2d MISLUKTE BOLSJEWISTTSCHE AANVALLEN. BB rVlFr tr*« BONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week ot 2.42 per kwartaal, 'ranco per post j 2.63 per kwartaal. Alzondurlijke nummers 5 ct. DVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, minimum per adver- jentle 2 30. BU abonnement speciale prüs. Kleine advertenties (maximum 8 regels; van 15 regels 65 cent, iedere regel meer 13 cent. dlenstaanvragen en dienstaanbiedingen resp. 55 sn 11 cent. .Brieven ol adres Bureau van dit Blad" 10 cl. meer 1 apl WOENSDAG 6 JANUARI 1943 186flte JAARGANG NUMMER 3 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN De Bureaux van ons olad zijn gevestigd te; Vltssinoen: Redacua en Administratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 UJnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29. Redactie tel. 3521, Adminisu. teL 3541: Goes: Redactie en Administratie rurfleado 15. tel. 28&3. na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45. tel 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedesraat 45, tel. 102: Breskens: Dorpsstraat 35. tel. 21. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het Westen van den Kau- kasus is in een verrassenden kanval een vijandelijk steun punt genomen. Gevechtsvlie- ?ers vielen de haveninstallaties /an Gelendsjik aan en dreven transportcolonnes langs den ■custwqg uiteen. Vijandelijke aanvallen in het gebied van ieu Terek werden afgeslagen. De zware aivveergevec n het Dongsbied duren voort. In den centralen sector van iet front hebben de Sovjets )ij de gevechten om Welilqje enj L,uki weer "14 tanks verloren. Aanvallen van de vijandelijke nfanterie ten Zuidoosten van aan iet Ilmenmeer en uitbraak )ogingen van vrij zwakke vij.- indelijke strijdkrachten, die tij- lens de afgeloopen -gevechten varen ingesloten, stortten in- :en. Ook aan den. Wolchof en 'oor Leningrad werden hier en aar vijandelijke aanvallen af- es lagen. Aan Jiet Kandalaksja-front ijn aanvallen van de bolsje- Vieken onder bloedige verbe en mislukt Verscheidene vij- ndelijke gevechtsgroepen o.m. skibataibon werden inge- '01- sloten en vernietigd. Talrijke wapens werden als buit bin nen gebracht. Iri Tunis werden bij stoot- troepon'dernemingen steunpun ten van den vijand veroverd en Engelsche gevangenen bin nengebracht/ Het luchtwapen '.ette zijn aanvallen op vijande lijke lichtsteunpunten voort en veroorzaakte daarbij omvang rijke vernielingen. Ter begelei dende bescherming in. den strijd gebrachte Duitsche ja gers schoten zonder eigen ver liezen acht vijandelijke vlieg- tuigen neer. Aanvallen van Britsche vlieg tuigen op Westduitsch gebied veroorzaakten schade aan ge bouwen en verliezen onder de bevolking. Vier meermotorige vliegtuigen werden neergëscho- ten. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen hebben overdag mi litaire installaties aan de Zuid oostkust van Engeland aan gevallen. Beveiligingsstrrjd- krachten der marine en af weergeschut der marine heb ben voor de Fransche en de Nederlandsche kust op 3 en 4 Januari drie vliegtuigen neer geschoten. raatn DUIKBOOT-TANKSCHIP 'DEK DUITSCHE MARINE? Een Duitsche oorlogsver- laggbver meldt interessante lj-i_ ijzonderheden omtrent een 2.ieuw wapen in den duikboot- 'K.EPrlog. jrjgj» Verleden jaar zijn in steeds >enemena aantal duikhoot- inkbooten overal op derr*At- Oceaan herschenen, ie de .duikbooten- van brand- tof of proviand voorzien. Kunstig uitgedachte con iructiea maken het mogelijk ^k bij hooge zee een snelle a<1, - arbinding tusschen tank- en duikboot tot stand te ihtej-crigen. Urenlang loopt dan 5t kostbare vocht door de in het oorlogsvaartuig uikt aan de horizon de mast een torpedojager op. of eib^fschijnt een vijandelijk vlieg- dan zijn beide booten in —in kortst mogelijken tijd van i oppervlakte der zee ver- venen. Een vrij groote werk- aats maakt herstelwerk- Piamheden mogelijk, die het j^rloesvaartuig zelf niet altijc verrichten. Verder contro- ert een marinedokter der. izondheidstoestandvan de té den der bemanning van alle Gizochte vaartuigen en neemt Hit vaartuig zieken en ge aan boord. Tenslotte ;emt het tankschip ook de >st mede. Aldus worden de •rlogsvaartuigen vele maan- onafhankelijk van elk et°ieunpunt te land en kunnen v zich wekenlang vele duizen- n zeemijlen van het vader- ua^id ophouden. .^Ontzetten de sneeuwstorm a istert Canada. Canada is tij- alms de Kerstdagen en de Sarwisseling door een vreese- ke sneeuwstorm geteisterd, vloals sinds menschenheugenis ,t3Cpt ia voorgekomen. In het lElibied van Toronto en Mon- aal woedde de storm het he Totnutoe zijn nog vrij steden en dorpen aan St. Laurensrivier volkomen inin de buitenwereld afgesne- F«i, daar alle verkeerswegen, itr.txirwegen, wegen onbegaan- gar en de telefoonleidingen ,pot zijn. De sneeuwmassa's orl'gen meters hoog. Het ge- *:le treinverkeer is in de Ol-èeste gebieden van Canada ngtaal lamgelegd. Men ver- icht, dat het nog weken zal 0 Ten alvorens het verkeer zal kunnen func- tk.'neeren. Verliezen aan men- BIJZONDER OORLOG SKA BIN ET IN DE VER. STATEN? De Britsche berichtendienst meldt uit WashingtonMen verneemt van toonaangevende zijde te Washington dat presi dent Roosevelt de vorming van een bilzonder oorlogskabinet overweegt, bestaande uit een kleine commissie van naaste raadgeyers om vraagstukken vrji dezen oor log op te lossen. Over de sa menstelling van deze nieuwe commissie loopen de opvattin gen echter nog ver uiteen. Een andere meening is, dat Roose velt ook geneigd zou zijn hoo ge militairen in dit oorlof" kabinet op te nemen. E derde opvatting spreekt van een commissie van vier, waar toe dan Byrnes, Hopkins, ad miraal Leahy en Bernhard Baruch, de productiechef tij dens den laatsten oorlog, zou den behöoren. Engelsche ontevredenheid. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Van Duitsche militiare zijde wordt ten aan zien van den strijd in Tunis meegedeeld, dat de toestand zich gedurende de jaarwisse ling niet gewijzigd heeft, de Duitsche luchtmacht was zeer actief en bombardeerde vlieg velden en troepenconcentraties in het Algerijnsche-Tuneslsche grensgebied. Van Engelsche zijde wordt officieel medegedeeld, dat de gevechten in 1942 voor zoover het Tunis betreft, niet tot het gewenschte resultaat hebben geleid. De opmarsch der En gelsche en Amerikaansche troepen, zoo heet het in het Britsche communiqué, i3 te snel geweest, zoodat de troe pen der spilmogendheden, die een heftigen tegenstand bo den, in staat wanen de gealli eerde troepen ten slotte terug te drijven. Van Engelsche zij de wordt tevens bevestigd, dat terreingesteldheid in Ma rokko en Algerije zeer slecht is waardoor hei aanleggen van spoorwegen en vliegvel den groote vertraging onder vindt. Stagend bioscoopbezoek In Dultsohland. "Het bioscoopbe zoek heeft in Groot-Duitsch- land 1 gedurende dey laatste maand van onderzoek met 96.9 millioen een récord be- tk.tneeren. Verliezen aan men- reikt. De stijging tegenover 'rji^hoogte'ezjjn?achade®ch^" September bedraagt 10.2 mil- DE WEERSGESTELDHEID AAN HET OOSTFRONT. De- militaire correspondent van het D.N.B. schrijft o.a. Het hardnekkig zwijgen van de opperste Duitsche legerlei ding spruit vooral daaruit voort, dat men de tegenpartij geen aanwijzingen wil ver schaffen over de standplaats van verschillende geïsoleerd zijnde Sovjeteenheden. Hieruit moet ook verklaard worden, dat men aan Duitsche zijde met ^officieele tegenspraken achterwege blijft, zelfs daar. waar de vijand steeds weei over successen spreekt en daarbij plaatsnamen vermeldt. De winterslag van dit jaar staat nu eenmaal onder andere voorteekenen dan die van dei. winter 1941/'42. Dit heeft vooral betrekking op de weers gesteldheid. Immers, terwijl het vorige jaar de winter in 't. Oosten reeds begon te heer- schen in November 1941 en e> in Januari 1942 reeds een kou de tot 50 graden heerschte, heerscht er in de eerste maand van 1943 bijna aan het geheele Oostelijke front over dag een temperatuur van nul graden tot 1 graad warmte er. brengt het weer voorts sneeuw en regen en dool. De enkele wegen in de eindelooze vlakte, zijn ware modderbeken, die alleen des nachts met een dun ijslaagie bedekt worden. Daar uit vloeit voort, dat het vraagstuk van den aanvoer 't dringendst is. Dat deze winter de Europeesche legers vooral ten aanzien van hun uitrusting geheel anders aantreft dan het vorige jaar blijkt ook daaruit, dat de Dui-tsche pantserwagen in actie blijft. Alleen in den tijd van 20 November tot 31 December werden 5000 vijan delijke pantserwagens ver nield. Het is derhalve begrij pelijk, dat men aan Duitsche zijde niet de onrust vertoont, die allerwegen aan vijandelijke zijde l?emei"kbaar is. DE BIJDRAGEN VAN DE OEKRAÏNE. De rijkscommissaris voor de Oekraine, Gauleiter Erich Koch, heeft bij de jaarwisse ling een oproep gericht tot alle Duitschers in de Oekraine en zijn medewerkers. Hij ver klaart daarin, dat de beslis sende mij'lpaal op den weg tot overwinning van .generaal tijd" de verovering van de Oekraine is geweest. Daardoor is Duitschland en met dat land Europa definitief tegen de blokkade bestand en Enge- land's scherpste wapen on bruikbaar geworden. De laat ste verhooging der rantsoenen in het rijk, de extra-rantsoenen ter gelegenheid van het kerst feest en vooral de Führer- paketten voor 'de verlofgan gers van het front waren zon der de bijdragen van de Oekraine nauwelijks mogelijk geweest Dezer dagen rolde de vierduizendste trein met le vensmiddelen over de grenzen van het rijk en bijna 700.000 arbeiders zijn in de Oekraine vrijgemaakt oiri de voor den militairen dienst opgeroepenen te vervangen in de Duitsche bewapeningsindustrie en den landbouw. Hittegolf in ZuJd-Amerika. Heel Zuid-Amerika wordt op het oogenblik door een groote hittegolf geteisterd. In de Noordelijke provinciën van Argentinië heeft de thermo meter, een recordhoogte van ik i DE GEVECHTEN IN TUNESIË. Volgens het Italiaansche weermachtbericht wordt in Tunesië de versterking der on langs veroverde stellingen voortgezet. Bij de gevechten van 3 Januari zijn 300 gevan genen gemaakt, onder wie 6 officieren. In een geslaagden overval heeft een Duitsche stormtroep twee versterkingen vernield en 2 Britsche officie ren en 28 manschappen gevan gen genomen. Bij levendige luchtgevechten hebben Duit sche escadrilles 8 vijandelijke vliegtuigen neergescnoten, 4 op den grond staande vijan delijke toestellen geraaktep in brand. Maandagnacht zijn de haven werken en de opslagplaatsen in de haven van Algiers door Italiaansche vliegtuigen aan gevallen. Een der Italiaansche duik booten is niet op haar basis teruggekeerd. De bloedverwan ten der bemanning zijn op de hoogte gebracht. Nog twaalf arrestaties in verband met moord op Darian. Naar aan Excange Telej ül van 44 graden bereikt. Ook uit het Zuidelqke deel van Brazilië komen als gevolg van de aan houdende droogte berichten over schade aan den oogst, die op sommige plaatsen voor 50 procent is verloren gegaan. Het is zoq, droog als het fiedert 50 jaar niet geweest is. uit Algiers wordt gemeld, zou generaal Giraud hebben ver klaard, dat er in verband met den moord op admiraal Darian twaalf personen in hechtenis zijn genomen. Thans is ge bleken, dat er een complot heeft bestaan niet alleen Dar ian, doch ook den Amerikaan- schen gevolmachtigde Murphy en generaal Giraud zelf te vermoorden. De namen der ge arresteerden moeten geheim big ven; twee hunner hebben zich bg de landing der Ameri kanen bereid tot hulpverlee ning getoond. Nader wordt hieromtrent nog vernomen, dat onder de twaalf arrestanten vier politie beambten zgn, die tevoren kennis hadden van de moord plannen jegens admiraal Dar ian, Generaal Giraud heeft Woensdag verklaard „Onder hen bevinden zich eenigen mijner beste vrienden". Twee der arrestanten zouden „zeer vooraanstaande" figuren zgn. Expeditie in het Amazone gebied. Een lid van de expe- ditie-Florney, is in Frankrijk teruggekeerd ria een verblijf van twee jaar in Zuid-Ameri- ka. Hij heeft medegedeeld, dat de expeditie den bovenloop van de Amazone doorvorscht heeft en goede resultaten heeft be reikt. Het belangrijkste was de ontdekking van sporen van een tot dusverre onbekende beschaving. Voorts verklaarde de onderzoeker, dat de expedi tie de bronnen van de Mara- non heef£ gevonden. Generaal Cornwall met pen sioen. Volgens de „London Gazette" is generaal Sir Ja mes Marshal Cornwall, die van November 1940 tot Sep tember 1942 bevelvoerend ge neraal .is geweest van Het Westelijke verdedigingscom mando, met pensioen gegaan. Voorheen was hij bevelvoerend generaal in Egypte en rech terhand van generaal Wavell. DE STUDIEFONDSEN VAN DE LEIDSCHE UNIVERSITEITEN. Aangezien het door het voortduren van de sluiting dec rijksuniversiteit te Leiden wenschélijk wa9 geworden te overwegen, de voor de stu denten dier universiteit be staande toelagen tgdelijk voor studeerenden aan andere in stellingen van hooger onder was hier te lande beschikbaar te stellen, is overleg gepleegd met de betrokken autoriteiten. Het resultaat van dit over leg is, dat van nu af aan studenten aan Nederlandsche instellingen van hooger onder wijs in zooverre zg aanne melijk kunnen maken, dat zij onder normale omstandighe den te Leiden zouden hebben gestudeerd in aanmerlsjng komen voor de bedoelde fond sen. ZOO MOET U DE HOOIKIST GEBRUIKEN. Ter besparing op brandstof, stroom of gas. De hooikist is een uitstekend' middel om te besparen op het brandstoffenverbruik, op stroom of gas, maar men moet dan met kennis van za ken met dit nuttige huishoude lijke voorwerp omgaan. In de eerste plaats aient men een pan. met een goed sluitend deksel te gebruiken en ervoor te zor gen, dat zij in de kist of mand past. Blijft er eenige ruimte over, dan vuile men deze op met proppen papier of houtwol. De pan moet voor minstens driekwart gevuld zijn, daar de inhoud anders teveel afkoelt. Voorts neme men minder vocht dan voor een gewone bereiding noodig is. De spijzen dienen één zesde van den normalen kook tijd te worden vóór gekookt en driemaal den gewonen kooktijd Jt te houden. in de hooikist worden go- Gerechten met een langen kooktijd kunnen het beste na twee tot drie uur nog eens worden doorgekookt om ze daarna weer ui de hooikist te plaatsen. Zóó voorkomt u overschrij ding van uw electriciteits- of gasrantsoen. on zo vrijwilliger». Belangstellend kUken de mannen naar de prestaties van hun kameraden. OrCis-Hol land-Pax m. KEURINGEN WAFFEN-SS EN LEGIOEN. Het SS-ersatzkomm&ndo deelt cms mede dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen zich op onderstaande data bU de genoem de adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op •gevestigd en wel speciaal voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat tfians de mogelijkheid be staat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De oplei ding vindt ln Nederland plaatst, terwijl de inzet van dit bataljon ook ln Nederland zal blijven. Tij dens do keuringen voor do Waf fen-SS en het Legioen kunnen zlcli ook diegenen melden, die tot do Germaanschen-SS ln Nederland willen toetreden. 7.1.43 9.00 uur Zwolle Hotel Po ters, Markt: 15.00 uur Assen, Frieslandkazerne, vaart Zuidzijde. 8,1.43, 9.00 uur, Groningen, Oon- certhuis. Poelestraat: 14.00 uur, Leeuwarden, Huizo Schaaf, Breed- straat 9.1.14, 9.0G uur, Amsterdam, Scholl, Iepenweg 13: 10.1.43, 10.00 uur, Utrecht, Wehr- machtheim, Marlaplaats; 11.1.43. 10.00 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg; 12.1.43. 10.00 nur.' Den Haag, Ca- ré- den Hout. Bezuideahoutseheweg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1