken' elementen de men- schen bespotten wilden, die trachtten raadselen te ontra felen, waarvan de oplossing voor hen verborgen moest blijven. Dekker, Betty Inca en Sophie Degenhardt gaven aardige meisjesrollen. De melodieuze muziek van Kollo werd door het wakkere orkestje van A. de Heer pittig uitgevoerd. Het publiek toonde zich door herhaalde ovaties en lachsalvo's zeer dankbaar voor het gebodené. Voor de dames waren er bloemen. (Breel). Gevonden voorwerpen. Aan het bureau van politie zUn de ivolgende voorwerpen gedeponeerd Bril met doos, stundenkarte, school agenda t.n.v. J. Jansen, -een spade. sleuteltje van rljwielslot, twee sleutels, een lichte ceintuur, een cein tuur (sporfmodel), een contactsleutel, een lipssleutel no. 10847. Bij particulierenKinderportemon- nalc met inh. bij P. Schout, Haven- dljkstraat 7een vulpotlood bU A. Neele, Nieuwlandscheweg 12; porte- monnaie met inh. en broodbonnen, J. Verhage, Bijltje 11; stofbril bij D. Jansen, 8egeérsweg 54; een be dragje van geld bij G. van Sluys, Selsbolwerk 2; blauwe alpino muts bij K. Lameijn, Belllnkstraat 39; bruine portemonnale met ritssluiting Inh. en bonnen bij J. Planten- feber. Eigenhaardstraat 8; zakdoekje bij Van 't Hof, Laan v. Nieuwen- hoven 4; eenige losse distributiebon- W. P. de Graat, Burgerwei- dcstraat 8; een bankbiljet bij P. Bas ale, Noordweg 43; een jong hondje bU P. Hubrechtse, KI. Werf straat 3: roode dames portemonnale, inh. rant soenbonnen bij J. Wllleboord^e, Seis- weg 112; zwarte dameshoed bij J. Keur, Korte Delft 50; roode porte monnale met ritssluiting met Inhoud bU Van Luyk, St. Pieterstraat; ver guld zilveren speld bU C. de Visser. Breeweg 9; grijs zadeldekje bij G. van Boven. Bagjjnhaf 4; portemonnale zonder inh. bij M. van Sluys, geersweg 9: ronenkrans Sn étui bij M. D. Geuze, Kinderdijk 20; kinder broche bij J. Tollenaar, Seisweg 74 kniptang bij W. Koole. Seisweg 151. dekzeil bij J. Melse.' Rouaanscbe 3; roode ceintuur bij J. Damrne, Lange Noordstraat 31; hulssleutel bij F. Huysman, Veersche Singel 53; een blauw zwempak bij i Sluys, Segeersweg 9; kin- derportemonnaie met inh. bjj W. Pou- welse, Vliss. Molenstraat 5; 3 kin derhemdjes, een kinderbroekje, een regenkapje, een portemonnaie met Inh. bij Gem. Zwemschool, Havendijk; zwart kokertje met inh. bij Jopie van Damme. Lange Noordstraat 31: por temonnale met inhoud bij mej. Leem- poel. Arnemuidscb voetpad 152; een zllverbon bU L. Schouten, Emmastraat 7; grijze damesbaudsclioen, G. Rcyn- houdt, Koningsstraat 1; een overjas bij Kantoor Bosman en van Goozen, Oude Werfstraat 29; een mantelband bU C. Tanis. Veersche .Singel 120; klein sleuteltje bij J. M. Ooms, Bur gerweidestraat 33; tompouche bU A. Ingelse, Houtkaai (noodwinkel) 58; kinderschoentje bij P. de Ruyter, Ro zenstraat 17; padvindersriem met sleuteltjes bij D. van 't Hof. Laan Nleuwenhoven 4; blauwe regenjas bij Daane, Jodcijgang; touw" en huis sleutel" bij P. van Kerkvoort, Hoog straat 17. Inlichtingen aan bet bureau van politie op Dinsdag, Donderdag en Za terdag tusschen 18 en 20 uur. Hoofdredacteur: j. C. Vinser.' Vlissin gen; Algemeen redacteur; M. Geerse Middelburg; Stadsnieuws: C. de Voogd Vlissingen, en J. P. Ph. Doorenbos. Middelburg; Gewestelijk nieuws: H. van Benthem, Goes en R. F. H. L. 8ondag Oostburg; Haagsch redacteur mr. j C. de Wit: Advertentiechef: voor Mid delburg C. P. BuUs. voor Vlisslnger S. Rtjkeboer. HOOFDSTUK XXV. Een gestoord festijn. Ondanks den regen waren vele gasten gekomen. De stijl vol gemeubileerde zalen met hun dikke roode tapijten in het hotel „Drie Koningen" konden nauwelijks de vele menschen bevatten. Feestelijk straalde het kaarslicht in de kristallen kronen en luchters over glanzende avondgewaden en stemmige smokings. Het waren de gasten, die op gekomen waren om den direc teur-generaal Muls te huldi gen met zijn vgf-en-twintig- jarig jubileum. Hot zachte, voorname gemurmel der stem men verstomde, toen de jubi laris gearmd met zgn nog jeugdige, knappe en zeer ele gante vrouw de trap af kwam. De gasten, die eerst in kleine groepjes bij elkaar hadden ge staan, verdrongen zich nu om hen te begroeten. De redevoe ringen op den jubilaris waren kort en geestig. Na afloop daarvan verzocht de heer Muls de gasten zich naar de eetzaal te begeven, waar een schitterend buffet was aangericht Dat liet men zich geen tweemaal zeggen en het was een ware stormloop. VLISSINGEN Te dure taartjes. Een banketbakker die weke lijks een prooten omzet van gebakjes heeft, verkocht deze voor 9 cent per stuk. Woens dag bij een bezoek der politie, bijgestaan door een deskundi ge, werden de. gebezigde grondstoffen aan een onder zoek onderworpen. De politie kwam tot de conclusie dat de maximum-prijs slechts 7 cent mocht bedragen. Tegen den banketbakker werd proces verbaal opgemaakt wegens verkoop boven maximum-prij zen. Woniiii ogbouwvereeniging iGoed Wonen". Gisteravond hield de woning bouwvereniging „Goed Wo nen" haar jaarvergadèring. In zijn openingswoord memoreer de de voorzitter, de heer A C. van de Velde, o.m. de planhen voor nieuwbouw, die zoo goed als gereed zijn en waartoe zal worden overgegaan, zoodra de tijd daartoe geschikt is. Ver der liet hij een waarschuwende stem hooren, aangaande het houden van konijnen in het woningcomplex. Hoewel dit volgens het reglement verbo den i9, wordt dit nu althans voor de benedenwoningen, oog luikend toegestaan. De mede bewoners mogen hier echter geen last van ondervinden. De jaarverslagen, zoowel van de bouwvereeniging als van het badhuis en de rijwiel bergplaats werden goedge keurd. Aan deze verslagen wordt het volgende ontleend: Het aantal leden bedroeg op 31 Dec. 1942: 668, waarvan 440 een woning der vereeni- ging bewoonden. De huurders hebben op enkele uitzonderin gen na nun financieele ver plichtingen regelmatig nage komen. Er vonden dit jaar 27 mutaties plaats De balans per 31 Dec. 1942 sloot met een bedrag van ƒ1.488.460.13. De- exploitatie rekening gaf een voordeelig saldo van 67.76 te zien. De exploitatierekening van de badinrichting sloot met een voordeelig saldo van 548.31. Er werden in totaal 84875 ba den genomen. De exploitatie rekening sloot met een bedrag van 288.39 aan ontvangsten en uitgaven. De aan de beurt van aftre ding zijnde bestuursleden de keeren L. J. Florusse, H. D. Kemeling en M. A. van Pope- ring werden, herkozen. Pinksterzan gd lenst. In de Geref. kerk aan de Paul Krugerstraat werd gis teravond een Pinkster-zang- dienst gehouden. Aan dezen dienst, welke goed bezocht was, werd medewerking ver leend door een gemengd koor onder leiding van den heer A. Woltering. Ds. W. Meijnhout hield een meditatie over: „De behoefte aan openbaring van Gods heerlijkheid voorloopig ver vuld" en ds. G. Smeenk over: „De eeuwige voleinding der heerlijkheid". GOES Groene Kruis. De afd. Goes van het Groene Kruis vergaderde Donderdag avond in de „Prins van Oran je". De voorzitter, de heer H. Hollestelle. drukte in "zrjn ope ningswoord zijn spijt uit over de slechte opkomst der leden. Uit de verslagen van den se- cretaris-penningmeestr, den her» L. C. van Vijven, bleek dat weer nieuw materiaal aange schaft werd en de rekening sloot met een batig saldo. Het aftredende bestuurslid dr. Snoek werd herkozen. De heer H. Hollestelle werd benoemd als afgevaardigde naar de prov. vergadering die 15 dezer te Goes zal worden gehouden. De voorzitter wees er nog op dat met het materiaal de uiterste zuinigheid betracht moet worden, waarna hij met een opwekkend woord de ver gadering sloot. •t Een 83-jarige vrouw is te Delft te water ge raakt en verdronken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 2