PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12J ct., minimum per adver- iaa tentie 2.05. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 recels) 58 cent, dlenstaanvragen e- dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v WOENSDAG 26 MEI 1943 186ste JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT UIT NUMMER 121 BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te Vlissingen: Redactie eD Administratie Walstr 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaai 29, Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na k&atoortijd tel. 2475; Souburg Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 2L ACTIVITEIT VAN DE LUCHTMACHT. Het opperbevel van de Duit- sche weermacht maakt be kend: Van het Oostelijke front wordt slechts uit enkele sec toren succesvolle eigen storm troepactiviteit gemeld. De luchtmacht deed zware aan vallen op losstations waarin vele soldaten waren en bom bardeerde aan den middenloop van de Wolga een gröote fa briek van de vliegtuigbewape- ningsindustrie. Bij een aan- valspoging van een formatie vyandclijke slagvliegtuigen op een Duitsch vliegveld aan het front werden van de elf aan vallende sovjet vliegtuigen er tien nog voor het beneiken van het doel neergeschoten. Bij een aanval zonder eehig succes van een krachtige for matie Britsche gevechtsvlieg tuigen op een Duitsch convooi voor de Nederlandsche kust schoten bewakingsvaartuigen van de marine zeven meermo- torige Britsche vliegtuigen neer en beschadigden vier an dere zwaar. Zware Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerden Maandagnacht de havens Bo ne en Djidjelli. Een koopvaar dijschip kreeg zoo zware tref fers^ dat aangenomen kan worden dat het vernietigd is. Luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoot boven het Middellandsche Zeegebied vijandelijke vliegtuigen neer. Naar definitief is vastgesteld verloor de Britsche luchtmacht bij 'n aanval op West-Duitsch febied in deh nacht van 23 op 4 Mei 44 bommenwerpers. Formaties Roemeensche jachtvliegtuigen aan het Oos telijke front hebben zich den laatsten tijd bijzonderon derscheiden. Zij schoten in een korte periode 31 bolsjewisti sche vliegtuigen in luchtge vechten neer en vernielden vijf andere vliegtuigen op den grond. Succes van nachtjachtvlieger. De nachtjachtvlieger Herbert Luetje heeft tijdens de laatste groote luchtgevechten boven West-Duitschland een opmer kelijk resultaat kunnen boeken. Binnen een uur schoot hij zes vijandelijke bommenwerpers naar beneden, daarmede het fT record van een zijner groeps- kameraden verbeterend. Verliezen der vijandelijke luchtmacht. Het Italiaansehe legerbericht meldt, dat vijan. delijke luchtacties aan bside kusten van de Straat van Messina, boven Catana en bo ven verschillende plaatsen op Sardinië beperkte schade ver- '1~. oorzaakten, gevoeliger schade Kl te Reggio di Calabria. In unr luchtgevechten en door de af- >ldi weer werden 18 vijandelijke iei toestellen neergeschoten, k l De verliezen onder de bsvol- eic king door de in dit bericht ge- 1 vv noemde- aanvallen bedragen totdusver in de plaats Catana vijf dooden en 19 gewonden. faf De oorlog ter zee. Volgens de „Messagero" hebben de Ita liaansehe zee- en luchtstrijd krachten tusschen 1 en 24 Mei in de Middellandsche Zee en op den Atlantischen Oceaan in ia",'totaal 80.000 brt. vijandelijke am. scheepsruim te tot zinken ge- tvo! bracht. Verder werden in de- ian! zelfde periode een kruiser, ïeivtwee torpedojagers en zes groote koopvaardijschepen zwaar beschadigd en 'n duik- idd, boot, waarvan de bemanning ut gevangen werd genomen, tot Ini, zinken gebracht, lol- ara. Fransche schepen te Marti nique. Te Vichy is medege deeld, dat zich thans in de ha- ven van Martinique 47.000 ton ew"oorlogs- en 74.000 ton Fran- jijsche handelsmarine bevinden, iel..voornamelijk tankschepen. De 'bg oorlogsschepen zijn het vlieg- ,tjedekschip Béarn (22.146 ton), irg*de lichte kruiser Emile Bertin ■id«,(5886 ton), den voor oplei- S. dings-doeleinden bestemden reJtruiser Jeanne d'Arc (6496), uss,de marinetankboot Mekong en bezjde kanonneerboot Ville d'Ys, 2 olalsmede nog eenige andere tor- 5. ipedobootjagers. •'°g 'üiS BEKENDMAKING. de, Het s.s.-Ersatzkommando Nederland deelt mede: len. d© Fiirsorgeoffizier der Waf- weapen-SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de WiKieuwe Parklaan 74, Den 'st Haag, maar iederen Woensdag p^fan 912 en van 1417 uur, het gebouw Korte Vijver- >berg 5, Den Haag. "er* Het vaste adres van de ^ffoienststelle des Fürsorgeoffi- f.' tiers blyft: 's-Hertogenbosch, 'Sonniusstraat 3. Oprichting van „Internatio nale levenmiddelen bank'' voor gesteld. De Britsche delegatie op de thans te Hot Springs bijeenkomende levensmiddelen- conferentie, die zich bezig houdt met de oorlogsvoorzie ning van de antispilmogend- heden, heeft naar de Ameri- kaanschs radio mededeelt voorgesteld een „internationa le levensmiddelen bank" op te richten, met vérstrekkende volmachten en mogelijkheden tot ingrijpen in den landbouw der afzonderlijke staten. Deze bauk moet tevens een prijs politiek voeren op het gebied der verbruiksgoeaeren. Tsjangyang in Japansche lian den. Onophoudelijk oprukkend hebben Japansche troepen Maandagmiddag Tsjangyang bereikt, 30 km. ten Zuiden van Itsjang, nadat het verzet ge broken was van de 13e divisie, van Tsjoengking, die zich in het gebergte ten Noorden van de stad te weer stelde. De Ja pansche artillerie en lucht macht ondersteunde de-Infan terie, welker opmarsch sterk belemmerd werd door den hoo- gen waterstand der rivieren na de zware regenbuien der laatste dagen. De zuiveringsactie in Zuid-Kroatië. De eenige dagen geleden her vatte zuiveringsactie der Duitsche en Kroatische troe pen tegen de communistische benden in Zuid-Kroatië wordt met succes voortgezet. Overal waar de benden zich wanho pig verweerden, braken de Duitsche soldaten in korte fel le gevechten den vijandelijken tegenstand, versnipperden de gevechtsgroepen en dreven de wijkende benden in het onge baande bergland en de een zame wouden. Op een plaats hadden de bandieten zich verschanst in gunstige stellingen op de berg hellingen. Afdeelingen Duit sche jagers vielen de commu nisten aan en ontnamen hun, soms in een gevecht van man tegen man, verscheidene ver sterkte bergstellingen. Voor de onverschrokken aanvallen de Duitsche en Kroatische af deelingen trokken de ver strooide benden zich verder terug, nadat zij de door hen geplunderde plaatsjes in de asch hadden gelegd en een deel der bevolking hadden me degevoerd. Roosevelt binnenkort naar Canada? Naar de Amerikaan- sche nieuwsdienst meldt, heeft de Canadeesche minister-pre sident, Mackenzie King, te Ottawa aan journalisten ver klaard, dat Roosevelt binnen afzienbaren tijd een bezoek zal komen brengen aan Canada. Bij onze Vrijwilligers. Even wordt tijd genomen voor het mitWagmaal. SS PK Dehn-O-H-P NIEUW DUITSCH LUCHTDOELKANON. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt De Duitsche afweer heeft, zoo wordt thans van militaire zijde te Berlijn medegedeeld, een aanmerkelijke versterking gekregen in den vorm van een nieuw soort luchtdoelkanon. Het is een vierlingssnelvuur- kanon met twee-centimeter- granaten, dat ook voor vlieg tuigen, die op groote hoogte vliegen, niet ongevaarlijk is. Het vierlingskanon, dat tot i toe hoofdzakelijk in het Westen gebruikt werd, waar het de laatste maanden veel succes heeft gehad, heeft thans ook aan het Oostfront zijn intrede gedaan en tot.de eersté daden van het nieuwe wapen behoorde onder andere het neerschieten van zes bol sjewistische jachtvliegtuigen binnen acht minuten. Churchill omtrent een even- tueele ontmoeting met Stalin. De Washingtonsche correspon dent van de Daily Mail heeft volgens Nya Dagligt AUehan- da medegedeeld, dat Churchill tegenover leden van het Con gres heeft verklaard, dat hij bereid is naar ieder punt van de aarde te reizen om een con ferentie RooseveltChurchill -Stalin tot stand te brengen. Joden moeten Sofia verlaten. De Bulgaarsche minister van binnenlandsche zaken heeft een verordening uitge vaardigd, volgens welke «.11e Joden binnen drie dagen Sofia moeten verlaten. De Joden moeten zich naar de provincie begeven. Door het besluit wor den ongeveer 20000 joden ge troffen. OPROEP VAN DEN N.A.D. Talrijke arbeidsmannen hebben zich vrijwillig aangemeld om in de thans tot rust gekomen Oos telijke gebieden voor boscharbeid te worden ingezet en op grond niervan zal in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Ne- lerlandschen arbeidsdienst daar- neen vertrekken. Gedurende de 3 maanden Juli, Augustus en September zullen de ze jongemannen daarginds als N. A.D. onderdeel arbeiden en der- üalve de volledige N.A.D. ver zorging genieten. Echter zün ook reeds verschei dene verzoeken tot deelname aan dezen inzet binnengekomen van voormalige arbeidsmannen en in verband hiermede maakt de staf van den Nederlandschen Arbeids dienst het volgende bekend: 1. De aanmelding van voorma lige arbeidsmannen is toegestaan. 2. Hun inzet zal geschieden in den gelijken graad of rang als waarin zij den arbeidsdienst ver lieten. 3. Vrijwilligers die zulks ver dienen kunnen gedurende dezen inzet in de Oostelijke gebieden worden bevorderd en later, in Nederland, worden aangesteld als N.A.D. kaderlid. 4. De schriftelijke aanmeldingen welke vergezeld moeten gaan van een eigenhandig geschreven le vensloop, dienen voor 1 Juni 1943 te zUn binnengekomen bij N.A.D.-staf, afdeellng 1, huize La Foret, te Doorn. BEKENDMAKING. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehishaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevan genschap van de voormalige Nederlandsche weermacht wor den, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het regiment grenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelyken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachts- lager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 1 Juni 1943; op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoons bewijs, de distributiestamkaart ren voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland wer kende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (ver klaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behar tigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" a^oo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zjjn verplicht degenen die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit to betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zyn, moeten zich hier voor vervoegien aan de loketten, c.q. by den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders bur- gerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zon- dagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed eft extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale hand koffers. Van aanmelding zyn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht'bezette gebieden buiten Ne derland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehr machtbefehishaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering iu krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. DE INLEVERING VAN RADIOTOESTELLEN. Ernstige waarschuwing. Het heeft de aandacht van de politie getrokken, dat zich een levendige handel in oude radio-ontvangtoestellen begint te ontwikkelen mat het doel om deze in te leveren en het eigentoestel te behouden. Daar betwijfeld wordt, of het publiek wel ten volle beseft, dat zij die aldus handelen, zich aan zware straffen bloot stellen, komt het den politie autoriteiten gewenscht voor om thans, nu de voorgeschre ven inlevering nabij is, nog een ernstige waarschuwing tot het publiek te richten. Zooals bekend is, zijn sedert 13 Mei 1943 by beschikking van den Höheren SS und Poli- zeiführer alle radio-ontvang toestellen, -toebehooren en •onderdeelen met onmiddellijke werking verbeurd verklaard en sedertdien ieder beschikken over deze verbeurdverklaarde zaken alsmede de beschadi- Ing daarvan verboden. De louders zijn verplicht deze za ken op nader bekend te maken data m te leveren. Ook zijn verboden het afstaan en het in houderschap nemen van ra dio-ontvangtoestellen, -toebe hooren en -onderdeelen. Luidsprekers 'behoorende bij aansluitingen op radiodistribu- tiecentrales, uitsluitend daar bij te gebruiken, zijn alleen uitgezonderd. Al wie in strijd handelt met de bepalingen dier beschikking wordt gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste 5 ja ren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag, voor zoo ver niet volgens andere bepa lingen een zwaardere straf is verbeurd. DE SUIKERPREMIE VOOR BOEREN EN ARBEIDERS. Ten aanzien van de suiker- Eremie, welke do boeren en ar- eiders ontvangen voor de ge leverde suikerbieten, deelt do persdienst Landstand mede, dat de boeren niet verplicht zijn, reeds van hun voorschot een deel aan "hun arbeiders af te staan. Zwitsersch vliegtuig veron- felukt. In het kanton Basel- and is een Zwitsersch militair vliegtuig neergestort. De be stuurder en de waarnemer kwamen om het leven. Belangrijke aanwijzing voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. Morgen, Donderdag 27 Mei '43, moeten zich alle in de maanden Jan. t.m April 1923 geboren mannen overeenkomstig den op 21 Mei in dit blad gepubliceer- den oproep op het bevoegde arbeidsbureau, van 8.3012.30, resp. het bevoegde bijkantoor van 912 en 14—16 persoonlijk aanmelden,waarbij zij het inge vulde aanmeldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebren gen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor, noodig hebben van werk vrij te stellen en het sa laris, resp. loon door te beta len. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1