GROOTEN LUISTERWEDSTRIJD F.'IOO.-F. 75.-F. 50r UIT DE PROVINCIE Walcheren Gevonden voorwerpen. WESTKAPELLE, Gevonden een armbandje. Te bevragen bij Hen- örikse. Noordstraat B 148. Zeeuwsch-Vlaanderen Iii spertijd op straat. SLUIS. Tegen P. de B. en E. de B. werd proces-verbaal opgemaakt omdat zij zich in spertijd op straat bevonden. Zekere A. V. werd voor een zelfde overtreding eenige uren Zuid-Beveland 45 jaar Zondagsschool- onderwijzer. KRUIN IN GENDezer dagen is het 45 jaar dat de heer W. de Back als Zondagsschool onderwijzer alhier werkzaam is. Dit feit valt samen met zijn 45-jarige echtvereeniging. Ook aan de jongelings. en knapen- vereeniging heeft de heer De Back vele jaren belangeloos zijn krachten gewijd. Rechtszaken Politierechter te .Middelburg. Diefstallen. Het was weer een lange reeks diefstallen, die de politierechter te behandelen kreeg. Eerst diende de zaak tegen den 24-Jarigen landar beider M. T. uit ïerselte. Deze verd. werkte-op 11 Jan. jl. als hulp- arbeider bij de Ncd. Spoorwegen én nam uit een loods een kaasje weg, welke oneerlijkheid thans gestraft werd met 30 sub. 15 d. b. con- conform den eiscb. Fietsendiefstallen behooren tegen woordig wel tot de ernstigste ver grijpen. «een wonder, dat de offi cier van justitie drie maanden elschte tegen den 22-Jarigen land arbeider J. V. uit Lewedorp, die een fiets vond en deze niet bij de politie aangaf, maar demonteerde en de on- derdeelen aan zijn eigen rijwiel be vestigde. Do verd. werd ontdekt door den broer van den benadeelde, die ln een fietsenbergplaats een fiets zag staan met wielen en banden, die heel veel op dlo van de gestolen fiets van zijn broer leken. Hij waarschuwde de marechaussee, die dadelijk een onderzoek Instelde. V. die de eige naar van de flets bleek te zijn, de fiets tegen tarwe en spek te «eb ben geruild. Het verhaal werd niet geloofd en verd. opgesloten. Dat hielp, een algeheele bekentenis volgde. De politierechter veroordeelde hem thans conform den eisch tot 3 maanden gevangenisstraf. J. van H., 27 jaar, betonwerker te Arnemuiden, die een paar hand schoenen van een mede-arbeider weg nam, werd veroordeeld tot 25 sub. 10 d. h. Eisch 30 Bubs. 15 d. h. Ook de 32-jarige tremmer J. Sch. uit St.' Laurens stal een paar hand schoenen. Deze verd. nam ze even wel uit een winkel weg. Eisch 25 subs. 10 d. h. Uitspraak 20 subs. 10 d. h. Een Koudekerkscho juffrouw, de 30-jarige J. M. W. V.—v. d. L., nam in een winkel een pakje boter weg. Zij werd hiervoor conform den eisch veroordeeld tot 25 subs. 10 d.h. Pieter Z. liet in een café te Nisse zijn sigarettendoos liggen. Toen hij haar miste en naar het café terugging om de doos te halen, wat zij verdwenen. Andere bezoekers vat het café konden evenwel den 45- jarigen arbeider C. O. uit Ovezande ais dader van dezen diefstal aanwij- Kerk- en Schoolnieuws Ned. Herv. kerk. Beroepen: te Ooltgensplaat J. Lekkerkerker te Oud-Beijerland; te Katwijk a.d. Rijn J. J. H. v. d. Ree te Vianen; Aange- en: naar Varik (toez.) M. J. W. Knlpscheer, cand. en hulppred. te Zeist; de benoeming tot hulppred. te Opende (Gron.) B. Huismans, em. pred. te Oudwoude. Geref. kerken. Bedankt voor Al melo (3e pred. pl.) D. v. Enk te Veenendaal. Oud Gercf. gem. Beroepen te Dordrecht. J. Hennephof te Scheve- ningen. Kerkelijke examens. De heeren J. Veen, R. Boonstra G. Zeben zijn door het Prov. kerkbestuur van Groningen toege laten tot de evangeliebediening in de Ned. Herv. kerk. Doopsgezinde Broederschap. Beroepen te Heerenveen S. I. v. d. Meulen te Akkrum; Benoemd tot hulppred.te Bovenknljpe M. T. Ger- ritsma, em. pred. te Oranjewoud; te Makkum-Witmarsum-Pingjura, H. R. Keuning, prop. te Heerenveen. De jaariijksche algemeene verga dering van den Zuid-Holl. Zeeuwschen ring der Doopsgezinde Broederschap, zal Donderdag 27 Mei a.s. te Dordrecht onder presidium van mej. dr. A. H. A. Bakker van Middelburg worden gehouden. Ais referent zal bptreden ds. Jac. Thiessen, Doopsgez. predikant to Oudorp (Z.H.) met het onderwerp „Ia er een duivel?" Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vlissin- gen; Algemeen redacteur: M. Geerse, Middelburg; Stadsnieuws: C. de Voogd. Viissingen, en J. P. Ph. Doorenbos, Middelburg; Gewestelijk nieuws: H. van Bcnthem, Goes en R. F. H. L. Sondag, Oostburg; Haagsch redacteur mr. j, C. de Wit; Advertentiechefvoor Mid delburg C. P. Buijs, voor Viissingen 3. Rijkeboer. zen. Eiscb en uitspraak 20 subs. 10 d. h. met eisch tot teruggave van de doos aan den eigenaar. Mishandelingen. De 52-jarige I. J. P., landbouwer te 's Heer Abtskerke, bad over het afleveren van bruine boonen ruzie gekregen met Adriaan B. Eerstge noemde wond zich zoo op, dat hij B. een fiksehen vuistslag toediende, wat deze natuurlijk niet nam. Eisch i uitspraak 25 subs. 10 d. h. Ook de 60-jarige Vlissingsche café houder W. J. had zijn vuisten ge bruikt en wel op het hoofd van Jan V., met wlen hij aan het twis ten was. Conform den eisch werd hij veroordeeld tot 25 subs. 10 d. h. Valschheld In geschrifte. Door een cijfer op een militaire distributiekaart te plaatsen voor het getal, dat het aantal liters melk aanduidde, waarop hij recht had, wist de 43-jarige A. W., melkhan delaar te Middelburg, een belangrijke; hoeveelheid melk meer te betrekken dan hem was toegewezen. Wegens valsehheid in geschrifte zijn knoeierijen waren in Den Haag spoedig ontdekt werd deze melk- handeiaar veroordeeld tot 100 subs. 50 d. h., zooals de officier had ge- eischt. Dienstbode vermoordde haar zusje Het Arnhemsche gerechtshof heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de 24-jarige dienstbode G. H. W. van B., die onlangs op den weg langs het Hazegrietje, even buiten Arnhem, haar zesjarig zusje door verstikking om het leven heeft ge bracht De Arnhemsche rechtbank had de dienstbode veroordeeld tot acht jaren gevangenisstraf. Het hof heeft haar thans veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest. Burgerlijke Stand GOES. Geboren: Adriaan Willem, v. F. J. de Vos en J. J. Schrij ver; Frank Cornells, z. v. J. Ouwer- lcerk en J. Platteschor, Getrouwd: J. F. M. Efdê, 37 J. i M, O. Adrlaanse, 21 J, MIDDELBURG. GeborenEwold Garmt, z. v. G. H. van Bergen en W. M. J. Kes; Andries, z. v. J. Wisse en J. Vos; Jacomina, d. v. M. F. Wisse en J, Kesselaar; Hen drik Adriaan, z. v. G. J. Acda en C. T. van den Bogert; Adrlana, d. v. J. R. Weststrate en M. J. van den Bout; Augusta Franziska, d. v. van de Kop en A. F. Wundel; Fre- derik Johan, z. v. Chr. Alb. Lefjder Havenstroom en D. Wortman; Pieter, v. P. de Kam en E. de Kroo. Ondertrouwd: J. Wondergem, 27 j. en J. Faase, 26 j.A. J. de Wyn, J. te Axel en M. P. van Hecke, 29 i.; J. de Steur, 23 J. en L. Ja- cobse, 17 J. te.* Grüpskerke. Getrouwd: P. C. Grool, 25 J. en P. H. E. Verkley, 24 J.; E. Vroon land, 22 J. en F. R, van Oorschot, 23 J.; W. A. Rijks, 47 j. en M. Th. C. van Oosterhout, 44 J.; C. A. Paulussen, 25 j. en L. N. van den Bunder, 26 j.W. P. Ingelse, 30 J. i T. Roeleven, 23 J.; L. J. Breel, j., en C. Rothensteiner, 30 J. Overleden: L, L. W. Hubregtse, 82 J„ man van Joh. van Hoepen; J. Geervliet, 62 J., man van M. E. van de Kop. O. EN W. SOUBURG. Geboren; Elisabeth Anna, d. v. D. Tange es A. J, Filius; Gezina Geertrulda Jo hanna Maria, di v. J. G. Strikker en G. J. E. Leushuis. Getrouwd: H. Dijkstra, 22 j. en C. C. Hoogesteger, 21 J.; M. M. Nieuwdorp, 48 j. en A. M. Moens, 42 j. Overleden: Catharlna Duijvekot, 56 j., ongeh., overleden te Viissingen. ST. LAURENS. Geboren. Mar cel, z, v.- Arie Hendrikus Donze en Jobiema Lena de Roo; Jacobus Leendert, z. v. Cornelia Joosse Margarétha Suurmond; Johanna Jacoba, d. v. Jacobus Wattel en Riesje Dekker. Ondertrouwd: Willem de Visser 28 j en Maria Gideonse, 25 j. Getrouwd: Abraham Stoffel Abra- hamse, 32 j. en Maria Elizabeth de Boks, 31 J.; Willem de Visser, j. en Maria Gideonse, 25 j. Overleden: Pieter Ocnnelis Roo- se, 33 j„ mail van Martha Boogerd. SEROOSKERKE. Geboren: Hernia ls Chrlstiaan Douwe, z. v. N. Vis ser en H. Markvoort; Jacoba Pieter- nella, d. v. A, Gideonse en P. de Visser. Ondertrouwd; Leunis Geerse, 25 j. j.m. en Cornelia Wagenaar, 22 J. J.d.Jan Buijs, 21 J. j.m. en Jacoba Langebeeke, 21 j. j.d. Getrouwd: Johanrfes Christlaanse, 21 j. jm. en Jakomlua Geldof, 19 j. j.d.; Jan Willem Alsma, 24 j. j.m. en Jannetje Jakobson, 27 J. jd. VROUWEPOLDER. Ondertrouwd Johannes van Keulen, jm. 24 j én Theodora M Deckers, jd. 19 f. BRESKENS. Geboren: Bob, z. v. D. C. Bouwense en M. A. van Ro- sevelt; Eiselina Antonla Jeannette, d. v. Ch. L. C. Strems en J, J. Robeerst; Jacob Mijndert, z. v. C. van Oostenbrugge en A. Kievit; Je annette Johanna, d. v. P. C. Wol tering en L. J. Stroo; Johannis Abraham, z. r. J. van Rosevelt en E. Hoogstad; Jan Pieter, z. v. J. Minnaard en J. M. de Voogd. Overleden: Suzanna Strak, 85 j. weduwe van F. de Clerck; Pitronella Laureissejj, 83 j., weduwe van J. P. A. Nuijten. OFFfclEELE LANDBOUWMEOEDEELINGEN VOOR DE PROVINCIE ZEELAND. Aangifteplicht van veulen* 1943. Zooala reeds bij afzonderlijk schrij ven aan de paardenhouders bekend is gemaakt, dienen de ln 1943 geboren veulens binnen 5 daftan na de ge boorte te worden aangegeven bij den Pl. Bureauhouder, door middel van aangifiekaarten, .welke bij de Pi. Vertegenwoordigers verkrijgbaar zijn gesteld. Een en ander houdt verband met de omstandigheid, dat de paarden- houders, voordat de veulens een leef tijd van 3 maanden hebben bereikt, in bet bezit dienen te zijn van voor deze veulens afgegeven identiteits kaarten. Meldt dus steeds tlj'dig de op uw bedrijf geboren veulens bij den Pl. Bureauhouder (districtskantoor) zoo dat voor signalement-opname kan worden zorggedragen. Slachtpaarden. Alle slachtpaarden, dus ook de door de verzekeringsmaatschappijen overgenomen paarden, dienen voor- zoover ze niet direct moeten worden geslacht, op de taxatiemarkten te worden aangevoerd. Men houde hier mede terdege rekeniDg. Mocht op de taxatiemarkten blijken, dat er onder Verstrekken van aankoopver gunning voor paarden. Het blijkt dat een betrekkelijk groot aantal aankoopvergunningeti voor ge- bruikspaarden wordt aangevraagd, terwijl een paard niet dringend be- noodigd is. Op dergelijke aanvragen moet uiteraard 'steeds afwijzend wor den beschikt. Den georga niseerden wordt dan ook in overweging gegeven eerst dan om een aankoopvergunnlng te verzoeken, wanneer voor hen de aankoop van een paard t.b.v. een goede bedrijfs voering dringend noodzakelijk is. Wijzigingen In den paardenstapel. Geef' tijdig doch steeds binnen x 24 uur bij uw Plaatselijke Vertegenwoordiger de wijzigingen in uw paardenstapel op. Dit voorkomt moeilijkheden bij eventueele vordering van paarden. Van paarden, welke over een taxatiemarkt zijn verhandeld, behoeft, geen melding bij den P. V. te wor den gedaan, wél van sterfte en slach ting van paarden en van verkoop van fokhengsten en premiepaarden. Verkoop van In 1943 geboren veulens. Verkoopt geen veulens beneden den leeftijd van 3 maanden, dit bezorgt u onvermijdelijk «moeilijkheden. Cursussen voor tractorhouders. Door het aan- en verkoopbureau van Akkerbouwproducten zullen sussen worden gehouden voor torhouders (loonwerkers en telers) ter voorlichting voor de behandeling van tractoren, voorzien van gasge neratoren. Deze cursussen, welke eer duur van 2 dagen zullen hebben, zul len te .Goes gehouden worden in de maand Mei of Juni. Bij voldoende deelname bestaat de kans dat ook in andere plaatsen dergelijke cursuf worden gehouden. De deelname geheel kosteloos. lederen tractorhouder wordt aan geraden deze cursussen te bezoeker of nog beter hun machinisten hier aan deel te laten nemen. Het is in de praktijk voldoende gebleken, dat traetoren, voorzien van gasgenera toren, een zeer zorgvuldige behande ling vereischen, en dat aan de ken nis en ervaring van de machinisten soms nogal het een en ander ont breekt. Teneinde een overzicht om trent de deelname te verkregen, wor den de tractorhouders (loondorscbers, loonploegers en telers) verzocht voor 15 Mei a.s. een opgave van de na men en adressen van de personen, die aan de cursussen deel nemen, te verstrekken aan het kantoor van den P.V.C., Afd. Motorbrandstoffen te Goes. - Officieele mededeelingen GEMEENTE MIDDELBURG. GEMEENTELIJKE ZWEMINRICHTING. De Burgemeester van Middelburg brengt ter openbare kennis: L dat de gemeentelijke zweminrich ting aan den Noordelijken Haven- dijk zal worden geopend op Zaterdag 15 Mei a.s. des morgens 7 uur; H. dat de inrichting tijdens het aanstaande selzoeu zal zijn geopend op; Van 15 Mel tot en met 14 Juni eö an 16 Sept. tot en met 30 Sept.: Zondag 79.30 v.m. Maandag, Dinsdag, Donderdag eü Vrijdag: 79 v.m., 12.302 mm.* s 30—8 n.m. Woensdag: 79 v.m.', 24.30 n.m,, 30--8 n.m. Zaterdag: 1.308 n.m. Van 15 Juni vtot en met 15 Sept.i Zondag 7—9.30 v.m. Maandag, Dinsdag. Donderdag en Vrijdag; 7-^9 v.m., 10 v.m.1 n.m., 2.30—8 n.m. Woensdag: 7—9 v.m., 24.30 mm, 5.308 a. voor inkomens van 2500,— en ;eer: per bad 0.10 voor kinderen en 0.15 voor volwassenen, per maandkaart 1.voor kinderen en 1.50 voor volwassenen; b. voor Inkomens beneden 2500, ;r bad 0.024 voor kinderen en 5 cent voor volwassenen, per maand kaart 1 0.30 voor kinderen en 0.60 voor volwassenen; IV. dat personen met een inkomen beneden 2500.niet tegen verlaagd tarief tot de inrichting kunnen wor den toegelaten, alvorens aan den toe zichthouder is getoond een door den ambtenaar der gemeentebelastingen afgegeven kaart, blijkens welke men tot die inkomengroep behoort; V. dat de sub TV vermelde kaarten ten kantore van den gemeente-ont vanger ten stadhuize eiken Woens dag van 1416 uur zullen verkrijg baar zijn op vertoon van een door de Rijksbelastingadministratie (In spectie der Belastingen I en II) te Middelburg afgegeven verklaring, waaruit blijkt, dat het inkomen over 1942 minder dan 2500.heeft be dragen. VI. dat voor het gebruik der inrich ting het reglement zal gelden, zooala het plaatselijk in het seizoen 1942 ge golden heeft en waarvan een exem plaar ln elk kamertje zal aanwezig zijn. Middelburg, 3 Mei 1943. De Burgemeester van Middelburg, A. MEERKAMP VAN EMBDEN, wnd. De Secretaris, M. VAN DER VEUR. Prov. Publicatie van het departement van Landbouw en VlsscheriJ. INVENTARISATIE VLAS. De Wnd. Prov, Voedselcommissaria voor Zeeland herinnert de telers van vlas (waaronder begrepen huur ders van vlasland) eraan, dat zij zich uiterlijk 1 Mei a.s. bij hun plaat- seiijken Vertegenwoordiger moeten vervoegen voor opgave van de door hen met vlas beteelde oppervlakte. INLEVERING SCHEERZEEPBONNEN. Detaillisten kunnen de bonnen ,.N" der textielkaart, welke t.m. 30 April geldig waren voor het koopen scheerzeep, uiterlijk t.m. S Met a.s. inleveren bij hun grosBiers, die deze bonnen des Vrijdags, uiterlijk op Vrijdag 14 Mei a.s., bQ den plaatse- lijken distributiedlenst dienen in te leveren. Wanneer zij geen veelvoud van 100 bonnen kunnen bereiken, dienen zij het aantak-tot een honderd tal aan te vullen met de bonnen, welke op 1 Mei worden aangewezen ter verkrijging van scheerzeep. GORT, HAVERMOUT EN RIJST. Van 3 t.m. 7 en van 17 tot ed met 21 Mei reiken de plaatselijke distributiediensten bij inlevering van de bonnen ..Algemeen 550", kinder voedsel 17a" en „kindervoedsel 19a" (gort). „Algemeen 551' (havermout), en .,17b kindervoedsel" en .,19b kin dervoedsel" (rijst), toewijzingen uit voor resp. gort, havermout en rijst. Deze bonnen moeten met een ont vangstbewijs „MD 24202" ingele verd worden. De bonnen „Algemeen 550", „kindervoedsel 17a" en „kin dervoedsel 19a" mogen op eenzelfde opplakvel voorkomen.. De bODnen ..Algemeen 552" (peulvruchten) moe ten tot nader bericht zorgvuldig wor den bewaard. De Wnd. Prov. Voedseleoihmlssaris voor Zeeland maakt bekend dat de taxatiemarkt paarden te Tholen df 7 Mei 1943 tot nader order is uit gesteld. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon COBNELIS. S SANDERS. Ii. SANDERS— KLEINEPIER. St. Laurens, 6 Mei 1943. Nóördweg B 154b. Met deze zeggen wij vrien delijk dank aan allen die blij ken van belangstelling heb ben gegeven bij de geboorte van onze tweeling PIETEB en WILLEM. W. DE VISSER. J. DE VISSER—WISSE. Middelburg, K. Noordstr. 3. Ver. v. Viijz. Hervormden Middelburg. Zondag 9 Mei n.m, 2.30 u. Ds. E. P. BORGMAN. Doopsgezinde Kerlc. Met ingang van 1 Mei zijn de autobusdiensten op Noord-Bcveland gewijzigd. De Ondern. J. D. DE KOSTER .Colijnsplaat, ïjj 15 Mei a.s. hopen onze X Ouders hun 30-jarig hu- T J welijksfccst te vieren Gebrs. REGOOR. jfc Amsterdam-W., Surinam ep le in 18. 190S 1913. Donderdag 13 Mei, zoo fle Heere wil èn zij le- 4: ven, hopen PIETER J. DAVIDSE - X en T JOHANNA DE BItEE, hun 40-jarige Echtvcr. Ijs ccniging te herdenken. -£ 4- Dat zij nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven, is de wensch :j: van hu» liefhebbende Moeder, Broers en Zusters. Middelburgsen wegje 18 J jj- Middelburg. FAMILIE-DRUKWERK Waletraat 58-60 Hiermede betuigen wij, me de namens wederzïjdscbe fa milie, onzen dank voor de belangstelling, vódr en bij ons huwelijk ondervonden, CHR VAN KOEVERINGE. E. VAN KOEVERINGE— ENSING. Hansweert, 3 Mël 1943. Voor de vele blijken van belangstelling bij onze 60- jarige Echtvereeniging onder vonden, betuigen wij onzen hartelüken dank. 3 Kol lutelande. Mei 1943. Fa. A. J. Witte Zn Artistieke Bloembinderij. Steenenbeer 15, Viissingen Telef. 141 (te bereiken) MOEDERDAG. BLOEIENDE ROZENSTRUIKEN 2 80 U kunt uwe orders voor buiten stad door bemidde ling Bloemen-expresse nog bijtijds opgeven. Luister op ZATERDAG 8 HEI aj. om 16.15 uur over den zender H'sum II nur den In het herkennen van bekende radio-item men, 1e, 2e en 3e prijs respectievelijk verder 10 prijzen van f 10.» en 30 van 1250 Oplossingen dienen vóór-15 Mei a.«. voorm. 12 uur, op een briefkaart geschreven, In het bezit te zijn van De Nederlandsche Omroep, Postbus 2 te Hilversum. DE NEDERUNDSCHE OMROEP Gevr. te Laren (Gooi) in gezin v. 4 pers. tegen 1 Juli of liefst vroeger, een NET FLINK MEISJE v. d en n. Zelfst. k. wer ken* en eenv. koken. V|. g.v. Goed loon. Gr. wascn b. huis. Br. aan Mevrouw ROÈLL Rijksweg West 1, Laren fa.H.) RIJWIELBANDEN. Volgens ontvangstbewijs- jes no'a 14 tot 40 kunnen de banden worden afge haald tegen r-on tante beta ling. Dlsrr, stamkaart, be sje en desbetr. cudo hand (en) meebrengen tav schen 1012 e» 10 wat, VAN DEN DKIRST Heerensir. ±2 MkfcVl'rurg. Not meisje v. d, en go vraagd, goed 5rn. rende koken. Prima verwrgiag en goed Icon. vn- der 17». C 124? fum Adt'. Bur. Ala, H,»-:-man gracht 433, Amstenlftfft-C.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 3