NIEUWE BEPALINGEN VOOR HET BEZOLDIGEN DER POLITIE. Óp 1 Maart 1943 treedt de •verordening organisatie politie nr. 147/42 in werking die voor ziet in een reorganisatie van het Nederlandsche politiewe zen. In verband met deze .her vorming van de politie-orga- nisatie is thans door een op hetzelfde tijdstip van kracht wordende, verordening van den Rijkscommissaris nr. 18/1943 ook een nieuwe regeling voor de bezoldiging van de geheele Nederlandsche politie opge steld. De verordening is in het laatste nummer van het Ver ordeningenblad gepubliceerd. De nieuwe regelingen beoo gen in de eerste plaats de groo te verschillen in het bezoldi gingsapparaat voor de Neder landsche politie en de hierdoor ontstane verschillen bg de be taling der politieambtenaren in de afzonderlijke politie-aMee- llngen en in de afzonderlijke gemeenten uit Hen weg te rui men. Daarenboven zullen de meest verschillende in de afge- loopen jaren opgedoken pro blemen op het gebied der be zoldiging en de als. rechtvaar dig erkende klachten en be zwaren, rekening houdende met de positie, de beteelcenis en de taak der politie, worden opgelost. De uniformiteit in de bezoldiging moet er eveneens toe bijdragen den gemeen schapsgeest, het saamhoorig- heidsgevoel der Nederlandsche politie, alsmede het bewustzgn van haar verantwoordelijkheid voor de óp de schouders der politie rustende taak te ver sterken en te consolideeren. Gebaseerd op hot al gem een e beaoldigingsrecht, dat princi pieel Voor de politie blijft gel den, wordt door de bijzondere voorschriften der verordening voor de politie voorzien in een in vele opzichten andere be handeling, waar het de bezol diging betreft. Gewaarborgd wordt den pólitie-ambtenaren een gemiddeld gelijkblijvend grondsalaris op grand van par. der verordening, dat inge deeld is overeenkcftnstig den ddenstrang en 't aantal dienst jaren. Hierbij komt een, naar maatstaf voor de gezinsom standigheden en vooral van 't kinderaantal en voorts naar de klasseering der gemeente opge stelde woningtoelage (bijlage 2 van de verordening). Ook dient er op gewezen te •worden, dat de verordening een iets andere handhaving voor schrift van de bepalingen in zake het pensioenfonds en in zake het fonds der nagelaten betrekkingen der politie-amb- tenaren. Ongewijzigd blijven de volgens de algemeene beginse len verstrekte toelagen voor £ehuwden en kinderen. De op st Duitsche recht gebaseerde schalen voor de grondsalaris- sen zijn ingesteld op bepaalde met militaire rangen overeen komende dienstgraden, waar van de spoedige invoering in vollen dienst is voorzien, in dier voege, dat all? politie ambtenaren met den rang van zulk een dienstgraad, of daar mede gelijkstaande, dit salaris verkrijgen. Deze methode brengt een groote vereentou- diging in de nieuwe salarisre geling teweeg. Zij maakt slechts een geleidelijke veran dering noodzakelijk van de 'dienstgraadregelingen, dia el kaar op het oogenblik vaak overlappen. Wanneer men dan tot verge lijkingen overgaat, moet prin cipieel bijv. (afgezien dus van bepaalde bijzondere gevallen, die op grond van heel speciale omstandigheden een afzonder lijke onderzoek en van afzon der] yk besluit noodzakelijk maken) de inspecteur tweede klasse gelijk gesteld worden met den luitenant, den inspec teur le klasse met den ópper- luitenant, de hoofd-Tnspecteur met den kapitein en de com missaris van politie met den majoor. De gewestelijke po- iitie-presidenten zullen voor- Soopig den rang krggen van Kolonel en later na voltooiing der reorganlgatie den rang van generaal-m&joor. De politie- presidénten zullen den rang krijgen van luitenant-kolonel en in een groote stad den rang van koloneL Moeilijker is deze taak voor de lagere dienstgra den, daar hier de oude regeling een beeld vertoont van vry groote verwarring. Principieel zullen bijv. geijkgesteld moeten worden: de marechaussee, de agent en gemeente-veldwachter met den wachtmeester, bij meer dan zeven dienstjaren met den opperwachtmeester. De hoofd agent, agent 1ste klasse, bri gadier, hoofd-brigadier, ma- jaar, brigadier-majoor en wachtmeester, alsmede chef veldwachter zullen principieel gelijk moeten staan met iden opperwachtmeester en bij een hooger aantal dienstjaren met den Jioofdwachtmeester, bij *n de adjudant-onderofficier met den hoofdwacntmeester, bij 'n hooger aantal dienstjaren met den onder-luitenant. Dienover eenkomstig moeten de oude dienstgraden» in de nieuwe re-, geling worden opgenomen. De verordening beteekent dus een nieuwe stap naar de unU formiteit en vereenvoudiging, van de Nederlandsche politie. Na voltooiing van het moeilij ke werk van uitvoering, zal zij een maatregel blijken te zijn van* sociaal belang en dien overeenkomstig in den geest van het geheele politiecorps tot uiting komen. (w.g.) RAUTER. SS-Gruppenführer und Generafieutnant der Polizei. WEERSPORT STAALT HET LICHAAM. Tachtig leden vaft den „Na tionale Jeugdstorm" hebben 'n onvergetelijke maand doorge bracht in een weersportkamp in Duitschland. Gestaald en gespierd zijn zij teruggekomen, na een maand, die volop be steed is aan sport, ordeoefenin gen, veldwerk enz. Op lé Maart as. begint een tweede kamp. En thans niet alleen voor den Jeugdstorm, maar voor de geheele Neder landsche jeugd, die door de Hitler'-Jugend uitgenoodigd wordt vier weken in dit kamp door te brengen tezamen met jongens uit Noorwegen, Dene marken, Duitschland, Vlaan deren en Wallonië. Iedere jonge Nederlander van 1618 jaar en ouder kan zich melden voor dit kamp aan het acres: Koningslaan 9, Utrecht De' duur van het kamp is Vier weken. Kosten zijn er niet aan verbonden, terwijl eventueele loonderving wordt vergoed. Hoofdredacteur: J. O- Viseer, VlLssin- gen; Algemeen redacteur: AL Geert* Middelburg; Stadsnieuwe: <3. de Voogd, Vllssingen, en J. P. PtL Dodfenbos, Middelburg: Gewestelijk nieuvfts; H. van Benthem, Goes en R. F. H. L. Sondag, Oostburg; Haagsch redacteur mr. J. C. de Wit; AdvertenUechef: voor Mid delburg C. P. Buys, vobr VliMlaged Rtjkeboer. 'euilleton 4 HET LATE GELUK 73) door M. B. „Maar waarom zei je, dat je vrouw dood was, Eduard?" ,»Om rng'n kinderen de schande van hun moeder te be sparen", zei hij met gebalde vuisten. „Ik was doodsbang, dat zij er. iets van te* weten zouden komen en daarom lefek het me het beste, maar net te doen, of ze dood was. Ik'was krankzinnig van verdriet en vernedering. Maar bovendien kreeg ik op zekeren dag een mededeeling, die er op wees, dat zij bij een ongeluk op.de Middellandsche Zee was om gekomen. Er was een zeil schip uitgevaren met vrouw aan boord, wier be schrijving ongeveer met het uiterlijk van Eline klopte. Het schip was later met de kiel naar boven drijvende gevonden en men nam algemeen aan dat de inzittenden waren verdron ken. Ik liet een Fransehen steenhouwer een grafsteen maken, waarbij ik voorgaf, dat ik die wou hebben om hem aan de familie van mijn vrouw Kunst NED. DUITSCHE KULTUUR- GEMEENSCHAP. Vpor de leden der werkge meenschap Walcheren van de Ned.-Duitsche Kuituurgemeen schap leidde Woensdag de be kende Folklorist J. van der Ven zijn Zuiderzee-film in. Tevoren heeft de voorzitter der werkgemeenschap, mr. W. K. H. Dieleman, de doelstel lingen der N.D.K. uiteengezet, waarbij hg wees op de bijzon dere plaats welke Zeeland in het streven naar Germaansche cultuuruitwisselmg inneemt. Door z'n geografische stuctuur, door zijn ligging aan Gen Zuid westhoek van het Germaan sche cultuurgebied en door de omstandigheid, dat hier in bio logisch, in economisch, in geestelijk en cultureel opzicht de overbrugging en de syn these wordt gevonden van binnen deze leefruimte open baar wordende tegengestelde tendeneen kan de functie van Zeeland nu en in de toekomst van veelbeteekenenden aard zijn. Vanuit dezen gezichts- 4höek ontwikkelde mr. Diele man het schema van werk zaamheid. De heer v. d. Ven ls een prettig en onderhoudend cau seur, hij vermoeit u in zijn be toog niet met wetenschappe lijke spitsvondigheden, neen, het ls populair in den besten zin des woords en door zijn universeele beheersching der materie slaagt hn er in, den hoorder in te leiden in de volksche schoonheden, welke allerwege in ons land verbor gen zijn. Van der Ven heeft zijn hoorder? Woensdagavond het Zuiderzeevraagstuk van zijn volkskundige zijde laten ervaren. Men kan .dit vraag stuk niet alleen economisch, sociaal en statistisch benade ren, om het in al zfln breedte en diepte te meten en te pei len. De drooglegging van de Zui derzee zal tot gevolg hebben, dat een der meest merkwaar dige gebieden van Nederland merkwaardig* doordat het de traditie als een ^osïbaar kleinood niet slechts heeft be waard, maar als een leven- en vormgevend bestanddeel de zer samenleving heeft behou den aan deze traditie wordt ontrukt en van zijn oorsprong wordt vervreemd. Hier met de stervende binnenzee, sterft een stuk volkscultuur. 4 Het is de grsote verdienste van den heer van der Ven, dat hij de herinnering aan deze afstervende rijkdom heeft vast- Td in een documentaire Ja, inderdahd, mdér een film, maar zij kan als da cb.te nis" van onschatbare w§iarde blijken to zgn, omdat daardoor veler oogen open zul len gaan voor d* groote cul- tureele waarden, welke gebor gen zijn in de stille huizekes Sluis -I Biervliet II SchoondtJke' II Breskens m Renesse I Zoimemalre I Burgh I Schouwen I Zierikzee II Noordgouwe I Twee winstpunten ln minde ring wegens staken. Noordgouwe I twee winstpun ten in mindering wegens niet op komen. Ze klasse A: Do Zeeuwen IV 8 4 2 3 28-26 10 R.C.S. IV Middelburg IV E.M.M. m Middelburg V Vlisslngen IV Sport VOETBAL. RANGLIJSTJES N.V.B. AFD. ZEELAND, ie klasse A. Goes m 11 8 1 2 72-25 17 De Zeeuwen UI 11 7 1 3 57-32 15 Robur I 7 6 0 1 43- 6 124 R.C.S. m 8 4 0 4 28-42 8 Vlissingen m - - - Middelburg IU Walcheren I E M.M. U 9 4 0 5 26-34 7 3 0 4 24-29 6 8 3 0 5 27-47 6 8 2 0 6 26-34 9 10 8 12-65 Walcheren twee winstpunten in mindering. Indien van belang voor den eind stand (bovenste plaats) zal d< wedstrijd R.C.S. IIIDe Zeeuwen IU (7—4) worden overgespeeld. le klasse B: Groede I 8 7 0 1 39-23 14 Aardenburg II -8 5 0 3 21-22 10 8 3 1 4 39-19 8 3 0 5 28-25 6 2 13 17-18 8 2 0 6 19-36 31 7 1 3 39-25 15 10 6 1 3 29-22 13 10 5 1 4 37-30 11 10 5 1 4 18-26 9' 9 1 0 8 16-40 2 10 1 0 9 8-40 0* 6 4 0 2 24-25 6 3 12 19-13 7 7 3 1 3 20-227 5 3 0 2 30-18 7 2 0 5 21-24 Mlddelb. Boys 1 1 2 0 5 17-31 Ze klasse B: Nieuwvliet I 10 5 4 1 39-28 14 Uzendüke II 9 6 1 2 33-16 13 Zuidzande I 10 6 0 4 31-22 12 Cadzand I 11 6 2 4 37-42 12 Retranchement 1 9 3 1 5 26-2S 7 Groede n 8 2 0 6 20-34 4 Biervliet m 9 2 0 7-28-44 2* Twee winstpunten in minde ring. Groede IIIJzendijke II over te spelen, indien van belang voor het bezetten van de bovenste plaats (0-4). 2e klasse C: S.V.O.W.K. Burgh II Schouwen II Zonnemaire II Zierikzee IU Noordgouwe II 7 5 0 2*32- 8 10 8 6 0 2 31-12 10* 8 4 0 4 30-30 6' 9 3 ti 6 20-29 6 9 3 0 6 19-46 6 5 2 0 8 9-16 Te Scheemda ls n 64-jarige man door de duisternis misleid in het Win- schotertfcep geraakt en ver dronken. Twee winstpunten ln minde ring. Noordgouwe II 6 winstpunten in mindering. langs de Zuiderzeekust, in de harten harer" bewoners, bin- deze gesloten gemeen schappen, die met de binnen zee hun toekomst zien ver gaan. Deze waarden- laten zich niet in statistieken en econo mische begrippen uitdrukken. Zij leven in de harten der menschen. Moge het hart van Nederland ook daarvoor open gaan. Deze Zuiderzeefilm is uiter mate boeiend en de illustra tieve muziek, welke Röntgen ervoor schreef, onderstreept het filmische betoog op pak kende wijze. 'Mevrouw v. d. Ven gaf er een goede vertol king van. Visser. hier te kunnen laten zien' „Alles goed en w<A maar daarmee ben je niet geëxcu seerd, dat je mij deed geloo- ven, dat je me wilde trouwen" zei Toos met een onderdruk ten snik. „Waarom heb je mij dit niet allés direct verteld?" „Ik was nooit van plan, je mijn liefde te laten merken", zei hg rustig. ,.Toen ik in dit oude huis trok, meende ik voor goed afgedaan te hebben met de vrouwen. Maar jouw char me steeg me naar het hoofd en. nadat ik mij eenmaal had laten gaan. trachtte ik het juiste te doen, door je de ge legenheid te geven, weg te gaan, maar dat wilde* je niet en dat brak mijn laatster: weerstand. Ik begreep, dat ik niet meer zonder je zou kun nen leven, en ik besloot, met je te trouwen, nadat ik eerst een officieele verklaring van het overlijden van mijn vrouw had eekregeni welke ik meen de gemakkelijk te zullen be komen". Beiden zwegen nu. Van Manderen staarde» voor zich uit, als ln gepeinzen verzon ken en Toos durfde ook nau welijks opkijken. Toch was zij de eerste, die de stilte verbrak. „Dan is het nu misschien jnaar het beste, dat ik zoo gauw mogelijk wegga", zei ze met een drogen snik, die haar tegen hahr wil ontsnapte. Van Manderen maakte eerst een afwerend gebaar, maar hij herstelde zich spoedig. Hij boog het hoofd en zei toon loos „Ja, dat zal inderdaad het beste zijn. De kinderen hebben nu hun moeder weer terug gekregen en ik hoop, dat alles goed zal gapn. Mis schien heeft Eline ook wat geleerd uit het verleden Toos stond op. Ztj verzamel de* al haar krachten en liep naar de deur. Een uitroep van Van Manderen hield haar echter nog terug. „Ik ik zou je willen vra gen, nog een tijdje bij de kin deren, te blijven, totdat Eli na voldoende hersteld is pf wij al-' thans een opvolgster voor je hebben gevonden", zei hij. „Ik vraag je dit terwille van de kinderen. Ik weet, dat het een zwaar offer is, dat ik van je vraag, maar ik kan de kin deren niet alleen aan Coba toevertrouwen". (Wordt vervolgd.) Radioprogramma ZATERDAG. Hilversum I. 414.4 M. 12.05 ork. Willebrandts., 12.45 Ber. 13.00 Om en om prógr., 14.00 Sym- phonieconc., 14.30. Eur. Ujdschril- tenschouw. 15,00 Bonte middag. 16.45 Ber., 17.00 ork. Masman, 17.80 Luisterspel, 18.00 Orgel, 18.30 Ber.. 18.40 Raadselrubriek, 19.00 B.N.O., 19.16 Salonork. eu gram., 20.15 Vi- ooi en piano, sang en piano en i Strijktrio, 21.45 Ber., 22.00 .gram., nUvarsum II. 30L5 M. 12.30 Voor J den boer, 12.45 ber., 13.00 gram., 14.00 Godsd. uitzending, 14.30 ork. Wftuters, 15,00 Rott, Philli? 7>rk., 16.00 Voor postduiven! iefbebbers, 16.15 Voor de jeugd, 16.45 ber. en reportage. 17.00 Voor Nederland sche' zeelieden. 17.80 Mannenkoor, 16.00 Als ik 't voor 't 'zeggen had. 18.10 Landsmans Lust. 18.30 ork. Bachman, 10.15 gram. met een praatje.. 19.50 Ber., 19.55 Kerkor gel. 20.15 gram., 21.45 ber., 22.00 B.N.O 22.10 Avondwijding, 22.20— 24.0 Zie Hvs. L .Tergend borende ptjn «on- 1 der ophouden, morgen naar j den tandarts, doch ne'em na dadelijk "AKKERTJES", die .de pijn verdrijven. Ge leeft weer op binnen *n kwartier. AKKERTJES stillen direct alle pijnen en maken dat V xlcb prettig gaat roeien. A Neem n AKKERTJE De Nederlandsche P//nsti/ler\ Ik heb de fijnproever* op m{jn handt Ze zijn kei mei mij eem, dal iedereen de allerbeste kwaliteit bonbons en suiker» werken voor zijn „kostbare* cno< nên mag verlangen».. De goede, oud» Bensdorp-kwaliteitl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 2