PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De zware afweergevechten duren voort De winterslag aan het Oostelijk front ABONNEMENTSPRIJS 1» et. per week ot J 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal- Afzonderlijke nummers 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, minimum per adver tentie 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 8 regels) vah 15 regels 65 cent, iedere regel -« j.--invraten en dienstaanbiedingen resp. 55 10 ct. meer WOENSDAG 10 FEBRUARI 1943 186ste JAARGANG NUMMER S3 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad ztjn gevestigd te: Vllssiitgen: Redactie en Administratie Walstr. 58*60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg; Londensche Kaal 29. Redactie tel. 3521, AdmXnlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turf kade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg t Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskene: Dorpestraat 35, tel. 2L Het opperbevel van de Duit- sche weermacht maakte Dins dag bekend In het Zuiden van het Oos telijke front nam de aanval van den vijand in hevigheid toe. De Duitsche' troepen- le verden in beide gevechtssec- toren zware afweergevechten tegen doorbraak- en omsinge lingspogingen van den met sterke strijdkrachten aanval lenden vijand. In het Westelijke deel van den Kaukasus werden plaatse lijk beperkte aanvallen van de bolsjewisten afgeslagen. Tegen hernieuwde vijandelijke aan vallen in het mondingsgebied van den Don zijn eigen tegen aanvallen aan "den gang. Aan den benedenloop van den Don, in het geheele Donetsgebied en ten Westen van den Oskolsec- tor hernieuwden de bolsjewis ten hun aanvallen over een breed front. Zij werden in zware gevechten afgeslagen of in tegenaanval tot staan ge bracht. De gevechten duren voort. In den zwaren afweerslag hebben onze formaties zich steeds weer opnieuw weten te handhaven tegenover een groo- te vijandelijke overmacht en met ongunstige weersgesteld heid. De voortzetting van de aan vallen ten Zuiden van het La- dogameer op ons afwgerfront leverde den bolsjewisten zeer zware verliezen op zonder eenige terreinwinst. In Oost-Karelië werden ver scheidene vijandelijke .aanval len met aanzienlijke verliezen voor den vijand aan menschen en materiaal afgeslagen. In het Libysch-Tunesische grensgebied mislukte een vij andelijke aanval op onze stel lingen. Onmiddellijk hieropvol- gende tegenaanvallen dwongen den vijand tot den terugtocht. Formaties van de Duitsche luchtmacht vielen den vijand op verrassende wijze aan en brachten .hem gevoelige ver liezen aan menschen, zware wapens en gemotoriseerde voertuigen toe. Duitsche jagers dreven aan den Oostkust van Tunesië for maties vijandelijke bommen werpers en jagers uiteen en schoten bq een eigen verlies, 13 vliegtuigen neer. Gepaard gaande met een schending van het Zweedsche souvereingebied vlogen in den afgeloopen nacht enkele vijan delijke vliegtuigen boven het, Oostzee-gebied. Er werden geen bommen geworpen. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft, dat twee factoren tot een nieuwe verscherping van den winter slag hebben geleid, nL het in het vuur brengen van nieuwe vijandelijk© strijdkrachten en de toegenomen tegenaanvallen der Duitsche troepen. De ter reinwinsten hebben do bolsje wisten er blijkbaar toe ge bracht, uit hun volkskracht reserve te halen wat er uit te halenvalt. De bolsjewisti sche leiding gaat, zooals steeds duidelijker blijkt, daarbij /van de onderstelling uit, dat een keerpunt, in den oorlog nu of nooit kan worden afgedwon gen, nu voor het eerst in de zen oorlog'de bolsjewistische militaire machine in enkele sec- tonen zich in voorwaartsche be- wegingbevindt en dus naar bol sjewistische moening slechts een voortdurende voeding de zer beweging noodig is om haar aan den gang te houden. In deze opvatting, aldus de correspondent, is ongetwijfeld veel waars, vooral waar dit jaargetijde do beste bondge noot van de bolsjewisten is en dezen zich moeten haasten, als zij daarvan nog gebruik willen maken. Maar er zijn ook fouten In deze berekening. In Duitsche militaire kringen wordt de toestand uiterst nuchter be- -oordeeld. Men miskent geens zins de kar.sen, welke de toe stand den bolsjewisten »in handen heeft gegeven. Maar nog duidelijker overziets, men de mogelijkheden voor het Duitsche commando. Bijzon derheden over de Duitsche -plannen kunnen niet bekomen worden, maar de mededeeling, dat in het mondingsgebied van den Don Duitsche tegenaan vallen gaande zijn, kan be schouwd worden als een dui delijke aanwqzing. Overigens kon juist in dit gebied een versterkte Duitsche afweeractie verwacht worden, omdat dit ongetwijfeld de ze nuwknoop van het aanvals plan der bolsjewisten is en de toestand hier, zoowel als in het Oskolgébied, wel een geheel ander —"aanzien zal krijgen, wanneer de rivieren vrfl van ijs zullen zijn. Gebieden en steden spelen in het groot- scheepsche spel der krachten ondergeschikte rol. Want het komt er op aan, wie tenslotte de meerdere is, wiens slijtage het grootst is en wiens psy chologische weerstandsvermo gen op het beslissende oogen- blik de toepassing van nieuwe strategische of tactische denk beelden mogelijk maakt. Ook ten aanzien daarvan doet men te Berlijn thans geen voor spellingen, zooals men van Duitsche zijde steeds gereser veerd is op oogenblikken, waarop een ontwikkeling gaande is. Maar den opmerkzamen toeschouwer, die van het front naar Duitschland terugkeert, ontgaat het niet, dat hier acher het front een concen tratie van krachten voor het front wordt uitgevoerd, die hij den tegenstander veel vroeger moet zijn geschied. Ook van dit gezichtspunt uit moeten de bolsjewistische verliezen aan menschen en materiaal bezien worden. Engelsch-A.merikaansche verliezen. De Italiaansche zender heeft medegedeeld, dat de Engel- schen en Amerikanen ln den tijd van 8 Nov. 1942 tot 1 Febr. 1943 in heb Middelland- sche Zeegebied 205 koopvaar dijschepen hebben verloren. Daarvan werden tot zinken ge bracht 95 en 110 zwaar be schadigd. In deze getallen zijn niet begrepen de schepen, die met bestemming naar Afrika, op den Atlantischen Oceaan door Duitsche duikbooten tot zinken werden gebracht. In dezelfde periode verloren de Anglo-Amerikanen 66 oor logsschepen. Tot zinken ge bracht werden een vliegkamp- schip, elf kruisers. 14 torpedo jagers. Zwaar beschadigd wer den twee vliegkampschepen, 2 slagschepen, 15 kruisers «n 21 torpedojagers. Verder verloren de Engelschen en Amerikapen in deze drie maanden niet min der dan 650 vliegtuigen. Groote boschbranden In Znld- Amerika. Aan de grens tus- schen Argentinië en Chili zijn tienduizenden hectaren naald- bosschen door brand vernield. De schade bedraagt ongeveer 7 millioen Argenttjnsche pesos. De enornie omvang der bran- den is een gevolg van de aan- van tnans geen of een zeer houdende droogte. DE AANVAL OP MESSINA. Italiaansche jagers hebben op 8 Februari boven Messina een uit 15 viermotorige bom menwerpers bestaande vijan delijke formatie aangevallen en haar gedwongen haar bom men boven zee uit te werpen. Tijdetis een luchtgevecht, dat tien minuten duurde en dat boven zee werd uitgevochten gelukte het een vijandelijk vliegtuig neer te schieten. Twee- andere toestellen ont- trolckén zich aan den strijd onder krachtige rookontwik- keling en voortdurend hoogte- verlies, zoodat aangenomen kan worden, dat zij verloren zqn. Schending van het Zwitsersche luchtgebied. Maandagnacht hebben En- gelsche vliegtuigen opnieuw de Zwitsersche neutraliteit ge schonden. Naar aanleiding hiervan wordt officieel te Bern het vol gende gemeld: Enkele vliegtuigen van on bekende nationaliteit hebben in den nacht van 8 op 9 Februari op groote hoogte boven het gebied van Freiburg gevlogen. In Bsm alsmedein verschil lende plaatsen van de Jura werd luchtalarm gegeven. De Zwitsersche gezant te Londen heeft opdracht gekregen de „vereischte ernstige waarschu wing" te geven. Spaansche tegenspraak. Het Spaansche ministerie van bui- tenlandsche zaken heeft in een nota er op gewezen, dat het Engelsche _blad „News Chronicle" beweert, op grond van een door het te Stockholm verschijnende blad „Aftonbla- det" ontvangen Inlichting, dat aan da Spaansche grens groo te Duitsche troepencontingen ten zijn geconcentreerd en dat Duitschland van Spanje in den vorm van een ultimatufn het recht zou hebben geëischt door Spaansch gebied te trekken en de Spaansche kust Van de Middellandsche Zee te bezet ten. De Spaansche regeering verklaart categorisch,, dat dit bericht absoluutonjuist is en eiken grondslag ontbeert. Generaloberst Kurt Haase overleden. Te Berlijn is overle den generaloberst Kurt Haase, opperbevelhebber van een le- gei'. In Hen veldtocht in het Westen brak hij met zijn korps den 15en Mei door de vesting werken bij Neuzon 'en Mezie- res-Charlëville. Steeds weer onderscheidde hfl zich döor zijn >ersoonlijke dapperheid en vast- jesloten leiding. De Führer verleende hem op 8 Juni 1940 het ridderkruis van het Ijzeren kruis en bevor derde hem tot generaloberst. Begin 1941 nam generaloberst Haase het bevel op zich over een leger in het Westen. Dee- len' van dit leger hebben den Britten by hun landingspoging bij Dieppe een bloedige neder laag bezorgd. Sluiting van detailzaken ln Duitschland. Volgens de jong ste telling bedroeg het aantal detailzaken in Duitschland rond 833.000, waarvan meer dan 417.000 op het gebied van den handel in levens- en ge notmiddelen. Ofschoon van het totale aantal reeds ongeveer tien procent, wegens oproe ping in militairen dienst of om andere redenen verband hou dend met den oorlog, is geslo ten, zullen op grond van de jongste verordening in elk ge val meer dan 100.000 zaken tijdelijk stilgelegd worden. Tegen het desbetreffende be sluit is geen beroep mogelijk. Bij het schoonma- ken van haring heeft een huis moeder in de stad Porsgrunn in het Zuiden van Noorwegen in de maag van een haring een gouden ring gevonden. BIJ VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WEINIG GAS VEEL DOEN. Bii onze vrijwilligers. Een verkenningstroep zoekt verbinding met den vijand. FELLE LUCHTGEVECHTEN. Het Italiaansche opperbevel deelde Dinsdag mede, dat de vqandelijke luchtmacht tijdens een aanval op de haven van Gabes twaalf vliegtuigen heeft verloren. Vier andere vijande lijke machines werden in lucht gevechten door Duitsche jagers in Tunesie neergeschoten. Ita liaansche jachtvliegtuigen heb ben tijdens felle luchtgevechten twee toestellen neergehaald. In de Algerijnsche wateren heb ben twee Italiaansche duikboo ten resp. een schip van 10.000 ton, dat in convooi voer, en een torpedoboot getorpedeerd en in den grond geboord. Messina werd Maandagmid dag en Palermo Maandagavond laat door vijandelijke vliegtui gen gebombardeerd. Zes toe stellen werden omlffeg gescho ten. Het aantal slachtoffers van den aanval van. 7 Febr. op Na pels bedraagt tieix dooden en zestig gewonden onder de bur gerbevolking."* De strijd op Nieuw-Gulnea. Het Japansche keizerlijke hoofdkwartier maakte bekend dat voorhoeden van Japansche land- en vlootstrijdkrachten, die sinds den zomer van het vorige jaar nieuwe strategi sche stellingen in de buurt van Boena op Nieuw-Guinea had den voorbereid 'deze thans bijna hebben voltooid. Op Gua- dalcanar werden in het begin van deze maand de zich aldaar bevindende strijdkrachten weg gehaald, nadat zij hun taak hadden vervuld, n.l. vijandelijke strijdkrachten te binden en te verdrijven. Behalve de reeds gemelde resultaten werden den vijand de volgende vérliezen toegebracht: meer dan 25.000 dooden en gewonden, 230 vlieg tuigen, 30 kanonnen en 25 tanks vernield of zwaar be schadigd. De Japansche verlie zen bedragen 16.734 dooden, gewonden of manschappen die gestorven zijn aan ziekten of verwondingen. 39 Japansche vliegtuigen keerden niet terug of hebben zich op hun doelen gestort. Politieke misdaad te Havanna. Als vrouwen verkleede mannen hebben te Havanna den politie chef Fernandez door revolver schoten vermoord, blijkbaar als wraak, dat de vermoorde tij dens een staking in 1939, met machinegeweren op een volks menigte heeft laten schieten. LAAT DE PANDEKSELS GEEN KLEPPERMARSCH MAKEN. Denk vooral om uw gasrantsoen. Onze grootmoeders kookten veelal op kolen fornuizen en daarop mock- ten de pandeksels rustig een klepper en arsch maken. Dat was niet erg. Vuur waa er genoeg ln het fornuis. Daarom gebruikten onze grootmoeders veel meer water bij het koken van aardappelen en groenten dan beslist noodig is. Wanneer groenten met weinig water worden opgezet blijven Juist de voe dingsstoffen bewaard, welke anders met het water ln den gootsteen zou den verdwenen. Kookt dus vooral niet op „de manier van grootmoeder" OPGELET Laatste waarschuwing De Duitsche weermacht houdt tot nadere aankondiging overdag in het geheele Neder- landsche gebied schietoefenin gen der luchtdoelartillerie. De bevolking wordter nogmaals op gewezen, bij het schieten der luchtdoelartillerie in huis te blijven of anders onmiddel lijk de dichtstbijgelegen gele genheid tot dekking op te zoe ken, daar anders bij eventueele schade of ongevallen geen en kele aanspraak op schadever goeding kan worden ingediend. In het vervolg wordt niet meer gèwaarschuwd! Der Befehlshaber der Ordnungspolizei. DE GEMACHTIGDEN VAN DEN LEIDER BEËEDIGD. Maandag zijn de gemachtig den van den leider voor staats- aangelegenhed-en, de gemach-© tigde in bijzonderen dienst, de gemachtigden voor aangele genheden van de volksgemeen schap en voor het bibliotheek wezen en het museumwezen, in het Willem-de Zwijgerhuis te 's-Gravenhage plechtig be- eedigd. Nadat de gemachtigden en. het hoofd van de secretarie van staat zich in de vergader zaal hadden opgesteld en de leider vergezeld van den secre taris-generaal der N.S.B., ir. C. J. Huygen en van den chef van het kabinet, jhr. D. de Blocq van Scheltinga, de zaal binnengetreden was, las het hoofd van de secretarie van staat, dr. J. H. Carp, het eeds formulier voor. Hierna legden de gemachtigden den eed of de belofte af, waarop de leider hun instructie voorlas. De leider ving zijn toespraak tot de gemachtigden aan met een herdenking van generaal Seyffardt, die als slachtoffer van zijn plicht is gevallen. Vervolgens zeide de leider o.m., dat het winnen van de zen oorlog door het nationaal- socialisme voor alles gaat, want als de oorlog verloren zou worden, zooals onze tegen standers hopen en verwachten, is er slechts één resultaat mo gelijk, n.l. dat Europa bolsje wistisch wordt. Wij, nationaal- socialisten, staan in dezen strijd aan den goeden kant. I£r is geen nieuw Europa mogelijk dan een van samen werking van volken. DaarbU moeten de volken leeren him eigen belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van het groote geheel, het nieuwe Europa. De- leider herinnerde hierbij aan den heidenstrijd om Stalingrad. Daarna sprak de leider tot elk der gemachtigden persoon lijk over hun arbeidsterrein en hun opdracht Het la heosch niet noodig en boven dien bebt u dan veel minder gas noo dig. Kookt met weinig water en tt iplt bemerken, dat u met wekilg 0** voel Kunt doen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1