PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De N.S.B. ingeschakeld in de staatsleiding. f ij abonnementsprijs 19 ct. per weelc of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent. minimum per adver tentie 2.30. BU abonnement speciale prUs. Kleine advertenties ill (maximum 8 regels) van 15 regels 65 cent. Iedere regel meer 13 cent. dlenstnanvragen en dienstaanbiedingen resp. 55 JIJ en 11 cent. .Brieven of adres Bureau van dit Blad" 10 ct. meer VRIJDAG 5 FEBRUARI 1943 ZiïXiïïuSS,A":.?"?! St= Ma"?:™-*» 186ste JAARGANG -ÏTJMMER 29 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN kantoortijd tel. 578; Middelburg; Dondensche Kaai 29. Redactie n- a 3541: Goet: Redactie en Administratie Tu.-fkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: §Z5iï£t2& flV °«?6,bi'ra: en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskene: Dorpsstraat 35, tel. 21. VIJANDELIJKE AANVALLEN AFGESLAGEN ion Het opperbevel van. de Duit- ij&clie weermacht maakte Don- i mtderdag bekend: IJS In den Westelijken Kauka- J54SSUS, in het Koebangebied en }^in het gebied van den bene- isuden-Don zijn vijandelijke aan- JSgvaHeh. soms ook van vrij krachtigen aard, afgeslagen. Ahn het front van de Do- v«finets hebben pantserformaties een door den tegenstander ge- •J^vormde bruggehoofdstelling •"aangevallen en sterke vijande lijke strijdkrachten in den pan gehakt. 46 tanks en 33 kanon nen werden vernietigd of buit gemaakt In aanhoudende zware af weer- en bewegingsgevechten tegen sterke vijandelijke for maties, die nieuwe versterkin gen toegevoerd krijgen, hebben de troepen van het leger, ge steund door sterke formaties van het luchtwapen, tusschen Don en boven-Donets alle om- sin gelingspogingen afgeslagen. De slag aan het Ladoga- meer, die na het optreden van nieuwe vijandelijke strijdkrach ten weer in volle scherpte is ontbrand, heeft heeft tot een belangrijk afweersucces geleid. Onze troepen konden op een breed front verscheidene zwa- tt re met sterken steun van er- u tillerie en tanks uitgevoerde aanvallen met zware verliezen voor den vijand afslaan. Con- centraties voor verdere aan- vallen werden door geconcen- treerd artillerievuur uiteenge slagen. In Januari zijn 832 Sovjet- vliegtuigen vernietigd, daar van 640 tijdens luchtgevechten, rk D9 door afweergeschut, 22 door °tï5miaties van het leger, de overige zijn op den grond ver nield. \In Tunis zijn herhaalde plaatselijke aanvallen van den t-jjand bloedig afgesl'agen.Duit- 6*sche duikbommenwerpers er snelle gevechtsvliegtuigen zet- »ten de besrijding der vijande lijke stellingen en colonnes foort en vielen vliegvelden fan den vjjand niet succes aan. Tegenover drie eigen toestel len, die verloren gingen, wer- "Tttarf -shten 14 .ei~2en in luchtgevech vij- en indelijke toestellen neergesch< ten en nog negen op den gfond i'ernield. Overdag ondernomen aan- rallen van gemengde formaties te.ran het Britsche luchtwapen eenige plaatsen in het ge- )ied der Fransche Kanaalkust hebben talrijke slachtoffers, dooden en gewonden, geëischt onder de bewoners. Door deze militair zonder efect zijnde aanvallen en door bommen, die in den afgeloopen nacht op het stedelijk gebied van Hamburg zijn gericht, leed de bevolking verliezen. Volgens de tot dus ver ontvangen berichten zijn minstens 28 Britsche vliegtui gen neergeschoten. Na een aanval overdag van snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen op voor den oorlóg be langrijke doelen in Zuid-Enge- land heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht haven installaties in het Oosten van Engeland aangevallen. Tijdens de afweërgevechten tusschen Kaukasus en Don heeft het 57ste pantsercorps, onder leiding van den generaal der pantsercroepen, harchner, zich bijzonder onderscheiden. GBOOTE ACTIVITEIT IN DE LUCHT IN M1DD. ZEEGEBIED. Aan het front in Tunis wor den, volgens het Italiaansche hoofdkwartier, gevechten ge leverd met intensieve deelne ming .der wederzijdsche lucht- wapens. Tijdens een bombarde mentspoging van vijandelijke viermotorige vliegtuigen, die krachtig geëscorteerd waren, op een luchtbasis, heeft een groep Italiaansche jagers een machtige vijandelijke formatie opgevangen, een der toestellen vernield en de andere gedwon gen van den aanval af te zien. In den loop van Woensdag hebben Amerikaansche bom menwerpers de stad Palermo aangevallen in opeenvolgende golven. Vier viermotorige ma chines werden neergeschoten. Gemeld wordt, dat er 16 doo den en 41 gewonden onder de bevolking zijn gevallen en dat aanzienlijke schade is aange richt aan de gebouwen. Dok zijn luchtaanvallen ge richt op plaatsjes in .de omge ving van Ragusa, Ni'castro en in de provincies Messina en Reggio Calabria. Er vielen geen slachtoffers, de schade is wei nig belangrijk. Twee dochters var de familie T. Penning uit Weerdingerwoud, meisjes van 15 en 18 jaar, zijn onder Ter Apel in het Hoofddiep geraakt en verdronken. Beide Tijken zijn opgehaald. )(J onza vrijwilligers. o, ;eu< SS EN HET LEGIOEN. in Het 8S-Ersatzkommando deelt me- r. o Vrijwilligers voor de Watten-SS a bet legioen kunnen zicb op onder- .aacde data bij de genoemde adres- en vervoegen, ten einde gekeurd te [S 'orden. 9. Tevens wordt er de aandacht op ge ertlgd en wel voor hen, die er be waar tegen hebben hun dienst bul- tn Nederland te vervullen, dat thans mogelijkheid bestaat om dienst te emen In 'n speciaal wachtbataljon. opleiding vindt In Nederland laats, terwijl de Inxet van dit NGEN VOOR DE WAFFEN-.maanscha SS ln Nederland willen toetreden. bataljon ook In Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zicb ook diegenen melden, de tot de Ger- 6.2.43 Groningen, 9 uur. Concert huls. Poelestraat. 6.2.43 Leeuwarden, 14 uur, aulze toaaf, "Sreedstraat. 7.2.43 Amsterdam, 9 uur, school Iepenweg 13. 8.2.i3 trecht, 10 uur, MariaplelD Wehrmacbtshelm. 9.2.43 Amersfoort, 10 uur, dienst gebouw Leusderweg. 10.2.43 Den Haag, 9 uur, café Den Hout, Bezuldcnboutscbe weg. DUITSCHE LUCHTAANVAL OP SUNDERLAND, Woensdagavond hebben, naar het D.N.B. verneemt Duitsche gevechtsvliegtuigen de belang rijke havenstad Sunderland aan <Te Engelsche Oostkust ge bombardeerd. Zij lieten aan zienlijke hoeveelheden brisant- en brandbommen op de haven werken en andere belangrijke doelen vallen. Uitgebreide branden braken uit, vooral ln het noorden van de stad. Tezelfdertijd bombardeerden Duitsche gevechtsvliegtuigen een andere havenstad aan de Oostkust van Engeland. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCH GEBIED. Een formatie vijandelijke bommenwerpers heeft, naar het D.N.B. verneemt, Donder dagmiddag met gebruikma king van de weersomstandig heden getracht Noord-Duitsch. gebied aan te vallen. Zeven viermotorige bommenwerpers van Amerikaanschen oor sprong werden neergeschoten. Met zekerheid kan worden aangenomen, dat nog meer vijandelijke vliegtuigen zijn vernietigd. De vliegtuigen 'van het door formaties jachtvliegtuigen luchtdoelartillerie van de luchtmacht uiteengeslagen es cadrille werden reeds bij het naderen in felle luchtgevech ten gewikkeld en in Westelij ke richting teruggedrongen. De vijandelijke bommenwer pers konden sléchts hun bom men lukraak in het kustge bied neerwerpen, waar onbe langrijke schade werd aange richt. Het grootste deel van de bommen kwam in zee te recht. TOTALE MOBILISATIE DUITSCHE VOLKSKRACHT. Krachtens de totale mobili satie der Duitsche volkskracht heeft de Duitsche minister van economische zaken de drie vol gende verordeningen uitge vaardigd 1. Alle handelsbedrijven, die voor de verzorging der bevol king niet onvoorwaardelijk noodzakelijk zijn, worden ge sloten. 2. Ook alle hcndwerkbedrg- ven worden gecontroleerd en werk, dat voor de oorlogseco nomie niet noodzakelijk is of niet de vitale behoefte van de bevolking dient, zal gestaakt worden 3. Alle instellingen op het gebied van het restaurant- en het hotelbedrijf, die voor de oorlogseconomie of de verzor ging der bevolking niet on voorwaardelijk noodig zgn, worden gesloten. Zoo worden o.a. gesloten alle amuse- mentsnachtlokalen en bars en alle luxe restaurants. De bevolen maatregelen wor den met den grootsten spoed uitgevoerd. De geheele actie moet reeds op 15 Maart vol tooid zijn. De recherche te Hilversum heeft drie Hilver summers en vier Amsterdam mers gearresteerd, die betrok ken bleken te zijn bij verschil lende spoorwegdiefstallen, o.a. van costuums en japonnen. Gemachtigde voor den arbeid benoemd. Met ingang van 1 Febr. jl. is tot gemachtigde voor den arbeid benoemd de heer C. van Rijst. De heer van Rijst die in 1887 werd geboren, voer eerst vele jaren als stuur man ter koopvaardij. Hierna heeft hij een tijd lang econo mie gestudeerd en richtte ver volgens in het buitenland be langrijke industrieele en com- mercieele ondernemingen op. Bij het uitbreken van den hui- digen oorlog vestigde hij zich weer in Nederland. De heer van Rijst is lid van de N.S.B. Aan het hoofdartikel van „Volk en Vaderland" ontlee- nen wg: Ten behoeve van de uitoefe ning van zijn besturende taak in den Staat, heeft de leider de secretarie van staat der na- tionaal-socialistische beweging der Nederlanden gesticht. De secretarie zal het centrum zgn waarbinnen de werkzaamhe den van de door den leider be noemde gemachtigden voor staatsaangelegenheden en voor aangelegenheden betreffende de volksgemeenschap tezamen komen, en dat, omgekeerd, zorg draagt voor de coördina tie en concentratie van deze werkzaamheden. Voorts zal de secretarie zich bezig houden met die aangelegenheden, die voortvloeien uit de verhouding tusschen beweging en staat. Door middel van de gemach tigden verkrijgt de leider het voortdurende contact met de onderscheiden departementen van algemeen bestuur, niet de Duitsche dienstlnstanties en met de organen der volksge meenschap. Op de gemachtig den rust derhalve een zeer be langrijke en uiterst verant woordelijke taak. Aan den eersten dag van Februari 1943, mag, blgkens met bovenstaande, bijzondere historische beteekenis worden gehecht voor de beweging, maar ook voor het Nederland- sche volk. Dp den eersten Fe bruari 1943 toch werd een tijd perk ingeluid, waarin ons volk weer zelf zal zijn ingeschakeld in het staatsbestuur, zij het dan ook, dat de oorlogstoe stand er toe dwingt, dat deze inschakeling nog slechts deeltelijk kan geschieden, zien het feit dat het Neder landsche volk gedurende ruim 2 Va jaar geen deel had aan het landsbestuur, moet het el- ken waren vaderlander in zijn nationaal zelfrespect deugd doen, dat ons volk thans weer zelf bij het staatsbestuur is betrokken. De opdracht aan de bewe- ng: het brengen van het na- jnaal-socialisme aan ons volk, blijft daarbij van de grootste beteekenis. 't Spreekt vanzelf, dat de vruchtbaar heid van den arbeid van den leider voor ons volk deste grooter zal zijn naarmate 't ver trouwen, dat het Nederland- sche volk hem schenkt, groeit. De verantwoordelgkheia van de beweging, van de kringen en groepen tegenover den lei der is daarom thans grooter dan ooit. De beweging, die wortelt in het volk en uit dit volk is voortgekomen, is tevens geroe- ten om de volksleiding op zich e nemen. Het is een belang rijke taak van de beweging om haar geest tot den geest van het volk te maken, opdat heel ons volk in Mussert zijn leider zal erkennen. En de per soon van den leider staat er borg voor, dat dat vertrouwen niet zal worden beschaamd. landsche zaken en nationale veiligheid). Prof. mr. dr. R. van Ge- nechten (onderwijs,-kunsten en wetenschappen). Mr. M. M. Rost van Tonnin gen (financiën, bankwezen, b#- zondere economische zaken en Nederlandsche Oost-Compag nie). Ir. W. L. Z. van der Vegte (waterstaat en verkeer). Dr. F. E. Posthuma (land bouw en visscherij). C. van Ravenswaay (sociale zaken). Mr. H. Reydon (volksvoor lichting) Dr. K. Keyer (volksgezond heid). Tot gemachtigde voor bij zondere diensten, o.m. voor de niet-commercieele vereenigin- en en stichtingen, is benoemd t. W. Müller Lehning en tot gemachtigden voor aangele genheden der volksgemeen schap: H. J. Woudénberg (Ne- derlandsch Arbeidsfront). E. J. Roskam Hzn. land stand en de bedrijfschappen op landbouwgebied) Dr. ing. W. A. Herweyer (Nederlandsche omroep). M. Meuldijk (Nederlandsche Arbeidsdienst) F. W. van Vloten (Neder landsche Volks dienst). Arts C. D. A. Croin (artsen kamer). Tot gemachtigden, resp. voor de aangelegenheden betreffen de het Ned. legioen, het bi bliotheekwezen en net mu seumwezen zijn benoemd: lt. gen. H. A. Seyffardt, F. H. M. Ouwerling, dr. D. Hannema. Een kabinet ingesteld. Mussert heeft voorts een ka binet ingesteld, hetwelk recht streeks onder hem ressorteert, en waarin tot chef is benoemd ihr. D. de Blocq van Schel- tinga, hoofd algemeene zaken der N.S.B. Het kabinet zal tii- delgk gevestigr zgn in het Wil lem de Zwijgerhuis, Zeestraat 76. 's-Gravenhage. Opgeheven zijn het bureau algemeene zaken en de afdee- ling bestuurszaken van het hoofdkwartier, terwijl aan de hoofden dezer afdeelingen jhr. D. de Blocq van Scheltinga en dr. J. H. Carp ontslag is ver leend. De werkzaamheden der hlervoren genoemde afdeelin gen gaan over naar het kabi net van den leider en naar de afdeeling VI (beweging en staat) der secretarie van staat, tijdelijk gevestigd Nassauplein 10, 's-Gravenhage. Besluiten van den leider. Voorts heeft Mussert een viertal besluiten uitgevaar digd, volgens welke wordt in gesteld een secretarie van staat der nationaal-socialisti- sche beweging derNederlan den, waarvan tot hoofd is be noemd dr. J. H. Carp, hoofd afdeeling bestuurszaken van het hoofdkwartièr. Ingesteld worden verder de ambten van gemachtigden voor staatsaangelegenheden, zoomede van gemachtigden voor aangelegenheden der volksgemeenschap. Tot gemachtigden voor staatsaangelegenheden zijn be noemd: C, van Geelkerken (binnen- DE NIEUWE WEEKBONNEN Voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, beschuit, vleesch en aardappe len zijn voor de volgende week aangewezen de bonnen 07, ter wijl voor de mannen op boa 07a van de tabakskaart 1 rant soen tabak beschikbaar is en voor de dames 1 rantsoen ciga- retten op bon 07 van de ciga- rettenkaart. Ruim 162 mille voor ons volk, In de vorige week hebben onze volksgenooten een bedrag van 162.350.30 bijeengebracht voor hun minderbedeelde volksge nooten. Winterhulp zal weer zorgen, dat deze mooie som komt in die gezinnen, aan wel ke de hand gereikt dient te worden. Veel is evenwel noo dig. Moge daarom dit mooie bedrag een aansporing zijn voor allen om met milde, hand en warm hart te offeren voor onze eigen minder bedeelde volksgenooten. De kapitale boer- derirj van H. G. in de Frater- waard, onder Rheden, is door brand geheel verwoest. Der» tien stuks jongvee, vijf paar den en twee veulens en een groot deel van den inboedel kwamen in de vlammen onv

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1