PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzondert#te nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, minimum per adver tentie 2 30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 8 regels) van 15 regels 65 cent. ledsro regel meer 13 cent. dlenstuanvragen en dienstaanbiedingen resp. 55 en 11 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 27 JANUARI 1943 186ste JAARGANG NUMMER 21 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vlisslngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29. Redactie tel. 3521, Admlnistr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turf kade 15, tel. 28ö3, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostb'urg: Redactie en Administratie Breedesraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. ZWARE AFWEERGEVECHTEN DUREN VOORT i Het opperbevel van de Duit- sche weermacht maakte gis teren bekend. De bestorming van groote deelen van hetOostelijk front door de Sovjets nam Maandag weer aan hevigheid toe. In zware afweergevechten tegen een vaak superieuren vijand handhaafden zich de Duitsche legers tegen alle pogingen om door te breken en te omsin gelen. Te Stalingrad hebben zich de verdedigers, waarbij zich naast de Roemeensche divisies ook een kleine Kroati sche formatie bevindt, in het Zuidelijke en centrale deel der ruïnes van de~" stad op een kleine ruimte geconcentreerde Onder leiding van hun gene raals blijven zij daar heldhaf- tigen tegenstand bieden, waar bij zij door de luchtmacht on der de zwaarste omstandighe den naar krachten gesteund voorden. In het gebied van den Koe- ban en Manytsj werden vijan delijke aanvallen in felle ge vechten afgeslagen. De bewe gingen naar de bevolen front verkortingen verloopeg. overi gens volgens de plannen. Pant sertroepen en gemotoriseerde formaties zetten tusschen Ma nytsj en Don. hun aanval met succes voort. De vijand 'werd verder naar het Noord oosten verdreven. In het. Don- en Donetzgebied duren de verbitterde afweergevechten voort. Ten Zuidwesten van. Wo- rojiesj viel de vijand met versch aangevoerde strijd krachten over een breed front opnieuw aan. De aanval werd in den kern bloedig afgeslagen. De gevechten duren nog voort. Plaatselijke aanvallen der Sov jets bij Rzjef en ten Zuidwes ten van Welikije Loeki werden verijdeld. Ook ten Zuiden van het Ladogameer stortten nieu we vijandelijke aanvallen, die met pantserwagens werden uit gevoerd, na verbitterden strijd ineen. In Noord-Afrika bedrijvig heid van verkenners. In Tune sië mislukten pogingen van den vijand om de stellingen die hij Öe vorige dagen ver loren had, te heroveren. Zgn verliezen in den trjd van tot 24 Januari 1943 bedroegen 4000 gevangenen, 21 pantser- gevechtswagens, 70 stukken geschut, 200 voertuigen, ruim 100 machinegeweren en talrgk ander oorlogsmateriaal. Aan de Nederjandsche kust verloor de vijand brj een mili tair ondoeltreffenden aanval 4 bombardementsvliegtuigen.. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen overdag met goed succes een plaats aan, gelegen aan de Zuidkust van Engeland. DE ERNST VAN DEN STRIJD IN HET OOSTEN. De Duitsche pers en radio hebben er de laatste dagen geen twijfel over laten be staan, dat van een ernstige ontwikkeling van de gevechts handelingen in het Oosten moet worden gesproken. De Berlijnsche correspon dent van de N.R.C.wijst er op, dat na de opmerkelijke radio-toespraak van generaal Von Dittrnar, ongeveer 14 da- ,gen geleden, waarin onomwon den de ernst van den toe stand tot uiting werd ge bracht, ook de publiciteit ge leidelik den tegenslag bij de operaties in. Sovjet-Rusland heeft bevestigd. Ook do oppervlakkige be schouwer kan uit de commen taren op d9 officieel e Duit sche weermachtberichten wel de gevolgtrekking maken, dat op het oogenblik een moeilijke periode in de oorlogvoering moet worden doorstaan. Vooral de positiexvan de Duitsche legers in en om Sta lingrad, welke,, gelijk bekend, zeer hachelgk is, werd met verrassende openhartigheid in het licht gesteld en men maakt het duidelijk, dat deze troepen groote offers moeten brengen en dat zij te kampen hebbeil tegen een bijna hope- ïooze overmacht onder de grootste ontberingen. Doch ook de moeilijkheden in het Noorden van den Kaukasus, waar de Duitschers hog in de gelegenheid zijn zich van den vijand terug te trekken, wer den niet miskend. De Duitsche Zondagspei onderstreept deze moeilgKhc den nog eens. De kracht van den tegenstander wordt zon der voorbehoud erkend en hier en daar wordt zelfs toegege ven, dat deze tegenstander se dert verleden jaar geleefd heeft en als gevolg daarvan dus nog gevaarlijker moet worden geacht. De Völk. Beobachter pchrijft, dat in dezen oorlog het Sovjet Russische leger ongetwijfeld de gevaarlijkste en hardnek kigste tegenstander van de Duitsche weermacht is gewor den. De Berliner Börsenzeitung merkt op, dat voor het eerst het Duitsche volk in dezen oorlog een tegenslag van ze kere beteeken is moet over winnen. Het blad schrijft, dat in dit jaar het ver vooruitge schoven front in het Zuiden het kritieke punt is gebleken, het front waar in Stalingrad en in den Kaukasus tot in den laten herfst v-erbitterd is gestreden, zonder dat een de finitieve, strategische beslis sing kon worden bereikt. Niet alleen de uitwerking van de gebeurtenissen in het Oosten op de vechtende troe pen wordt overwogen, maar ook dé gevolgen van den oor log in het algemeen voor de bevolking. Wax deze categorie aangaat „heeft de Britsche vliegerterreur een aantal Duit sche steden aanzienlijker ge teisterd dan voorheen het ge val was", en de „ontstane leemten in de families zijn grooter geworden. Bij de krui sen op de slagvelden in het Oosten en in Afrika zgn vele nieuwe gekomen". Moeilijkheden moeten echter worden overwonnen. Die van het oogenblik kan men alleen het hoofd bieden door uiterste krachtsinspanning. ,De oorlog moet worden gewonnen", zegt de Völkischer Beobachter en verder: Hij kan ook gewonnen worden, omdat nog nooit in de Duitsdie ge schiedenis zooveel voorwaar den voor de zege aanwezig waren. Nog nooit was het een staatsleiding mogfelijk de ver zamelde energie van de ge- heele Duitsche natie zoo ge lijkvormig en geconcentreerd te mobiliseeren als thans. Nog nooit was het "politieke idea lisme van het Duitsche volk zoo volkomen met zijn mili taire macht versmolten als in den huidigen oorlog. Deze on gekende concentratie van alle geestelijke en militaire krach ten is zonder twijfel ook de laatste reden voor de grenzen- looze verbittering, die de wor steling in het Oosten ken merkt. De heldenmoed en de doodsverachting van onze sol daten aan het front zijn een vurig teeken, dat ons- wakker schudt en ons de oogen opent voor den historischen omvang van de beslissing, die wij moe ten afdwingen, wat het ook moge kosten". De hoofdartikelen van de andere bladen zijn van een zelfde strekking. Gisteren we zen wij reeds op het hoofdarti- Luchtactiviteiï in Middellandsche Zee-gebied. In het Italiaansche legerte- richt wordt medegedeeld, dat Italiaansche en D.uitsche ja gers 4 vliegtuigen' in Tunesië hebben neergeschoten, een 5de werd door het luchtdoelgeschut neergehaald. Een Spitfire werd boven Pachino (Syracuse) door de luehtdoelbatterijen getroffen en viel in zee. Te Avola (Syra cuse) zijn door een luchtaanval 2 personen omgekomen en 7 gewond. De schade is gering. Door bommen, .die op Amabi- lina (Marsala) zgn gewórpen, werden eenige huizen bescha digd, er zijn geen slachtoffers. Vijandelijke vliegtuigen hebben aan de kust van de Ionische Zee twee goederentreinen en de stations Bmncaleone, Riace en Ispica bestookt met ma chinegeweervuur en bommen. Er werd geringe schade aan gericht, terwijl acht personen gewond werden. Bi de Middellandsche Zee heeft een Italiaansche duik boot een vijandelijk transport schip van 18.QOO ton, dat door torpedojagers werd geëscor teerd, met twee torpedo's ge troffen en tot zinken gebracht. De verlieslost der „Avenger". De Britsche admiraliteit heeft, medegedeeld, dat bij het tot zinken brengen van het vliegkampschip „Avenger" door torpedeering tijdens de geallieerde landing in Fransch Noord-Afrika in totaal 507 of ficieren en manschappen om het leven zijn gekomen. De Engelsehe oorlogskos ten. De Britsche minister van financiën, Sir Kingsley Wood, heeft in het Lagerhuis bekend gemaakt, dat de oorlog Enge land thans ongeveer 14 mil- lioen pond sterling per dag, kost. De uitgaven voor den oorlog zijn den laatsten trjd met een kwart millioen pond sterling per dag gestegen. Mededeeling aan de vrijwilli gers van het legioen Nederland. Het SSnErsatzkommando deelt mede: Op 29 Januari 1943 om 13 uur, zal in Den Haag, W ehrmach theim, Kazergestr., een bijeenkomst worden gehou den van alle vrijwilligers, die met eere uit het legioen Ne- derland ontslagen zijn. Iedere vrijwilliger, die daarvoor in aanmerking komt, is verplicht aanwezig te zgn. De reiskosten worden ver goed terwgl er voor gezorgd zal worden, dat een ieder nog op denzelfden dag huiswaarts keeren kan. Burgemeestersbenoemingen. Het rijkscommissariaat deelt medeDe Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied hèef t benoemdtot burgemeester van Leeuwarden den bestuursraad in de pro vincie Noord-Holland rnr. W. J. Schönhard te Bloemend aal tot burgemeester van Gronin gen den waarnemend bestuurs raad in de provincie Groningen den heer P. F. Tam mens te Oldenhove en tot burgemees ter van Nijmegen den gepen- sionneerd majoor M. van Lok horst te Den Haag. DE FELLE WORSTEUNG OM STALINGRAD. In Stalingrad hebben de we kenlange ontberingen, de on onderbroken worsteling met versche vijandelgke troepen, de overmacht der bolsjewisten aan vliegtuigen, zware wapens en het onbeschermd volharden in open terrein tijdens sneeuw stormen en vinnige koude den wil tot verzet van de Duitsche soldaten en hun Roemeensche Slowaaksche kameraden niet kunnen breken. De stalen wil tot verzet gaf den uifge- putten officieren en manschap pen de kracht zich zelf voor hun kanonnen te spannen en GEVONDEN PROJECTIEL ONTPLOFTE. 20 schoolkinderen gewond. Te Beek bij Breda had een jongen een projectiel gevon den, dat hij mee naar school nam. Op de speelplaats is het op den grond gesmeten met het noodlottige gevolg, dat het exploideerde en 20 kinderen verwondingen opliepen aan armen en beenen. 16 jongens konden naar huis gebracht worden, terwijl- 4 zoo ernstig gewond waren, dat zij naar het St. Ignatiusziekenhuis te Breda vervoerd moesten wor den. Een jongen, een eenig kind, van elf jaar, zal waar schijnlijk beide oogen moeten missen. Men vreest zelfs voor zijn leven. Hoogst merkwaar dig is wel, dat de jongen, die het projectiel gevonden had, eerst thuis ongeveer 14 dagen mee gespeeld had/' Dit voorval bewijst weer eens, dat men niet voorzichtig genoeg met gevonden projec tielen kan zijn. VROUW OP STRAAT VERMOORD. Maandagavond hoorden voor bijgangers óp de Stadhouders kade te Amsterdarp luide kre ten om hulp. Toen men ter plaatse kwam vond men een 57-jarige.vrouw dood op straat liggen. Twee mannen, die hard wegholden werdo:-. door bur gers gegrepen. Het bleek, dat de vermoor- j vrouw uit Den Haag af komstig was én door een der aangehouden mannen twee broers bewoners van Zuid was gewurgd. De vrouw, die eenigen tijd bij de broers had gewoond, was dés avonds met den oud sten, een 48-jarigen man, de deur uitgegaan om een visite af te leggen. Klaarblijkelijk was-, dit een vooraf beraamd plan. Op de Stadhouderskade viel de jongere broer, 40 jaar oud. onverhoeds de vrouw van achteren aan en terwijl de ander werkloos toezag, bracht hij de vrouw om het leven. Brj zijn arrestatie had de dader de handtasch van de vrouw in zgn bezit, waarin zich o.m. ruim 3000 aan gjïld bevond. Roof is dus waar schijnlijk ook hier weer het doel geweest van dit afschu welijke misdrijf. WOEKERT MET UW GA8- EN ELECTRICITEITSRANTSOEN. - Wanneer er ln elke huishouding op wordt toegezien, dat het licht" niet onnoodig brandt, het radiotoestel kei „Totale oorlog" in do Völk. Beobachter. De artikelen in de bladen laten als het ware .uitkomen, dat dé moeilgkheden van het oogenblik slechts kunnen wor- den opgelost, wanneer nog meer offers door het thuis front worden gebracht, offers, die een totale oorlogvoering nu eenmaal eischt. Om tot dit inzicht te geraken dienen ook de afgedrukte uitspraken van clen grooten koning, van Lu_ dendorff, Clausewïtz en ande ren. deze kilometer na kilometer door de hoog met sneeuw be dekte steppe te slepen. Het hoogste plichtsbesef plaatste generaal en grenadier schouder aan schouder in het gevecht van man tegen man met het blanke wapen. De vgandelgke vliegtuigen cirkelen dag en nacht bijna ongehinderd boven het met trechters bedekte ter rein, omdat de luchtdoelartille rie de vijandelijke tanks moet vernietigen. Deze taak vervult de luchtdoelartillerie zoo, dat de kanonniers van een enkel stuk geschut, dat van alle kart=" ten wordt aangevallen er van 28 aanvallende tanks alleen 15 kapot schiet. Is ook deze pant- seraanval afgeslagen, dan vol gen spoedig weer nieuwe en nog zwaardere aanvallen, waarbg de bolsjewistische tanks hun eigen stukken ge schut voor zich uitdrijven om hen zoo tot een bestorming te dwingen. Weer rolt de vuur- wals in de zwakke dekkingen en langzaam wint de vijande lijke overmacht terrein. Doch weer was zij niet in staat het verzet te breken. De Duitsche soldaten boden in de puinhoo- pen aan den Westelijken rand der stad opniejiw verzet. De Duitsche, Roemeensche en Slo waaksche helden hebben zich rond him leiders geschaard en houden stand, moedig tot in den dood. Alle verschillen in rang en wapenönderdeel zgn yerdwenen. Over gebleven is alleen de ijzeren wil tot den uitersten weerstand. Pion' s slaan een bres. SS PK Zwagers (Vri/w. Leg. Ned.); OH-P m gebruik van gas en electrlcitelt, kan het niet anders of het resultaat ervan zal zijn een nuttiger gebruik van het toegewezen rantsoen. Het la nu een maal zoo, dat metde rantsoenen moot worden gewoekerd. Bezuluiglng Is noodig. Het Is ieders eigen belang, want hoe minder ver bruik van energie in den vorm van kolen, gas en electrlclttet, des te langer komen wij met onze rantsoe nen toe. Weeat dus spaarzaaeu KEURINGEN VOOR DE WAFFEN- SS EN HET LEGIOEN, t SS-Ersatzkommando deelt me de Vrijwilligers voor de Waffen-8S en het legioen kunnen zich op onder staande data bij de genoemde adres sen vervoegen, ten einde gokeurd to worden. Tevens wordt er devaandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er be zwaar tegen hebben hun dienst bul- Nederland te Vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen In 'n speciaal wachtbataljon. Oe opleiding vindt In Nederland ptaats, terwUl de Inzet van dit bataljon ook ln Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringenkunnen zich ook diegenen melden, 'dietot de Ger- maanscho BS iö Nederland willen toetreden. 1.2.43 Rotterdam, 0 uur, Deutsche* Haus, West zeedijk. 2.2.13 Tilburg, 9 uur. Lange 8ehtJ- straat 66. 2.2.43 JDefi Bosch, 15 uur, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 3.2.43 Roermond, 9 uur, NS DAP, Swalmerstraat 61. 1.2.43 Venlo, 15 uur, Deutschea Haus, hoek Wlllemstr. 4.2.43 Arnhem, 9 uur, WeverStr. 16b. 4.2.43 Hengelo, 15 uur, Deutschea Haus. 5.2.43 Zwolle, 9 uur. Hotel Petera. Markt. niet -onnodig blijft Ingeschakeld, het daglicht zooveel mogelijk wordt benut, de fluitketel niet onnoodig lang de buren hindert wanneer het water aan de kook is, .kortom wanneer met over-t leg te werk wordt gegaan by bc-t. 5.2.43 Assen, 15 uur Dienstgebouw, PphrniW VOT» tri a nhrtrlnU .-.-.I I,-'- vaart Zuidzijde. 6.2.43 Groningen, 9 uur, Concert huis, Poelestraat. 6.2.43 Leeuwarden, 14 uur, huizo Schaaf, Breedstraat. 7.2.43 Amsterdam, 9 uur, sohool Iepen weg 13. 8.2.43 trecht, 10 uur, Marlapleio Wehrmachtsheim. 9.2.43 Amersfoort, 10 uur. dienst* gebouw Leusderweg. 10.2.43 Den Haag, 9 uur, café DSg Hout, Bczuldenhoulsche jveg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1