PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Alle radio-ontvangtoestellen verbeurd verklaard. De strijd in Noord-Afrika geëindigd. A ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 1 2.42 per kwartaal S Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 et, ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- 4 tentie 2.05. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 5S cent, dienstaanvragen en dlenstaanble- dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer VRIJDAG 14 MEI 1943 lS6st6 JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT UIT NUMMER 111' i BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad zün gevestigd te VIlMingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaai 29, Redactie tel. 3521, Admlniatr, tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Tur/kade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475; Souburg Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21, Op grond van artikel 64 der verordening openbare orde 1943 beschik ik met het oog op de handhaving der open bare orde en veiligheid, onder verwijzing naar het door den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied afgekondigde politiestandrecht: Artikel 1. (1) Allé zich in het bezette Nederlandsche i gebied bevindende radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen zjjn met onmiddellijke werking verbeurdver klaard. (2) Dit is niet van toepassing op radio-ontvangtoestellen, I -toebehooren en -onderdeelen, waarvan de voor den bouw van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen toegelaten fabrikanten eigenaar of houder zijn. (3) Ieder beschikken over verbeurdverklaarde radio ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen, alsmede de beschadiging daarvan is verboden. Artikel 2. (1) De verbeurdverklaarde radio-ontvangtoe stellen, -toebehooren en -onderdeelen moeten, voor zoover de hoogere SS- en politieleider niet anders bepaalt, door den houder bij den ter plaatse bevoegden politiegezags- drager worden ingeleverd, die zich hierbij van de mede werking van het staatsbedrijf der P.T.T. bedient. Plaats en tijdstip van de inlevering worden binnen tien dagen na afkondiging van deze beschikking door den politiegezag- drager door middel van een bekendmaking in de dagblad pers of op de ter plaatse gebruikelijke wijze bekend gemaakt. (2) Hij. op wlen de loleveringspliebt rust, dient de lil te leveren voorwerpen van een daaraan stevig bevestigd cartonnen kaartje groot 10 x 15 cm. te voorzien, onder bijvoeging van de ingevuld voorgeschre ven formulieren, bevattende het fabrikaat, het type en het nummer der voorwerpen, alsmede den naam, het beroep en het adres van den- gene, op wien de InJeveringspIlcht rust. (3) De inlevering geschiedt tegen bewijs van ontvangst. (4) Handelaren (groot- en kleinhandelaren), die handel drijven in radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen, dienen deze voor werpen. waarvan zij op het tijdstip van afkondiging van deze beschik king eigenaar of houder zijn en die ztj in voorraad hebben, op lijsten te registreeren en deze lijsten in drievoud binnen drie weken na afkon diging dezer beschikking bU den ter plaatse bevoegden polltiegezagdra- ger in te leveren. Deze vaardigt verdere beschikkingen betreffende de i inlevering van dez® voorwerpen uit. Artikel 3. (1) Voor tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voorschriften (artikel 2, leden 2 it en 4) ingeleverde radio-ontvangtoestellen -toebehooren en ötl -onderdeelen wordt een passende schadeloosstelling toege kend. Nadere voorschriften, in het bijzonder betreffende ide schadeloosstelling aan de handelaren, worden door een uitvoeringsbeschikking uitgevaardigd. (2) Het in artikel 2, lid 3, genoemde bewijs van ontvangst betref fende tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voor schriften ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder deelen geeft in de toekomst recht op levering bi) voorrang van zoodanige voorwerpen. Artikel 4. (1) De uitgereikte luistervergunningen blijven rusten af het tijdstip der inlevering. (2) De luisterbijdragen moeten worden betaald tot het I einde van de maand, waarin de inlevering plaats vindt. |ée Vooruitbetaalde bijdragen worden gerestitueerd, evt (3) Tegen dengcne, die in overeenstemming met deze beschikking 6en radio ontvangtoestel inlevert, wordt geen vervolging ingesteld terzake van ontdoken luisterbijdrage. Bereids aangevangen vervolgingen r»J| gorden gestaakt. ijn Artikel 5. De ingeleverde radio-ontvangtoestellen. -toebehooren NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen óver het dienst nemen van Nederlandsche Vrijwilligers Duitsche zeemacht geven Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden faciliteiten staan vermeld. CNF-Pax -onderdeelen worden, voor zoover niets anders wordt bepaald, door de politie-gezagdragers bewaard, die zich hierbij van de medewerking het staatsbedrijf der P.T.T. bedienen. Artikel 6. Antennes worden niet verbeurd verklaard en behoeven Ö'J niet te worden ingelevertl, deze moeten binnen drie maanden na het in werking treden van deze beschikking door den houder worden verwU- Iderd. Artikel 7. (1) Het vervaardigen, het afstaan en het in houder schap nemen van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen is verboden. De hoogere SS- en politieleider kan uitzonderingen toe- Btaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. (2) De bepalingen van de verordening, houdende het verbod om te beschikken over radio ontvangtoestellen (no. 222/41) blijven onaangetast. Artikel 8. De bepalingen van deze beschikking zgn niet van toepassing op de aansluitingen op de radiodistributie- tel, centrales met inbegrip van den bij deze aansluiting behoo- renden, uitsluitend hierbij te gebruiken luidspreker. Artikel 9. (1) Deze beschikking is niet van toepassing >p de bureaux van het Duitsche rijk, van de Duitsche en, weermacht, van de „Waffen-SS", van de Duitsche politie iss en van het arbeidsgebied van de nationaal-socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland, alsmede op het op deze bureaux werkzame personeel van Duitsche nationa- in liteit. v (2) De hoogere SS- en politieleider kan voor de in lid K-' 3 genoemde personen op hun desbetreffend verzoek ten da. aanzien van de toepassing van de bepalingen van deze beschikking een uitzondering toestaan. Hij kan deze van m" voorwaarden afhankelijk stellen. (3) De verzoeken tot het toestaan van een uitzondering tte" moeten binnen den in artikel 2, lid 1, der bekendmaking bedoelden termijn worden ingediend en wel: Door personen van Duitsche nationaliteit bij den ter plaatse bevoegden „Ortsgruppenleiter der N.S.D.A.P.". Door leden der nationaal-socialistische Beweging der Ne- •ugderlanden en hare onderdeelen langs den hiërarchicken weg den ter plaatse bevoegden districtsleider der N.S.B. nd, Door de verwanten van de vrijwillig bij de Duitsche weer- macht dienende Nederlanders bij den commissaris-generaal ke. voor bestuur en justitie, afdeeling voor aangelegenheden bi- van. personen van Duitsche nationaliteit en Door de verwanten van de vrijwillig bij de „Waffen SS' £®of het Vrijwilligerslegioen Nederland dienende Nederlan- lenders bij den „SS-Fuersorgeoffizier". en X>ö instanties, bij welke de verzoeken moeten worden Ingediend, rei- ïrg.ken den verzoeker een bewijs ter zake van het Ingediende verzoek uit. pg.De hoogere SS- en politieleider heslist over de verzoeken. aa. (4) Voor personen, die een verzoek als bedoeld in de leden 2 en d.3 tüdig en In vereenstemming met de voorschriften hebben ingediend, dle in het bez!t *UQ. van bet in Ud 3 genoemde bewUs, wordt de g, verbeurdverklaring en de plicht tot inlevering volgens de bepalingen van DE NIEUWE BONNEN. Voor de volgende week zijn voor het koopen van de gebrui kelijke rantsoenen brood, be schuit, aardappelen en tabak de bonnen 21 aangewezen. Behalve de loopende tot 29 Mei geldig verklaarde vleesch- bonnen, zgn tot dezen datum voor zwaren arbeid enz. nog aangewezen de bonnen M-27 en M-28 reserve voor ieder 5 rantsoenen, de bonnen M-31 en M-32 reserve voor ieder 3 rant soenen en bon M-33 reserve voor 4 rantsoenen. DE MAANDBONNEN. Voorts zijn voor de vierwe- kelrjksche periode van Zondag 16 Mei tot Zaterdag 12 Juni geldig verklaard: bon 562 voor 1 kg. suiker; bon 563 voor jam; bon 564 voor 250 gram gort; bon 565 voor 250 gram haver mout; bon 566 voor 100 gram vermicelli enz; de bonnen 569, 570, 571 en 572 voor bloem; bon 567 voor 250 gram koffie- surrogaat; de bonnen 21b en 23b kindervoedsel ieder voor 250 gr rijst; de bonnen 21a en 23a kindervoedsel ieder voor 250 gram gort; de bonnen 3-27 en 4-27 reserve ieder voor 150 gram cacao met suiker; bon 21 versnaperingen voor 100 gram chocolade, en de bonnen 22 en 23 versnaperingen ieder voor 100 gram suikerwerk. Een bon voor peulvruchten is in de nieuwe.lijst niet opge nomen. Kaas. Nieuwe bonnen voor kaas zijn thans nog niet aangewe zen, doch de geldigheidsduur van de bonnen 527, 528, 529, 541, 542 en 543 is verlengd tot Zaterdag 29 Mei. Melk. Behalve de bonnen 21, 22 en 23 taptemelk, op elk waarvan van 16 Mei tot 12 Juni 1% liter taptemelk kan worden ge kocht, is nog aangewezen bon 24 taptemelk voor het koopen van 1% liter karne- of tapte melk. De bonnen 21 22 en 23 melk geven elk recht op 1% liter melk. Voorts is 5% liter melk verkrijgbaar op bon 4-28 reserve en '3% liter karne- of taptemelk op bon 3-28 reserve. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Donderdag avond mede: „De heldenstrijd dér Duitsche en Italiaansche afdeelingen in Afrika heeft heden zijn eervol einde gevonden. De laatste in ide omgeving van Tunis vech tende verzetsgroepen, die se- dlert dagen zonder water en verzorging waren, moesten, na de geheele munitie verschoten te hebben, den strijd staken. Tenslotte hebben zij den strijd moeten opgeven wegens het gebrek aan aanvoer, niet we gens den stormloop van den vijand, die de meerderheid on zer wapenen ook op dit oor- logstooneel vaak genoeg heeft moeten erkennen. De Duitsche en Italiaansche strijders in Afrika hebben niet temin de hun gestelde taak in vollen omvang volbracht. Door hun tegenstand, die de vijand in een maandenlange, verbit terde worsteling eiken duim gronds betwistte, bonden zij in Noord-Afrika zeer sterke vij andelijke strijdkrachten en brachten zij den vijand de zwaarste verliezen aan men- schen en materiaal toe. De daardoor verkregen ontlasting van andere fronten en de ge wonnen tijd zijn de leiding der spilmogendheden in de hoogste mate ten goede gekomen. De Führer heeft General- Oberst von Arnim, die sedert eenigen tijd het bevel voerde over de Duitsch-Italiaansche troepen in Noord-Afrika, op 10 Mei de volgende radiobood schap doen toekomen: „Ik betuig u en uw heldhaf tig stryidfende troepen, die in trouwe wapembroederschap met de Italiaansche kameraden el- ken duimbreed van den Afri- kaanschen grond verdedigen, mijn dank en hoogste waardee ring. Met bewondering volgt met mij het geheele Duitsche volk den heldenstrijd zijner sol daten in Tunis. Voor het totale succes van den oorlog is dieze strijd van de grootste waarde geweest. De laatste strijd en de houding van. uw troepen zullen een voorbeeld voor de geheele weermacht van het Groot-Duitsche rijk zijn en als een bijzonder roemrijke blad zijde in de Duitsche krijgsge schiedenis gelden. Adolf Hitler". Op 11 Mei heeft de Duce aan General-Oberst von Arnim het volgende radiotelegram gezon den: „Met bewondering en trots sla ik gade, wat de troe pen van de legergroep Afrika met onwrikbare vastberaden heid en onbuigzame dapper heid volbrengen tegen de over macht van den vijand. De ge schiedenis zal voor deze held haftige daden haar waardee ring tot uiting brengen. Ik groet in de commandanten en soldaten van de legergroep Afrika de schoonste uiting van dapperheid der spilvolken. Mussolini". Bijna twee en een half jaar lange heldhaftige worsteling van onze strijdkrachten in Afri ka, voor welker totale verrich deze beschikking eerst van kracht vanaf den dag van toezending van een afwijzende beslissing. Artikel 10 (1) HU. die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking, met de op grond daarvan uitgevaardigde beschikking of met de in overeenstemming met de artikelen 7 en 9 gestelde voorwaar den, dan wel tracht deze te ontduiken, wordt gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen, voor zoover niet volgens andere be palingen een zwaardere straf is verbeurd. (2) Uitlokkers, mededaders en medeplichtigen worden als daders ge straft. (3) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheits- polizei blUft onaangetast. 's-Gravenhage, 13 Mei 1943. Der Höhere SS- und Polizeiführer, RAUTER. SS-Gruppenführer und Generalleuntnant der Polizei. tingen een bijzondere waardee ring voorbehouden blijft, zal steeds een der meest trotscha en roemrijkste hoofdstukken in de soldateske geschiedenis van het Duitsche volk zgn". ZWARE BRITSCHE VLIEGTUIGVERLIEZEN. Het opperbevel van de Duit sche weermacht deelde Don derdag in 't weermachtbe richt mede: Op het bruggehoofd van Tunis hebben de Duitsch-Itali- troepen ook gisteren, met uiterste verbitterdheid ge sreden tegen den in superiepre sterkte frontaal en in den rug aanvallenden tegenstander. Na uitputting der laatste munitie en vernietiging van alle oor logstuig is ook in vrij groote sectoren van 't zuidelijke front die tegenstand gestaakt. Daar entegen zetten in he kustge- bergte van Tunis afzonderlijke gevechtsgroepen, voor zoover zij nog over munitie beschik ken, in voorbeeldige soldatesk© plichtsvervulling hun weer stand voort. Aan het Oostelijke front zijn vijandelijke aanvallen op het Koebanbruggehoofd en ten noorden van Lissitsjansk afge slagen. Het luchtwapen viel voor het front en in het ach- terwaartsch gebied van den vij and talrijke troependeelen en belangrijke spoorwegverbindin gen aan. Op de Noordelijke IJs zee brachten Duitsche jagers een vrachtschip van 3000 brt tot zinken en schoten een vij andelijke motortorpedoboot in branidi. Britsche bommenwerpers de den in den nacht van 13 Mei 'n zwaren aanval op Westidujtsch gebied. In eenige plaatsen, vooral in het stadsgebied van Duisburg, ontstond aanzienlij ke schade door brisant- en brandbommen.Volgens tot dus- ve rontvangen berichten wer den 33 der aanvallende vlieg tuigen, overwegend viermoto rige bommenwerpers, door nachtjagers en afweergeschut van het luchtwapen neerge schoten. Sterke formaties snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen heb ben gisteren twee maal aan vallen gedaan op de Oostkust van Engeland en installaties der stad Lowestoft en patrouil lebooten vóór de kust gebom bardeerd. Alle vliegtuigen keer den op hun steunpunten terug. DE TERREURAANVAL OP. WEST-DUITSCHLAND. De Britsche luchtmacht heeft Woensdagnacht bij haar aan val op West-Duitsch gebied 34 vliegtuigen met ruim 200 man personeel verloren. Slechts een gering deel daarvan kon zich met de valschermen redden. Behalve dat in West-Duit - sche woonwijken aanzienlgke schade werd aangericht, wer den door den Britschen ter- reuraanval een kerk en een school volkomen vernield. Zes andere scholen en twee zieken huizen, waaronder het Kaiser Wilhelmziekenhuis te Duisburg, werden zwaar beschadigd. Uruquay en Frankrijk. Uru- quay heeft de diplomatieke be trekkingen met Frankrijk ver broken. zoo meldt Reuter uit Montevideo en de vertegen woordiging der belangen van Uruquay opgedragen aan Zwit serland. Politieke geïnterneerden in N. Afrika vrijgelaten. Minister Eden heeft in het Engelsche Lagerhuis meegedeeld, dat er in Noord-Afrika thans tus- schen 3 en 4000 politieke ge- interneerden zijn vrijgelaten, er nog 300 Franschen en 2000 Eden voegde hieraan toe. dat er nog 300 Franschen en 2000 burgers van andere landen ge- interneerd zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1