PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT p onttrekken. Reeds niet uit de 'v louter formeele overweging, i bezet ggbied te zijn. maar ook krachtens de mede op gfond x van deze toegespitste Éuropee- Y sche tegenstelling, geponeerde Nieuwe bolsjewistische aanvallen ineengestort af ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent. minimum per adver se tentie 2.30^BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties 10 (maximum 8 regels) van 15 regelB 65 cent. Iedere regel VRIJDAG 26 JFEBRUARI 1943 erf Administratie <Wal8tr<J sSeof^tS!''!© (2* UJn"T.° RedactieCna kantoortijd lel. 578: Middelburg; Londenscöfe Kaal 29, Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3541: Goes: Redactie en Administratie 186ste JAARGANG NUMMER 47 Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475; Souburg DIT NUMMER BESTAAT UIT A BLADZIJDEN fggSKg g fo% ÏSStXÏ,''SSSÏBS, N Totale oorlog - oök hier In ons artikel van 1.1. Woens- 1 dag hebben wij het licht laten vallen over de groote tegen in stelling, welke de situatie van r2 het oogenblik beheerscht. Zij is _f zoo aues-omvattend. dat aan haar. consequentie niet'langer valt te ontkomen de totale de oorlog ala gebod van' het ve oogenblik. De totale oorlog voor Duitschland omdat, naar Goebbels' woord, het Duitsche volk thans staat voor het ern stigste feit van den oorlog, nl. het toonen van de vastbeslo tenheid om alles te geven, ten einde deze bedreiging tè weer staan. Een bedreiging, geeste lijk zoowel als militair. Niet slechts Duitschland en het Duitsche volk zien zich voor de harde consequentie van deze tot het uiterste toege spitste tegenstelling geplaatst. De jongste verordening van den Rijkscommissaris heeft duidelijk gemaakt, dat Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakte Don derdag bekend: Terwijl de eigen aanvals- operaties in het Zuidelijke deel van 't Oostelijke front succes vol verloopen, probeerde de vjj- and op enkele plaatsen van den centralen en noordelijken sec tor door veelvuldige op elkaar volgende massale aanvallen op onze verdedigingsstellingen successen te behalen. Aan de Mioes-stellihg mislukten nieu we vijandelijke aanvallen. Hg£ achter het front ingesloten ze vende bolsjewi^ ische corpa der cavallerie werd bijna geheel in de pan gehakt en de bevelvoe rende generaal, generaal Bor- rissof werd met deelen van zijn staf gevangen genomen. Ge vechten met afzonderlijke res- teerende groepen van dit corps zijn nog aan den gang.» Troepen van het leger en van de Waffen SS bevinden i b^t"JSeb&mzteh' straffJioos|^ich tusschen Donets en Dnjepr «'aan dezé consequenties kan""" HttjUgL'" ,continentale lotsverbondenheid kifen Germaansche bloedsgebon- H' denheid. Bw1- Totale oorlog ook voor Nederland, Wie daaraan" mocht twijfe- fc len, de jongste proclamatie van B Hitier kan hem over dien twij fel heen helpenWij zullen, geen seconde aarzelen, om de lan- den, die voor dezen oorlog ver- I antwoordelijk zijn, te betrek- ken bij de prestaties in dezen historischen strijd. Wij zullen m, het als een natuurlijke zaak 3r. zien, geen vreemde levens te >s. ontzien in een tijd," die van ons 1" eigen leven zoo zware offers iet vraagt *r.' En het doel: om geheel 33« Europa het eigen volksche le ven te verzekeren, grondslag van gemeenschappelijke cul tuur De groote tegenstelling van en dezen tijd is hiermede in haar ng kern benaderd. Wie haar zoo K, ziet. zal het begrip „totale oor- en log" in zijn dwingende kracht verstaan. arc kl- Het is zoo gemakkelijk, thans den totalen oorlog als een leu- ze aan te heffen. Daartegen te waarschuwen, nu het uit is met het getheoretiseer, maar pijni- i9 gende ernst wordt, is plicht. ar Wij worden niet geactiveerd door leuzen, maar door de kracht der overtuiging. Want an ztf ook alleen kan de volkseen- J- heid schragen. Missen de leu- !e" zen hun overtuigende kracht, dan zullen zij - gelijk de ge- ia- schiedenis 'zoo dikwerf heeft aangetoond tenslotte als hol -n'- gëklank versterven, zonder dat 's- zij bijdrage leverden voor de >e- verheffing van het volk. n* Zoo staat het ook met een f - totalen oorlog. Dèn zin daar- van zullen wij eerst kunnèn 7) verstaan zoodra wij het wezen oq' van dit beschavingsconflict ,p' hebben onderkend. Daartoe en hebben wfj nu bijna drie jaren 3r» de gelegenheid gehad en toch :s. zgn er nog velen, die deze kan- Da sen ongebruikt lieten. Zij heb ben de tegenstelling met in >a- haar volle scherpte onderkend w- en thans komt de pijnlijke ont- nog steeds succesvol in den aanval. Een bolsjewistisch pantserleger werd in hevige gevechten uiteengeslagen. Een Ier In den strijd geworpen vij andelijke gevechtsgroepen werd hierbij totaal vernietigd. Sterke formaties van de luchtmacht vielen ook Woens dag marcheerende colonnes voertuigen, Opstoppingen en ravitailleeringsverbindingen der bolsjewisten met succes aan.- In het gebied ten Westen goocheling, waarvoor "van de zijde der bezettingsautoriteiten zoo bh' herhaling is gewaar- uk.schuwa. Want dit gebod: „To- tale oorlog" aanvaardt geen compromis, geen uitvlucht. Hét 3,ü ia totaal R, De totale oorlog zal beslag leggen op ons volk als geheel, ,r maar ook op het leven van den ;E' enkeling. Dit kan niet zijn -een i. kwestie van geleidelijkheid; dr. Goebbels heeft niets verdoe- ;ej-zeld, toen hij zaide: Er moet lg] snel en grondig gehandeld wor- 87.' dten, Anders isliet laat. Het gaat om Duitschland zeer zeker maar tegelijk ook om Europa, om het be houd eener beschaving, waar voor het Duitsche nationaal- socialisme zich als de kampi oen heeft opgeworpen. De totale oorlog zal al onze gedragingen moeten beheer- schen. Wie poogt, zic£ aan de ze concentratie van krachten te onttrekken, saboteert dat gene, wat moet strekken tot ïeil van het onder Duitsch- lahds leiding wordende Euro pa. Wie zich onttrekt, steunt den vijand. En die vijand daarover kan na wat- er gedu rende dezen winterslag tot>pnt- wikkeling is gekomen, geen twijfel meer bestaan, is het bolsjewisme. Tegen die bedreiging heeft ook in de bezette gebieden het „te wapen" geklonken. Noor wegen kent'daartoe zijn mel dingsplicht voor mannen van 18 tot 55 en voor vrouwen van. 21 tot 40 jaar, geljjk Quisling heeft aangekondigd. En in zijn rede te Maastricht heeft ook Mussert eenige aanwijzingen gegeven met het oog op den verhoogden arbeidsinzet van het Nederlandsche volk. Hier wordt opgeroepen tot nationa le discipline, opdat de gewel dige oorlogsmachine op volle toeren kan blijven draaien. Wie het gevaar onderkend heeft, gaat aan-den slag.Want alleen zoo kan het gevaar, dat van het Oosten uit als een vloedgolf dreigt, wordèn be zworen. Alleen de Duitsche weermacht, zoo heeft Goebbels gezegd, bezit de kracht, Euro pa fundamenteel uit deze drei ging te redden. Europa moet daartoe de wapensmidse wor den. Dat zal "van invloed zijn op het leven van enkeling en ge meenschap. Dat is geen kwes tie van willen of niet-willen, hier gelidtt alleen: het moet. Daarover heeft- ook Hitler in zijn proclamatie niemand in 't» onzekere gelaten. Want deze proclamatie was geladen van een dwingend fanatisme, dat geen tegenspraak duldt en dat tot de uitersten bereid is, om Duitschland! de overwinning t? verzekeren, van Charkof en Koersk stort ten nieuwe, met steqn van tanks ondernomen aanvallen van den vijand ineen. De ver bitterde afweergevechten ten Zuiden en ten Noorden van Orel duurden met onverminder de hevigheid voort. BH de zon der eenig succes ondernomen massale aanvallen leden de bolsjewisten opnieuw zware, bloedige verliezen verloren zij talrijke pantserwa gens. Ook ten Oosten van ^-shatsk viel de vijand in ver scheidene golven opeenvolgend aan zonder successen te kun nen behalen. Eskaders duik bommenwerpers en gevechts vliegtuigen mengden zich in den afweerslag in den centra len sector van het Oostelijke front. Formaties -jachtvliegtui gen bonden den strijd aan met formaties bolsjewistische vlieg tuigen en behaalden in dezen sector zonder eigen verliezen 47 overwinningen in de lucht. Ten Zuidoosten van het H- menmeer zette de vijand zijn sterker aanvallen voort. Hij werd in hevige gevechten met zware verliezen aan menschen en tanks teruggeslagen. In den sector tusschen Wol- chof en het Ladogameer, als mede voor Lenirfgrad was de gevechtsactiviteit Woensdag geringer. Verscheidene plaatse lijke aanvallen der bolsjewisten mislukten. Woensdag overdag verloor de vijand In de gevech ten aan het Oostelijke front in totaal 104 pantserwagens. Finsche jachtvliegtuigen schoten-in het -hooga Noorden 7 vliegtuigen der bolsjewisten neer. Aan het front in N.-Afrika slechts gevechten van plaatse lijke betekenis. Snelle Duit van den vijand door verras sende aanvallen aanzienlijke verliezen toe en vielen spoor wegdoelen in het achterwaart- sche vijandelijke gebied met goed succes aan. Zes vgande-. lijke vliegtuigen werden in luchtgevechten neergeschoten. Een eigen gevechtsvliegtuig keerde niet 4erug. In den afgeloopen nacht wierpen Britsche vliegtuigen lukraak brand- en brisantbom men op enkele plaatsen in N.- West-Duitsfchland, o.a. op Wil helmshaven. De bevolking leed verlieren. Enkele storingsr vliegtuigen vlogen boven Zuid- Duifsch gebied. Duizenden flinke Neder landers strijden reeds in het Oosten. Meldt U aan bü -de <Wnffen- S.S. het legioen of het wacht- bataljoa in Nederland. Afscheid Nederlandsche vrijwilligers. In Den Haag hebben Woens dag wederom eenige honderden Nederlandsche vrijwilligers af scheid genomen van het va derland om met de wapenen in de hand deel te nemen aan de bescherming van Europa tegen de bolsjewistische mongolen. Eenige officieren hebben de mannen toegesproken en zij hebben him gewezen op de taak, die thans op hun schou ders is gelegd. Verder hebben deze officieren doen uitkomen, dat het deel van ons v#lk, dat zich nu nog afzijdig houdt, la ter zal begrijpen, hoe belang rijk hun inzet voor het welzijn van Europa is geweest, .tót getuigt van'«den goeden geest van het Nederlandsche volk, dat flinke kerels nog steeds be reid zijn de eer van het vader land aan de fronten in het Oos ten te verdedigen.'Vroolijk en opgewekt, vol goeden moéd, Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen. Met „verzorglngsbalonnen", welke aar parachutes worden neergelaten, wor den de strijders van een egelstelling het Oostelijk front v*n aanvoer voorzien. PK Siedel-PBZ-R-P DE I.UCHTSTRIJD IN HET MIDD. ZEEGEBIED, De Italiaansche luchtmacht bombardeerde Woensdag ha venwerken en schepen te Phi- lippeville, petroleu mopslag plaatsen te Tripolis en het vliegveld, van Latakjeh in Syrië. Te Kairoean en Gabes wer den bij een vijandelijken lucht aanval 12 perspnen van de Arabische bevolking geflood en een dertigtal gewond. Woensdagnacht hebben vij andelijke vliegtuigen bommen laten vallen op Napels en lich te schade berokkend aan woon huizen. Onder de bevolking wérden eenige personen ge wond. Afzonderlijke aanvallen met machinegeweren in de pro vincies Catanzaro," Mèssina en Trapani veroorzaakten onbe- teekenende schade, alsmede twee dooden en drie gewonden. DE PROCLAMATIE \XS HITLER. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt De verklaring van Adolf Hit ier in zijn proclamatie ter her denking van 'de afköndiging van het partijprogramma, dat Duitschland zijn krachtsin spanning nog in ongekende mate zal vergrooten, *is in zijrt beteekenis vérstrekkend en het lijdt geen twijfel, dat zij de aankondiging is van verdere maatregelen tot verhooging van het Duitsche oorlogspoten tieel. Het was te verwachten, dat ook in andere Europeesche landen in de eerste plaats moet hier wel aan de bezette opbieden worden gedacht maatregelen zouden worden genomen in het-belang van de Duitsche •weerbaarheid. Im mers herhaaldelijk is de laatste weken van toonaangevende Duitsche zijde verklaard, dat het minste, dat men van de Europeesche landen, die niet rechtstreeks aan den strijd te gen het bolsjewisme deelnemen, kan •verlangen, is, dat zij hun arbeidskracht ter beschikking stellen. Dit wordt thans nog eens duidelijk uitgesproken in de proclamatie van den Füh- rer, waar deze verklaart, dat geen seconde- geaarzeld zal worden ook die landen hun deel in den strijd te laten bijdragen, welke voor het uitbreken van dezen oorlog verantwoordelijk zijn. De verklaring, dat het als een natuurlijke zaak zal wor den beschouwd „geen vreemde, levens te sparen in een tijd, die van ons eigen leven zulke zwa re offers vergt", laat ruimte voor de ingrijpendste maatre gelen. DE NIEUWE BONNEN. Voor de vqlgende week zijn, ter verkrijging van de gebrui kelijke rantsoenen brood, be schuit, vleesch en aardappelen de bonnen no. 10 aangewezen, terwijl mannelijke personen op de bonnen 10 van hun tabaks- kaart twee rantsoenen rook waar naar keuze zullen kun nen koopen. Voorts is voor de periode van Zondag 28 Februari tot Dinsdag 23 Maart naast bon 5 voor margarise geldig ver klaard de boterbon 09, waarop boter of margarine verkrijg baar zal zijn, AFLEVERING MARGARINE OP BON 05. Op bon 09 boter of margarine* Van .Zondag 28 Februari t.m. Dinsdag 23 Maart a.s. zal op de bonnen „boter 05", wel ke bij den detaillist in marga rine zijn -ingeleverd, per bon 125 gram margarine worden afgeleverd. Voorts geert boa „boter 09" gedurende dit tijdvak recht op het koopen van 125 gram bo ter, 'x>t desverlangd voor zoover voorradig 125 gram margarine. Ditmaal zijn dus, zooals reeds eerder werd medege deeld, twee bonnen geldig ge durende 24 dagen, in plaats van, zooals gebruikelijk, één bon per periode van 12 dagen. hebben de mannen afscheid van hun familieleden genomen en zich- op reis hegeven voor de eerste grondige opleiding. Honden- en kattenbrood. Van 1 tot en met 31 Maart wordt op bon no. 2. van de voeder- kaart voor honden volgens de zelfde normen als voor .de voorafgaande periode honden- bropd beschikbaar gesteld. Op bon no. 2 van de voederkaai% voor kattenbroo'd wordt voor bovenbedoelde periode 1% kg. kattenbrood beschikbaar ge steld. Na 31 Maart zijn de bonnen no. 2 van bedoelde kaarten on geldig zij mogen nadien niet meer aangenomen worden. Nieuwe reisgids Ned. Spoor wegen. Naar "wij vernemen zal op 1 Maart door de Ned. spoorwegen een nieuwe reis gids worden uitgegeven, die in vele opzichten van 'de thans geldende zal afwijken. Beperking van logiesgelegen- heid. Het verbod om in een zelfde hotel, logement of her berg langer te verblijven dan 10 nachten in één kalender maand en meer dan 8- opeen volgende nachten gedurende tivee opeenvolgende kalender maanden, waarvan dezer dagen melding is gemaakt, is, naar de secretaris-generaal van het departement van handel, nij verheid en scheepvaart thans heeft bepaald, tot 1 April 19.43 niet van toepassing op diege nen die voor het in wérking treden van het besluit beper- Mng logiesgelegenheid no. 1 een overeenkomst tot verblijf in een onderneming hebben aangegaan. CHURCHILL'S MEENING. Churchill zeide op 23 Aug. 1981: Longs de grenzen van Rus land, van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee ligt een gordel van nieuwe of her boren statetr. die hun ont staan of vergrooting te dan ken hebhesi aan den onder gang van Rmland in den wereldoorlog. Zij vormende ketent van voorposten Europa tegen de denkbeel den van 't Aziatische com munisme. Voor al dezestd- ten is het Russische stelsel 'n verslindend monster, actn welks wraak zij ternauwer nood zijn "ontsnapt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1