I S .M .2 i i .2 3 tl m er w5 bi *LJ an §tu 2» o 5 ur or "J p a I' <1 E li g.« i- 1 B Jt 1 n i CL 0 IA 0 Verduisteren van 23 t.m. 29 Mei: van 21.455.30 uur. De maan komt morgen te 3.09 op en gaat te 14.02 onder. MIDDELBURG Ook shag gestolen. In aansluiting op ons bericht van gisteren, waarin we meld den, dat twee knechts van de firma M. alhier, J. W. en J. de R., zich hebben schuldig gemaakt aan diefstal en he ling van chocolade, kunnen we thans nog meedeelen, dat deze heeren ook een hoeveelheid shag hebben ontvreemd. In de woning van W. werden 30 pakjes shag aangetroffen en bovendien nog een kistje met 10 kg. jam, alles van diefstal - afkomstig. Nadat zij aan den tand wa ren gevoeld en proces-verbaal was opgemaakt, werden De R. en \V. weer van het politie bureau heengezonden. Mishandeling. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de mis handeling, waarvan mej. P. C. H. van L. aangifte deed. Zij zou van een manspersoon een klap in het gelaat gekregen hebben. Verkeersovertreding. Mej. L. D. uit Souburg reed op haar fiets in verboden rich ting in de Lange Giststraat. Zij'kreeg een politïoneele waar schuwing. Bij de slechthoorenden. De laatste bijeenkomst van de afd. Middelburg der Ver- eeniging ter behartiging der belangen van slechthoorenden van dit seizoen, werd jl. Zater dagmiddag gehouden. De voor zitter, mr. M. W. v. d. Veur, droeg gedichten voor. In Oc tober a.s. hoopt de af deeling haar najaarsbijeenkomsten aan te vangen. Men werpe geen schillen weg. De Politie alhier verzoekt namens de Vereeniging tot Be scherming van dieren den in gezetenen vooral geen aard appelschillen weg te gooien, maar deze met den schilleman mede te geven. Aardappelschillen zijn een goed dierlijk voedsel. Een ieder werke hieraan mede! Vreemdelingen van Duit- schen stam. Een in het rijks- wettenblad van 25 Mei afge drukt decreet van den Führer bepaalt, dat vreemdelingen van Duitschen stam, die bo- hooren tot de Duitsche weer macht, de Waffen-SS, de Duit sche politie of de organisatie Todt, met de afkondigihg van dit decreet de Duitsche natio naliteit verkregen. Vreemde lingen van Duitschen stam, die in de genoemde formaties worden opgesteld, krijgen met den dag hunner opstelling de Duitsche nationaliteit. Hoofdredacteur; J. o. Visser, Vllssui- gen; Algemeen redacteur; M. Geerse, Middelburg; Stadsnieuws; C. de Voogd. VHfslngen. en J. P. PU. .Doorenboe. Middelburg: Gewestelijk nieuws: H. van Ben them. Goes en R. F, R L Sondag, Oost burg: Haagsen redacteur mr. j. 9- Wit; Adv ertenUeche/: voor MId- 1 RÜft.S.,P' B°®- UIT DE PROVINCIE Walcheren Gevonden voorwerpen. O. EN W.-SOUBURG. 3 hulssleu tels bi) G. Kik. Vlias.str. 106; 1 kinderbadpakje, blauw, Beclusstrant 16; 1 zilveren knip Beciusstr. 16; 1 zilveren portemonnaie bij J.Wolters, Vllss. sèr. 73; l oorbelletje b« Ize- boud, Aldegondestraat 16; 1 met met schede, Voorstr. IS; 1 mantelband, Mamixplein 36; 1 zakdoekje, gehaakt, Borsje, Nwe Vliss, weg 157; 1 kln- derschoentje; bureau Marechaussee, wachtmeester Pieard, Middelburg; 1 gulden, J. A. Arendse, Zaaihookweg 2; l bruine portemonnaie met luh. bij J. Cevaal, Ritth. str. 77. Zeeuwsch-Vlaanderen Gouden bruiloft. HOOFDPLAAT. Zaterdag j.l. herdacht het echtpaar Fran- ciscus de Krijger en Marie Baert op de Wijk, Slijkplaat, den dag, waarop zij vóór 50 jaar in het huwelijk traden. Kerk- en Schoolnïeuws EINDEXAMENS R.H.B.S. De eindexamens aan de Rijks Hoogere burgerscholen zullen voor zoover het mondeling gedeelte betreft op de volgende data worden gehou den: R.H.B.S. te Goes op 28, 29 er 31 Mei en 1 en 2 Juni; R.H.B.S. te Middelburg op 4, 5, 7 en 8 Juni; R.H.B.S. te Vlissingen op 16, 17, 18 en 19 Juni; R.H.B.S. te Oostburg op 21, 22. 23 en 24 Juni; R.H.B.3. te Terneuzen op 25, 26, 28 en 29 Juni, Als deskundigen zijn aangewezen; J. W. N. ie Heux te Ginneken; mej. dr. A. Prins te 's-Gravenhage en J. N. Pattlst te 's-Gravenhage. Geref kerken. .Benoemd tot hulp- pred. te Barchem R. Groeneboer, cand. te Assen. Chr. Geref. kerk. Beroepen te Bunschoten J H. Velema te Steen- wijk. Kerkelijke examens. De classis Schiedam der Geref. kerken heeft geëxamineerd en be roepbaar verklaard den heer G.van Rongen te Schiedam, cand. aan de Theol. Hoogeschool te Kampen. Tot do Evangeliebediening in de Ned. Herv. kerk zijn toegelaten door het Prov. kerkbestuur van Noord-Hol land de heer L. Luteyn te Elim (Dr.), cand. aan de Rijksuniversiteit te Groningen; Noord-Brabant en Lim burg J. J. Meuzelaar te Hardenberg, cand. aan de R.U. te Leiden. Geëxamineerd en beroepbaar ver klaard ln de Geref. kerken, door de classis Haarlem, F. H. von Meyen- feldt te Héemstede, cand. aan de Vrije Universiteit. Burgerlijke Stand GOES. Ondertrouwd: Jan Piet er Schoonaard, 21 j. en Martina Oh- ier, 19 j. Geboren: Adriaan Comeiis, z. v. Cornelia Willem Blanker en Eliza beth Braam: Susanna Adriana. d. Janes Cornelia de Jonge en Magrieta Leintje van Kleunen Overleden; Jacob Adriaan Pou- wer, 35 j„ man v. Janna van Djjke. VROUWENPOLDER., van 16 t.m. 22 Mei. Getrouwd: Pieter Tevel, j.m. j. en Maria Pieternella Jobse, j.d. 27 j. Cornelis van Keulen, 24 j. en Thefcdora Maria Deckers, j.d. 20 j. Bernd. Funke, j.m. 30 j. en Anthonia Jacoba Grootbod, '•j.d. 27 j-, KP.UXNINGEN. Getrouwd: Jacobus Johannes Openeer. 22 jr. en Tanne tje Anna van de Kreeke, 20 jr. Overleden: te 's-Hertogenbosch: Blaaina Bruinshoofd, 63 jr. echtgen. Pieter Quakkelaar. Benjamin van :naam, 86 jr. echtgen. van Adri ana de Kok. Landbouw en Veeteelt Keuringen van stieren en vrouwelijk rundvee. Tijdens de keuringen van stieren en vrouwelijk rundvee, vanwege de Prov. commissie ter bevordering van rijkswege van de veefokkerij, werden de volgende dieren aangevoerd: SEROOSKERKE. Stieren: Wimas van Parkhoeve van H. J, Allaart 79 1/10 p.Benno van Cult. Mij. Loverendale le, 7.7; Martha succes van P. Kodde 1ste, 77 8/10 p.; Ber- tus van de Olifant van P. de Buck lste pr. lsto kalfskoeien: Japje de Bonte van G. Israël 82 p.; lisje 9 van de Cult. Mij. Loverendale 80 p.; Martha 3 van H. J. AllSart 791 p.; Bertha van H. J. Allaart 78 p.Emma C. de Herder 78 p.Dora van Ja cobus. Meyers 771 p.; Greta 2 van P. J, Abrahamse 77 p.; Sjoukje van P. Kodde 761 p.; Martha van J. Louwerse 771 p.; Truus van A. Langebecke 76 p. 2e kalfskoeien: Martha 2 J. Allaart 83 p. -f- prijs Coöp. Eiland Walcheren; Lea van A. Maljaars (klein Zeeduin) S21 p.; Elsje Meyers 82 p.; Dora van H. J. Al laart 81 p.; Bertha 2 van P. J. Abrahamse 79 p.; Ida van 8. Broeke 78 p.Mina van J. Louwerse 78 p.; Bertha van Jac. Meyer 774 p.; Loes van P. de Buck 76 p. 3e kalfskoeien: Bertha 2 van P. J. Abrahamse 811 p.; Koos van A. Maljaars Klein Zeeduin 811 p.; Emma 2 van Cult." Mij. Loverendale 81 p.; Emma 2 van P. de Buck 80 p. nale van Cult. MiJ. Loverendale 79 p.; Jo van A. Langebecke 78 p.; Mina van A. Wondergem 771 p.; Juliana van A. Wondergem 77 p.; Liza 3 van; P. de Buck 77 p.; Ada van Jae. Meyers 761 p. 4e kalfskoeien: Beatrix van S. v. d. Broeke 84 p. -j- pr. cobp Zuivel fabriek; Trui 3 van Cult. MiJ. Love rendale 82 p.Bles van 'A. Maljaars (Klein Zeeduin) 81 p.; Sofle van Cult. MiJ. Loverendale 801 p.Boe- rinne van A. Wondergem 80 p.; Maart je de Bonte van G. Israël 80 p.; Bontje van C. den Herder 78 p.; Martha van A. Maljaars (Klein Zee duin) 77 p.; Emma van Jac. Meyers 771 P. Oudere koeien: Bertha van P. J. Abrahamse 83 p.Bontje 25 van Cnlt. Mij. Loverendale 82 p.; Bontje P. Kodde 81 p.; Ida van P. de Buck 80 p.; Dora van A. Maljaars (Klein Zeeduin) 79 p.; Mini van C. den Herder 781 p.; Bontje van C. Louwerse, 78 p. 1 goede kalfvaars van S. v. d. Broeke. OOSTKAPELLE. Stieren: Roland van J. Maljaars 84 p.May van K. Coppoolse 81 1/10 p.; Frits van Zeeduin van gebr. Z. en J. de Visser 77 8/10 p.; Aagjes Plesman van G. de Visser 2e prkl. le kalfskoeien: Jeltje van Zeeduin van J. Maijaars 82 p.Fransje van Buck 811 p.Emma van Geldof 81 p.; Dora van A. Geldof 801 p.; Koos van Jac. Maljaars 801 Ida V3n Zeeduin van J. Maljaars p.; Bontje van A. Louws 79 p.; Astrid van K. Coppoolse 781 p.; Bertha van wed W. Vreeke 77 p. Aaltje van J. Maljaars en Zn. 74 p.; Wytskc van Jac. Maljaars 73 p. 2o kalfskoeien: Else U van J. Maljaars 83 p.; Rika van D. Cop- pools 821 p. Bontje van A. Geldof 82 p.; Fransje 10 van A. de Buck 811 p.; Floortje van Zeeduin van J. Maljaars 81 p.Roosje van J. Franke 79 p. 3e kalfskoeien: Mina 2 van J. Mal jaars 84 p. ;:.HermiDe van Jac. Mal jaars 834 p. -f- prijs coöp. Eiland Walcheren: Emma van S. de Visser Mina van D. Geldof S3 p.; Willy van S. de Visser 82 p.; Bertha 2 van J. Maljaars S2 p.; Marie var, A. P. van N;euwenhuijze 81 p.; Dora 4 van J. Maljaars 80 p.Emma van J. Franke 79 p.; Sul van J. Franke 78 p.; Sul van D. Coppoolse. kalfskoeien: Emma van A. p. van Nieuwenhuyze 85 p.; Fransje S van L. de Buck S44 p.; Lea 7 van de Buck S3 p.; Julia van J. Maljaars Zzn 81 p.; Nora van Jac. Maljaars 81 p.Bontje van D. Cop poolse SO p.; Dora van J. G. Mar- kusse 79 p.; Bontje van K. Cop poolse 78 p.; Mina van wed. Vreek£ 78 p. 5e kalfskoeien: Rika van J. Mal jaars 85 p.; Leo van A. de Buck S3 p.; Sul van A. Geldof 82J p.; Neliy van J. Maljaars Zzn 81 p.; Bontje van wed. W. Vreeke 78 p.; Oudere koeien: Meta van K. Cop poolse 821 p.; Bertha van S. de Vis ser 82i p.; Krlna van J. Maljaars 82 p.; Starre van wed. W. Vreeke 82 p.; Boukje van K. Coppoolse 79 p.Bles van D. Coppoolse 78 p. Starre van D. Coppoolse 77 p. Groep kalfsvaarzen: 1. van J. Bliek; 2 en 3 van J. Maljaars; 4. van A. Geldof: 5. van Jac. Maljaars; 6 van D. Coppoolse; 7 van wed. W. Vreeke, 8 van Jac. Maljaars; 9 em 10 van wed. W. Vreeke; 11 en 12 van Jac. Maljaars. Eén-jarige vaarzen: 1 van J. Mal jaars; 2 van D, Coppoolse; 3 van J. Bliek. Stierkalveren: 1 van J. Maljaars; 2 van Jac. Maljaars; 3 en 4 van J. Maljaars; 5 en 6 van Jac. Mal jaars. Vaarskalven: 1 van J. Bliek en 2 van K_ Coppoolse. Ook werden nog afstammelingen ge toond -van den stier Roland, gezon ken dieren met ruime kruisen, enkele de schouders iets zwaar en het staart stuk iets grof, overigens in de nelijke als vrouwelijke lijn, goede die ren, werd de verhoogde prijs toe gekend. Veemarkt Rotterdam ROTTERDAM, 25 Mei. Aan de veemarkt waren aangevoerd 2000 dieren, waaronder 65 paarden, 2 veulens. 93 schapen, 309 zuiglam- meren, 463 runderen, 90 nuchtere kalveren, 60 graskalveren, 116 big gen en 802 bokken en geiten, Prijzen per stuk: melkkoeien 1350, 1150,. 975; kalfkoeien 1300, VOO. 975; varekoeien 825, 725, 625; vaarzen 750, 650, 475; pinken 575, 475, 375, De aanvoer van kalf. en melk koeien was als vorige week met redelijken handel en de prijzen van vorige week waren gemakkelijk te handliaven. Varekoeien kan voer ge woon met kalmen handel- en prijs houdend. Vaarzen en pinken aan voer vrjj groot met stroeven han del en onveranderde prijzen. Radioprogramma DONDERDAG 27 MEI. Hilversum I. 414.4 M. 12.45 Ber. 13.00 Gram. 14.00 Gram. 15.00 De liefde van een Veluwschen heides cheper. 15.15 Or kest Van Krevelen. 16.00 Viool piano. 16.35 Gram. 16.45 Ber. 17.00 Meiodisten. 17.45 Van heinde en re klinkt het nieuws. 18.00 Zang en piano. 18.30 Ber. 18.40 Voor de kleuters. 18.45 Gram. 19.00 Neer- lands stem van het front. 19.15 Om roep Symph. orkest. 20.00 Wie spreekt daar? 20.10 Omroep Symph. orkest. 20.45 Luisterspel. 21.10 Ber. 2L15 Gram. 21.45 Gram. 22.15 Gram. 1.30—24.00 Gram. Hilversum II. 301.5 M. 12.45 Ber. 13.00 Gram. 14.00 Godsdienstige uit zending. 14.30 Alt en luit. 14.55 Viool, elavecimbel en piano. 15.30 Gram. 16.00 Omroeporkest. 16.45 Ber. 17.00 Voor de jeugd.' 17.15 OrgeL 17.30 Voordra rilt. 17.45 Orgel. 18.00 Spiegel van den dag en B.N.O. 18.15 Gram. 18.45 Lezing. 19.00 Operette concert. .19.45 Ber. 19.55 Nieuws' en wenken voor boer en tuinder. 20.00 Hebt U dat gelezen? 20.30 Gram. 20.45 BaDdi Balogh. 2L15 Orkest Van Beeek. 21.45 Ber. 22.05 Avond- wijding. 22.15—24.00 Zie Bk, L Offrcfeefe mededeelingen KEURING RESTANTEN GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN. De Voedselcommissans voor Zee land maakt bekend, dat alle restan ten Eracec. peulvruchten en ra dei uiterlijk op de volgende keuringen er data ter keuring moeten zijn aange boden. Colijnsplaat 31 Me! 1943 Goes 1 Juni 1943 Zierikzee 2 Juni 1943 SL Maartensdijk 3 Juni 1943 Middelburg 4 Juni 1943 Oostburg 4 Juni 1943 Hulst 4 Juni 1943 Off. publicatie van den gemachtigd^ voor de prijzen. MAX, GROSSIERS- EN DETAIL. LISTENPRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT. BEKENDMAKING No. 58. Deze prijslijst geldt van 26 Mei af. Grossiers- Detail-. GROENTEN prijzen listen- per 100 prijzen Andijvie (glas) 20.— 0.26 k Spitskool 14,0.18 oavoye kool (groen) (echclk) 14.50 0.19 Bloemkool srt. IA Doven 25 cm, over den kop gemeten 32.*— 0.40 8 •art. 1 van 2025 cm. over den kop gemeten 28.50 0.37 Sri. H van 16-20 cm 22.0.29 1 Sn III van 10-16 cm 13.0.16 [Z B ospeen 20 sl. p. bos van tenminste 0.4» k.g. afgebroken peen 2L0.27 fat Rabarber Paragon Overige Eoorten Postelein (glas) Radijs Bos seidtrrj Peterselie en kervel Kropsla (glas) I minstens 2 kg per 10 stoks n van 1,5—2 kg per 10 stuks Sla (dunsel, snij- en stoolsla) 13.5Q 0.18 Raapstelen: Soort I boven 25 cm 9.50 0.12 Spinazie (blad) 11.— 0.14 Hl idem tstruik) io.0.13 Kaskomkommers: I vanaf 500 gr. p. sL 20.0.25 a II v. 450-500 gr. p. st. 16.— 0.20 :il v. 350-450 gr. p. st. 11.— 0.14 - PiatgiasJtomicummers Srt IA v. 750 gr. p. st. 25.50—0.32 Srt I 650-750 gr. p. st. 22.50 0.28 Srt II 550-650 gr. p. st. 17.50 0.22 Srt III 450-550 gr. p. st. 12.0.16 9.50 0.13 k 8.50 0.11 29.— Ü.3S 4.50 0.06 U 4.50 0.06 5.— 0.07 5.— 0.07 e 4.— 16.50 0.21 k 9.50 0.13 8 7.50 0.10 17.50 0.23 k 50.— 0.60 110.— 1.32 120.— 1.44 Komkommers telt Koolrabi (glas) 1 boven 7 cm 0 II van 5 tot 7 cm Bosuien Tuinkers Peulen Kasboonen Asperges: Srt IA tot 26 cm lang, 25 sl- kS 94-50 1.13 fcrt IB tot 26 cm lang, lichte gebr., 25 st. - kg. 83.50 L— TLA, tot 26 cm lang, z. gebr. 26-40 SL p. kg. 78.0.S3 UB, toi 26 cm lang. m. 1. gebr. 26-40 st.p.fcg. 67.— 0.80 H UIA tot 26 cm lang, licht bi. Lm. 25 st p. kg. 67.— 0.80 UIB tot 26 cm 1. Ucbibl. v. 26-10 st. p. kg. 50.— 0.60 m IV, lot 26 cm lang dun lïehtbl., 41-55 st p. kg 34.— 0.43 V, holle en stukken uit bovengen, sorteering 45.0.54 Tomaten I, II, JU en IV 67.— 0.80, Tomaten bonken 55 0.66 Tomaten kriel 40.0.48 Paprika 57.0.70 FRUIT: Aardbeien 172.2.06 Aalbessen 272.3.25 Druiven 224.2.68 Meloenen SS.50 1.04 Perziken 72.0.S5 s Voor het snijden van kool mag 3 per kg berekend worden, met dien verstande, dat de kool na net sntjden gewogen wordL Voor net schrappen van wortelen mag 1 cl per kg of per bos bere kend worden, met dien verstande, dat de wortelen voor het schrappen ge- 2gen worden. Voor bezorging van groenten en fruit mag door dètaUilsten 1 cl ner kg in rekening gebracht worden bo ven den verkoopprijs af winkel. voor de afwijkende kwaliteit van oovecgenoemde producten, alsmede voor het z.g. uitschot, moeten prozen berekend worden, die in een redelijke verhouding staan tot de nier boven ge publiceerde maximumprijzen, welke gelden voor de Deste kwaliteit. Bi; inkoop tegen lagere dan de gepu bliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd. Bewaar deze opgave en gebruik haar. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon ADBrE. J. N. ADRIAANSEN G. ADRIAANSEN— WIEGMAN*. Harlingen, 23 Mei 1943. Adm. Stellingworfstiaat 49. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter HENRICA EVA ADRIANA. J. A. MONTAAN. J. E. MONTAAN— VAN DUK. Middelburg, 25 Mei 1943 Lange Delft 90 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon HARRY. J VERMAAT. M. A. VERMAAT— DE HULSTER. Souburg. 25 Mei 1913 Rozenstraat 6. MARGUERITE B. NEIJT en I JOHANNES A. W. HILBERT geven hierbij kennis van bun voorgenomen huwelijk, waar van de voltrekicing zal plaats vinden op 29 Mei 1943 om 8.45 uur te Sas van Gent De Kerkelijke Inzegening zal geschieden om 9.00 uur in de R.K Kerk aldaar Sas van Gent, Zandstraat 8. Vlissingen. AnjeÜerenlaan 60 26 Mei 1943. Ondertrouwd BI EN BOOT en CORRIE- BOSSCHAART, Huwelijksvoltrekking D.Y. 30 Juni a.s. Kerkelijke bevestiging in de Oostkerk door den Weleerw. Zeergel. Heer Dr W H. Bee kenkamp. des nam, 2.30 uur. Middelburg. 26 Mei 1943. Langevïele 60. Lat. Schoolstraat 5. Toekomstig adres: Zaclvarias Jansenstraat 27. M. TH. DK LOOFF cn C. DE LOOFF—WITTE zeggen, mede namens weder- zijdsche familie, hartelijk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Vlissingen. 24 Mei 19-13. Tjjd. Verk. Quakkelaarstr. I Getrouwd Ir. J. VERSTEEG, Adjunct-Secretaris Keurings dienst Zeel-and, L. KOPPEJAN. De Heer en Mevrouw VER STEEG— KOPPEJAN zeggen mede namens weöerzijdsche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belang stelling. vóór en tijdens hun huwelük ondervonden. Goes, 26 Mei 1943 HOTEL DU COMMERSE, Middelburg, vraagt DIENSTBODE voor dag of dag ea nacht. Ijl Vrijdag 28 Mei hopen .j. onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders T J. J. VERBEEST jj. R. DE KONING hun 40-jarige Eehtveree- aiging te herdenken ij: Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein- kinderen. X Goes, 26 Mei 1943. Molendijk 17. J JUFFROUW gevraagd voor kantoor, bekend met boekhouden en een of twee FLINKE MEISJES voor het verrichten van licht pakhuiswerk. H. C. BAARENS, Spar- afdeeling Zeeland, Krui- ningen. J Op 29 Mei a.s. hopen X onze geliefde Ouders, - en Grootou- I LOURUS VAN PEENE htm 40-jarige Echt ver- eeniging te herdenken. Dat zc nog laag ge- 3: spaard mogen blijven, is if- de wensch van hunne dankbare Kinderen, Be- if huwd- en Kleinkinderen. ÏF Westkapeüe, 25 Mei '43 De Chr. Zangv. S. D. G. te Kattendijke vraagt een DIRECTEUR. Sollicitaties worden inge wacht bij J. v. d. VLEET. Monnikendijk A 145, Kat tendijke. X Op Zaterdag 29 Mei a.s. Lopen onze geliefde X .5. Ouders, Behuwd- en X Grootouders, •JACOBUS REÏJNIERSE en Z WDLLEMTNA REÏJNIERSE— >1: DE WITTE, hun 49-jarige Echt ver- eeniging te herdenken, gj Dat zjj nog lang ge- 4: spaard mogen b.ijven, is de wensch van hun dankbare Kinderen. Be- if X huwd- en KJeinkinde- ren. Koudekerke, Mei 1943. **-**r X ninniiil Wegens huwelijk zijn onze salons a.s. Vrijdag den geheeien dag gesloten. J. P. BOOM. Dames- en Heerenkapper, Gravenstraat, Middelburg;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 3