I' ABONNEMENTSPRIJS 16 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per poat 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per rn.ro. 14 cent, minimum per adver tentie 2.30. BIJ abonnement speciale prUe. Kleine advertenties (maximum 8 regels) van 15 regels 65 cent, iedere regel meer 13 cent. dlenstaanvragen en dienstaanbiedingen rcsp. 55 en 11 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 10 ct. meer DONDERDAG 28 JANUARI 1943 en Administratie WAlstr.dBtMiof^tel^'lO (2* Ujnen"9Re'd^ctle°na kantoortijd tel. 578; Mlddetourg; Londensche Kaai 29. Redactie tel. 3521, Admlnletr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2803, na kantoortijd tel. 2475; Souburg t Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel 21. lSöate JAARGANG NUMMER 22 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN H De groote winterslag gaat onverminderd voort. 2941 393' 539 640 737 830 898 1019 1104 1225 1341 1465 1598 1677 1774 1918 2018 2102 2192 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend De groote winterslag aan het Oostelijke front duurt met onverminderde kracht voort en breidt zich uit tot nieuwe gebieden. De nog strijdvaardige dee- ien van het zesde leger bijten zich vast in de ruïnen der stad Stalingrad. Met inge spanning van alle. verdedi gingsmogelijkheden tegenover onafgebroken aanvallen der Sovjets te land en. uit de lucht, binden zij de strijdkrach ten van verscheidene bolsje wistische legers. Een vijande lijke groep strijdkrachten, die öe stad was doorgedrongen werd in verbitterde gevechten uiteengeslagen. In het Koeban-gebied ver- loopen de eigen bewegingen volkomen, systematisch. Vij andelijke aanvallen ten Westen van de Manytsj zijn deels in tegenaanvallen afgeslagen. De aanval der Duitsche divisies tusschen Manytsj en Don ont moette van den vijand ver sterkten verbitterden tegen stand. Er werd nieuwe terrein winst gemaakt. De poging van den tegen stander om den opbouw van het nieuwe afweerfront ten Westen van Woronesj te ver hinderen en daarin door te breken met gebruikmaking van sterke infanterie- en pant- serstrrjdkrachten, werd bloedig afgeslagen. In den slag aan het Ladoga- meer werden sterke aanvallen van tanks en infanterie, die zich op een plaats tienmaal aangevallen. en op een andere achtmaal herhaalden, door onze troepen met de zwaarste verliezen voor den vijand afgeslagen. Enkele kleine bressen werden in onmiddellijker!tegenaanval opgeheven. Het luchtwapen ontlastte de formaties van het leger door talrijke aanvallen op troepen- concentraties en achterwaart- sche verbindingen van den vijand. Formaties jagers scho ten in vijf dagen ten Zuiden van het Ladogameer 97 bol-, sjewistische vliegtuigen neer tegenover slechts een eigen verlies van één toestel. In Noord-Afrika slechts ac tiviteit van verkenningstroe pen. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen hebben in Tunis gemotoriseerde af deelingen van den vijand uiteengedreven en op een luchtsteunpunt een vrij groot aantal stilstaande bom menwerpers vernietigd of be schadigd. In de wateren van Algiers ward een groot vijan delijk transportschip in brand geworpen. Bij aanvallen overdag en des nachts in de bezette Weste lijke gebieden heeft de vijand negen vliegtuigen verloren. Enkele vijandelijke bommen werpers zijn Dinsdagnacht met schending van Zwitsersch sou- verein gebied naar Zuid- Duitschland gevlogen zonder echter bommen neer te werpen. Een havenstad aan de Zuid oostkust van Engeland en een plaatsje in het Zuidoosten van het eiland is Dinsdag met bommen van zwaar kaliber Dr.Goebbels roept op tot totale oorlogsinspanning 3689 4998 6078 7153 8269 9540 'i0623 11328 5519 7612 0151 riin zijn Rijksminister dr. Goebbels geeft in het weekblad ,,Das Reich" onder het opschrift „De blik naar voren", het parool tot de totale oorlogs inspanning. De oorlog, aldus de minister, heeft het hardste stadium bereikt en vraagt derhalve een reserve, die niet te overtreffen valt,. Het Duit sche volk heeft veel meer kracht dan het op het oogen- blik schijnt te weten, in elk geval meer dan het thans ge- ruikt om den oorlog den be- slissenden keer te geven. Het is derhalve slechts een eisch van nationale moraal wanneer thans iedere manlijke en vrouwelrike Duitscher van respectievelijk 16 tut 65 en 17 tot 45 jaar door de wet ge dwongen wordt door eigen ar beid en prestatie een persoon lijke bijdrage te leveren tot den oorlog en aldus ook tot de overwinning. In andere oor logvoerende landen is dit reeds lang het geval. Wij moeten den Flihrer een operatieve reserve geven, die ten vollfe opgewassen is tegen alle mogelijkheden van den oorlog en in de plaats der soldaten, die den oorlog in- gaan, moeten o.a. onmiddel- lijk de nog buiten het arbeids proces staande mannen en vrouwen treden. In dit ver- band wijst de minister op de millioenen vrouwen, die sedert jaar en dag op de meest ver schillende plaatsen van het Duitsche economische proces - staan, hoewel haar mannen aan het front strijden en zij- zelf bovendien thuis nog een aantal kinderen moeten ver- zorgen. Zij hebben het recht van ons te eischen, dat zij niet alle las- ten alleen dragen, doch, dat degenen, die tot nu toe nau welijks iets voor den oorlog hebben gepresteerd, op over eenkomstige wijze daaraan zul len deelnemen. Indien dé reeds getroffen en nog te nemen maatregelen al l diep ingrijpen in het leven, vaak ook in het gezinsleven, van elk individu, zoo herinnert de mi nister daartegenover aan de enorme offers, die het front dagelijks moet brengen. Wij in het vaderland, aldus dr. Goeb bels verder, vervullen slechts een primitieven plicht van dankbaarheid, wanneer wn daarbij de soldaten aan het front ter zijde staan en alles doen om naar beste krachten ons deel tot bespoediging van de overwinning te leveren' Wij willen onze vijanden overwin nen en ons niet door hen laten overwinnen. Wij willen hen niet alleen evenaren, doch hen met alles overtreffen. Wij hebben alle materiaal daartoe en hoe moeilijker de toestand is, des te vastbeslotener moeten wij er tegenover staan. Slechts een ijzeren geslacht zal zich in den storm van onzen tijd kunnen handhaven. Zijn moed moet onwrikbaar zgn. Wanneer een volk die gezindheid in het harte draagt is hej bestand tegen elk gevaar. DUIT8CHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. EXTRA BERICHT, 16 VIJANDELIJKE SCHEPEN VERNIETIGD. Uit het hoofdkwartier van, den Führer, 27 Jan. (D.N.B. Het opperbevel van de weer macht maakt bekendDuit sche duikbooten hebben in de Mlddellandsche Zee en in de Noordelijke IJszee zes sche pen met een gezamenlijken inhoud van 28.000'brt., deel nitmakend van kleine, zwaar beschermde aanvoerconvooien, in den grond geboord. In de wateren van den At- Iantischen Oceaan hebben zij voorts, ondanks een buitenge woon hevigen storm tusschen Groenland en den evenaar nog tien schepen met een gezamen lijken inhoud van 75.000 brt. vernietigd. Daarmede verloor de vijand weer 16 schepen met een gezamenlijken inhoud van 103.000 brt. MARGARINE EN RUNDVET Boterbon 07 uiterUjk Zaterdag a.s. inleveren. Op de bonnen „boter 07" van de bonkaart voor voe dingsmiddelen, welke geldig zijn van. Dinsdag 16' t/m Za terdag 27 Febr. 1943, zal naaf keuze rundvet of margarine verkrijgbaar zijn. Per twee bonnen zal men 200 gr. rund- vet of 250 gr. margarine kun nen betrekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvangen, dienen de genoem de bonnen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, in het tijd vak van 28 t/m 30 ;Jan. a.s. Wenscht men margarine te ontvangen, dan moeten de bon nen in hetzelfde tijdvak bij den detailhandel in margarine wor den ingeleverd, eveneens des gewenscht tegen ontvangstbe wijs. Zij, die de inlevering bjj hun slager of margarineleve rancier verzuimen^ zullen niet zooals een vorige maal in de gelegenheid worden ge steld later nog van hun bonnen gebruik te maken. Bij ge breke zal men zijn rantsoen voor de distributieperiode van 16 t/m 27 Febr. a.s. moeten missen. Een uitzondering ojf het bo venstaande geldt slechts voor schippers, woonwagenbewo ners, e.d. die de bonnen „07" t.z.t. bij de plaatselijke dis tributiediensten kunnen ruilen voor rantsoenbonnen. Uiteraard mag met de af levering van rundvet of mar garine op bon 07 eerst een aanvang worden gemaakt op IS Febr. 1943. Verschijnen op het gewestelijk arbeidsbureau. Herhaaldelijk is gebleken, dat bij velen de meening heeft postgevat, «.dat degenen, die een oproepingskaa'rt ontvangen om op het gewestelijk arbeids bureau te verschijnen, niet ge houden zijn daaraan te vol doen. Met klem zij er daarom op gewezen," dat aan iedere oproeping, die men van of namens het gewestelijk ar beidsbureau ontvangt, gevolg moet worden gegeven. Degene, die niet voldoet aan een ont vangen oproeping, stelt zich aan. de daaraan verbonden ge volgen bloot. In geval van verhindering sture men tijdig bericht aan de op de oproe- pingskaart vermelde afdee- ^en tweede veel voorkomend misverstand bestaat hierin, dat men in de meening verkeert, dat de werknemer, die voldoet aan een oproeping van het ge westelijk arbeidsbureau, daar door aan loonderving is bloot gesteld. Zulks is niet het ge val. Behoudens bijzondere om standigheden is de werkgever verplicht het arbeidsverzuim, ontstaan door het gevolg geven aan een oproep om op het gewestelijk arbeidsbureau te verschijnen, normaal door te betalen, terwijl hij den werk nemer, op vertoon van diens oproepingskaart, in staat moet stellen om op den daarop aan gegeven tijd op het gewestelijk arbeidsbureau aanwezig te zijn. Britsche luchtaanval op Kopenhagen. Britsche bommenwerpers heb ben Woensdagavond een ter- reuraanval ondernomen op de Deensche- hoofdstad. Zij wier pen brisantbommen op net ste delijk gebied van Kopenhagen, die slachtoffers onder de bur gerbevolking maakten. Een der aanvallende vliegtuigen viel brandend neer, getroffen door het afweergeschut, Peru verbreekt betrekkingen met Vichy. Te Lima is offi cieel medegedeeld, dat Peru de betrekkingen met de Fransche regeering te Vichy heeft ver broken. CHURCHILL EN ROOSEVELT VOEREN BESPREKINGEN TE CASABLANCA. Naar Reuter uit Casablanca meldt, is een communiqué ge publiceerd, waarin o.a. wordt medegedeeld Sedert 14 Jan. hebben in de nabijheid van Casablanca besprekingen plaats gevonden tusschen den presi dent der Ver. Staten en den min.-pres. van Engeland. Daar bij waren de "chefs van de Britsche en Amerikaansche generale staven aanwezig. Churchill en Roosevelt ont vingen den diplomatleken ver tegenwoordiger der Ver. Sta ten, Robert Murphy, in het ge allieerde hoofdkwartier in Fransch Noord-Afrika. Voorts! werden generaal Eisenhower, opperbevelhebber van het ge allieerde expeditieleger in N. Afrika, admiraal Cunningham, opperbevelhebber der vloot- strrjdkrachten van dat leger, gen.-majoor Spaatz, opperbe velhebber der geallieerde lucht strijdkrachten, en luit.-gen. Clark, bevelhebber der Noord- Afrikaansche strijdkrachten, door Roosevelt en Churchill ontvangen. Uit het hoofdkwar tier in het „Midden-Oosten" waren generaal Alexander, op perbevelhebber in het „Midden- Oosten" en andere vooraan staande militaire leiders om den .Amerikaanschen president en den Britschen premier te ontmoeten. Roosevelt was vergezeld van Harry Hopkins, lid van de commissie voor wapentoewijzi- gingen, en Harriman, den bij- zonderen vertegenwoordiger van Roosevelt. In gezelschap van Churchill bevond zich de Engelsche minister van oor logstransport, Lord Feathers. De gecombineerde generale staven hebben tien dagen ver gaderd. Twee of 3 maal per dag kwamen zij bijeen en lichtten Churchill en Roosevelt in over de intusschen gemaakte vorde ringen. Alle vraagstukken be treffende den oorlog werden behandeld. De besprekingen hadden betrekking op het eene oorslogstooneel na het andere in de geheele wereld en aan de hand van feiten werden alle hulpmiddelen bestudeerd, die toegepast kunnen worden voor het intensievere verdere verloop van den oorlog ter zee, in de lucht en te land. Zoo uitgebreide bespreking tusschen de chefs der beide geallieerde landen had tevoren in dit kader niet plaats ge vonden. „Volledige overeen stemming" werd tusschen de leidende mannen van beide landen en hun generale staven bereikt ten aanzien van de oorlogsplannen en de -opera ties, die in 1943 in den strijd tegen Duitschland, Italië en Japan ten uitvoer gelegd moe ten worden, om zooveel moge lijk voordeel te trekken van de „gunstige wending in de gebeurtenissen, zooals die zich eind 1942 voordeed". Stalin was vriendelijk ultge- noodigd voor de ontmoeting tusschen president Roosevelt en min.-pres. Churchill. In dat geval zouden de bespre kingen gevoerd zijn op een plaats zeer veel verder naar het Oosten. Stalin was echter niet in staat, op dit oogen- blik Rusland te verlaten, aan gezien hij als opperbevelhebber het groote offensief zelf leidt. Churchill en Roosevelt waren zich volkomen bewust van „de enorme moeilijkheden van de zen oorlog" en kwamen over een, dat him eerste doel de doeltreffende ondersteuning van Rusland aan zijn geheele landfront is en de „verminde ring van den druk, die op het Russische leger weegt", door den vijand op de meest ge schikte plaatsen in even hef tige gevechten te wikkelen. Stalin Is volledig ingelicht over de militaire voorstellen. Roo sevelt -en Churchill stonden ook in verbinding met gene raal Tsjiang-Kai-sjek. ZjJ ilichtten hem in omtrent de maatregelen, die zij treffen ter ondersteuning van zijn „moeilijken en grootschen strijd in China" voor de ge meenschappelijke zaak. De ontmoeting tusschen Roo sevelt en Churchill leek een gunstige gelegenheid om gene raal Giraud uit te noodlgen tot bespreking met de chefs, der gecombineerde generale staven en om een ontmoeting tusschen hem en generaal de Gauille tot stand te brengen. Tusschen, beide generaals zijn besprekingen gevoerd. Nadat Roosevelt, Churchill e: de chefs van hun staven de „plannen voor het offensief in 1943" hadden opgesteld, na men zjj afscheid van elkander om zorg te dragen voor de „actieve uitvoering". In een gemeenschappelijke verklaring der generaals Gi raud en de Gaulle wordt onder meer gezegd, dat zij tot vol ledige overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van hun doel, de „bevrijding van Frankrijk". Dit doel moet be reikt worden door eendracht met hun bondgenooten in den stxyd. Bij onze vrijwilligers. Het IJzeren! Krul* wordt al* zichtbaar bewij* van moed en dapperheid uitgereikt. SS PK Alstadt-Atl.-H-P ra KEURINGEN VOOR DE WAFFEN- SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersalzkommando deelt me de Vrijwilligers voor de Watfen-8S en het legioen kunnen zich op onder staande data bij de genoemde adres sen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Teven* wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er be zwaar tegen hebben hun dienst bul ten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst ts nemen In 'n speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt In Nederland plaats, terwijl de Inzet van dit bataljon ook In Nederland zal blijven. Tijden* deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Gcr» ruche SS in Nederland willen toetreden. 1.2.43 Rotterdam, uur, Deutsche* Haus, Westzeedijk. 2.2.43 Tilburg, 9 uur, Lange SchJJ- straat 68. 2.2.43 Den Bosch, 15 uur, hotel Noord -Brabant, Markt 45. 3.2.43 Roermond,. 9 uur, NSDAP, Swalmerstraat 61. 3.2.43 Veplo, 15 uur, Deutsche* Haus, hoek Willemstr. 4.2.43 Arnhem. 9 uur, Weverstr. 16b. 4.2.43 Hengelo, 15 uur, Deutsche* Hans. 5.2.43 Zwolle, 9 uur, Hotel Petera, Markt. 5.2.43 Assen, 15 uur Dienstgebouw, vaart Zuidzijde. 6.2.43 Groningen, 9 uur, Concert huis, PoelestraaL 6.2.43 Leeuwarden, 14 uur, huize Schaaf. Breeds traat. 7.2.43 Amsterdam, 9 uur, 6chool Iepenweg 13. 8.2.43 trecht, 10 uur, Mariapleln Wehrmachtsheim. 9.2.43 Amersfoort, 10 uur, -dlenstw gebouw Leusderweg. 10.2.43 Den Haag, 9 uur, café DM Hout, Bezuidenboutsche srefv

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1