^PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 10 JUNI 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m, 121 ct., minimum per adver tentie 2.05. BIJ abonnement speciale prijs. Kleine advertentlea (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dicnstaan>le- dlngen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct- meer 186ste JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT NUMMER 133 1 BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te Vllssingen: Redactie eD Administratie Walstr 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscüe Kaal 29. Redactie tel. 3521, Admlnistr. teL 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd teL 2475: Souburg t Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35. teL 2L Sovjet luchtmacht lijdt zware verliezen. Het opperbevel van de Duit-Dinsdag aan de Oostkust van sche weermacht deelde Woens-de Zee van Azof 47 landings dag mede: booten der Sovjets tot zinken Aan het Oostelijk front von den gisteren geen gevechten van beteekenis plaats. Tijdens de gevechten aan het Koebanbrugehoofd in de afge- loopen veertien dagen, waarbij de Sovjets dertien divisies in fanterie, drie infanteriebriga des, zes pantserformaties en sterke vliegeretrijdkrachten in den strijd brachten, leèd de vijand zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Alleen honderd pantserwagens en 350 Vliegtuigen werden vernietigd. Vliegende artillerie heeft gebracht. In den cèntralen .sector van het Oostelijk front werden bij een poging der Sovjets onze vliegvelden en ravitauleerings- steunpuntgn te bombardeeren 75 Sovjet-vliegtuigen neerge schoten, waarvan alleen elf door Spaansche jagers. In to-f taal verloor de vijand in het' Oosten Dinsdag 141 vliegtui- gen. Drie eigen vliegtuigen worden vermist. Zware Duit- sche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in den nacht van 8 op 9 Juni haveninstallaties aan de Algerijnsche kust. mm HEVIG BOMBARDEMENT OP PANTELLERIA. Het garnizoen van het eiland ;Pantelleria, dat in den loop jvan Dinsdag heeft bloot ge- I oj^taan aan een ononderbroken ^luchtbombardement,- heeft niet (geantwoord op de sommatie 243 van den vijand zich over te 314 geven, aldus het Italiaansche 432<weermachtbericht. Het eiland 52i werd ook hevig gebombardeerd 725idcor een groote formatie oor- 878 logsschepen. Een vijandelijk ^«vaartuig werd door onze bom- 1026 menwerpers getroffen. Vijf vij- landelijke vliegtuigen werden 11^ floor de luchtdoelartillerie ver- 1353 Rïeld en tien neergeschoten 1450 door jagers van het 53ste J523; luchtregiment tijdens luchtaan- j!~jj vallen. Duitsche jachtvliegtui- 18351 gen schoten twee Spitfires i052Sneer boven de Zuidelijke kus- 20R97ten van Sicilië. Een vijandelyke 2i93liuchtaanval op Carbonia en omgeving deed eenige gebou wen instorten en veroorzaakte eenige branden Er zijn enkele - slachtoffers. Getroffen door.de luchtdoelartillerie werden twee 'liegtuigen neergehaald. In aanvulling op het Ita- iaansche weermachtbericht 'ord,t officieel nog medege deeld: Na de bezetting van Tunesië stond het eiland Pantelleria lo- jgischerwijze bloot aan de aan. Jvallen van den vijand, die pro- 92|beerde deze hinderpaal voorde -^scheepvaart door het kanaal van Sicilië uit den weg te rui men. Het b&mbardeeren, .waarmede op 9 Mei een aan- °- vang werd gemaakt, werd in 's den loop van den tijd een direct B- 'lucht- en zee-offensief, dat voortdurend in hevigheid toe nam en in de laatste dagen i- haar hoogtepunt bereikte. i Dit offensief had blijkbaar ten doel de verdedigingsinstal- l" laties en het weerstandsvermo gen van het garnizoen op het m eiland te verzwakken om hen j. ,tot overgave te dwingen of den i- afweer bij een eventueele lan- ding te verlammen. Doch het dappere garnizoen van het 'eiland heeft de aanvallen met - de grootste paraatheid afge- - .slagen. Vanaf 9 Mei tot en met Dins- dag werd het eiland viermaal van zse uit beschoten en was het ïiet doel van 140 luchtaan vallen. In de afgeloopen dagen deed de vijandelijke luchtmacht .gemiddeld twaalf aanvallen overdag, terwijl de nachtelijke (aanvallen zonder onderbreking werden voortgezet om den ver dedigers geen oogenblik tot 'rust te laten komen. Het vijan delijke offensief heeft natuur lijk veel schade veroorzaakt. De kustafweer en de luchtdoel artillerie van het eiland zijn 1 onvermoeid bezig en hebben den vijand een verlies van 116 vliegtuigen toegebracht, die met zekerheid zyn neèrgescho- ten. Bovendien kreeg een vrjan- delijk schip een zwaren treffer. De bevolking van Pantelleria houdt geheel onbaatzuchtig stand door met trots alle offers en ontberingen te dragen. Geen partisanienoorlog in Griekenland. In gezaghebbende militaire kringen te Berlijn is het bericht, dat de partisanen- oorlog zich den laatsten tijd tot Griekenland heeft uitge breid, tegengesproken, aldus S. P.T. In dit bericht, dat van ge allieerde zijde afkomstig is, 'werd gezegd, dat hier en daar in Griekenland gevechten wor den geleverd met groepen, die onrust trachten te stoken. Deze gevechten dragen, aldus de mededeeling van officieele Duitsche zijde, echter geenszins het karakter van een partisa- nenoorlog en de benden, die er voor verantwoordelijk'zijn, kun nen slechts gering worden ge noemd. Hevige luchtgevechten boven Russell. Naar het Japansche hoofdkwartier heeft medege deeld, is het den 7en Juni bo- ven het .eiland Russell der Sa lomonseilanden tusschen de luchtmacht der Japansche ma rine en vijandelijke toestellen tot hevige luchtgevechten ge komen. Daarbij werden 49 vij andelijke vliegtuigen neerge schoten. Tot nu toe zijn zes Ja pansche vliegtuigen nog niet op hun bases teruggekeerd. Uitwisseling van krijgsge vangenen. In Bari zijn 3 Ita liaansche schepen met 2673 voormalige Italiaansche krijgs gevangenen aan boord, binnen- geloopen. Zij waren in Smyrna uitgewisseld tegen Engelsche gevangenen. De verdediging van Pantel leria. De kustartillerie van de Italiaansche militie, de „Mil- mart" heeft zich bij de verde diging van het eiland Pantel leria bijzonder onderscheiden. Tot dusver zijn 100 vijandelij ke vliegtuigen boven het eiland neergeschoten. Ontploffing in springstoffen fabriek. In de kleine stad Eik- ton in Maryland (V.S.) is in de springstof enfabriek Triumph 'n ontploffing ontstaan, waar van- minstens 125 arbeidsters het slachtoffer zijn geworden. Andere arbeidstere zijn zwaar gewond. De rede van Churchill De laatste rede van Churchill is naar de meening van Berlijn- sche politieke kringen een zoo getrouw beeld van zijn verkla ringen voor het Amerikaan- sche congres, dat het onnoodig is er nader op in te gaan. Churchill wilde klaarblijkelijk in zijn eigen land nog eens den nadruk leggen op den toen ont wikkelden gedachtengang, om daardoor zijn zwakken stellin gen een beteren grondslag te geven. P.T.T. op tweeden Pinksterdag. De P.T.T.-dienst zal op den tweeden Pinksterdag geheel als op Zondagen worden uitge voerd. Dinsdag wierp de vijand pam fletten neer met een oproep om zich over te geven. Men kan zich voorstéllen wat voor een antwoord daarop de admiraal, die het bevel voert op het eiland en over het garnizoen, gegeven heeft. De dappere ver dedigers van Pantelleria zijn vastbesloten den vijand de ver wachte landingspoging duur te laten betalen. Intusschen heeft het kleine, doch dappere garnizoen van het kleine eiland Lampedusa, dat van alle zijden door den vijand omringd wordt, reeds met suc ces een landingspoging afge slagen en hierdoor den vijand een voorproefje gegeven van den strijd, dien hij voeren moet wanneer hij zich meester wil maken van deze kleine, doch sterke vooruitgeschoven stel ling. Kolossaal Duttsch spoorweggeschut .beveiligt Europa. Munitie voor een der stukken wordt „overgenomen" PK MUller-DV-R-P m VRAGEN. Werk Je In een fabriek of op een kantoor? Zit je op een H.B.S. of op een ambachtsschool? Is je vader industrieel of ar beider? Verdient hU duizend of honderd gulden per maand? Om deel te nemen aan een weersportkamp behoeven deze vra gen niet beantwoord te worden. De weersportkampen staan open voor iederen Nederlandschen Jon gen van 1618 Jaar. Kosten zijn aan de kampen niet verbonden. De kampen duren een maand. Werkgevers en scholen moeten vrijgeven. Werkgevers moeten loon doorbe talen. Werkgevers mogen deze maand niét van de vacaij.tie aftrekken. Iedere Nederlandsche Jongen een maand naaj- een weersportkamp. Meldt je aan bij het bureau voor Germaansche weersportkam pen te (Joes, Violenstraat 44. NOG KAN HET." Ja, nog kan het. Nog kun je je melden voor het volgende weersportkamp in Duitschland. Honderden hebben reeds een weer sportkamp bezocht en wanneer Je een van hen kent moet Je hem maar eens vragen hoe het daar was. Sport en spel, veldwerk en klein kaliber schieten, excursies en filmvoorstellingen in een der mooiste gedeelten van Duitschland. Kortom vacantle, een maand, die wij allemaal kunnen gebruiken, omdat wij vooral in dezen tijd el ke gelegenheid moeten benutten gezonder en sterker te worden. En daarbij: wie wil niet eess in contact komen met jongens uit Noorwegen, Denemarken, Duitsch land, Vlaanderen en Wallonië? Zorg dat je niet opgesloten blijft in Je eigen kringetje, ver ruim Je blik. Leer de wereld, leer Europa kennen. Daarom: aarzel niet langer, meld Je aan voor bet weersportkamp. Volgens verordening van den rijkscommis saris moeten werkgevers en scholen voor deze kampen, die een maand duren, vrij geven. Werkgevers mdeten het loon door betalen en mogen de- maand niet als vacantle 'aanrekenen. Meld je zoo spoedig mogelijk bij het bu reau voor Germaansche weersport kampen: Goes, Violenstraat 44. BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. Bij besluit van den commis saris-generaal voor bestuur en justitie van 2 Juni 1943 is on middellijk ingaand ontslag verleend aan C. A. van Wosl- deren als burgemeester van Vlissingen, mr. G. P. J. M. de Kerf, als burg'emees- ter van Sas van Gent, A. J. de Bruyn als burgemees ter van Eikerzee en Elleme et, J. P. M. Bee- laerts van Emmichoven, als burgemeester van Zuid- z a n d e. Bij een besluit van denzelf den commissaris-generaal van 29 Mei 1943 is onmiddellijk ingaand ontslag verleend aan: W. C_. Ninaber, als burgemees ter van Beemster, L H. Si mons, als burgemeester van Haariemmerliede en Spaarn- •woude, Jhr. H. L. M. van Nis pen tot Sevenaer, als burge meester van Laren (N.H.), B. A. P. baron van Harinxma thoe Slooten, als burgemeester van Nederhorst den Berg, P. -van de Ven, als burgemeester van Uitgeest. Het prijzen van meubelenp Zooals bekend is dienen meu belen, welke geëtaleerd wor den of ten verkoop voorradig gehouden worden, van een duidelijk zichtbare prijsaandui ding voorzien te zijn. De mee ning blijkt bij enkelen post te hebben gevat, dat verschillen de soorten meubelen niet on der dit voorschrift zouden val len. Teneinde misverstand te voorkomen deelt de gemach tigde voor de prijzen mede, dat alle meubelen, dus ook riet- en tuinmeubelen zoowel als antieke- en gebruikte meu belen als ook de zgn. klem- meubelen van een prijsaandui ding voorzien moeten zijn. Keuringen voor de Waffen-SS, het legioen en de landmacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Nederlandera vair arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoem de adressen vervoegen teneinde ge keurd te worden. Bü de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz De aandacht- wordt er op ge- estigd, dat voor de vrijwilligers,' die om bepaalde redenen in Ne derland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen' bij de landwacht Nederland of bij het SS-wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich even eens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeids inzet vrijgesteld. 17 Juni 914 uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk, 18 Juni 912 uur Breda, restau rant „Modern", Markt 18 Juni 1518 uur Den Bosch, ho tel „Noordbrabant", Markt 45. 19 Juni 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 1518 uur Arnhem, café Royal-". 20 Juni 9—12 uur Hengelo, café .Modern", Spoorstraat 18. Juni 1518 uur Zwolle, hotel1 „Geitenbeek" 21 Juni 9—12 uur Assen, Concert- hiys a.d. vaart. 21 Juni 1518 uur Groningen, Con certhuis, Poelestraat 22 Juni 912 uur Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 914 uur, Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245 25 Juni 914 uur Amersfoort, Po- lizeidurchgangslager. Leusder- weg. I Juni 914 uur Den Haag, café >,Den Hout"g Bezuidenhoutsche weg. EXTRA BOTER VOOR DE JEUGD. Van 9 Juni t/m. 9 Juli a.s. geeft de bon „boter 28a" recht op het koopen van 250 gr. bo ter of margarine voor personen van t/m 20 jaar. Bon „28 b boter" geeft recht op het koo pen van 125 gr. boter of raar» ririne voor kinderen beneden jaar. Door de aanwijzing van de bovengenoemde bonnen wordt thans ook het extra- rajitsoen boter voor de 60- daagsche periode van 10 Mei t/m 9 Juli a.s. beschikbaar ge steld, Rjjwlelvervoer Ned. spoorwe- wegen. De Nederlandsche spoorwegen deelen mede, dat de afgifte van rijwielkaarten van 1.30 van 10 Juni tot en met 16 Juni en van 30 Juni tot en met 6 September wordt gestaakt. Deze maatregel is genomen, omdat den laatsten tijd een zoo algemeen gebruik van de duurste rijwielkaarten is gemaakt, dat de spoorwe gen onmogelijk het enorme aantal rijwielen op de ge- wenschte wijze konden ver voeren. Bovendien is de maat* regel genomen ter voorkoming van treinvertragingen. Uit het bovenstaande zal men kunnen opmaken, dat de uitgifte juist gestaakt is gedurende de Pinks terdrukte en zomervacan ti es. Men kan nog wel ge bruik maken van de rijwiel kaarten van 40 en 80 cent. Ontheffing luisterbijdrage. Toestelbezitters, die in 1942 vrijgesteld waren van de beta ling der luisterbydrage, behoe ven voor 1943 niet opnieuw ontheffing, door inzending van een formulier, te vragen. De verleende vrijstelling wordt ge acht te zijn verlehgd tot en met de maand, waarin zij hun toestel moeten inleveren. Zij, die in 1942 niet waren vrijge steld, maar in 1943 voor ont heffing in aanmerking wen- schen te komen, moeten wel een formulier, kosteloos aan de postinrichtingen verkrijgbaar, indienen. Zij moeten evenwel de luisterbijdrage hebben vol daan. Het formulier kan dade lijk worden ingezonden. Zij, die hun radiotoestel niet behoeven in te leveren, moeten, zoo zij voor 1943 ontheven willen wor den van betaling der luisterbij drage onverwijld een formulier op de gebruikelijke wijze in zenden. Nieuwe bewyzen inzake den moord te Katyn. De Duitsche bladen publiceerden Dinsdag nieuwe bewijzen voor de schuld der Sovjets aan den massamoord in het bosch van Katyn. Talrijke Polen hebben zich per brief gewend tot de Amerikaansche ambassade in Moskou om inlichtingen te verkrijgen omtrent hun ala Poolsche officieren in Sovjet- Russische gevangenschap ge raakte familieleden. De Gepeoe heeft echter een groot deel van deze brieven in beslag genomen en doen toe komen aan het hoofdbestuur van de Gepeoe Smolensk, waar zij thans zijn gevonden. Dg meeste dezer brieven Zyn door de Gepeoe voorzien van de op- merking: overgegeven aan het bijzondere commando der K.G. K.G. wil zeggen Kosja Go ra, Geitenberg, het boschje van Katyn. Voor andere officieren heeft de aanteekening eenvou dig geluid: „niet meer te vin den". Twintig dooden bij Ameri- kaansch vliegtuigongeluk. Uit Port Bragg in Noord-Carolina meldt Associated .Press, dat hij het neerstorten van een Amerikaan sch militair vlieg tuig twintig personen om het leven zijn gekomen. Het vlieg tuig verongelukte in de nabij heid van het vliegveld Lurin- burg Maxton.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1