PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Nieuwe bolsjewistische aanvallen afgeslagen. Kostwinnersvergoeding voor verwanten van krijgsgevangenen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct.. minimum per adver tentie 2.05. BtJ abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dlenstaanvragen on dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer VRIJDAG 7 MEI 1943 18Sste JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT UIT NUMMER 105 BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad z|jn gevestigd te: Vllulngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen), RcdacUo na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscbe Kaaf 2», Redactie mJi?}' 3541: Goe«: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475; Soubura l Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Bretkens i Dorpsstraat 35. 2L Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Donderdag bekend: Aan het Oostelijke front van het Koeban bruggehoofd viel de vijand gisteren den gehee- len dag met sterke strijd krachten aan. Alle aanvallen werden afgeslagen en daarbij talrijke pantserwagens vernie tigd. Van het overige deel van het Oostelijke front worden met uitzondering van den af weer van plaatselijke vijan delijke aanvallen ten Zuiden van het Ilmenmeer geen ge vechtshandelingen van betee- kenis gemeld. In Tunis werden verscheide ne vijandelijke aanvallen op den Noordelijken en centralen frontsector afgeslagen. Daarbij werden ten Oosten van Mateur van 24 aanvallende pantserwa gens 13 stukgeschoten. Duit sche en Italiaansche formaties vliegtuigen vernietigden by duikaanvallen een vrij groot aantal voertuigen en verschei dene pantserwagens. Zware gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht haven werken aan de Algerynsche kust aan, In de ochtenduren van Mei brachten Duitsche strijd krachten der kustbescherming voor de Bretonsche kust, zon der zelf verliezen te lijden, een Britsche motortorpedoboot tot 2anken en beschadigden drie andere booten ernstig. DE STRIJD BIJ HET KOEBAN-BUUGGEHOOFD. De A.N.P.-corresponjdent te Berlijn meldt dat de hevige bolsjewistische aanvallen in de Oostelijke sectoren van het Koebamifront aanhouden. Men verwacht te Berlijn ook in de komende dagen nog geen ver anderingen in den algemeenen toestand). De ontruiming van Krymskaja wordt in militaire kringen gemotiveerd met de verklaring, dat het aan de stad grenzende Lagumengebied, het welk door de Duitsche troepen reeds tijdens de wintermaan den ontruimd werd, daar de dooiperiode het toch reeds moeilijke terrein volkomen on begaanbaar maakte, in de zo mermaanden uitdroogt,in welk geval Krymskaja ook van die zijde direct bedreigd zou wor den. Daarom heeft men de stad ontruimd en de frontlijn in de heuvels vlak achter de stad gelegd, dóch zoo dat de in Krymskaja binnengedrongen bolsjewisten in de vuurlijn van de Duitsche artillerie liggen. De bolsjewisten vallen vol gens de laatste berichten met tvolwaarüage troepen aan, die -.voor een deel zelfs tot de keur troepen van het sovjet-Russi- jache leger behooren. De verliezën der Britsche i luchtmacht. De verliezen van [de Engelsche luchtmacht bij haar terreuraanval op -Dort mund in den nacht van 4 op 5 Mei zijn tot 38 meermoto- rige bommenwerpers gestegen. De krijgsverrichtingen in China. Bij de op 20 April be gonnen operaties in het berg gebied van de provincies Sjan- si, Hoepeh en Honan, behaal den de Japanners tot 3 Mei de volgende successen: tot dit tijdstip liet de vijand ruim 5000 gesneuvelden op het slagveld achter, het aantal krijgsgevan genen bedraagt 9683, buitge maakt werden 4871 geweren, 294 lichte en 40 zware machi negeweren, 10 mijnenwerpers en 6 stukken berggeschut. Nieuwe Zweedse he kruiser. Na een recordbouwtijd van 5^> maand vanaf het leggen der kiel heeft de Zweedsche mari nekruiser Alvsnaben zijn eer ste proefvaart gedaan. De krui ser heeft een waterverplaat sing van rond 4200 ton. Hij is bewapend met 4 kanonnen van 15 cm. en een aantal lucht&f- weerkanonnen. De geallieerde vliegtuig- verliezen. De geallieerde luchtstrijd krachten hebben, naar het D. N.B. verneemt, de laatste maanden voortdurend stijgen de verliezen boven Europa en Noord-Afrika geleden. Waren het in Februari j.l. 508 en in Maart 606 toestellen, in April steeg het aantal tot 967 ma chines. B\j deze cijfers is het vooral opmerkelijk, dat het hier in hoofdzaak gaat om meermotorige bommenwerpers. Vooral ernstig waren de ver liezen boven het Europeesche vasteland. Volgens de slotcij- fers der Duitsche en Italiaan sche luchtverdediging werden hier in totaal 482 neergestorte toestellen geteld. Maar ook boven Noord-Afrika en de Mid- dellandsche Zee waren de ge allieerde vliegt uigverliezen zwaar. De Britten en Ameri kanen waren daar niet in staat hun numerieke superiori teit te doen gelden. Hun aan- valsvluchten tegen de Duitsch- Italiaansche stellingen en ravi- tailleeringsbases mislukten meestal, reeds bij de ontwikke ling door de Duitsch-Italiaan- sche luchtafweer. De gezonken Zweedsche duikboot. De sedert 20 dagen vermiste Zweedsche duikboot .,Ulven" is door de visschers- boot „Normy" uit Haelsoeo, die deelgenomen had aan de Opsporing, gevonden. Zij raakte het eerst met haar stalen trossen het wrak. Een' duiker van de bergingsboot daalde toen aan een staaldraad naar beneden en kwam juist neer op de duikboot, waar hij de letters U en V, d.w.z. de dienstafkorting van den naam der „Ulven" kon lezen. Het bergingswerk zal waarschijn lijk zeer moeilijk en langdurig worden. De duiker kon tenge volge van de groote diepte, waarop de duikboot ligt, niet nagaan welke oorzaken geleid hebben tot den ondergang van de duikboot. De „Ulven" schijnt echter aan den voor kant beschadigd te zijn. De leider van het bergings werk, kapitein" ter zee Hamil ton, heeft naar „Aftonbladet" meldt verklaard,, jlat voor zoo ver men kan zien de „Ulven" op een mijn is geloopen. Men heeft op de plaats van het on geval reeds ongeveer 50 mijnen opgevischt. De Fr-nsche regeeringschef Pierre Laval bij den Führer.' Rechte de Itall- »an»ch« staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, Bastlanini. Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax m DE DUIKBOOT-BUNKERS AAN DE ATLANTISCHE KUST. De «A-.N.P.-correspondent te Berlyn meldt: In een verslag •over zijn reis langs de Atlan tische kust vertelt een verslag gever van de Hannoversche Zeituinig, dat hij een duikboot bunker heeft bezocht, die een lengte van vierhonderd meter had en waarin dertig oorlogs vaartuigen een veilig onderdak Rondten vinden. Het inwendige van' de betonkolos deed hem denken aan het schip van een dom. Onder het zware en on doordringbare plafond liggen in lange rijen de boxen voor de schepen, die met behulp van een speciale pompinstallatie drooggemalen kunnen worden. De bunkers beschikken over eigen electrische centrales en ketelhuizen, zoodat zij te allen tijde, ook indien zij van het achterland! zijn af gesneden, vol komen zelfstandig kunnen wer ken. Voorts toonde men den correspondent de uitwerking van de bomtreffers op het pla fond van den bunker. Hn be schrijft deze voltreffers als on schuldige wonden, die slechts kleine gaten in de betonmassa hadden veroorzaakt. Ook in dien de vernietigende lading van de bommen viermaal zoo groot geweest zou zijn, zouden de bunkers nog niet bezweken zijn. Engelsche duikboot gezonken. De Britsche admiraliteit maakt bekend, dat de duikboot „Sa- hib" in de Middellasidsche zee tot zinken is gebracht. De be velvoerende officier, 5 andere officieren en 41 leden der be manning zijn in gevangenschap geraakt. Partybegrafenis voor Lutze. De Führer heeft, naar de Nationalsozialistische Partei- korrespondfenz meldt, bepaald, dat den overleden Stabschef der S.A.i Viktor Lutze, een partijbegrafenis zal worden gegeven. Deputatie naar begrafenis Stabschef Lutze. Het kabinet van den leider deelt mede Ter gelegenheid van de begra fenis van dón Stabschef der S. A. Viktor Lutze, heeft de lei der de navolgende deputatie naar Berlijn doen afvaardigen: de plaatsvervangend leider Van Geelkerken, de comman dant der W.A. Zondervan, de voorman der Germaansche S.S. in Nederland, Feldmeyer, de gemachtigde van den leider voor de N.S.B. in Duitschland, de Jager Mèezenbroek, de ge machtigde van den hoofdstor- mer voor den jeugdstorm, Ger- lings, de heerbanleider Dam- hof, SS Untersturmführer Pee- se Binkhorst, adjudant. Indië krijgt een nieuwen on derkoning. Naar Nya Dagligt Allehanda uit Londen meldt, zal nog voor eind Mei een offi- ciéele mededeeling verschijnen over de benoeming van een nieuwen onderkoning voor In dië. De politieke medewerker van de News Chronicle zou vernomen hebben, dat een mi nister uit het kabinet tot on derkoning benoemd zal wor den. Het vorige jaar zijn in dit verband genoemd sir John An derson en Archibald Sinclair. Het vrijgeleide voor Zweed sche schepen. Het Zweedsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft medegedeeld, dat de onderhandelingen over de Zweedsche vrijgeleidescheep vaart tot resultaat hebben ge had, dat deze scheepvaart her-, vat kan worden. In de eerste plaats zullen de geladen sche- >en, die sedert midden-Januari n verschillende havens wach ten, de reis naar Gotenburg voortzetten. Een even groot aantal schepen zal uit Goten burg vertrekken. Bekendmaking van den commissaris voor belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht. Aan verwanten van liet personeel der voormalige .Neder landsche weermacht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkomstig de regelen, die bjj opkomst onder de wa penen van toepassing waren, kostwinnersvergoeding worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet daartoe aanvraag doen op de ge meente-secretarie van liaar of zyn woonplaats, nadat de des betreffende militair zich voor afvoering in krijgsgevangen schap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den burgemeester geschieden. Voorts wordt verwezen naar ev'entueele nadere bekendma kingen van gemeentewege. De verwanten van het beroepspersoneeï dienen zich voor do* uitbetaling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den commissaris voor de belangen van de voormalige Nederland sche weermacht, Lange Voorhout 7, Den Haag. Vervaardiging van houten rijwielbanden. De Staatscourant van 4 Mei bevat een bekendmaking van dén directeur van het rijksbu reau voor hout, waarbij het be werken, verwerken, doen be werken en doen verwerken van hout tot rijwielbanden zonder verdunning verboden is, tenzij blijkens de aan de aan koopvergunning verbonden voorwaarde het hout speciaal daarvoor is bestemd. Groote heide- en boschbrand onder Putte. Dinsdagnamiddag is bij de Nederlandsch-Belgische grens, nabij den z.g, Paalberg en grenspaal 251, onder de ge meente Putte, een bosch- en heidebrand uitgebroken, welke zich zeer snel uitbreidde en spoedig ook oversloeg op de bosschen, behoorende bij de na bijgelegen gemeente Ossen- drecht. Dé brand woedde zoo hevig, dat het gevaar niet denkbeeldig was, dat de vlam men ook de woningen zouden aantasten. Door het krachtda dig optreden van de Duitsche weermacht en de boschbrand weren van Ossendrecht en Put te, kon dit laatste voorkomen worden. Om kwart voor acht des avonds had men het vuur gebluscht. Hierbij zijn 55 ha. heide en 9 ha. bosch een prooi der vlammen geworden. De schade wordt geschat op circa 450.000 gulden. De gebieden, welke door den brand geleden hebben, behooren aan Belgische grondbezitters en staan beltend als kriekelaarsduinen en hout duinen. De oorzaak is onbe kend. De economische po litie te Einhoven heeft een in val gedaan in café Verbeek aan die markt aldaar. 48 personen werden gearresteerd. De politie nam 1300 bonnen in beslag, terwijl zij op het spoor kwam ■van verschillende andere par tyen. DE NIEUWE BON: 20. Voor het koopen in de vol gende week van de gebruike lijke rantsoenen brood, be schuit, aardappelen en tabak zyn aangewezen de bonnen 20. Aanvulling van het acade misch statuut. In art. 27 van- het academisch statuut is een nieuw derde lid ingevoerd, lui dende als volgt: „Aan hem, die tot de private of publieke promotie verlangt te worden toegelaten, kan in bijzondere gevallen door de fa culteit, resp. den senaat, na verkregen toestemming van den secretaris-generaal van het departement van opvoe ding,-. wetenschap en kultAur- bescherming een van do oud- hoogleeraren of lectoren van de faculteit, respectievelijk de universiteit als promotor wor den aangewezen." Arbeidsontspanningsoordeix van 't N.A.F. Het Nederland sche Arbeidsfront organiseert tusschen 15 Mei en 17 Septem ber 1943 verschillende veer- tiendaagsche vacantieverblijven in Arbeidsontspann ingsoor- den", ten behoeve van henwier gezondheid en arbeidsprestatie door de op het oogenblik ver- •eischte krachtsinspanning in gevaar dreigt te worden ge bracht. De bedragen,welke van de zyde van de omiötememingen voor de betreffende arbeiders ter dekking van de kosten, die een verblyf in deze ontspan ningsoorden meebrengt, ter be schikking worden gesteld, zul len niet als loon worden aangemerkt. In verband hier mede behoeft terzake van deze voordeelen geen loonbelasting te worden ingehouden en geen vereveningsheffing te worden voldaan. Voor de toepassing van het besluit op de inkom stenbelasting 1941 worden de ze toelagen niet tot het inko men gerekend. Keuringen voor de Waffen-SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ers^tzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bjj de genoemde Adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. J de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familie leden enz. De aandacht vrordt er opgevestlgd, dat voor de vrijwilligers, dio om bepaalde redenen in Nederland moe ten bltjvgn, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland of bij het wachtbataljon In Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen meiden, d'e tot de Ger maansche SS tn Nederland willen' toetreden. 11.5.43 815 uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk. 12.5.43 815 uur Breda, restau rant Modern, Markt. 13.5.43 8—15 uur. Goes, café Cen traal. 14.5.43 815 uilr Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815 uur Venlo, Deutsche® Haus, Egmondstraat 16. 16.5.43 8—15 uur, café Royal. 17.5.43 8—15 uur Hengelo, café Mo dern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 uur Zwolle, hotel GU- tenbeek. 19.5.43 815 uur Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 20.5.43 815.uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 uur Amsterdam, school Iepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V. Haus, Oudegracht 245. 23.5.43 815 uur Amersfoort, pol. Durch gangsla ger, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, cafd D en Hout' 't B«*uldenhont»chewri£.;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1