'ROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 11 JUNI 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 et., minimum per adver tentie 2.05, Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties ^maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanble- flïngen 50 ct. „Brieven ol adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer 186ste JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT NUMMER 134 t BLADZIJDEN Dc Bureaux van ons Dlad «fn gevestigd te Vlissfngen: Redact!# en Administratie Walstr 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaai 29, Redactie tel. 3521, AdmJnistr. t«L 3511; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475; Souburg Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. BOLSJEWISTISCHE BENDEN VERNIETIGD, ieb« Het opperbevel van de Duit- weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front ver- te.tiep de dag van Woensdag In het achterwaartsche cèebied van den centralen sec- oentor van het front werd op- Ioieuw een actie afgesloten te gen sterke bolsjewistische Denden, In onbegaanbaar „-.ooschterrein werden de ben- met medewerking van /ooflongaarsche formaties en in- ndapeemsche strijdkrachten inge- Jueloten en vernietigd. 207 kam- ir. oen. talrijke wapens en groote ar. hoeveelheden ravitailleerings- nifioederen vielen in onze han- L ien. Lichte Duitsche strijdkrach- hebben aan de kust van fitten Kaukasus twee ravitail- ^■eeringsvaartuigen van den vij- ■ttnd van tezamen 800 brt, in i^Ken grond geboord. De luchtmacht vernietigde lan de Oostelijke kust van de na Tee van Azof weder zestien andingsbooten, bracht in de irjyfinsche Golf een Sovjet pa trouillevaartuig tot zinken en ten). schoot in het hooge Noorden een vijandelijk transportschip in brand. Formaties zware Duitsche fevechtsvliegtuigen hebben in en nacht van 9 op 10 Juni een geconcentreerden aanval ondernomen op een belangrijke Sovjet-Russische bewapenings- fabriek te Jaroslawl aan de boven Wolga. In de'uitgebrei de fabrieksinstallaties ontston den branden, over groote op pervlakte. Tijdens luchtgevechten in de Middellandsche Zee hebben Duitsche en Italiaansche ja gers elf vijandelijke vliegtui gen neergeschoten. Op den Atlantischen Oce aan heeft een Duitsche duik boot tijdens een gevecht van twee uur herhaalde aanvallen van in totaal acht vliegtuigen met succes afgeslagen. Een der vijandelijke vliegtuigen werd neergeschoten, vier an dere kregen treffers en maak ten rechtsomkeert. De duik boot zette haar operaties voort. Hei ZWARE DUITSCHE matUCHT AAW'ALLEN IN HET Qua OOSTEN. f ®De A.N.P.-correspondent te ..01$erlijn meldt: Een zeer groote Duitsche pt. on<*.uchtaanval richtte zich Woens- tegen liet station en ie voor den oorlog belangrijke r. nstallaties van de stad Kotsje- ten Zuidwesten van )a ïoersk. Meer dan tweehon- j. lerd zware, bommenwerpers lKler Duitsche luchtmacht vielen j Ie fabriekswijken. van de stad n de spoorwegemplacementen iar. en vernietigden binnen een or alur de g"eheele omgeving. Tien- ontzaggelijke branden onderstonden in de uitgestrekte lakhuiswijken en in de opslag- _I__jlaatsen. Munitiedepots en irandstofreserves vlogen in de Ticht terwijl voorts meer dan Iriehonderd goederenwagens n een groot aantal locomotie-. :en vernield werden. De Duit- <che luchtmacht leed bij dezen ponten en jntensieven aanval [een verliezen. De luchtaanval op Kotsje- owka kan op één lijn gesteld forden met de aanvallen op de abrieksstad Gorki. Zij schijnen iet onderdeel te zijn van een erie bombardementen, die hans begonnen zijn en die tot oei hebben de bolsjewistische dt ewapeningsindustrie- en de :epots achter het front te ver nietigen. De Duitschers zijn iermede tot het oude en be- roefde systeem van de mas- ale aanvallen overgegaan, raarmede zij reeds in de vroe- ere oorlogsjaren goede resul- aten hebben bereikt. Uit de ,por het opperbevel der weer- lacht genoemde cijfers blijkt chter, dat de Duitsche lucht- ïacht aanmerkelijk versterkt i, dat de aantallen der aanval- lidd.mde vliegtuigen grootèr zijn. ift inl, Het Fransche comité der bevrijding. Volgens erichten uit Algiers zijn bij ecreet nadere bijzonderheden •ekend gemaakt over de rerkzaamheden van het Fran sen che comité der nationale be- 'danrijding'. Volgens dit decreet uilen Giraud en de Gaulle af- risselend het voorzitterschap *"°Jekleeden. De door dit comité enomen besluiten worden ge- ubliceerd in den vorm van erordeningen en decreten, die oor Giraud en de Gaulle zul- izor-!n WOI"den onderteek end. iweg Mynongeluk In NataL 26 iheemsche mijnwerkers zijh. 't ipeit,ach toffer geworden van een bel«plenstofontploffing in de in ?EL.. 'atal gelegen steenkoolmijn r£. 'orthfield. Twee Europeescne utenMjBW-erkers en ruim 60 in- ge-oorlingen worden nog ver- rgeniist. WE, Luchtaanvallen op Pantelle- ria. Volgens het Italiaansche legerbencht duurden de vijan delijke luchtaanvallen op het eiland Pantelleria voort. Elf toestellen werden neergehaald. Formaties meermotorige vlieg tuigen hebben plaatsen in de omgeving van Catana gebom bardeerd, slachtoffers onder de burgerbevolking en beperkte schade veroorzaakt. Twee 4- motorige toestellen werden neergeschoten. Van de opera ties der twee laatste dagen zijn vier Italiaansche vlieg tuigen niet teruggekeerd. Verliezen der Italiaansche marine. Officieel worden de volgende totale verliezen van leden der Italiaansche marine, van 10 Juni 1490 tot 30 April 1943 bekend gemaakt: Officieren: gesneuveld 244, vermist 790, gevangen .10- men 682, in totaal 1716, ge wond 540; onderofficieren: ge sneuveld 523, vermist 2272, gevangen genomen 1600, in to taal 4395 gewond 768; boots maten: gesneuveld 474, ver mist 2047, gevangen genomen 1569, in totaal 4090, gewond 768; matrozen: gesneuveld 1943. vermist 9133, gevangen genomen 8070, in totaal 19.146, gewond 3325; totaal gesneuveld 3184, vermist 14.242, gevangen genomen 11.921. Totale verlie zen 29.343, gewonden 5401. De So\-jet-Russische aanval. Ien op het Koeban-brugge- hoofd. Viermaal hebben de bol sjewisten tot nu toe vergeefs getracht het Duitsche brugge- hoofd aan de Koeban uit den weg te ruimen, zoo verneemt het D.N.B. De eerste gevechts periode duurde tot eind Maart en kostte den vijand behalve zeer hooge bloedige verliezen 111 pantserwagens. De tweede maal tusschen 4 en 17 April verloren de Sovjets wederom 63 pantserwagens. De zware afweergevechten van de derde maal, tusschen 28 April en 10 Mei leidden tot vernietiging van 159 Sovjet-pantserwagens, terwijl tijdens het vierde of fensief in den tijd van 26 Mei tot 8 Juni meer dan 100 bol sjewistische pantsergevechts wagens kapotgeschoten en verbrand op het gevechtster rein liggen bleven. De verlie zen der bolsjewisten aan men. schen, zware en lichte wagens en aan vliegtuigen waren el- ken keer zeer groot. De verliezen der Britsclie koopvaardij. In een niet-offi- cieele opgave wordt gezegd, dat de Britsche koopvaardij vloot gedurende den oorlog reeds meer dan 15.000 man heeft verloren. De successen der Italiaansche njarine. Ter gelegenheid van den dag der marine wordt van offici- eele zijde een samenvattende statistiek over de verrichtin gen en de successen der Ita- linaansche vloot gepubliceerd. Van 10 Juni 1940 tot 31 Mei 1943 hebben de aan de opper vlakte varende strijdkrachten der Italiaansche marine den vijand de volgende verliezen toegebracht: 354 schepen met 'n totalen inhoud van 1.387.018 ton wat betreft de koopvaar, dijschepen, en een totale wa terverplaatsing van 366.113 ton wat betreft de oorlogssche pen tot zinken gebracht, en 79 schepen met een totalen in houd van 98.660 ton wat be treft de koopvaardijschepen en een totale waterverplaatsing van 358.570 ton wat getreft de oorlogsschepen beschadigd. De ,- Italiaansche duikboot- vloot heeft den vijand 'de vol gende verliezen toegebracht: 208 schepen met een totale waterverplaatsing van 168.279 ton voor de. oorlogsschepen en 1.236.726 ton voor de koop vaardijschepen. Beschadigd 28 schepen met een totale water verplaatsing van 135.200 ton voor de oorlogsschepen en 78.000 ton voor de koopvaar dijschepen. Sinds het begin van den oor log hebben zich in totaal 29 zeegevechten tusschen aan de oppervlakte varende schepen afgespeeld. Voorts hebben de Italiaansche stormstrijdkrach- ten zes ondernemingen tegen den vijand uitgevoerd in de Soedabaai en in de haven van Gibraltar, Malta, Alexandrie en Algiers. Het Italiaansche verkeer. Omtrent het Italiaan sche scheepsverkeer sedert 't begin van den oorlog, worden de volgende interessante getal len bekend gemaakt: Scheepsverkeer met Albanië van November 1940 tot Mei 1941 1360 overtochten, waar bij 560.603 man en 704.150 ton oorlogsmateriaal getranspor teerd werden. Verkeer met Libye van 10 Juni 1940 tot 21 Januari 1943: 1999 overtöchten, waarbij 211.515 man en 2.105.857 ton oorlogsmateriaal benevens 54.287 automobielen vervoerd werden. Verkeer met Tunis: 1278 overtochten, waarbij 72.227 man en 352.840 ton oorlogstuig benevens 13.362 automobielen vervoerd werden. Japansclie bombardements- aanvallen. Ruim 20 vijandelijke vliegtuigen zijn volgens een Ja- pansch frontbericht bg born- bai'dementsaanvallen van het Japansche luchtwapen op de vliegvelden Liangsjan In Oost- Szetsjoean en Ensjih in de pro vincie Hoepeh vernietigd. De Japanners vèrloren vier vlieg- tuigeg. Amerikaansche staten er kennen Argentijnsche regee ring. De nieuwe Argentgnsche regeering Ramirez isvdoor alle Zuid-Amerkaangche nabuur- staten, met uitzondering van Uruguay als „legaal" erkend. Waarschuwing aan Italiaan sche partijleden. Partijsecreta ris minister Scorza heeft een schrijven gericht tot de opper ste hoogwaardigheidsbeklee- ders der Italiaansche fascisti sche partij in de provincies. Hg verklaart daann op" het huidige oogenblik alle ambte- narenj vooral degenen, werk zaam in de aan vijandelijke, aanvallen blootstaande gebie den te beschouwen als aan het front staande. Hij zal derhal ve onmiddellijk overgaan tot het verwijderen uit de partg van eiken fascist, die als ge volg van luchtaanvallen of an dere vijandelijke actie zijn ambtsbezigheden niet ver vult. Reparatie van klompen. De heer R. Mennes te Wol- dendorp (Groningen) heeft octrooi verkregen op i werkwijze voor het repareeren van versleten klompen. De methode» komt hierop neer, dat de onderkant van de klomp wordt afgevlakt, waarna daar op met watervaste lijm een nieuwe zool wordt bevestigd. De bedrijfgroep houtindus trie heeft op zich genomen ge gadigden op te roepen, die in een bepaald rayon de repara tie van klompen op zich wilden nemen. De oproep had tot ge volg, dat zich ongeveer 60 ge gadigden hebben gemeld, waaronder timmerfabrieken, klompenfabrieken, e.<L Het land is daarna in even zoovele rayons verdeeld, welke elk door een fabriek zullen wor den bediend Elke fabriek kreeg tot taak in haar rayon contact te zoe ken met een of meer winke liers in ieder van de tot het rayon behoorende gemeenten. Bij deze winkeliers, die bin nenkort een biljet voor hun ramen zullen krijgen, waaraan zij herkenbaar zijn, kan het publiek de te repareeren klom pen inleveren. Men zal het als een uitkomst beschouwen, wanneer men zijn oude klompen kan laten repa reeren. De levensduur er van wordt daardoor practisch ver dubbeld, terwgl de reparatie slechts 20 pet. vergt van het hout, dat noodig is voor de vervaardiging van nieuwe klompen. Men wachte niet met het aanbieden van klompen ter re paratie, totdat er een gat in de zool is. Voor salarisverhoogingen toe stemming verelseht. Verschil lende werkgevers verkeeren nog steeds in de meening, dat voor de toekenning van perio dieke salaris- of loonsverhoo- ging aan leden van hun perso neel geen toestemming van den gemachtigde voor den arbeid is vereischt. Dit is onjuist Voor iedere salaris- of loonsverhoo- ging, dus ook wanneer deze als periodieke verhooging is te be schouwen of voortvloeit uit verhoogde prestatie of functie wijziging van den betrokkene, dient de toestemming van den gemachtigde voor den arbeid te worden aangevraagd. Deze regel lijdt slechts dan uitzon dering, indien de loon- of salarisverhooging door eenig rechtsvoorschrift, waaronder begrepen een regeling van loo- nen en/of andere arbeidsvoor waarden of eenige andere alge- meene of bijzondere beschik king, uitgaande van het college van rijksbemiddelaars of den gemachtigde voor den arbeid, uitdrukkelijk is voorgeschre ven. DE NIEUWE MAAND- EN WEEKBONNEN. GELDIGHEIDSDUUR VLEESCHBONNEN VERLENGD. Voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, beschuit, aardappelen en ta bak (naar keuze) zijn de bon nen 25 aangewezen. Voorts zijn voor het tijdvak van Zondag 13 Juni tot Zater dag 10 Juli geldig verklaard de bonnen: 587 voor suiker; 586 voor jam; 585 voor gort; 584 voor havermout; 583 voor vermicelli; 590, 591, 592 en 593 voor bloem; 594, 595 en 596 voor kaas; 25, 26, 27 en 28 meik voor melk; 25, 26 en 27 taptemelk voor taptemelk, 28 taptemelk voor kame- of taptemelk, -25b en 27b kinder- voedsel ieder voor 250 gram rijst; 25a en 27a kindervoedsel elk voor 250 gram gort, 3-34 en 4-34 reserve elk voor 150 gram cacao met suiker, 25 versnaperingen voor chocola de, 26 en 27 versnaperingen voor suikerwerk en 4-35 reser ve van de stadkaarben voor 300 gram sinaasappelen. Ten slotte is bon 588 van 13 Juni tot 7 Augustus, dus voor een periode van 8 weken, geldig voor 250 gram koffie- surrogaat. De geldigheidsduur van de bonnen 23a, 23b, 24a en 24 b ■voor vleesch is verlengd tot Zaterdag 19 Juni. Mr. H van Manen, oud-direc teur Ned. Spoorwegen, overle den. In den ouderdom van 68 jaar is Zeist overleden de oud directeur van de Nederlandsche Spoorwegen, mr. H. van Ma nen. De overledene klom van een betrekkelijk lagen rang tot de hoogste post op en in 1920 werd hij benoemd tot directeur van de spoorwegen, welke functie hg bleef vervullen tot 1 October 1938, toen hij wegens het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd het spoor wegbedrijf verliet. Bij onze Vrijwilligers. Het soldaten, orkest speelt, de bevolking luistert aandachtig toe. SS PK Möblus-O-H-P m Keuringen voor de Watfen-SS, het legioen en de landmacht. Het SS-Ersatzkomraando deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17)5 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel' kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoem de adressen vervoegen teneinde ge keurd te worden. BU de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz De aandacht wordt er op ge vestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Ne derland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland ot bij het SS-wachtbataillon In Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 1830 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen xlch even eens op een der keuringsdagerf. aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeids inzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk. t Juni 912 uur Breda, restau rant „Modern", Markt. 18 Juni 15-18 uur Den Bosch, ho tel „Noordbrabant", Markt 45. 19 Juni 912 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 1518 uur Arnhem, café „Royal-". 20 Juni 9—12 uur Hengelo, café „Modern". Spoorstraat 18. 20 Juni 1518 uur Zwolle, hote'j „Geitenbeek" 21 Juni 912 uur Assen, Copcert- huis a.d. vaart. 21 Juni la18 uur Groningen, Con certhuis, Poelestraat 22 Juni 9—12 uur Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juiri 9—14 uur, Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 913 uur Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245 25 Juni 914 uur Amersfoort, Po- lizeidurchgangslager. Leuader- weg. 26 Juni 9—14 uur Den Haag, care „Den Hout", Bezuidenhoutache weg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1