Stad Borissofa stormenderhand genomen. en ■.ABONNEMENTSPRIJS i» cl. per we» oi j t.Vt per Kwartaai. imh Franco per posi i 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummer» a CL q ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent. minimum per ad ver- lentie 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertentie» SSinf (maximum b regels) vaa 1—5 regel» 65 cent, iedere regel meer 13 cent. dlenataanvragen en dienstaanbiedingen reap. 65 en 11 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit Blad" 10 ct. meer 'HOI MAANDAG 15 MAART 1943 186ste JAARGANG NUMMER 61 Dl x NUMMER B ESI A AT Oil 4 BLADZIJDEN v?n 0,aa IUD geveatiga ie. vussingen: Keaactie en Administratie Walatr, 53-60. tel. 10 12 lijnen). Redactie na f^nt2?£t,^d ®78: Middel burg i Londenache Kaal 29. Redactie h Administr tel. 3541: Goe»: Redactie èn Adminiatratle Tu. fkade 15. tel. 2363, na kantoortijd tel. 2473; 8oubura t l.el" °°8tb"r9Redactie en Administratie Breedestraat 45. tel. 102: Bresken»: Dorpsstraat 35. tel 21. CUl li >ven Het opperbevel van de Duit- 6 k sche weermacht maakte Zon- ooldag bekend: Aan het Oostelijke front von- den met uitzondering van het gèbied van Charkof-Bjelgorod slechts plaatselijke gevechten van geringe beteekenis plaats, sch- Het stadsgebied van Charkof is grootendeels in Duitsche handen. Alleen in het Zuid oostelijke deel van de stad ZAA wordt nog verbitterd gevoch- flUepten Ten Westen van Bjelgo- rod werd de hardnekkig strij- dende vijand naar het Oosten verdreven. Een Sovjet-forma- j~ tie die een tegenaanval wilde ~r. ondernemen werd tegengehou- den en in de pan gehakt. De stad Rnrissofa is stnrmandp.r- VlO stad Borissofa is stormender- hand ingenomen, rtje In de luchtgevechten van Za- terdag. waaraan ook Slowaak- sche vliegers met succes deel namen, verloren de Sovjets 50 vliegtuigen, bij 2 eigen verlie- zen. 00 Aan het Noord-Afrikaansche H front is het rustig. In Zuid- Tunesië verstrooiden Duitsche jagers een formatie Ameri- "kaansche jachtvliegtuigen en tklaschoten, zonder zelf verliezen! te lijden, van de 18'aanvallen-1 keerden onbeschadigd op haar de machines 14 omlaag. Aan'basis terug, andere fronten werden nog 5 overwinningen in de lucht be haald. Een formatie gevechts vliegers heeft voorts stad en haven van Bone met succes aangevallen. Formaties van de Britschr luchtmacht deden een aanval overdag zonder eenige militaire uitwerking op enkele «plaat sen in het kustgebied der be zette gebieden in het Westen. De Fransche bevolking leed verliezen. Zes britsche vlieg tuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht vlo gen Britsche vliegtuigen bo ven het Oostzeegebied, zonder bommen neer te werpen. Twee van deze vliegtuigen werden neergeschoten. Aanvallen overdag nachts van de Duitsche lucht macht waren gericht op mili taire doelen aan de Zuidkust van Engeland. In den nacht van 12 op 13 Maart stieten Duitsche motortorpedobooten voor de Algerijnsche kust op groepen Duitsche torpedoja gers. In een snellen torpedo- aanval werden twee torpedoja gers met zekerheid en 'twee andere waarschijnlijk vernie tigd. Alle motortorpedobooten b' DE DUIKBOOTOORLOG. Van een uit de Sovjet-Unie terugkeerend convooi is in de Noordelijke IJszee een spliit- ternieuw schip van 7000 ton tot zinken gebracht. In de E JMiddellandsche Zee zijn ook ïn. verschillende schepen, vol ge- laden met oorlogsmateriaal, vernietigd. In het centrale van den Atlantischén Cice ly RRR werd een Amerikaansche ..koopvaarder getorpedeerd, terwijl het AmeriKaansche 'vrachtschip „Staghound" in het Zuidelijke deel van den At- Oceaan tm. zinken «fSIis gebracht 59 ledeif der be- roe,manning en 25 soldaten van laatste schip zijn te Rio de Janeiro aan land gezet. Sovjetschip door Amerikaan sche duikboot getorpedeerd. VliiUit betrouwbare bron verluidt, Domei, dat het Soviet- vrachtschip Kohla (600 t.) bij het eiland Amami-Osjima door een Amerikaansche duikboot r„ tot zinken is gebracht, hetgeen door vier overlevenden is be- vestigd die door een Japansch oorlogsschip zijn gered. Op 1 i Mei 1942 werd het Sovjetschip A. Angarstroi (4700 t.) eveneens ;n" zonder waarschuwing getorpe deerd. Toen werden 127 opva- q renden door een Japansch oor- 7 logsschip aan boord genomen. >e- De strUd' by Nieuw-Guinea en it, de Salomons-eilanden. Het Japansche hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat Japan- sche marinestrijdkrachten den y.3 8sten Maart in de wateren van Oost-Guinea een vijandelijk transportschip tot zinken heb ben gebracht en een ander heb- ben beschadigd. Den lOen Maart werden van 60 vijande- 1Öke vliegtuigen, die een Ja- o. pansch steunpunt op de Salo- mons-eilanden aanvielen er elf ^neergeschoten. De luchtmacht der Japansche marine heeft •g. den Hen Maart een vijandelijke od vliegtuigformatie ten Oosten .f,2 van Nieuw-Guinea aangevallen en in luchtgevechten achttien toestellen neergeschoten. Den elfden Maart werden van der- at, tig aanvallende vijandelijke vliegtuigen boven het eiland u^Naroekoami der Aleoeten, di*ie ■toestellen neergeschoten, n tQ Bommen op Ragusa. Volgens sJhet Italiaansche hoofdkwartier n-dieten vijandelijke vliegtuigen Zaterdag eenige bommen val se len op Ragusa. Van de burger werden 13 personen togewond. De woonhuizen leden •J-schade. De wederzijdsche luchtactie. Britsche vliegtuigen hebben Vrijdagnacht een aanval ge daan op West-Duitsch gebied, vooral op de steden Essen, Bot trop en Duisburg. De bevol king leed verliezen. Vooral ip woonwijken werd aanzienlijke schade aangericht. Volgens' de tot dusverre binnengekomen berichten zijn 22 bommenwer pers door nachtjagers en lucht doelgeschut neergeschoten. Voorts verloren de Engelschen Donderdag overdag 8 vliegtui gen boven het' bezette gebied in het Westen en aan de Ka- naalkust. Volgens den Brit- schen berichtendienst keerden van den aanval op het Roerge bied 23 Engelsche bommenwer pers ^ïiet -terug. De Duitsche luchtmacht viel overdag een havenplaats aan de Zuidkust van Engeland aan en ondernam Vrijdagnacht met een formatie zware gevechts vliegtuigen opnieuw een krach- tigen aanval op het haven- en industriegebied van Newcastle. Nieuwe luchtaanval op Normandische stad. Volgens'de Fransche bladen heeft Vrijdagmiddag een nieu we anglo-Amerikaansche luchtaanval plaatsgevonden op een groote stad in Normandie. Tot nu toe zijn vijftig_dooden en talrijke zwaargewonden ge beld. De anglo-Amerikaansche vliegers bombardeerden in de stad en haar omgeving vooral de reeds bij vroegere aanval len ernstig getroffen arbei derswijken. Twee scholen in de stad werden bijna geheel vernield, terwijl een beroemde kerk ernstige schade opliep. Daar de opruimingswerkzaam heden nog niet zijn geëindigd verwacht men, dat het aantal dooden, waaronder vooral vrou wen en kinderen voorkomen, nog grooter zal worden. Kerk te Palermo ernstig beschadigd. Volgens een bericht van de Messaggero is tijdens den jongsten Engelschen luchtaan val op Palermo ook de oude Capucijnerkerk door verschei dene bommen "ernstig bescha digd. Een onderaardsch ver trek -met mummies werd ver nield. De luchtaanval op Cagliari. Het aantal slachtoffers van den laatsten luchtaanval op Cagli ari bedraagt 652 dooden en vele honderden gekwetsten. Extra bericht. CHARKOF HEROVERD. Hoofdkwartier van den Füh- rer, 14 Maart (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt bekend De tegenaanval, waarin de legergroep Zuid na wekenlange gevechten den vyand terugge worpen heeft over de Donets, is vandaag door een belangrijk succes bekroond. Na dagenlan ge zware gevechten hebben for maties der Waffen-SS met krachtigen steun van de lucht macht de stad Charkof in een oravattingsaanval uit het Noor den en Oosten heroverd. De verliezen van den tegenstander aan menschen en materieel zyn nog niet te overzien. Verklaringen van Eden. Eden heeft op een persconfe rentie te Washington verklaard, dat de geallieerden ten nauw ste -moeten samenwerken, aan gezien nog een lange weg moet worden afgelegd tot Duitsch- land overwonnen is. Wanneer de geallieerden een snel beëin digen van den oorlog verwach ten, zou deze. wijze van denken slechts tot onaangenaamheden leiden. De eenige te verdedigen opvatting is, dat nog een lange weg moet worden afgelegd. Eden zeide voorts, dat hij naar Washington is gekomen om een algemeene gedachten- wisseling over oörlogsproble- men met de Ver. Staten en an dere geallieerden mogelijk te maken. Als belangrijkste taak der geallieerden noemde Eden Duitschland en Japan Italië is niet van even groot belang zoo te bedwingen, dat zy nooit weer in staat zullen zijn een oorlog te voeren. Daarom mogen niet dezelfde methodes toegepast worden als na den vorigen oorlog. Hij achtte het niet verstandig een nieuwe re geering in Duitschland in te voeren. Eden wees er vervolgens nogmaals op, dat men onvoor waardelijk rekening moet hou den mej tegenslagen en teleur stellingen en dat het een tame lijk moeilijke taak zal zijn den oorlog te winnen. De verklaringen van Eden bewijzen naar politieke kringen te Berlijn zeggen ten eerste, dat in het kamp der z.g. geal lieerden' geenerlei eensgezind heid ten aanzien van de oor- logs- en naoorlogsproblemen bestaat, ton tweede, dat de doetreffende strijd der mogend heden van het pact van drie en haar bondgenooten den tegen standers de hoop heeft ontno men op een gemakkelijke en spoedige overwinning en ten derde, dat Europa inderdaad aan het bolsjewisme moet wor den uitgeleverd. Noorsche mijnveger vergaan. De Britsche berichtendienst meldt, dat een in .Engelschen dienst varende Noorsche mjjn- veger verloren is gegaan. Mevrouw Muséert bezoekt gewonden. De persdienst van de N.S.B. meldt; De Nederlandsche gewonde vrijwilligers van Legioen en Waffen-SS, die in de lazaret ten te Breda, Tilburg en Den Bosch worden verpleegd, wer den jl. Vrijdag blij verrast door het bezoek van de echtgenoote van den Leider, mevrouw Mus- sert. Voor allen had mevrouw Mussert een persoonlijk woord van erkentelijkheid en reikte eiken strijder een pakje over, verzorgd door Frontzorg en dat allerlei aardige en nuttige geschenken inhield, zooals een boek, vulpen, toiletartikelen, versnaperingen e.d. Op de spoor 1 ij n De Klomp-Ede-Wageningen, is de 35-jarige railwachter G., de G. uit Veenendaal door een electrische trein gegrepen en gedood, BEPERKT HET ELECTRICITEITSVERBRUIK. HET IS UW EIGEN BELANG. De ordening der universiteiten en hoogescholen. Naar aanleiding van de ver ordeningen betreffende 't hoo- ger onderwijs, heeft de secre taris-generaal van het departe ment van opvoeding, weten schap en cultuurbescherming o.m. medegedeeld dat de om vang van den numerus clausus zal woeden bepaald naar ge lang van de behoeften van de maatschappij, rekening hou dende met de huidige ernstige oorlogsomstandigheden. Zoo veel mogelijk zullen de belan gen der thans reeds studeeren den worden behartigd. De voor de maatschappij volstrekt on ontbeerlijke studie, als die voor arts of ingenieur zullen het minst aan beperking onderhe vig zyn. De tewerkstelling der academisch gevormden behoeft niet per sé in Duitschland, doch kan ook in Nederland zelf plaats vinden. Ten»aanzien van meisjesstudenten zullen de maatregelen voorloopig niet gelden. Wat later, in verband met de toekomstige ontwikke ling t,o.v. haar zal worden be paald, kan thans natuurlijk niet worden voorspeld. De loyali teitsverklaring die moet wor den geteekend, is zoo gesteld, dat zij niets bevat dat. in een bezet gebied t.o.v. verschillen de categorieën van staatsbur gers niet kan worden verlangd. Wie niet wenscht te teekenen kan niet langer als student worden aangemerkt en kan voor tewerkstelling worden op geroepen. Rechtspraak met enkelvoudige kamers. Zooals reeds gemeld is de mogelijkheid geopend om ge durende een bepaalden tijd de behandeling van alle of van bepaalde zaken bij een recht bank of gerechtshof te doen geschieden voor uit één lid be staande (enkelvoudige) ka mers. Nu ook op de rechtspleging de bgzondere tijdsomstandig heden haar invloed doen gei den, is bij de berechting zoo wel van civRle als van straf zaken in sommige gevallen eenige achterstand ontstaan, of dreigt dit te ontstaan. Dit besluit heeft nu de be doeling in deze moeilijkheid te voorzien. Reeds thans wordtin bepaalde gevallen door één rechter recht gesproken; men denke bijv. aan den kinder rechter, den politierechter en den economiscnen rechter. Als tijdelijke maatregel kan voortaan ook de berechting van andere zaken aan enkel voudige kamers worden toe vertrouwd. Weer spoorboekjes verkrijg baar. Sinds enkele dagen wa ren er geen spoorboekjes van de Ned. Spoorwegen meer te verkrijgen, waardoor vele trein reizigers zich gedupeerd voel den. Van Dinsdagochtend a.s. af. zullen aan alle stations weer spoorboekjes te verkrijgen zijn, en wel in zoo ruime mate, dat niemand meer Zbnder behoeft te zitten. Contröle op bankbiljetten van 500 en 1000. Officieel wordt medegedeeld: De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft een verordening uitge vaardigd volgens welke onmid dellijk bankbiljetten van 1000 en 500 gulden uit de circulatie worden genomen. Zij kunnen nog slechts worden gebruikt voor betalingen aan de belas tingkantoren. Deze zullen aan bieders van bankbiljetten, die geen belastingschuld hebben, de waarde der door hen aan geboden biljetten uitbetalen. Er moet echter rekening raee worden gehouden, dat daarbij ook gecontroleerd zal worden of men niet door za ken, waarvoor geen belasting is betaald, of door ontoelaat bare zaken in het bezit is ge komen van de aangeboden bankbiljetten. Terugbetaling postspaarbank- gelden. Het bedrag, dat op een rijks- postspaarbankboekje door een ander "postkantoor dan dat van inschrijving rechtstreeks kan worden terugbetaald wordt 16 Maart a.s. verhoogd van 50 tot 100. De bepa ling, dat binnen zeven dagen in totaal niet me&c dan 100 wordt terugbetaald, blijft ge handhaafd. Nachtelyke zeegevechten aan Nederlandsche kust. Voor de Nederland sche kust hebben Duitscho patrouillevaartuigen een reeks succesvolle nachtelijke gevech ten geleverd tegen Britsche motortorpedobooten en artille- riemotorbooten. Zij brachten 3 motortorpedobooten tot zinken, schoten er 2 in brand en brach ten een zesde zware schade toe. In het Kanaal heeft een andere flottielje patrouillevaar tuigen een aanval afgeweerd van 12 vijandelijke motortor pedobooten, waarvan er 2 in den grond geboord en 2 in brand ges^ta^en werden. Een Duitsch vaartuig is gezonken. Van beide zijden van het Ka naal mengde zich verdragend geschut in den strijd. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-^rsatzlcummando deelt me de: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehutvdeD), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleidiDg hun stelt, kunnen zich bö de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienst vervulling In Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als degenen, die dienen In de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra le vensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich j>ok diegenen melden, die tot de Ger- maansche S8 ln Nederland willen toa- treden. 19.3.4? 9-00 Rotterdam, Deutsche* Haus, WestzeedUk. 19.3.43 15.00 Den Bosch, hotel Noord brabant, Markt 45. 20.3.43 9.00 Roermond, N.S.D.A.P.* Swalraerstr8at 61. 1.3.43 15,00 Arnhem, Wevcrstr. 16b. 21.3.43 9.00 Hengelo, Deutsctaea Haus. :21.3.4o 15.00 Zwolle, hotel Peter», Markt. 22.3.43 9.00 Groningen, Concerthui»» Poelestraat. 22.3.4b 15.00 Leeuwarden, Hulza Schaaf, BrecdetraaL 23.3.43 9.00 Amsterdam, school leizen- weg 13. 24.3.43 10.00 utrecht, Wehrmacht- heim, Martaplein. 25.3.43 10.00 Amersfoort, DIenatgei bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00 Den Haag, café ,,Dcoi Houf'» Bezuidonhogteche we&

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1