Betere melkproductie 4 91 e STAATSLOTERIJ Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve Behuwd zuster en Tante MABIA HENDBULA JOOSTEN Wed. van JAN MORKS. in den ouderdom van 77 jaren. Namens de familie, C. ROTTIER—MORKS. 's-Gravenhage, 24 Jan. '43. Joh. van Oldenbarnevelt- laan 66. (Correspondentie-adres Fara. M. H. RQTTIER. Thorbeckelaan 73, 's-Gra venhage). De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 29 Jan. a.s. op de Alg. Be graafplaats te Middelburg, na aankomst van trein 12 uur 17, aldaar. Algemeen© kennisgeving. Heden ontvingen wij het treurige bericht, dat onze geachte Mevrouw H. M. MORKS geb. JOOSTEN, te Den Haag, in den ouderdom van bijna 78 jaar is overleden. F. POSTHUMUS. K. POSTHUMUS— DE TROYE. Middelburg, 26 Jan. 1943. Blauwe Dijk 31. Geen bezoek. Heden overleed tot onze diepe droefheid te Am sterdam onze geliefde Moeder. Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder PEETKBNELLA JACOBA BUIJS, Wed. van den Heer JACOBUS MARIJS, in den ouderdom van 77 jaar. Vlissingen J. MARIJS. Middelburg P. C. MARIJS. C. MARIJS— VAN ZWEEDEN. I. C. MARIJS. M. MARIJS—RENTERS. NELLIE MARIJS en Verloofde. Middelburg, 25 Jan. 1943. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemeene Begraafplaats te Middel burg'op Vrijdag 29 Jan. 1943, dea voorin. 11.15 uur. Vertrek Schuitvlotstraat 8, cma 10.45 uur. Hedei? overleed te Bre da in het Pius-Ziekenhuis onze geliefde Zuster, en Tante MAATJE VAN BOOIJEN in den ouderdom van 72 jaar. Uit aller naam, K. VAN ROOIJEN. Weatkapelle, 25 J%n. 1943. Smidstraat. Met deelneming namen wij kennis van het overlij den van onzen oud-direc teur, den WelEd. Geb. Heer H. A. HET PERSONEEL VAN „DE WILHELMINAPOLDER". H.H. WINKELIERS Zegt'tegen Uw klanten: Fa. J. F. F. H00GENB00M TELEFOON 2594 MIDDELBURG Hiermede betuigen wij on zen hartelijken dank, voor de treffende bewijzen van mede leven, tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen ge liefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer PIETEB BAAN ondervonden. Namens allen, F. M. BAAN. Middelburg, Seisweg 183. Ontvangen: RHIZÓPON C Dit preparaat voorkomt het schadelijk uitlopen van aardappelen. Verkrijgbaar in busjes van 0.97, voldoende-voor het behandelen van 1 mud aardappelen; in busjes van 1.85, voldoende voor het behandelen van 2 mud. Drogisterij Schutte Thleme In het Hofe met de Boode Pilaren Middelburg. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen gelief den Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer JACOB PIETEB WILLEM betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder aan Dr. BROODMAN en Zuster IJSE- BRAND. Uit aller naam, JAC. BESEMER. Breskens, Januari 1943. ZONDER BON Voeg 1 2 eetlepel» LOS-OP bij Uw ieep- poede' en U hebt een ideaal waschmfddel voor Uw vaatalwatch LOS-OP bevat geen bij tende itoHen, rt onscha delijk voor de huid Verkrijgt» u W) «lAtefte- AHeenverkoopi Agent Goaderentunöel L.O.SAP - ASSEN Steendijk 147 Tel.. 3173 De Landelijke Rijvereeni- ging „Noord-Beveland" vraagt een INSTRUCTEUR. Aanmelding (schriftelijk) bg den Secr., H. C. DE KATER te Wissekerke. omdat DEZE BESCHUIT onovertrefbaaren van oude kwaliteit is. Dus winkeliers: ZENDT ONS UW BESCHUIT-RANTSOEN. WIJ ZORGEN VOOR LEVERANTIE. Wij houden geen enkel rantsoen in restant. Boekhouden, Ned. Handelscorr. Middenstandsexamen. Privéles: 7.50 p. maand. Clubles (max. 4 personen) 5.per maand. Boeken gratis in bruikleen Volledige opleiding tot Kantoorstenograaf 15. Aanmelding: Zonnebloerastr. 6 te Goes. De cmte maanden oa het kalven, krijgt U een, belangrijk betere melkproductie ah U. zoodra U merkt dat bet lange vuil of de korte stoffen uitblijven, „Unicum" toedient. AU U wist. hoeveel U dit scheelde, toudt U geen moment weifelen. ,iLc( FA.1IEVE&CO Kortedijk 16 VLAARDINGEN Hoofdvert.: H. SMIT, Lorentzstr. 9B Groningen. Grossier: Fa. GEBR. MULDER, K. Kerkstr. 17 Goes. Gevraagd, wegens ziekte, voor direct, tijdeljjk, Winkeljuffrouw Aanmelden Firma R- A. PAPEGAAY Londensche Kaai 54, Middelburg. LOOPJONGEN gevraagd voor directe indiensttre ding. Firma G. W. DEN BOER, Lond. Kaai 29 Middelburg. Dr. SWAAB's LIPPENPOMADE tegen droge en gesprongen lippen, 0,35 per stuk. Drogisterij Fa. F. H. J. DAMEN Korte Noordstraat 44/46, Middelburg. Levensmiddelenbedrgf vraagt LEERLING- BANKWERKERS, Brieven No. 4645, Bureau P.Z.C., Middelburg. Öevraagd DIENSTMEISJE zelfst. kunn. werken, in tern, goed loon. Br. lett. K., Boekhandel VAN DER PEYL, Kruiningen. Uit voorraad te leveren ZEER STERK NOORSCH PAPIERTOUW Van Benthem Jutting Smits DAM 2, MIDDELBURG. N V ZC-EPFABkiEK DEklok: TREKKING VAN DINSDAG M JANUARI X043. VLJiFDE KLASSÈ, «e TREKKING, HOOGS PRIJZENi t 1D00: 9045. 13245, 14265, 14329. 16534. 1*052; f 400: 3134. 13805, 14704. 18990. 21112, 21888: f 200: 5590. 12920; f 100: 1508. 7376, 7944, 9364. 9441. 13625; 13900, 16174. 21644. PEUREN VAN f T»— 1000 1196 1431 1458 1549 L734 1743 1842 1850 1906 2019 2041 2189 2238 2360 2549 2027 2058 2711 2713 2740 2800 3020 3134 3187 3292 3363 3381 3509 3724 3728 3888 3873 4032 4319 4473 4504 4844 4867 4755 4881 4999 5014 5084 535 6678 5706 5941 5973 6028 6223 6246 6257 6289 8288 6367 65S7 6684 6736 8767 6883 6918 7047 7103 7143 7256 7338 7435 7451 7452 7558 7536 7501 7831 7906 7907 8088 8123 8313 8376 8449 8487 8526 8600 8810 8618 8692 8733 8977 9118 9525 9577 0800 9307 9818 9833 10022 10038 10000 10161 lOIi 10240 10247 10348 10460 10535 10720 1P791 IMOO 10983 10974 11015 110- 11095 11106 11247 11256 11525 11605 11731 11*73 11899 11909 12202 1221. 12280 12494 12534 12561 12705 12872 12883 12087 13089 13234 13239 13411 13436 13877 14037 14083 14181 14188 14281 14*02 14327 14345 14833 14651 14841 15259 10340 15440 15541.15587 15577 15987 15746 15771 15882 15f' 15999 16076 16122 18132 16144 16205 16376 16387 16420 16449 16703 16: 16794 17046 17121 17131 17139 17Ï33 1724S 17X2 17408 174W 17677 177< 17817 17895 18012 18154 1823* 18M? 1868» 10*77 16901 19008 10156 191f 19188 19319 19345 19654 1960S 19702 1979» 1990S 20046 20150 20179 20lf 20294 20357 20495 20499 20545 20612 20094 20701 20780 20857 20906 2102' 21139 21271 21487 21517 21680 21693 21098 21829 21847 21877 21916 2102' 21978 I te; llï r 124 L >28 10® TREXENO HAIGHTON CO. WETTIGE PffEMTÏXEENING 1912/ 5® KLASSE, 1® LIJST. TEEEKNa VAN MAANDAG 25 JAK. 1942. HOOGE PBEMJÊNi t 1600: 19829. f 1000: 1630 2708 20203 28486. f 400 480 1702 7030 0891 12882 15404 16443 16480 17162 19207. 1 200 5165 6427 10163. t 100: 660 8101 9530 0941 9888 10104 10448 11069 «810 16064. PBEMËM VAN ra—, 149 0Vt 682 592 *10 712 824 913 4298 4362 4550 4751 4809 4869 4038 4998 6233 6201 66Ö8 6681 5600 0640 5665 W08 5922 5940 0068 6078 0121 6275 6402 6447 6544 6773 6774 0789 6790 6827 7153 7172 7288 7414 7471 7551 7690 7733 7819 7890 7981 8180 6269 0576 8632 8742 8803 8894 9021 9037 9207 9377 940® 9480 9540 9544 963# 9790 9886 9911 0028 9943 9978 10379 1044J 10582 10623 10647 10724 10016 10855 10886 10911 11023 11186 11213 11241 11246 11328 11340 11630 116(6 11872 11870 11899 12010 12063 12125 12Z01 13274 12307 12324 12804 12940 12992 13090 13005 13172 13211 13220 13301 13350 13^67 18376 13536 13564 13609 13657 13668 13873 ««98 13924 14031 14C34 14071 14268 14391 14407 14411 14440 14520 14610 1*730 14967 15210 16386 15513 !K!S lüit «SS !K 185 1 SS 17627 17638 17041 17727 1T755 17762 17922 17931 18056 18114 18198 1847a 18499 18566 18727-18760 18914 18917 18942 10069 18973 1896$ 19147 191^ 10132 19212 19402 1974» 1980S 19688 20031 2«70 20201 204«7 19597 30ou* IfYlIn 10795 29*64 OMSECOC8IO€E*B Verbetering»» 4e klaase. 2» HJst PremU® r»n t 66—40** moetrVn 4899, 17573 «moet ztJn 1757». Voor d* heden intcoUm niuuatn. nU* *let nrt wa premie aangewezen, WuSpleg® men de volledig* ®r»kltteg8Wjs* hd de «genten. TE KOOP DUM '■en, m, SS-39, f 4, azalea S. WILLEMSE, Span j aar dstr. SI, M'burg, 0 In ff. at. z. ijzeren ledikant met matras ®ea, f 16, SLAA GER, Jodengang 50, ITburg. Nog af t» geven: Bevelan ders, kl. A, Bintjes, kl. A., vroeg ger., BI. Eigenheimers, B, vroeg ger. Burchtstraat 31, Souburg. 0 Oval® tafel, 10, Meeren- séandaard, J A Wal straat 30, Vlissingen. Wegens vertrek, kast, 40, kacbcl met kolenbak, 60, spiegel, 4. klok 3, Kanaal straat 55, Souburg. TE KOOP GEVRAAGD ?i Eleetr. motor, Vt of .K. P. BRAND, Veerdam 12, Nieuwland. Moderate woning, omtrek: Singel of Koudekerkscha-weg, Vlissingen. Br. lett R.V., Bur. P.Z.C., Vlissingen. 0 In goeden staat zönde pas serdoos. Adres: J. SINKE, Gr. Markt 8, Vlisa. of Vrou we», weg 358, Seroookerke. Of te huur gevr.: woonhuis, liefst omg. M'burg. M. BROU WER, Stationstr. 3, M'burg. Aecn, 120 V.. P. DEN HOL LANDER, Duinweg 15, Oost- kapelle. IJzeren aswagen, L. KLUIJFHOUT, B 38, Kou dekerks. 0 Antostep op lnchtbanden: J. WITTE, Tuinstr. 8, ,3'brg. 9 35 M. kippengaas, 1.80 hoog. C. DE JONGE, Klein Schellach, Vee re. 0 Een bnrgerwoning. Br. lett. R.C., Bur. P.Z.C., Vlissingen. 0 Damesmantel en jurken. H. ROOZE, Duinweg 99, Zoute- lande. TE HUUR GEVRAAGD 0 Woning of ged. v. woning te M'burg of omg. Br. no. A 659, Bur. P.Z.C., Goes. O Een anjbtenaarsgezin vr. ëen woning of gedeelte, Mid delburg -of omstr. Huurprijs 35. Br. lett. P.F., Bur. P.Z.C., Vlissingen. 0 Klein pakhuis of gedeelte lijk, omg. Molenberg, M'burg. Augustadnenatr. 1* Middelb, PERSONEEL Gevr. werkster v. Vrijdags. A. G. VERSLUIS, Vliss. str. 1, Middelburg. 0 Gevr. nette dagdienstbode. BLOKPOEL. St. Adriasnstr. 1, Goes. Boven slagerij. Speelg. fabriek „Wibo" ;te Coca, vraagt v. atelier nette meisjes. 0 Dagmeisje gevr. vfUulp van 2e meisje. Mevr. HOLL- MANNyKamperf.str. 16, Goes. 0 Meisje gevr. v. d. morgen uren. J. W. TAMMINGA, L. Kerkstraat 37, Goes. 0 Net dagmeisje gevr. J. W. H. BAAN, Winterstraat. 1, Middelburg. 0 Net meisje gevr., voor hulp huish. en winkel, MENNES, Noordstr. 57-59, Middelburg. 0 Gevr. bakkerslmeeht of leerling. M. DE JAGER, Westdijkstraat A 116, Arne- muiden. 0 Gevr.: meisje, van 8.30 2.30 uur. Spoor3tr. 68, Soub. Gevr. 2 timmerlieden, rui men tijd werk, J. FP.ANCKE, Nieuwstraat, Souburg, WIE RUILT fMjJn accordeon, 60 bassen, rijen, onversch. voor wat? P. BRAND. Veerdam 12 te Nieuwland. Mijn pumps, z.g,»ji„ h. v. Bchoenen m. I. h„ m. 39' Singelstr. 43, Middelburg. Mijn zeem of 6 z. g .a. n. theedoeken v. goed onderh.- modern wandelwagentje? Nw Oostersche str. 15, M'burg. 9 Mijn dressoir v. noten- of eiken linnenkast? Heerengr. Middelburg. In g. st. z. ressort, para- pi uiebak en spiegel, v. keu kentafel? ook te koop. GO- .E, Nieuwstr. 39, M'burg. 9 Nieuw donker blanw hee- rencostnura, gr. m„ oude kw., voor iets anders? Br. letters R.A., bur. P.Z.C., Vlissingen, Mijn hooge overschoenen, m. 37, v. lage schoenen, m. 37? WILLE, Branderijstraat 14, Vlissingen. Mijn nieuwe wollen Jaeger onderjurk, gr. in., v. hceren bandBch., leer of breiwol?. Djjkatraat 47, Souburg. Twee pers, grenenh. ledi kant m. matras, v. I pers. dito? Watetr. 30, Vlissingen. Mijn nieuwe onder-matsen en rouwboezeroen, v. wat an ders? Oranjeplein 31, Soub. Mijn z.g.a.n. wollen baby- jasje. v, 2 p. nwe. dameskou sen? Lambrechtsenstraat 35, Vlissingen. Mijn paar w. sch„ m. 40, v. 42? Ridderspoorl. 10, Vliss. T^aschmachinemotor, z.g. a.n., 125 Volt, v. motor, 230 Volt? Middelb. str. 34, So"'- KENNISMAKING 0 2 9port. heeren z. k, m. dito dames, leefL 20-^5 j. Br. m. foto's (op eerew. terug) no. 4643, Bur. P.Z.C., M'burg. Twee nette dames, leeft. 19 j., x, kennism. m. 2 dito heren, om-vrije avonden door te brengen. Br. no. A 670, Bur. P-Z.C., Goes, 2 vrienden, 21 j.. z. ken nism. m. 2 leuke vriendinnen. Br m. foto, op eerew. retour, lett, P.N., Bur. P.Z.C„ Vllss. DIVERSEN j Verloren wallen want, (blauw-grijs). A. DE KAM, Grijpsk.weg. 11, Oostkapelle. 0 Uw leeren Weeding ols nieuw! Wij repareeren alles. C DE LEEUW. Vllsslngsche straat 39—41, Middelburg. 1 #5 Bozen, heesters, lygustrum, els, bessen, frambozen, 6la- pbinten en rietmatten. .C. DE 1 KLERK, Koudekerkscheweg 137, Middelburg. Weer ontv. „Clara", pr. af- 3 waschmiddel. Z. bon. Ook ge- sch. voor de wasch. 30 c. s p. 500 gr. Tevens verkrijgb. „Paprika", Hong. specerijen, geen surr., 4 20 c. p. psikje. Vr. rec.boekje. „De Spfir", K. Noordstr. 29, Middelburg. 0 Klavers. L. KLUIJFHOUT, B 38, Koudekerke. Voor de lange winter avonden LEESBIBLIOTHEEK VAN BENTHEM JUTTING SMITS Dam 2 Middelburg:. Steeds de nienwste romans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 4