Gemengd Nieuws In den avond van Dinsdag 12 Januari werd door de Nijmeegsche politie het stoffelijk overschot gevonden van den 46-jarigen goudsmid A. H. Strjjbos en diens echt- genoote, in hun woning aan het Wintersoord. Thans is een 33-jarige vrouw in Maastricht aangehouden die relaties had met beide slachtoffers. Zij legde een volledige bekentenis af. Het motief van de daad is gelegen in de vrees van ver dachte, dgt de slachtoffers wis ten dat zij een vuurwapen haa, en zij vreesde, aat zij daaraan bekendheid zouden geven. Het Rembrand t- theater aan het Rembrandt- 51ein te Amsterdam is Maan- agnacht door brand totaal verwoest. De brand werd des nachts om 3 uur door een nachtwaker ontdekt. Het vuur verspreidde zich,zoo snel, dat aan blusschen niet meer te denken viel. Wel konden de belendende perceelen. hoewel zij brand en waterschade op liepen, behouden blijven. Ban 5 3-jarige schip- persvrouw, die op de Zout keetsgracht te Amsterdam, zich aan boord wilde begeven, is op de loopplank uitgegleden, te water geraakt en verdron ken. De recherche te Hoorn heeft de hand gelegd op drie personen, die vier var kens en twee schapen fraudu leus hebben geslacht. Het slachten is op zeer ondeskun dige wijze geschied in een schuurtje achter een volkslo gement. Een der verdachten had in ernstige mate schurft, een tweede leed aan venerische 2iekté. Op het station Poortershaven te Rotterdam stapte een aantal werklieden aan de verkeerde zijde uit den trein en kwamen op de spoor baan terecht. Juist passeerde een trein die op de arbeiders inreed. Drie van hen werden door den trein gegrepen. Een 43-jarige man uit Schiedam werd zoodanig gewond, dat hij ter plaatse overleed. Twee an deren werden gewond. De inbraak te UI venhout, waar uit de kantoeen van een melkfabriek een be drag van 2000 gulden en een zeer groot aantal boter en melkbonnen werden gestolen, is gepleegd door den boekhou der van de fabriek, die over een sleutel beschikte en zich dus gemakkelijk toegang kon verschaffen. Slechts een deel van het gestolen geld is terug gevonden. Groote razzia der politie te Marseille. De Fransche politie heeft in de oude havenwijk te Marseille een groote razzia ondernomen, daar zich in dit stadsdeel tal rijke misdadige en staatsvijan- dige elementen, onder wie vele joden, bevonden. Niet minder dan 40.000 personen werden overgebracht naar het militaire kamp van Fréjus in het depar tement Var, waar hun identi teitsbewijzen zullen worden nagekeken. Zij die niet kunnen bewijzen dat zij een vasten werkkring hebben en hier met terwoon gevestigd zjjn, worden van het kamp van Frejus ver. deeld over de gemeenten var het departement Bouches di^ Rhóne of naar 'n ander kamp overgebracht. In ieder geval mag niemand meer in de ont ruimde stadswijk terugkeeren, daar dit stadsdeel, met uitzon dering van de daarin staande bezienswaardigheden die van oudheidkundige of geschied kundige waarde zijn, binnen kort zal worden afgebroken. Er zal een nieuw modern stads deel ontstaan. Bjj de actie der politie zijn joodsche elementen gearres teerd, die in de havenwijk val- sche papieren in hun bezit ge kregen hadden. Bjj de razzia zijn voorts 6000 personen in arrest gebleven en zijn duizend bars en café's ge sloten. In de geëvacueerde stadswijk is voorlooptg elk verkeer verboden. Sport Hockey Middelburg IT—Pnsh m 2—2. De M.M.H.C.-ers, die met eenige andere krachten versterkt waren, speelden verdienstelijk. Doel ver de- diger en links-back waren goed op dreef. De spil toonde zich een veelbelovende kracht. Hij moet echter afleeren den bal steeds met omgekeerden kant van den stok te spelen. Van de voorhoede was de linksbinnen veruit de beste. Mid- voor en rechtsbuiten misten fraaie kansen. Spoedig profiteerde Push van 'n aarzeling in de Middelburg-verde diging. Daarna ging het spel ge lijk op en de rechtsbuiten maakte gelijk. Na rust was Push sterker, maar door goed verdedigen maak ten de gasten slechts éCn punt. Toen kwam de strijdlust bij Mid delburg weer en tenslotte bracht de rechtsbinnen den stand op 2-2. Thor mMiddelburg (dames) 45. Met veel moeite en na span- □enden wedstrijd namen de Mid- delburg-dames revanche voor tie in 't begin van 't seizoen geleden nederlaag. De verdediging was zwak. doch de midvoor gelukkig weer doortastend. Spoedig opende zij de score, maar Thor maakte gelijk. Voor rust werd 't 3—1 voor Mid delburg en na de tweede helft zelfs 41. Echter wist Thor den stand tot 43 terug te brengen, waarna de M'burg midvoor er 53 van maakte. Kort voor het einde scoorde Thor nogma* (54). Bij Middelburg waren de buitenspeel sters, midvoor en spil de besten. Marktberichten ROTTERDAM, 26 Jan. Ter vee markt werden aangevoerd 1412 die- w aaronder 33 graa kalveren, 50 biggen en 444 bokken en gieten. Prijzen per 6tuk: melkkoeien 970.- 840-665 kaWkoeien 960-835-655 Va rekoeien 660-560-460 vaarzen 625-525 -400 pinken 475-376-300. De aanvoer van melk- en kalf- koeien was ais vorige week met rede lijken handel en Iets sttjvere prijzen. Varekoelen aanvoer iets kleiner met vluggen handel en iets hoogere prtj- Vaarzen en pinken aanvoer klein met vlotten handel en prijs houdend. Radioprogramma DONDERDAG. Hilversum 414.S :.05 ork. Wouters; 12.45 ber.; 13.00 Melod laten; 14.00 ork. Kok; 15.00 voordracht; 15J5 vocaal en instru mentaal progr.16.30 striJkork.; 16.45 ber.; 17.00 ork. WMebrandts; 17.30 reportage; 17.45 ork.; 18.30 ber.; 18.40 ork.; 19.00 causerie; 19.15 concertgeb. ork.; 20.30 kamermui. 21.20 orgel; 21.45 ber.; 22.00 gram. Hilversum II 301.5 M. 12.30 bij enstal; 12.46 ber.; 13.05 aang en piano; 13.60 gram;; 14.00 godsd. ultz.; 14.30 eollstenprogr.16.30 kof fergram.; 16.00 kinderkoor; 16.30 piano; 16.46 ber.; 17.00 voor de Jeugd; 17.15 departementen; 17.30 orgel; 17.45 BNO; 18.00 volksliedjes; 18.15 WA; 18.30 symphonle ork.; 19.15 gram.; 19.45 ber.; 19.65 speel liederen; 20.15 cabaret; 21.00 be kende wijzen; 21.45 ber.; 22.00 BNO; 22.10 Avond wijding; 22.20 zieHva. L gen; Algemeen redacteur; M. Geerse, Middelburg; Stadsnieuws: C. de Voogd. Vilssingen, en J. P. Pb. Doorenfroe, Middelburg; Gewestelijk nieuws; H. van BenCbem, Goes en R. F. H. L. Sondag. Oostburg; Hnagsch redacteur mr. J. fkeboer. Land- en Tuinbouw De Zeeuwsche bepiantingscommissie. In hotel ..De Korenbeurs" te Goes heeft de wnd. com missaris der provincie, mr. P. Dieleman, gisteren de provin ciale bepiantingscommissie ge ïnstalleerd. In zijn installatierede, heeft mr. Dieleman gewezen op de ontluistering, welke het Zeeuwsche landschap heeft ondergaan door het vellen van boomen, terwijl zij niet werden vervangen. De noodzakelijkheid, hierte gen van overheidswege maat regelen te overwegen, werd klemmend gevoeld. Daartoe werd op 16 Sept. 1941 een commissie van advies geïn stalleerd, die haar conclusies heeft neergelegd in een rap port, waarin wegen werden aangegeven, om tot meerde ren regel te geraken bij het beplanten van wegen en dijken en het omzoomen van kreeken en hofsteden. Hierbij moeten tal van fac toren in aanmerking worden genomen, omdat bevordering van het landschapschoon niet mag ontaarderi*n een lukraak aanplanten, maar moet- strek ken tot een doelmatige aan passing van den aanplant aan het karakter van de onder scheiden deelen van Zeeland. Er moet met kennis van zaken worden opgetreden, ook rekening houdend met de vaak zeer gegronde bezwaren van de zijde der belanghebbenden, met de nadeelen van klimato- logischen aard tengevolge van een verwaarloozing der be planting. met de nadeelen te vens van een ondoelmatige beplanting aantrekken van insecten, schaduwwerking en verkeerstechnisch^ moeilijkhe den. De- commissie sprak sflch in beginsel uit tegen opruiming van boomen en aanplantingen en uitte de wenschelijkheid van beplantingen om hofste den. Omtrent het hoe heeft de commissie zich van het geven van algemeene richtlijnen ont houden, al gaf zö haar opvat ting te kennen omtrent de wijze van beplanting. Met be trekking tot de bestrijding van plantenziekten en van in secten baseerde zij zich op de resultaten van het weten schappelijk onderzoek ter zake door den Plantenziektenkundi- gen Dienst, met welken dienst voortdurend contact wenscht moet worden, geacht. De wenschelijkheid, om een vaste provinciale commissie in te stellen, werd sterk gevoeld en daarbij heeft de commissie zich beraden over de vraag of terzake van beplantingen dwingende voorschriften moe ten worden gegeven, dan wel of langs den weg van overre ding het doel moet worden bereikt. De verplichting zal. naar oordeel der commissie en de commissaris der provincie' was het met deze opvattingen uitsluitend moeten gelden voor publiekrechtelijke lichamen. De verordeningen dienen daarbij te worden aan gepast, terwijl ook aan het onderhoud de noodige aan dacht zal worden besteed. De vaste commissie zal moeten bestaan uit deskundi gen en practici, waarbij ook de onderscheiden ceelen der provincie vertegenwoordigt} moeten zijn. Onder voorzitterschap van den heer de Casembroot. al dus mr. .Dieleman, wacht der commissie een belangrijke taak voor een welvarender en schooner Zeeland. Want de provincie dankt haar schoon heid aan haar geboomte. Ver dwijnt dat, dan is het met Zeeland's schoonheid gedaan, met de mildheid van het kli maat, met zijn vruchtbaarheid. Zal Zeeland in zijn onder scheiden deelen kunnen blijven de tuin, het paradijs het prieel van Nederland, dan zal de boombeplanting met zorg en liefde moeten worden ge leid. De heer de Casembroot, die daarop de toespraak van den commissaris beantwoordde, heeft gewezen op de economi sche en aesthetische aspecten van de vraagstukken, welke aan de commissie ter bestu deering zijn ^oorgelegd. Bij de overweging der moge lijkheden en de bezwaren, zal het streven der commissie zijn den juisten middenweg te zoe ken. De tegenstand zal met tact moeten worden overwon nen. De commissie heeft daarna met haar werkzaamheden een begin gemaakt. ST. LAURENS. Advertenties en abonnementen worden aangenomen door A. JAN SE. Feuilleton. HET LATE GELUK. 45) door M. B. Het stof scheen echter over al terecht gekomen te zijn en terwijl zij zijn kraag afsloeg raakte haar hand per ongeluk zijn nek. En- op hetzelfde oogenblik schoten zijn armen uit in een omhetóng en gevoelde zij zich van den grond getild. Zij trachtte zich te verzetten, maar zijn armen omsloten haar als in een ijzeren klem. Zij gevoelde hoe haar gezicht met kussen bedekte en hoorde hem heesch fluisteren „Toos, o Toos... Toos mijn engel, ik heb je lief. Zeg toch wat, zeg, dat je ook van mij houdt". Als door een mist hoorde zij zijn woorden. Het was voor 't eerst in haar leven, dat een man haar kuste, zij had zelfs de omhelzing van een vader nooit gekend. Volgens alles wat de hoofd zuster haar in de stad geleerd had, zou ze nu geschokt en diep verontwaardigd moeten zijn, maar ln plaats van der gelijke keurige reacties te ge- voelen, was xtj integendeel vervuld van vreugde en geluk Haar hart bonsde zoo wild, dat zH nauwelijks kon ade men. Zij wist nu, dat zf Van Manderen lief had, haar stren gen «en bitteren meester, dat zij hem onbewust ~van het eerste oogenblik af Hef had... Met haar groote blauwe oogen keek zij hem aan- en haar lippen openden zich voor een schuwe bekentenis, doch die woorden zouden toch nog niet gesproken worden. De deur van de zitkamer werd plotseling open geworpen en Coba's schelle stem kondigde aan„Juffrouw Garsten" Met een verstikte kreet liet Van Manderen Toos los. maar niet vlug genoeg om aan de snelle oogen van Marie Gar sten te ontsnappen. „O, pardon", hijgde de oude vrijster. „Stoor ik, Eduard"' „In het geheel niet, Marle. kom binnen", zei Van Mande ren haar tegemoet snellend. „Zuster Peters gleed van den ladder bij het versieren van den kerstboom en ik kon haar bijtijds voor een gevaarlijken val behoeden". „Ach zooooo riep ze uit met een venijnig gicheltje. MIDDELBURG Verkeersovertredingen. J. R. reed op zijn fiets in" da Korte Delft in verboden rich ting en kreeg daarvoor een proces-verbaal. Een andere, J. R., werd geverbaliseerd omdat hjj op den Blauwendijk met zijn fiets niet op hèt fietspad, doch op den rijweg reed. Gestolen fiets gevonden. Op het politiebureau werd door J. K. gedeponeerd een heerenrijwiel, dat hij uit het water van do Heerengracht had opgevischt. Het signale ment van de fiets kwam over een met dat van een rijwiel, hetwelk L. J. van B. bij de politie te Vlissingen als ver mist had opgegeven. Laatst genoemde herkende het rijwiel als zijn eigendom en kon het mee naar huis nemen. De ban den waren er evenwel afge haald. Financiën BIJ" bejlnit tab de •eeretartssen- generaal van de dep. van financiën en van handel, nijverheid en scheep vaart, is voorgeschreven, dat goud, edele me talen, bultealecdeche betaal middelen en bultenlandsche geldswaar dige papleren, toebehoorendc aan in gezetenen van do NoderlaDdsche over- zeesche gcbledflaelen, ulteriiJk 24 Febr. 1943 moeten worden aangeboden aan de Nederlandsche Bank. Binnen den zelfden termijn moet van hier te lande berustende bultenlandsche ef fecten, toebehoorende aan dezalfde groep personen aangifte worden daan bij de vereeniging voor den effectenhandel. De verpllchUng aanbieding en aangifte rust op lederen Ingezetene, die het beschikkingsrecht heelt over de aan te bieden waarden, zoomede op den wettelijkcn of door den rechter benoemden vertegenwoor diger van den eigenaar. Voor hei overige gelden dezelfde bepalingen als voor de aanbtedlDg en aangifte van gelijke waarden, aan ingezetenen toe behoorende. „Het leek even. alsof je de zuster kuste. Maar ik moest begrepen hebben dat JU zooiets niet zou doen". Toos negeerend, alsof zij 'n meubel was. dwaalden Marie's oogen door de kamer en bleven op den Kerstboom rus ten, met een blik van kenne lijk afgrijzen. „Wat een belachelijk groote boom voor zulke kleine kin deren". riep zij uit. „En zoo voyant versierd ook nog. Ik vind werkelijk, Eduard, dat iets eenvoudigers van meer smaak getuigd zou hebben. Het is niet goed een gevoe! van weelde in kinderen aan te moedigen, dat verslapt hun karakter maar". „Zuster Peters heeft het ge kozen, zij meende dat de kin deren het mooi zouden vin den", antwoordde Van Mande ren, niet erg op zijngemak. Het gaat er niet om. wat de kinderen mooi, vinden, maar wat goed voor hen is", ant woordde juffrouw Garsten met een pruimenmondje. „Als wij de jeugd maar alles toeston den. wat zij graag willen, dan zouden onze huizen er uit gaan zien als een tingeltangel". (Wordt vervolgd.) Voorkom kouvatteq Lot moer dan ooit op UzoH on Uw gezin. Vele verkoudhedeiContjtean door onvoorzich tigheid. Denk erom Vicks vorkoud-1 held* preparaten 1 zijn zeer schaarsch. VICKS VLISSINGEN Daarvoor dienen schuilkelders niet. Zondagmiddag trof de poli tie in den schuilkelder in de Coosje Buskenstraat een paar jongens aan die den kelder be vuilden. Zij zijn meegenomen naar het bureau en later aan de ouders teruggegeven. Ouders en opvoeders zullen goed doen de kinderen nog maals op het ongepaste van een dergelijk optreden te wij zen. GOES Melkwagen omgereden. Op de Beestenmarkt had gisteren een botsing plaats tusschen een van den Opril- Magdalenastraat komenden motorrijder en den melkventer P. v. d. V. De personen bleven ongedeerd, doch de driewieler van v. d. V. werd beschadigd, terwijl ongeveer 50 liter melk verloren ging. Kerk- en Schoolnieuws Ned. Herv. kerk. Beroepen te Eemnes Buiten (toez.) G. C. Roo sendaal te Randwijk, Aangenomen de benoeming tot hulpprediker te Dieren C. D. Is rael, cand. ie„ Bemcnel, Geref. kerken.. Tweetal te IJlst J. F. H. v. d. Bom, cand. en hulp prediker te Weesp en J. H. v, d. Hoeven, Idem te Leiderdorp. Geref. gemeente. Beroepen te Middelharnis A. de Blois te Gouda. II kunt se nog krijgen... I de origineele Bensdorp-bonbons van oude samenstel ling, die Uw snoepbort dubbel waard zijn! B Uw s noepboii goed besteed!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 2