j Gaat Roosevelt naar Moskou? Deze vraag wordt in Berlijn- sche politieke kringen levendig besproken, hoewel positieve gegevens voor desbetreffende uit Amerika en Londen afkom stige inlichtingen nog ontbre ken. Een dergelijke reis dient men niet uitgesloten te achten, daar Stalin tot dusver elke bijeenkomst buiten de Sovjet- Russische grenzen van de hand heeft gewezen en Roosevelt nu blijkbaar een bijzonder belang, er bij heeft om door een per soonlijke ontmoeting van Sta lin vele hangende kwesties op te lössgn. Actie van de Amerikaansche marine tegen Martinique? Naar United Press verneemt staat een actie van de Amerikaan sche marine tegen het Fran- sche eiland Martinique voor d« deur. Als reden hiervoor wor den binnenlandsche onlusten opgegeven, die veroorzaakt zijn door gebrek aan levensmidde len, zoodat de Ver. Staten zich genoodzaakt zien zelf de rust en orde te herstellen. Onlangs werd van dezelfde Amerikaansche zijde beweerd, dat Martinique bezet moest worden, opdat het niet een basis voor een invasie der.spil- mogendheden op het Ameri kaansche vasteland zou wor den. Voorts verluidt, dat Mar tinique een steunpunt voor duikbooten der spil zou zijn. In werkelijkheid hebben de Ver. Staten, naar in de Wil- helmstrasse opnieuw met na druk wordt verklaard, het óp het op Martinique liggende goud van den Franschen staat en op de aldaar in de havens liggende overblijfselen van de voormalige Fransche oorlogs- en koopvaardijvloot voorzien. De vastberaden wil tot verzet van den Franschen admiraal Robert, die zich nog steeds als vertegenwoordiger beschouwt van de legale Fransche regee ring, wordt te Berlijn bijzonder gerespecteerd. Radioprogramma SATERDAG. Hilversum 1. 414.4 M. 12.45 Ber. 13.00 v. Weberpr. 13. Wek. wandeling. 13.45 v. Weberpr. 14.00 Natuurimpr. 14.30 Europ. tijd- Echriftensehouw. 15.00 Bonte mid dag. 16.45 Ber. 17.00 Ork. Geza Kiss. 17.30 Radio-raadselrubr. 17.50 Gr. 18.00 Orgel. 18.30 Ber. 18.40 Voor de kleuters. 18.45 Ork. Leo Bysoldt. 10.00 Luisterspel. 19. Amusementsork. 20.15 Cello en ano en zang en plano. 21,10 Ber. 21.15 StrtJkork. 21.45 30 minuten in Z.-Amerika. 22.15 Gram. 23.15—24.00 .Gram. Hilversum II. 301,5 M. 12.30 Ko- nijnenllefhebbers. 12.45 Ber. 13.00 Ork. v. Krevelen. 14.00 Godsd. uïtz. 14.30 Ork. Musette. 15.00 Rotterd. Philh. ork. 16.15 Luisterwedstrijd. 16.45 Ber. 17.00 Voor Nederl. zee lieden. 17.30 Jeugdkoor. 18.00 Hier W. A. 18.15 Ork. Duitsche weerm. 1S.40 Landmans Lust. 19.00 Gem. koor. 19.25 Gram. 19.45 Ber. repor tage. 20.00 B.N.O. 20.15 Omroepork. 20.45 Voor den arbeider. 21.00 Gram. 21.15 Omroeportt'. 21.45 Ber. en act. beschouwing. 22.05 Avondw. 22.15 24.00 Zie Hilv. L Aanmelding Verpleeghuis. Krachtens het Ziekenhuisbe- sluit 1943 wordt voor de ex ploitatie of opening van een verpleeghuis het bezit ver- eischt van een vergunning van den secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken. De termijn, waarbinnen deze vergunning moest wor den aangevraagd is op 15 April verstreken, doch inmid dels tot 15 Mei a.s. verlengd. Belanghebbenden, die tot dus ver in verzuim bleven, zullen wèl doen met hun aanmelding niet te talmen, daar zij zich anders aan strafvervolging bloot stellen. Als verpleeghuis in den zin van het Ziekenfondsbesluït worden beschouwd herstellings oorden, rusthuizen of andere verzorgings-inrichtingen, be stemd voor of gebezigd tot verpleging; of verzorging bij dag en bij nacht van ten minste tien herstellenden, rust- behoevenden, lichamelijk j brekkigen of andere hulpl hoevenden. Verloting gezlns- en jeugd zorg N.S.D. Naar de persdienst van die N.S.B. meldt, heeft op het kantoor van de hoofdafdee ling financiën en administra tie van het hoofdkwartier der N.S.B. de trekking plaats ge vonden van de verloting, waar van de opbrengst aan den lei der op zijn verjaardag wordt overhandigd. De winnaars zijn in kring 59-141320, 60-145370. 61-151882, 62-157853. De winnaars worden Maan dag! 0 Mei a.s. om twee uur op de afd. financiën van het hoofdkwartier. Maliebaan 25 te Utrecht verwacht. Zij zullen dan Maandag en Dinsdag a.s. do gasten van den leider zijn en zullen Woensdagmorgen weer naar hun woonsteden kunnen terugkeeren. De win naars moeten vóór Zaterdag a.s. telegrafisch of telefonisch aan genoemde afd. berich-en, of zij van de uitnoodiging wen- schen gebruik te maken. Gemengd Nieuws Het rapport vi den economischen dienst der Haagsehe politie over April vermeldt 235. opgemaakte pro cessen-verbaal wegens prijs- overtredingen, 76 voor over treding der distributievoor schriften en 16 voor clandes tien slachten. O.m. werden in beslag genomen ruim 11.000 bloemkoolen, 12.000 kroten, 44.000 scheermesjes, 2000 kg. slijpvet, 10.000 kg. klinknagels, 8000 meter staalbout, 1000 meter remvoering, 90.000 aan maakt urven, 70.000 boekjes sigarettenvloei en 100 kg boter. Predikbeurten Aagtekerue: 10 en 2.30 zenil. Kit- burg, 2.30 hulppr. Saraber; Domburg: 10 ds. Nicolai, 7 da. Don; Gapinge: 10 dr. Beekenkamp; Kleverskerke 9.30 ds. SchochKoudekerke: 10 ds. Visbeek, 2.30 dr. Brandenburg; Nieuw- en St. Joosland: 10 ds. Gij- mink, 2.30 ds. Visser; Mellskerke: 2.30 ds. Kelder; Oostkapelle: 10 ds. Don, 2.30 ds. Nicolai; O. en W. Souburg: 10 hulppr. Roest (afscheid), 2.30 ds. Spijkerboer (H.D.); Ritthem: 10 dhr. v. Sabben, 2.30 hulppr. Roest; St. Laurens10 hulppr. v. Voorst Vader, 2.30 ds. v. Voorst Vader; Serooskcrke: 10 ds. Visser. 2.30 ds. GUmink; Vrouwenpolder: 2.30 cand. v. Voorst Vader; Westkapelie: 10 en 2.30 ds. Reus; Zoutelande; 9.30 lees- dienst, 2 ds. OoBlhoek. Ned. Herv. kerk op ZiTïd- en Noord-Beveland. ColUnsplaat11 en 3 ds. Kluiver. Driewegen: 3 ds. v, Burgerier; Elle- woutsdUk: 10.30 ds. v. WlUenswaard; 's Heer Abtskerlce: 10.30 dhr. Over- gaauw, nam. geen d.cnst; 's Heer Arendskerke: 10 ds. v. D(Jk, 2.30 ds. v. d. Waa; Hoedekenskerjte: 9.30 en 2 ds. Hulsbergen; Kloctinge,10 en 2.30 ds. Boersma; Krabbendijke vm. en nm. ds. Baarslag; Nisse: 10.30 ds. Luuring, 3 geen dienst; Nieuwdorp: 10,30 leesdienst, 3 ds. Luuring; Lewedorp: 0 ds. v. d. Waa; Ovezande: 10.30 ds. v. Burgerier. Rilland-Bath: 10.3Q ds. Baarslag, 3 dhr. Overgauer. Waarde: vm. en nm. ds. v. Heuven. Ned. Herv. kerk In Zeeuwsch- Vlaanderen. Aardenburg: 2 ds. v. Dalfsen; Bier vliet: 10.30 ds. VriJlandt (Doop); Breskens: 5.30 ds. Talma; Groede 9.30 ds. Derksen; Hoofdplaat: 10.3( dhr. De Visser: Nieuwvliet: 11.15 ds. Derksen: Oostburg: 10 ds. Oort, 2.30 ds. TalmaSt. Kruis: 10.30 ds. v. Dalfsen: Sehoondijke: 3 ds. v. Yperen; IJzendiJke: 10.30 dhr. Ver- duljn. Geref. kerken op Walcheren. Arnemuiden: 10 en 2.30 ds. Scho ling; Oostkapelle: 10 en 2.30 ds. Hofland; St. Laurens: 10 en 2.30 ds. Koning. Geref. kerken op Zuid- en Noord-Beveland. Borssele: 10.30 leesdienst, 8 ds, Fransen; Driewegen: 10.30 ds. Fran sen, 3 leesdienst; Kapelle: 10.30 en 3 ds. Scheele; ColiJnsplaat: 11 i 3.30 ds. Veenstra; Krabbendijke: v en nam. ds. Ros: Rilland-Bath: 10.1 en 3 ds. v. Herwijnen. Geref. kerken in Zeeuwsch* Vlaanderen. Axel: 10 en 2.30 ds. Heöst; Aar denburg: 10.30 en 3 ds. Tiemens; Oostburg: 10.30 en 3 ds. Potma. Geref. gemeenten. Axel: 10 en 2.30 leesdienst; Arne muiden: (Ver. gebouwd: 5.30 lees dienst; ColiJnsplaat: 11, 3 en 6.15 leesdienst; Hoedekenskerke: 1O.30, 3 en 6 leesdienst; Oostburg: 10,30 en 3 leesdienst; Krabbendyke: fm„ nm., en av. ds. v. d. Berg; Oostkapelle: 10, 2.30 en 6 ds. Visser; Westka- Oud-Geref. gemeenten. ColiJnsplaat: 11 en 3 leesdienst; Oostburg: 9.30 en 2.30 ds. v. Gruiter. GOES Teraardebestelling: ds. Steinz. Donderdagmiddag werd in de bijna geheel met belangstellen den gevulde Groote Kerk een rouwdienst voor wijlen ds. Steinz gehouden. Ds. Odé leid de den dienst en liet Ps. 89 19 en 7 zingen. Vervolgens las hij Romeinen 8 3 en wees er op dat bg het verscheiden van ds. Steinz wel bewaarheid werd dat er slechts een schrede is tusschen ons en den dood. Ds. Steinz zelf was hierop voorbe reid. Hij heeft geen afscheid kunnen nemen maar wij weten wat hij heeft geloofd en waar van hij getuigenis heeft gege ven. Op hem was zeker van toepassing het woord dat hij zelf zoo vaak aanhaalde: „Zij verheerlijken God in Mij". Zijn leven wordt gekenteekend door de woorden van 2 Cor. 4:5: „Wij prediken niet onszelf, maar Jezus Christus, onzen Heer". Ds. Odé belichtte ver volgens de vele gaven waar mee de overledene gezegend was en besloot met een woord tot de nabestaanden. Met het zingen van Gez. 244 3 en 4 werd de dienst be ëindigd. Ook bij de groeve was de belangstelling zeer groot. Na een kort woord van ds. Odé werd op verzoek der familie alleen gesproken door den voor zitter van den Kerkeraad, ds. Korevaar, die een stichtelijk woord sprak naar aanleiding van het tekstwoord: „Ik ben de Opstanding en het Leven. Die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven." De oudste zoon betuigde daarop zijn dank aan allen die met dit overlijden medeleven, waarop hij in ontroerende en dankbare woorden het leven van ds, Steinz als vader be lichtte. Ds. Odé beëindigde de plech tigheid met het Onze Vader. S. A. Leopold f Dezer dagen overleed in Oosterbeek in den leeftijd van 70 jaar, onze oud-stadgenoot de heer S. A. Leopold. Als leeraar in de Fransche taal aan de R.H.B.S. alhier ge noot hij de liefde en achting van zijn vele leerlingen, en zijn leerlingen voor d^acte M.O. A Fransch kwamen® van heinde en verre; ook na zgn vestiging in (Oosterbeek. In zijn jonge jaren bewoog hij zich In Goes op velerlei gebied, doch later trok hij zich daaruit terug. Zijn beminnelijk karakter en zijn hoffelijke Fransche geest be zorgden hem zeer vele vrien den. Zoowel de Nederlandsche als Fransche regeering vereer den hem met ordeteekenen. Verduisteren van 2 t.m. 8 Mei: van 21.156 uur. De maan gaat morgen te 0.17 onder en komt te 8.59 op. ELLEWOUTSDIJK. Abonnementen en adverten ties worden aangenomen door: J. J. SMALLEGANGE. Croote schoonmaak In het fand^ Moeders zijn aan 'f sjouwen. Zonder zeep komft huis aan kant Nederlandsche vrouwen Houdon Holland's roem In stand Met „eiorlne" In de hand Gaan ze schoonmaak houen. het wondermiddel to de echoonmaekl Feuilleton •MUZIEK IN HET DUIVELSSTEEGJE 31.) door S. BROCKHOFF. De professor zweeg even. Zijn gelaat vertrok. „Een groot deel van mijn levens werk werd in gevaar gebracht. Maar daarvoor toonde Kamp- scholte niét het minste be grip." Dr. Paulsen had ondertus- schen het laboratorium grondig bekeken. Joep stond met klop pend hart in een hoek. Hij keek naar de Waschkuip, die stoffig in een hoek tegen den muur stond. Dat Van Hagen dat ouderwetsche ding niet opruimde! Het was stil in het labora torium, toen Wieiers vroeg; „Had dat onderhoud hier in het laboratorium plaats?" Op dat oogenblik werd een deur geopend. Uit een zijkamer kwam de assistent, Eduard Beyermans binnen, die door de aanwezigheid van zoo veel menschen nog verlegener werd dan gewoonlijk. misschien toevallig wat van bij de hand?" „Natuurlijk", mengde zich de assistent in het gesprek. „Wg hebben toch een fleschje in de vergif tenkast". Van Hagen gaf hem de sleu-, tel. Met den assistent ging Wieiers naar het kastje. Goed gesloten hing het boven de waschkuip. Op de plaat boven de leuip stond een cognac- flesch met twee glazen. Beyer mans opende het kastje en reikte den hoofdinspecteur een vierkant zwart fleschje aan. Wieiers nam er de stop af. „Maar dat is leeg!" riep hij verbaasd. „Leeg?" antwoordde de as sistent. „Maar dat is onmoge lijk. Dat kan niet. Bij de laat ste controle was hét nog half vol." Met bevende \ungers haalde hij een tabel te voor- seftijn. „Hier, hier staat het: 50 kubieke centimeters. Dat heb ik zelf opgeschreven en sindsdien hebben we het niet meer gebruikt, niet waar pro fessor?" Hulpeloos keek hij Van Hagen aan. ,Hoe verklaart u dat?'' „Ja wij spraken hier met vroeg Wieiers streng. elkaar. Ongeveer drie kwar tier", antwoordde de professor. „Ik zou die hyoscy amine" zoo graag eens zien", zei Wie- Iers vriendelijk, „Hebt u er De professor antwoordde niet. En toen deed Wieiers iets ver rassends. Hij liep op de wasch kuip af en greep de twee cog nacglazen, „Hebt u mijnheer Kamp- scholte gisteren iets aangebo den?" „De professor biedt zijn be zoekers altijd congnac aan", antwoordde de assistent dienst vaardig. Van Hagen wierp hem een bestraffenden blik toe. Maar toen was het al te laat. Dr, Paulsen greep de glazen en begon ze stilzwg- gend te onderzoeken. „Ongehoord", blafte Van Ha gen, die iedere beheersching verloren had. „Wat permit teert u zich? Een onderzoek in mijn eigen laboratorium En dan nog wel met een der gelijke verdachtmaking. U schijnt niet te weten- wie ik ben „Maar professor, niemand denkt er toch aan, u te be schuldigen", trachtte Joep hem te kalmeeren. „Mgnheer Wie- Iers moet toch zijn plicht doen". „Met jou praat ik niet.' Van Hagen draaide hem bruusk den rug toe. „Ik verdraag dit niet." Toen klonk er een geluid van brekend glas. Dr. Paulsen had een reageerbuis laten val len. „Hyoscyamine", zei hij toonloos. „De man, die daaruit, hesft' gedronken, leeft niet meer", (Wordt vervolgd) MIDDELBURG Aanrgding. De wielrijdster D. L. D., die op de Nieuwe Haven, ko mende van de Varkensmarkt in de richting St. Janstraat reed, werd, juist toen zrj een uit de tegenovergestelde rich ting komende auto passeerde.— aangereden door een onbeken-R den fietser. Deze raakte in het1® voorbggaan het voorwiel van de wielrijdster, waardoor zij kwam te vallen en zich zoo-^,. danig bezeerde, dat zrj perf auto-brancard naar het Gast-^ huis moest worden overge bracht. Een arts constateerde een kneuzing aan den linker-, enkel. Waarschuwing. Er wordt op gewezen, dat het verboden is zich na 9 uut op te houden in de open lucht. Niet alleen de openbare weg is dan verboden terrein, maar ook op een particulier erf in de nabijheid van of om een woning mag men zich na het genoemde uur niet bevinden. Men houde zich dus na 9 uur niet op in voortuintjes e.d., daar er dan alle kans bestaat, dat er door politiepatrouilles wordt geschoten. Men zij ge waarschuwd. Deken gestolen. Een Middelburgsche huis vrouw, C. v. E O. legde een deken op een schuilkelder aan de Dwarskade te drogen. Vol gens de Algemeene Politie verordening mag dit niet, maar het was geen politie man, die de deken ontdekte, doch een dief. Helaas, want in het eerste geval was de huisvrouw er misschien met een berisping of een kleine boete afgekomen, terwgl ze nu de deken kwgt is. Niet aangemeld voor den N.A.D. Wegens het niet voldoen aan den aanmeldingsplicht voor den Ned. Arbeidsdienst werd alhier aangehouden A. W. G. M., die door de marechaussee werd overgebracht om te worden voorgeleid aan den Keurmgs- raad van den N.A.D. Proces verbaal werd opgemaakt. Lr fï n l tl Financiën Nieuwe beursmaatregelen. Dezer dagen zyn enkele nieuwe beursmaatregeNm afgekondigd, die in grove trekken hierop neerko men dat de hoeklieden de door hen ontvangen orders jn chronologische volgorde in hun orderboeken op schrijven en dat de aangeboden stukken na volgorde van inschrij ving in de orderboeken worden toegewzen, in dier voege, dat op eiken kooporder één stuk wordt toegewezen. De langst bestaande kooporders komen dus het eerst aan bod. De nieuwe regeling is nog niet toepasselijk op die fondsen, waar voor reeds vóór 3 Maart 11. stop koersen bestonden. De nieuwe regeling is eveneens Tan -kracht voor ob'igatiën en pandbrieven, met uitzondering van Nederlandsche en Ned -Indisch •obligation en van obligatiën in prem iel eeningen. Om te voorkomen, dat particu lieren meer aandeelen voor aan-i koop opgeven dan feitelijk in de bedoeling ligt, is een provisie^ regeling getroffen, waarbij al-leen reeds voor het opgeven van de or ders dezelfde provisie in rekening' wordt gebracht, als voor het aan- «popeü of verkoopen dezer fond sen is verschuldigd. Deze provi siévenmeerdering wordt dus in ieder geval een rem voor het op geven van te groote orders. Het plaatsen va» dagorders wordt hiermede tevens belemmerd, zo niet verhinderd. Deze provisie regeling geldt niet voor het op geven van orders voor obligation en pandbrieven Besluiten, Benoemingen enz. Bij besluit van den secretaris-ge- neraal van het departement ran so. ciale zaken, is benoemd tot ecrettd van het Nederlandsche Roode Kruis, •Ir. H. K. Oflerhaus, secretaris-ge neraal van genoemde vcreenlging. ver.s hoofdcommissaris voor het zie kenhuiswezen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 2