JIJJP PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT L. P. BOONE Tandarts VISSER ör Fransen van de Putte NUTS-SPAARBANK EEN GOEDE WENSCH HALVE PRIJS administratieve Kracht Kerstmis 1942 A. WILKING PUDDING Bolsjewistische aanvallen bloedig afgeslagen. Heden nam de Heere tot Zich. tot onze droef heid. na een langdurig ge duldig gedragen lijden het ziekenhuis te Zutphen, onze geliefde Dochter, Zuster. Behuwdzuster en Tante NBET.TJE HTTISZOON Geb. VE&PLANKE in den leeftijd van 82 Jaar. Uit aller naam. Wed. HTTISZOON— DB NOOIJER. VUssIngen. 23 Dec. 1942. Breewateratraat 84. Arts, Vlissingen. AFWEZIG van Donderdag tot en met Maandagavond 28 December. Vlissingen, AFWEZIG tot en met 29 December. Voor d4 vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen gelief den Zoon, Broer en Oom JAN, betuigen wij onzen hartelij- ken dank. Namens de Familie, P. HERMAN. Vlissingen. Dec. 1942. Crujj slaan 20. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen Innig geliefden Man, Vader, Be huwd- en Grootvader HUMBEGT JANNIS VAN PEEN EN. Uit aller naam. Wed. J. A. VAN PEENEN BOOGAARD. St. Anna Term u id en (Sluis). Deoember 1942. Voor da vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onzen gelief den Vader en Opa HENDRIK BOEKMAN betuigen wij onsen harteltj- Ult aller naam. Wed. M. 8ENTSE. Rilland. 21 December 1943. Baarland. Afwezig van 26 tot 80 Dec. WIJDINGSUTJR op Dinsdag 29 Dec. 's av. 8 u. in de Doopsgez. kerk Middelburg. Tanny v. d- Garde, sopraan Betsy BonthuisDhont, viool. P. H. Broerse Jr., orgel. Toegangsbewijzen k 30 ct bij WAGENAAR. GEE. GEM. HET LEGER DES HEDLS Goes. Bezoekt onze Kerstfecst- samenkoimsten, welke ge houden worden in de zaal van den Heer Kroger. Eerste Kerstdag 'b morgens 6 uur: Kerst- wijdingsdienst, o.a. ,.Het lied der Englen" enz. 's middags 3 uur: De Jeugd in 't front, 'a avonds 7.30 uur: groot familie Kerstfeest. Tweede Kerstdag: avonds 7.30 uur Kerst spel „Het Licht der Wereld". Programma's nog ver krijgbaar bfl do leden. BOGARDSTRAAT 19 MIDDELBURG. GeopendMaandag, Dinsdag, Woensdag en Vrfldag van 10—1 uur. Donderdag van 1012 uur en 12 uur. Zaterdag van 101 uur en des middags van 2.30-3.30 uur. Rente 3/7 tot 3000. Rentevergoeding per dag. Gelegenheid tot storten van salarissen en pensioenen per giro en tot betalen van belastingen en school gelden. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt. in dezen tijd wordt dubbel gewaardeerdI -T/M 6 JANUARI mi KERST- EN NIEUWJAARS 5ELUKWENSCH TELECRAMMEN Blnnenlandsch verkeer STUUR EEN TELEGRAM MET DE FEESTDAGEN !lllll!llllllllllllllllll[lllllllllllllllllllllllllllllllll1llllll[llllllll[llll!llllll]llllllllllllllllllllllllllllfllllllill]||||[ lsten, 2d en en 3den Kerstdag GESLOTEN. Fa. CORNs HENNING, Fotograaf I KORTE DELFT -r- MIDDELBURG. g llllllllllllllll!llllllllllll!lllll!llllllllllllllll!llllllll!lll!llllllllllllllll!llllllll!l[!!lll]|llllll!llllllllll!lllllillli? Op het kantoor der Brandstoffencommissie* „Goes" kan voor spoedige indiensttreding geplaats4" worden Sollicitanten beneden den leeftijd van 23 jaar moe ten de arbeidsdienstplicht hebben vervuld, of reeds in overheidsdienst, werk zaam zün. Salaris volgens Rnksregellng. Brieven met volledige inlichtingen vóór 1 Jan. a.s. aan den Voorzitter der Commissie, Ravelijn 4, Goes. U RILT maar met een goede alles in vlam zettende EKO VUURAANMAKER is Uw kachel gauw gloeiend! Voor H.H. Winkeliers VERKOOPKANTOOR P. H. M. ADRIAANSENS Korte Noordstraat 17 Middelburg Wij brengen nü SPECIALE AANBIEDING HEEREN OVERJASSEN in diverse Doubléstoffen DAMES WINTERMANTELS aparte wintertinten MANTELCOSTUUMS Nog prima stoffen enzonder speciale vergunning. MAAK TIJDIG UW KEUZE H U L 8 T GOES «««SB#*##********##*******#**#*-* «-* Koude maakt hongerig, daarom juist nu zoo'n heerlijke de kwaliteitspudding bij uitnemendheid TE KOOP en 80 en regenjas. Zeedijk No. 18, Hanaweert. ?i IJz. ledlk. za. spiraal 1-p., uehtb.wagen 1-paarde, hon- denmand. auto knik, 2 kop. lampen, dy?uuno'e start motors, bob bicnee ruitenwis- achers. St. Laurena, B 101, Noordweg. 9 Haard; ook te rullen. La- geweg 37. M'burg- Na 6 uur. P Zinkon had, keukentafel, hilector, fietsmandje. Lepel straat 18, Vlissingen. 8! Trouwjapon, enz. Coosje uskooetmat 18, Vlissingen- IA», noodkaehel m. pijp en email, onderbl. Te bevr. 8—5 uur: J. VAN BEJVEREN, Nijverheidetr. 10b., Vliss. 9 Nieuwe kinderwagen. Aan vraag schriftelijk no. A 629, Bur. P.Z.C., Goes. »VulkacheltJe. Rlebesstraat Vlbwlngen. 9 B.-clarinet, lage stemming, voor orkest or Jazz, eenvoudig systeem. L. RONDEL, Kas teelstraat 71, Vlissingen. Philips radio. Te bovr, u. Tijdinghal P.Z.C., Vliss. I Broekvee ren, 5 hij VAN DEN DR] renatraat 12. Middelburg. 9 Mod. kinderwagen, opv.b.. laag model, verchr., dikke banden, oudo lew., lh pr. st., ook rui lep. Aanb. schriftelijk no. A 628, Bur. P.Z.C., Goes. 9 Nieuw Jaegervent, 18 J„ nieuwe Itniterseh., z.g.a.n. bl. gabardine regenm. Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg. j Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD .Melsjesregenmantel, leng te 105, lftd. X8 j,, Óranjopieln 86, Souburg. 9 Jongensploafotzr, ltd. 15 J. en heerenjasje m. 50. Br. A 630, Bur. P.Z.C., Goes. WINKLER PRINS of der- gol. encyclopaedic, óók afz. deel en en andero boeken. Br. m. omschr. J. BLOEMSMA, Bachkade 13, Groningen. 9 Bunzingen en alle art. gel- ten. M. KERKIIOVE, Heeren* gracht 20, Middelburg. 9 1 pr. dames sohaats- ol gew. laarsjes, m. 40. Oost- singel 128, Goes. 9 WIJ betalen den boogsten prijs v, konijnenvellen. M. A. NORTIER, Oostkerkplein 8, Middelburg. 9 Nieuw wollen zw. jurkje, m. 44. Bevr. Boekh. HILDER- NISSE. Middelburg. Zelf gem. vliegtuig (nieuw) te bevr.: Seissingel 90, M'brg 9 Pendule m. 2 kandelaars, Schorretje C 143, Arnemuiden Bahy-ultzet of ged. ervan, d. Boschstr. hoek Nleuw- straat 8, Goes. Huizen, bouwland, tuin grond, hypothecaire en an dore sorieuze vorderingen. Aanbiedingen aan Deurw. G. HEIJBOER te Kortgene. TE HUUR GEVRAAGD Gem. kamers te Goes gevr. voor 1 dag p. week, te gen behoorlijke vergoeding. Br. A 627 PJZ.C., Goes. PERSONEEL Tegen 1 Jan. gevr.- meisje d. morgen of werkster, 2 morgens p, week. Oostsingel 152, Goes. Gevr. paardenknecht, goed paarden om kunn. gaan. Aan 't zelfde adr. werkmeisje gevr. GOEDBLOED. Nieuw st raat 82, Vlissingen, Aanm. tusschon 6—6 uur: Stationstraat 7, M'burg, 9 Gevr. dagdienstbode of nette werkster. Walstraat 51 boven, Vlissingen. 9 Voor dir. gevr. hulshoud ster, dienstbode of werkster. Bevr. Walstr. 8ben„ Vliss. 9 Gevr. net meisje v. d. mor gen. kunn. koken. Aanm. 's av, nè 6 uur. Juliana v. Stol- bergstr. 8, Middelburg. 9 Gevr. tegen 1 Jan. a.s. dienstmeisje v. heele of halve dageh. Wolfoartsdijk, A 48. Jj Met Mei gevr. aankomende agjongen. A. JANSE, West hoek, Koudekerke, f) Net meisje gevr. PAUL, t. Jacobsstr. 6. Vlissingen. 9 Mevr. EVERS-KEG, M'brg vr. wegens huwelijk der te- genw. tegen Febr. of Maart een beschaafd meisje, gene gen allo voorkomende werk zaamheden te verrichten. 9 Gevr. net dagmeisje van 8.302 u. Vrijdags de geh. dag. Aanm.: V. d. Spleghel- straat 57, Vliss. Niet ouder dan 18 jaar. 9 Gevr. fl. hnlsUondster, tot 45 j., in moederl. workmans- gez. Br. m. opg. v. vorl. loon no. 4522 bur. P.Z.C., M'burg. KOST EN INWONING 9 Gepens. werkman vr. net kosthuis m. huis. verk., liefst bU wed. of kl. gezin. Br. m. prijs 4520, P.Z.C., M'burg. Meisje, 21 J.,b.b.h.h., aoekt te Hanaw. z. sp. mog. een voudig dcg. kosthuis, ni.huis. vork., P.G. Brieven aan D. BROUWER, Markt. Veere. 9 Gevr. door heer kosthuis per 1 Jan, to M'burg, Briev. Charlotteartr. 4, Ternouzen. 9 Pnlke aardappelen, snij boontjes, zuurkool, citroenen, enz. Zaterdag geopend. J. LEIJNSE, ^Nleuw Middelburg 9 Heden ontv. vette gerookte sprot 32 en 42 ct. p. 250 gr. Zaterdagmiddag geopend, Pa- llngh. N. KORT, Vlamingstr. 31, Vlissingen, WIE RUILT VOEDING Morgon vanaf 8 uur bouil lon, 15 ct. p, L. Slagerij DE MUNCK, ,St, Pieterstr. M'bg. amessportschocncn, dameslaarzen of z.g.a.n. sport schoenen, m. 407 Nwe. Vliss. weg 145, Souburg. 9 Mijn z.g.a.n. zw. pumps, 41 v. 427, m. pi. hak? En zw. jongonsmolières 39 voor 41? Adrca: bur. P.Z.C., M'burg. 9 Mijn z.g.a.n. J. jasje m, petje, lftd. 3 k 4 Jr. v. d. bl. of br. wol? Noordstr. B 102, Arnemuidên, 9 Mijn br. lederen dames schoenen, h. h., xn. 41, v. du- mossch,, m. 41, pi. h.? Rit- thomsche str. 106, Souburg. 9 Zwarte damessch. en Jon- gensscli. ltd. 5 J. voor zwarte sajet. Ook te koop. A. WIL- LEMSE, Noordweg. Oostkap. Wollen Tonu-japon m. 40- v. fietsband. Noordweg B St, Laurens. 9 SfrifkUzer en lampen 127 v. v. 220 v. Gevr.: transformator v.stofzuiger. Lepolatr.13,Vliss. 9 Nwo lage Itohlnson schoe nen m. 39 v. 41. Ook te koop. BonedtJkestr. 148, Vlissingen. Mijn suèdo schoenen m. 38 voor baby-kleertjes of wol? Biggck. str. A 218, Koudek. ,Pr. damesschoenen, pumps 37 v. m. 36? NieuwendÓk 43, Vlissingen^ 2 pr. iboderne leren sclioe- n, m. 39, ra. h. hak, v, één pr moderne schoenen, m. 39, m. pi. hak? v. d. Boschstr. hoek Nieuwstr. 3, Goes; BIJEENKOMSTEN 9 lste Kerstd. 1942. Ev-Luth. Kerk, M'burg: vm. half elf: Ds. NOLTE: ,,Op Bevel v.d. Keizer..." (Luc- 2 1-7), Voc. medew. Ev. Luth, Kerk,Vliss. vm. tien uur: Da. DE BOER (Gem. D.) 2e Kerstdag. Kv. I.uth. Kerk, Vliss., tien uur: Ds. NOLTE. !l Kerstfcostv. v.d. Ev. Luth. ondagsschool to M'burg op Zondagnam. 2 uur Toegangs- bew. b. d. koster, Bree cu a. d. kerk vóór den aanvang. LESSEN 9 Daltsch of Engelsch. Vlot- spr. en schr. in 8 mnd. Pret tige schr. lessen 2 p.m. Middenstandsdiploma 2.85 p.m. Ned. Taal en conr. p.m. Boekhouden f 1 NED. TALEN INSTI' Rotterdam. SSTITUUT,' HUWELIJK 9 Ha wel Uk. Succesvolle be- midd. voor allo rangen, stan- flen en leeft. Uitgebr. rel. door geh. Ned. Inl. schrift, en mond. Bur. Holland, Admira- lcnweg 219, A'dam (W.) 9 Het hnwolUk maakt Uw le ven rükcr on gelukkiger] Bu reau „Discretla" bemiddelt! Fr. v. Miorisstr. 62, ^'dam-Z. Spr.u. 9-12; 7-9 nm. Voor naamste betaling pas na uw huwelijk. „De beste organi satie van ons land". KLEEDING Uw loeren klceding als nieuw I WU repareeren alles. C. DE LEEUW Vllsslngache straat 39—41, Middelburg. DIVERSEN iiss. Aan legen bultep de stad wordt verz. hun contr. over 1943 to storten of over to schrijven op post-giro- 'rekening No. 16748. 9 Verloren, Vrij dag, vulpen „Cordial", gaarno terug te gen bel. Ververüstr. 41, M'brg ?De ju/fr.. die II. Dlnsd. u. l.d. Scheldestr., Vliss., donkergroene glacé dames- haadsch. (rechter) opraapte, wordt bel. verz. deze terug to bez. Margrieten!. 38, Vliss, 9 Brief van No. A 616 Maan dag ontv. Wil s.v.p. lo Kerst dag 3 uur op de Markt aanw. zijn. Groeten van A 610. 9 Leest met de Kerstdagen een boek uit do leesbiblioth. van J. P. VAN ZWEEDEN, Scheldestr. 66. Vlissingen. 9 Evenals and. Jaren ook dit jaar weer reuzopr. v. hazen- en konijnenvellen. WU zijn m, d. Kerst, geopend v. 9-4 u. 't Van ouds bek. adr:. Jonck- man, Groenewoud 34, Vliss. Si De nog in bezit zUnde aartcn der Zondagavond club. welke tot 8 Maart '42 in 't Schutterah. M'burg heeft gedanst, kunt U togen terug- bot. Inwisselen vóór 1 Jan '48 W. M. MEEUSB, L. Bree- straat 18, Middelburg. SI Uw rookrant«oen vennln- erd? Zend postw. 39 ct. en JT ontv. zonder verdere ko»t ten 60 gr, ongeévon. vervan- glngs-rooktabak of shag (z. bon). Hoogstens 5 pakjes aan 1 adros. Tabaksh. „Deko"* PUporstr. 56, Rotterdam. 9 Gdd van 50 tot 1000, ook z. borg. Ie en 2e hyp. Cred.v. auto's en generatoren Geen npaarsyst. dir. uitk. Br. m. porto voor antw. JACS. BENNY KOK. Hoofd vert. Do Baan A 263. KrabbendUke. ickcndm. WU repareeren merk, naalmach. 1 j. gar, J. v. d. KREEKE, Naaimachi nehuls, Nieuwstr. 38, M'burg, Opgelet! Hier is do man die de hoogste prUzen geoft voor hazen-, bunzing- cn konijnen- veilon. Opslagplaats: Paarden markt 10, Vlissingen, ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per weck of 2.42 per kwartaal. nflWnFDnAfï OA nPPPIURPD 9AO De Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vlissingen: Redactie Franco per port 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. L/CvLJriDCI\ en Administratie Walstr. 58-60, lei. 10 (2 lUnen). Redactie na ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent. minimum per adver-kantoortijd tol. 578; Middelburg: Londensche Kaai 29. Redactie KERSTMIS 1942. Eigenlijk moesten wij het dit jaar maar overslaan, het Kerstfeest. Er ztjn zooveel andere dingen, waarmede wjj het druk hebben. Onze tüd dat is de tijd van den enke ling, dat is ook de ttid van vol keren en gemeenschappen is overbezet en wij hebben geen gelegenheid ons nu te y verdiepen in het wonder van Bethlehem, laat staan dan, dat wtj de moeite zouden kunnen nemen, te luisteren naar wat het Kind in ds kribbe ons. te zeggen heeft. En toch ook dit Jaar wordt het weer Kerstfeest. Oogenschijnlijk anders dan an ders. Er zal minder kerst- boomgeflonker ztjn wellicht en aan de kerstgezelligheid zal het een en ander ontbreken, nu er niet meer in overvloed aan lekkernijen is. te krijgen en de kerstdiners minder over dadig zullen zijn. t)ogenschijn- lijk, want inderdaad, dit is maar schijn. Al dio flonkeringen, die ge zelligheid en dat lekkere eten hebben met Kerstmis niets te maken. Zij vormen het vernisje waaronder het wonder van den Kerstdag verloren is ge gaan. Toch Kerstfeest. Juist, om dat het minder gezellig is, wordt dit Kerstfeest rijker en blijder, wordt de belofte van Kerstmis schooner en dieper. In dezen oorlogswinter met zijn onbarmhartige wreedheid en zijn hardheid, met zijn nood en zün onbeschrijflijk wereld leed is daar het Kind van Bethlehetn, dat het eenige en uitsluitende rustpunt isde uitgestrekte hand Gods naar een wereld verloren in schuld. Bij dit Kerstfeest kan Chris tus niet meer zün een nood zakelijk Jtwaad, maar de Eenige, tot wiens schamele kribbe wij nu mogen naderen als tot Eén. in wien wij de vervulling mogen aanvaarden van alle ongestilde verlan- gens Dit Christuskind is geen Illusie, maar heerlgke en ze- genbrengende werkelijkheid, t teeken van Gods blijvende be moeienis met een wereld, <jie ook in het afgeloopen jaar ln geen enkel opzicht het met dit Kind he?ft gewaagd. Ja, het is een waagstuk, Christus te aanvaarden, niet alleen maar 's Zondags ln de kerk of op Kerstavond bij den kerstboom, maar lederen dag, maar overal, onder alle om standigheden en bij alle ver houdingen, Hem te aanvaar den als de Koning van hart cn leven. Er is zoo licht de neiging, om voor alles wat ons weder vaart, de schuld af te schui- yen op God. Zoo gemakkelijk zijn wij geneigd. God ter ver antwoording te roepen en Hem aansprakelijk te stellen, voor wat wfl zoo grondig hebben bedorven. Wü willen zoo gaar ne, God onze plannen opdrin gen," Hem voor onze compro missen interesseeren en Hem erin betrekken. Neen, dan heeft het Kind Iir de kribbe ons niets te zeggen. Dit Kind is het antwoord op onze overleggingen, het ant woord van den HemelAlzoo Hef heeft God de wereld ge had Op dit aan uiterlijke flonke ring zoo arme Kerstfeest, straalt ITet licht van Bethle hem met milder flonkering en eerst, nu onze Kerstgedachten ontdaan zijn van haar kakel- bontheid, komen wij in onze armzaligheid dichter bü de kribbe van Bethlehem, «ader tot de koestering van Gods erbarmende liefde. Een liefde, waarvan wij' niet bij machte zöri de diepte, Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Woensdag bekend: u Duitsche pantsertroepen ach tervolgden ten Noorden van de Terek, nadat zij sterk© vij. andefli^ce aanvallen bloedig hadden afgeslagen, den terug- trekkenden vijand, thaakten 400 gevangenen en schoten 'n pantsertnein in brand. Bij her haalde vergeefsche aanvallen tusschen Wol ga en Don en in Stalingrad leden de bolsje wisten aware verliezen. Aan den middenloop van den Don duren de zware ge vechten voort. Bij Woronesj drongen Duitsche troepen over de dïchtgovroren rivier de vij andelijke stellingen binnen en vernielden hierbij talrijke kwartierruimten. De beman ningen werden vernietigd of gevangen genomen. Tegenaan vallen werden deels reeds in de kiem gesmoord. In den centralen Noordelij ken sector van het front ge vechten van plaatselijke bo- teekenis resp. activiteit van verkennings- en stormtroepen. Aanvallen op het ..steunpunt Wellkije-Luki mislukten als gevolg van do dappere hou ding der Duitsche bezetting. In Liby-s werden vijandelijke stormtroepen vernietigd. Duitsch-Italiaansche ge vechtstroepen wierpen in Tu nesië den vijand uit taai ver dedigde berghellingen. Talrij ke gevangenen cn bult wer den gemaakt. Een vijandelijk eskadron werd ln de pan go- hakt. Ten Oosten van Bougie wer- twee groote transport schepen, waaronder een pas sagiersschip van 12.000 tot 10.000 btrt, bü een aanval Tan Duitsche gevechtsvliegtuigen In brand geworpen. Torpedo vliegtuigen plaatsten bomtrof- fers op een vijandelijke" duik boot. Aangenomen kan wor den, dat deae duikboot verlo den rijkdom te peilen Daarvan moeten wü ook maar met pogen een formule te ge ven Gods liefde laat zich niet binnen menschelüke om schrijvingen begrenzen. zij gaat dit bevattingsvermogen te boven. Maar zoo wordt dan ook dit Kind van Bethlehem meer dan dé vervulling van menschelijke verlangens, maar Licht zonder hetwelk geen licht is, Blijdschap, zonder welke geen ware blijdschap is, Vrede zonder welken iedere vrede van ons menschen slechts voorspel kan zün van een nieuwen oorlog. Do oplossing van den we- reldnood in zün vele schakee ringen kan, hoe schoon vaak de schijn, slechts gevonden worden bü het Kind in Beth lehem's stal. Want dit Kind .is Gods machtsdaad in do we reldgeschiedenis, de voltooiing ook van God3 wereldplan, Gods lichtende voetstap in het duister van den tijd en in het donker vhn eigen leven opdat een iegelijk, die ln Hem gelooft, niet verderve, maar het eewige leven hebbe. Dit alles te aanvaarden is ook al weer geen zaak van be rekening maar een zaak van geloof. Op hoop 'tegen hoop. Een sprong in het duister mis schien. En toch in de krib be van Bethlehem zien wü de uitgestrekte hand van den yader. Die hand mogen wij grüpen. In Christus vangt God den mensch op, die in het duis ter dreigt onder te gaan. Geen sprong in het duister, maar de belofte van het Licht. Zoo wordt ook het Kerst feest van 1942 een feest van het Licht, waarbH de duister nis verdreven en de dood ver nietigd wordt. ren is gegaan. Xn den nacht werden de haveninstallaties van Bone en een luchtsteun- punt ln Algerüe gabombar- deerd. Enkele Britsche vliegtuigen ondernamen overdag en in den afgeloopen nacht scoringsaan- vallen zonder eenige uitwer king op Noordwest-Duitsch gebied. Hierbü werden twee vliegtuigen neergeschoten, ter- wgl aan de Fransche kust nog een vliegtuig werd neerge haald. In Zuid-Engeland bestook ten gevechtsvliegtuigen over dag verscheidene plaatsen met brand- en brisantbommen. Op 17 December werd bü Bordeaux een groep Engel- sche saboteurs nog voordat zij hun opdracht hadden uitge voerd, tot den strüd genoopt en vernietigd. PROÖES AANSLAG OF VON PAPEN GEËINDIGD. Het proces tegen de daders van den op Turlcschen bodem gepleegden aanslag op den Duitschen ambassadeur in Turkije, von Papen, is te An kara geëindigd. De beide Rus sische beklaagden werden de finitief veroordeeld tot zestien jaar en 8 maanden tuchthuis, zoodat hun straf in eerste in stantie opgelegd met drie jaar en vier maanden' is vermin derd. Het hof van appèl heeft de straffen van de Turksche onderdanen niet gewijzigd. Evenals in eerste instantie kregen zü tien Jaar tuchthuis straf. DARLAN EN DE GAULLE. Admiraal Darlan heeft door radio-Marokko een verklaring laten verspreiden, waarin h(j zün Londenschen mededinger, generaal De Gaulle, openlük een bü'eenkomst voorstelt ter beslechting van hun geschillen, zoo meldt de Frankfurter Zel- tung. Volgens Dar lans verklaring beoordeelt De Gauille de situa tie van Engeland uit en zonder Darlans houding van 't laat ste jaar te kennen. ,,Als ik ge legenheid had tot een onder houd met hem, zou ik hem ze kere büzonderheden kunnen meedeelen, die hem zijn hou ding volkomen zouden doen wüzigcn, want ik streef naar geen enkele functie, waarop hü zelf aanspraak zou kunnen maken", alaus Darlan. „Ik hoop generaal De Gaulle zoo gauw mogelijk te ontmoeten". Opmerkelgk is, dat Darlan zich in zün laatste verklarin gen ten overstaan van de pers niet meer heeft betiteld als „staatshoofd", doch als „hoo- gen commissaris" en ook ver zekert, dat zün rol zich be perkt tot Fransch-Noord-Afri- ka, terwgl hü \roeger aan spraak heeft gemaakt op de leiding van het goheeïe Fran- scho koloniale rük. Desondanks valt nauwehjks aan te nemen, dat Darlan thans bereid zou zijn zich te scharen onder de leiding van De Gaulle, hoewel deze ongetwnfeld pretendeert de leider te zgn van alle Fran sche tegenstanders van Vichy bulten Franlcrük. Overigens wenscht Darlan kennelük te. verstaan te geven, zoo eindigt de Frankfurter Zel- tung, dat hü al meer dan een jaar, dus al den tüd dat hh premier van Pétain was, met Amerika heeft geconspireerd. Zwitsersch protest in Lon den. Den Zwitscrschen gezant in Londen is instructie gege ven tegen de nieuwe schending van het Zwitsersche luchtruim door Britsche vliegtuigen op 21 December zeer beslist protest aan te teekenen. Een hooikist maakt Uw spijzen gaar, met minder gas en electriciteit is Uw maaltijd klaar. HET LOON VAN ARBEI DERS OP TARIEFLOON. De centrale persdienst van het N.A.F. deelt mede, dat voor bodrüven, waarin ge werkt wordt op tariefloon, voor den tijd van 23 Decem ber 1942 's avonds tot 4 Ja nuari 1943 's ochtends, voor zoover deze bedrüven gedu rende dien tüd gesloten zgn, aan de arbeiders een loonver- goeding zal moeten worden gegeven, gebaseerd op het ge middeld verdiende loon over de daaraan voorafgaande vier weken. Een uitvoeringsbesluit ln dezen zin van den secretaris generaal van het departement van sociale zaken kan een dezer dagen .tegemoet warden gezien. RIJWIELVERGOEDING BIJ WERKVERRUIMING. De secretaris-generaal van het departement van sociale zaken heeft enkele wü'zigingen aangebracht in de vergoedin gen, welke krachtens het be sluit loonbepaling werkverrui ming worden toegekend. De vergoeding voor den dagelijks naar het werk per fiets af te leggen afstand is thans be paald op ƒ0.15 per dag, wan neer deze 310 km., 0.20 per dag, wanneer hü 1015 k.m. en op 0.25 per dag, wanneer hij 15 k.m. of meer bedraagt. Voor afstanden van meer dan 18 k.m. fietsen is de bestaande regeling gehand haafd. Voor het geval van den ar beider wordt verlangd, dat hü zün fiets van huis medo- neemt en bü een treinstation buiten zün woonplaats stalt, zal hem een vergoeding wor den gegeven van 0.75 per week. Boven deze vergoeding Wordt, naar gelang den af stand, welke dagelüks per rij wiel naar het werk wordt af gelegd, do zoo even genoemde rijwielvergoeding van 0.15, Vrijdag en Zaterdag zal ons blad NIET verschijnen. SLUITING CAFÊ's OP OUDEJAARSAVOND. De commissaris-generaal voor de veiligheid en höhere S.S. und Polizeiführer maakt be kend: Ter voorkoming van straf fen wordt er op gewezen, dat ook op den Oudejaarsavond 1942'43 liet op 23 uur vast gestelde sluitingsuur der café's gehandhaafd moet blüven. Ook dien avond moet aan het slui tingsuur streng de hand ge houden worden. Bü deze gelegenheid wordt geconstateerd, dat de nale ving van het op 23 uur vast gestelde sluitingsuur (par. 1 der verordening no. 188/1940 en par. 55 alinea 1 no. 3 der verordening no. 138/1941) vaak ernstig te wenschén overlaat. De politie heeft tot taak, op dergelük© overtredingen na drukkelijk te letten en er roor te zorgen, dat de overtreders gestraft en de voorts nog ver- eischte maatregelen tegen de eigenaren van het betrokken bedrijf worden genomen^ De commissaris-generaal voor de veiligheid en höhere S.S. und Polizeiführer, (W. g.) RAUTER. S.S. Gruppenfiihrer en lui tenant-generaal der politie. 0.20 of 0.25 per dag toe gekend. Aan kamparbeiders en inge kwartierde arbeiders, die hun eigen fiets gebruiken om da gelijks van het kamp of kwar tier naar het werk te komen, ?al. behalve de laatstbedoelde njwtelvergoeding van 0.15, 0.20 of 0.25 per dag, een vergoeding van 0.10 per week betaald worden. De vergoedingen van 0.75 en 0.10 worden ook ten volle uitgekeerd, wanneer minder dan 6 dagen in een kalender- week 4s gewerkt. KEURINGEN WAFFEN-SS EN LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando deelt ons lede, dat vrijwilligers voor de Wat- ;n-SS en het Legioen slch op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de nandachj op. ge vestigd cn wel spoclao) voor hon, die er bezwaar tegen hebben hun dienst bulten Nederland to vervullen, dat thans de mogclljkhold bestaat, om dienst to nemen ln een speciaal wachtbutaljon. Do opleiding vindt - ln Nederland plaats, terwijl de Inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. TOdens do kourlngen voor de Waffen-88 on het Legioen kunnen zich ook diegenen meldeD, dio tot do Germaan8che-SS ln Nederland wil len toetreden. 4.1.43 9.00 n. Rotterdam, Deut- sches Haus, WestzecdlJk, 4.1.43 15.00 u. Tilburg, Lange SchIj- straat 66. 5.1.43 9.00 o. Roermond. NSDAP, Swalmerstraat 01. 5.1.43 15.00 u. Den Bosch, Hotol Noord-Brabant, Markt 45. 6.1.43 9.00 u. Arnhem, Wcverstr. 16b, 6.1.43 15.00 u. Hengoloo, Deutsche» Haus. 7.1.43 9.00 u. Zwolle, Hotel Poters, Markt 7.1.43 15.00 u. Assen, Frlesland- kazerno, Vaart ZuldztJdö 8.1.43 9.00 u. Groningen, Coiyert- huls, Poeleatraat. 8.1.43 14.00 u. Leeuwarden, Huls» Schaaf, Breedstraat 9.1.43 9.00 u. Amsterdam, School Icpcnweg 13. 10.1.43 10.00 u. Utrecht, Wchr- machthelm, Marlaplaats. 11.1.43 10.00 u. Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg. 12.1.43 10.00 u. Den Haag, CaW den Hout, Boxuldcnhoutscheweg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1