RINGERS' chocoladebonbons voor diabetici MIDDELBURG Doodeiyi< ongeval. Maandag is in Klein Vlaan deren een droevig ongeluk ge beurd. Het zesjarig meisje. E. L., liep 's morgens de voor deur uit en werd toen zij op straat kwam, gegrepen door een passeerende personenauto. Het kind werd overreden en een twintigtal meters meege sleurd, waarna het bewuste loos bleef liggen. Het meisje werd naar het ziekenhuis ver voerd, waar het aan de ver wondingen is overleden. Verduisteren van hedenavond 17.41 tot morgenochtend 8.06 Morgen gaat de maan te 0.45 onder en komt te 11.14 op. GOES Door de ruit. Paard en wagen, bestuurd door P. C. van der EL alhier, kwamen in aanrijding met een étalageruit van de firma de G. in de Lange Kerkstraat. De ruit, die een waarde heeft van 200, sprong in stukken. Aan gifte bij de politie volgde, die een onderzoek instelt. Zonder bel. C. Z. alhier werd geverbali seerd wegens het rijden op een rijwiel zonder behoorlijk func- tioneerende bel. Kerk- en Schoolnieuws Ned. Herv. Kerk. Beroepen: te Gel- dermalaen (toez.) P. J. Roscam Ab- hing te Boven Sm tidete Hel «n Boei cop J. W. v. d. Linden te Koot wijk; te Eederveen (toez.) J. G. van Ieperen te HiUigereberg; benoemd tot hulppred. te Nieuw Leunen, M. H. Geertsema. cand. te Mldwolde. Geref. Kerken. Beroepen te Rulner- wold-Koekango X. J. Scbaafsma te Gameren; aangenomen de benoeming tot hulppred.: te Amsterdam-Zuid J. Haitsma cand. en hulpprediker te Ymulden, die bedankte voor benoe mingen te Amsterdam en Nijmegen; te Rotterdam (evang.) J. F. de We ger, cand. te Rotterdam. Baptisten Gemeente. Beroepen Apeldoorn K. Prins, te NXeuw-Weer- dinge. Bapt. gemeente. Bedankt voor Harlingen J. B. de Neef te Arn hem. Het gemeenschappelijk stil gebed. De kerke raad der Ned. Herv. Gem. van Katte Ddijke heeft besloten tot invoering ven het gemeenschappelijk stil gebed tot meerdere eerbied bij het begin van den dienst. Dit het verve r- B chin gs ka naai te Den Haag is het restant opgehaald van het vrouwenlij k, waarvan vorige week in hetzelfde kanaal het onderlijf werd gevonden. Het stoïfelgk overschot was dat van een 53-jarige gehuwde vrouw, die reeds sinds 23 Ja nuari vermist werd. De vrouw is vermoedelijk te water ge raakt en verdronken, waarna het lichaam door een scheeps schroef is stukgeslagen. Hoofdredacteur: J. C. Visser. VllBflln- gen; Algemeen redacteur: M. Gee ree. Middelburg; Stadsnieuws: C. de Voogd. Oostburg; Haagsch redacteur C. de Wit; Advertentiechef: voor Mid delburg C. P. Bugs. voor VlisBlngen S. Rflkeboer. UIT DE PROVINCIE Walcheren Gouden echtpaar. NIEUW EN ST. JOiOSLAND. Het echtpaar de Kraker-Boone, tijdelijk wonende te Moerdijk, vierde daar Maandag zijn 50- jarige echtvereeniging. Bruid en bruidegom ondervonden niet alleen veel belangstelling van de andere daar vertoevende Zeeuwen, maar ook de burge meester dezer gemeente en zijn echtgenoote hadden de reis naar Moerdijk gemaakt om hun gelukwenschen aan te bie den. De burgemeester bood het gouden echtpaar daarbij na mens de „Zeeuwsche kolonie" een taart, een oorkonde en een enveloppe met inhoud aan. Ook vele schriftelijke en telegrafi sche bewijzen van medeleven kwamen binnen. Het was voor het echtpaar de Kraker-Boone een onvergetelijken lag. Voorjaars-stierenkeuring. WESTKAPELLE. De ver plichte voorjaars-stierenkeu ring 1943, uitgaande van het Zeeuwsch Stierenreglement, zal alhier gehouden worden op Zaterdag 6 Maart. Zuid-Beveland Tijdelijk hoofd school n. YERSEKE. De burgemees ter heeft tot tijdelijk hoofd van school n benoemd den heer Ph. L. v. Gorsel te Oud-Vosse- eer. Uitbreiding diphtheric. "SERSEKE. Het aantal diph- therie-gevallen in deze gemeen te breidt zich gestadig uit en heeft de 20 reeds overschreden. Veertig jaar Zondagsschoolonderwijzer. WAARDE. De heer M. West- strate herdacht Zondag den dag, waarop hg voor veertig jaar onderwijzer aan de Zon dagsschool werd. Tijdens de godsdienstoefening, waarin ds. v. Heuven sprak naar aanlei ding van Ps. 23 2 en 4, werd het werk van den heer West- strate herdacht. De gemeente zong hem Ps. 121:4 toe. Des avonds vond een intieme huldiging plaats, waarbij de heer Weststra te eenige stoffe lijke blijken van belangstelling in ontvangst mocht nemen. Prgs"beheerschings- ambtenaren hebben van. een zeepproduct, waarvoor de fa brikant 23,50 per 100 kg. rekende, en dat door den win kelier voor 90 werd verkocht, eenige tienduizenden kilo's in beslag genomen. Een afvalhan delaar verkocht vet voor tech nische doeleinden,, waarvan de waarde 6 cent per kg. bedroeg, voor 22 per kg. Burgerlijke Stand MIDDELBURG. Geboren: Nynke Jacoba, d. v. G. Venhulzen en T. Roodbergen; Johannes Leonardus, z. v. W Boone en L. M. Montena- rie;* Johan Cornelis, x. v. C. van Laar en H. J. Aaldering; Josephus Abraham, z. v. P. F. van Hooij- donk en E. Pouwelse; Oornelis Elizabeth Pieternella, d. v. C. H. Polderman en J. M. Goedhart; Jo hannes Pieter, z. v. P. J. van de Sande en J. M. van de Vijver; Ger- rit, z. v. C. Melse en P. J. Van Flterenburg; Nella Adriana, d. v. P. Jeroense en K. J. Bettings: Johanna Wilhelinina, d. v. F. de Stoppelaar en F. E. Bredscbneij- der. Overleden: Wllhelmina v. Vlaan deren, 88 j.. wed. van A. Daniëlse; Jan M. Ziet8e. 90 j., wedn. van W. Roelse; Pieternella J. Buijs, 77 j., wed. van J. Marijs; Maatje _van Rooijen, 72 J., d. v. P. K. "van Rooijen en N. Minderhoud. beiden overleden; Johanna W. Minder houd, 87 j., wed. van W. Roelse; Jacoba Coppoolse, 1 mnd., d. v. Coppoolse en F. de Pagter. Ondertrouwd: Jacobus L. Rau- camp, 20 j. en Maren J. J. var Niel, 21 j.: Pieter CiJvat, 23 J. en Johanna S3, van de Putte, 19 J.: Adrianüs Ludikhuize, 25 j. en Jo hanna W. de Schipper. 24 j.; Cor nelis Caljouw, 26 j. en Rieuwka M. E. Villeé, 34 j.; Johannes van Bergh. 25 J. en Pieternella Iriks, 23 J.Stoffel Roose. 55 en Johanna E. Bouwense, 45 j.; PYederik C. Broodman, 24 j. en Pieternella Goeman, 22 j. Getrouwd: Dlngenis Boone, 27 j. en Adriana Maas, 80 j.Paulus Jansen, 22 j. en Mljngerdina S. Deïst, 25 j.; Willem Visser, 23 j. en Jacomlna Geertse, 21 Jan Jongepler, 22 J. en Josina Ruck, 19 j.Pieter Cjjvat, 23 j. en Jo hanna S. van de Putte, 19 j. GOES. Geboren Geertruid Jacoba, d. V. H. Blok ea G. A. van Hekken Adrlanns Johannes, z. v. J. C. Govers J. Krijntjes; Jan Pieter, z. y. P. Westdorp en J. J. Murre. Overleden D. C. Breas, 54 echtgen. vaa J. van den Band, wo nende te Wissenkerke, MELISKERKE. Geboren: Janls, z. v. Izaak Decker en Maatje Koets Loarena, z. v. Pieter Dekker en Cat hart na Dingemanse. WEMELDINGE. Geboren: Tan- netje Adriana, d. van S. op 't Hof en D. Leijs; Neeltje Jacoba Anna, d; v. HMeljaard en T. H. Hooge- steger; Nella Wlllemina, d. v. G. Glansdorp en N. H. Klop; Pieter nella Laurientje, d. v. M. Paairwe en A. Smit; Cornelia Gerard, z. v C. M. de Schipper en G. J. Wa genaar. Getrouwd; Cornelis de Schipper, 23 J. en Jacoba Adriana Vleugel, 23 j.Jacob Johannes Hage, .24 j, en Neeltje Dekker, 27 J. Overleden: Adriana van de Vis ser, 7 mnd.; Jan Oudeman. echtg. van M. Moret. 61 J.Foort Domini, cus, 63 J. echtgen. v. C. A. Ruis- aard; Oornelis Houtkamer, 86 J, GROEDE. Geboren: Nlcolaas Ja cobus, z. v. Ary Jacobus Weedaen Gerritje Geertruida Jansen; Jo hanna Margartha. z. v. Jan Haak en Cornelia Pieternela van Roo; Pieter Jozias, v. Jannis Abra ham Verkruijase en Maria Herre- bout; Janncko Catharina. d. v. Johannes Boekhout en Sara de Bree. Overleden: Pieter Francois Baas, DE BEVOLKING IN 1942. GRIJPSKERKE. De bevolking bestond op 31 December 1941 uit 963 personen (506 m. en 457 vr.) Er werden in 1942 geboren 11 m. en 16 vr., er vestigden zich 18 m. en 14 vr. Er overleden 5 m. en 6 vr. en er vertrokken 20 m. en 19 vr. Op SI December j.L bestond de bevolking dus uit 510 m. en 462 vr., totaal 972 personen, een vermeer dering van 9 personen. ZOUTELANDE. De bevolking bestond op 31 December 1941 uit 898 personen (462 m. en 436 vr.) Er werden in 1942 geboren 14 m. en 10 vr., er vestigden zich 28 m. en 32 vr. Er overleden 7 m. en 2 vr. en er vertrokken 19 m. en 23 vr Op 31 December jl. bestond de bevolking dus uit 478 m. en 453 vr., totaal 931 personen, een ver meerdering van 33 personen. KRUININGEN. De bevolking bestond op 31 December 1941 uit 4313 personen (2188 ni. en 2125 vr.) Er werden in 1912 geboren 40 m. en 43 vr., er vestigden zich 104 m. en 113 vr. Er overleden 30 m. en 14 vr. en er vertrokken 90 m. en 94 vr. Op 31 December j.l. bestond de bevolking dus uit 2212 m. en 2173 vr.. totaal 4385 personen, een ver meerdering van 72 persoden KLOETINGE. De bevolking be stond op 31 December 1941 uit 1654 personen (816 m. en 838 vr.) Er werden in 1942 geboren 19 m. en 21 vr., er*"vestigden zich 41 m. en 64 vr. Er overleden 11 m. en 10 vr. en er vertrokken 36 m. en 43 vr. Op 31 December j.l. bestond de bevolking dus uit 829 m. en 870 vr.. totaal 1699 personen, een ver- leerderin^ van 45 personen. AARDENBURG. De bevolking bestond op 31 December 1941 uit 3918 personen (1995 m. en 1923 vr.) Er werden in 1942 geboren 49 m. en 33 vr., er vestigden zich 65 m. en 44 vr. Er overleden 21 m. en 24 vr. en er vertrokken 49 m. en 46 v»t Op 31 December j.l. bestond de bevolking dus uit 2029 m. en 1930 vr., totaal 3959 personen, een ver meerdering van 41 personen. SLUIS De bevolking bestond op 31 December 1941 uit 2386 jr nen (1206 m. en 1180 vr.) Er den In 1942 geboren 28 m. en 16 vr., er vestigden zich 58 m. en 41 vr. Er overleden 27 m. en 10 vr. en er vertrokken 32 in. en S3 vr. Op 31 December j.l. bestond de bevolking dus uit 1233 m. en 1194 vr., totaal 2427 personen, een ver meerdering van 41 personen. Sport Clinge bedreigt Axel. De eenige wedstrijd welke Zondag J.L doorgang vond, was de belang rijke ontmoeting tuaachen Clinge ea YzendQke. De winnaar toch zou Axel, chta 1 verliespunt mee-, op den voet blijven volgen. En aange zien door de huidige leiders nog vier wedstrijden moeten worden gespeeld, waarvan geen enkele thuis, la het nog geenszins zeker dat de titel uit eindelijk in Axel zal belanden. De situatie Is thans zoo, dat Aar denburg nog verreweg bet gemakke lijkste programma heeft te verwerken, terwijl dat van Axel en Ctlnge elkaar niet veel zal ontloopen. We laten hier de nog te spelen wedstrijden volgen: Axel: uit: RCS 2, Bchoondglce, Sluls- Yzeadljke, waarvan vooral de beide laatste bijzonder zwaar zijn. Clinge: thuis: RC8 2, uit: Aarden- burg, Biervliet, YzendtJke -en RCS 2. Aardenburg: thuis: Biervliet, Corn. Boys en Clinge en Terneuzen 2; uit: Terneuzen 2. YzendtJke zag door de nederlaag te gen Clinge op Zondag J.l. haar kan sen vrijwel geheel verdwijnen hetgeen uit onderstaanden stand aan het hoofd van de ranglijst moge blijken. Deze ziet er rtmL als volgt uit: Axel 14 11 0 3 49-14 22 13 9 1 3 53-22 19 Aardenborg 13 6 1 3 39-27 19 YzendtJke 13 7 3 3 29-26 17 Biljarten 'aos de Ruyter «laat Sweering en De Leeuw. De Jonge Waalwijker Kees de Ruy- ter heeft op den tweeden dag van het tweedaagsche blljarttourcooi zgn belde leermeesters verslagen. De uitslag van de gister ge&eelde partijen ztjn als volgt: De Ruyter 375 25 52 10.71 De Leeuw 899 35 83 11.40 De Ruyter Sweering Het algemeen gemiddelde waarmede Kees de Ruyter dit toumool heeft ge speeld bedraagt 12.69. Marktberichten VEEMARKT BOTTERDAM. Dinsdag werden ter veemarkt van Rotterdam aangevoerd 1740 dieren, waaronder 19 paarden, 45 schapen. 700 runderen, 172 nuchtere kalve ren, 26 graskalveren, 80 biggen en 628 bokken en geiten. Prflzen per stuk: medkkoelen 1100, 950, 750; kalfkoeien 1060, 900, 700; varekoeien 750, 650, 550; vaar zen 700, 600, 450 en pinken 550, 450, 350. De aanvoer van melk- en kalf koeien was iets ruimer met vlot ten handel hoogere prijzen. Va- 79 j man m D.I»! «koelen W-xr 4. vorige A,.tonie Horte. S2 nrn van S'eePe°v|° TJ? oSk Suranna Bob»e: Willem van den Pro»». TMiven en Binken jai- Btoeke. 80 man van Anna Mag- *°er j vhlEEen handel dalena Breit». hoogere pnfcen. LETS LAGEKE KOERSEN. De stemming op de beurs was Dinsdag ongeanimeerd. Er waren weinig orders en per saldo moes ten meerendeelB kleine nadeelige verschillen worden opge teek end. De beleggingsafdeling was kalm. Ned. obl. 1941 100 4 101 11/16 101%; Ned. obl. 1941 100 8% 98%: Ned. obl. 1942 100 3% 98 13/16—08 13/16; Ned. obl. 1912 500 399%—99%Bat. Petr. Mtf. obl. 4% 105—104 16/16; Idem obl. 3% 101*4—101%; A A'damscbe B, 156—154; A Incassob. 148%—148; A Robaver 168%—1573/4A Twent- sche Bank157%; Lever Bros Unil. Pr. A 1000 142%—142%; C Meelf. Ned. Bakkerij 820—824%; A „De Schelde" N. B. 137%—137%; A Ver. Papierf. v. Gelder Zn. 175—178; A "Wilton—Feijenoord 198%198%; A Blauwhoed env.— Vriesseveem 138%137; Ned. Ie lng 1940 4 103%—103%; Ned. 2e lng 1940 4 101 16/16—102; Ned. met bel. fac. 1940 4 103—103%; Ned. 1942 899%—99 9/16-%; Ned. A 1000 1937 3 94%-7/16; Ned. A 1000 1938 (3%) S 98—97 15/16; Im- dië 1000 1937 3 91%—92; Indlë A 1000 1937 A 3 90%—91; A Ned. Ind. Handelsb. 127—127%; C Ned. Handel-Mtj. {J 100) 167—164%; A Alg. Kunstz. Unie 173172%A Van Berkel's 156-155-157%; C. Cal- v6 Delft 18S%184-186%; A Fok ker 299%—302%; A Lever Bros UnfL 300291%-295%A Ned. Ford 349—345; A Philips' Gem. Bezit 377%—373-378; Idem Pref. W. A, 198-191%. fit®. ROODE KRUIS Afd. Vlissingcn. Jaarvergadering op Woensdag 17 Febr. a.s. in Hotel Royal. Badhuis straat 3, te 19.30 uur. Het Bestuur. Weer ontvangen: Flinke partij Winkelboe- feen, Acte- en Opberg- mappen. Rollen Plakband len Bonnenbeursjes. Beperkte voorraad Carbonpapier. Kantoorboekhandel „BONGERS" Paul Krugerstraat 68, Vlissingien. De eerste uitvoering van de Middelburgsche Mandolineclub „De Tok kelaars" Directeur M. P. Ventevogel, zal plaats heb ben op Donderdag 11 Fe bruari a.5. Aanvang 7.45 unr. Plaatsbespr. Woens dag 10 Febr. des avonds van 89 uur aan de zaal. Wij Hebben voor U nog 'n R\j wiel stuur, Rjjtviel Jasbeschemier, of een Rgwiel Lampkop. Zoolang de voorraad strekt. Rijwiel Centrale Koudekerksche weg 59, Vlissingen. Voor spoedige indiensttre ding gevraagd een Jongste Bediende, (15 k 17 jaar) op een kan toor te Middelburg. Mulo diploma geen vereischte, wel gewenscht. Uitvoerige brieven onder No. 85, aan Boekh. Fanoy, Nieuwe Burg te Middelburg. GEVRAAGD COLBERTMAKERS VESTENMAKER POMPIER G. KLAVE'R Bierkaai 36, Middelburg. kunnen gedurende enkele maanden op wat ruimere schaal geleverd worden en wel uitsluitend in doosjes van 100 gram (één rantsoen). Weiid, U tot uw banketbakker of uw clio- colade winkelier, die onze artikelen verkóópt, met den bon, welkenUdaarvoor beschikbaar kunt stellen, soodat deze aan ons de ge- wensebte hoeveelheid Siononbonbons (suikervrije bonbons) kan bestellen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 3