PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT PALTHE DROGISTIRI] SCHULTE 5 THIEME RI1WIELHANDEL „WIBRA" rose: bernd Huwelijk. Bolsjewisten aan den Terek teruggeworpen. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden onze eenig- ste Lieveling BINESJE, in den leeftijd van 4 Jaar en 4 maanden, J. C. WIJKHUIS. J. WIJKHUIS- VAN DEN EROEKE. Koudekerke, 2 Dec. 1942. Vlissingsche str. B 358. De Kerkeraad der Ned Herv. gemeente te Nieuw en St. Joosland geeft piet droefheid kennis van het overlijden van den ouder ling JOOS JOOS8E. Wij mogen gelooven', dat hij is ingegaan in de vreugde zijns Heercn. De Kerkeraad: Ds. O. J. H. GIJMINK, Voorzitter. J. DINGEMANSE. A. DE JAGER. M KAKEBEEKB. E.'NUHOLT. P. J. REÏJNOUDT. Ouderlingen. C. W. KETM. H. KOPPEJAN. P. VAN LEERDAM. Diakenen. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangèn na het «verlijden van onze Zusteren Tante, Mejuffrouw A. J. C. VAN DEN BURG, zeggen wty hartelijk donk. Uit aller naam. L. J. SCHÜTZ VAN DEN BURG. Haarlem. 2 Dec. 1942. Deckerstraat 10. Degene, die te Middelburg Textielcoupures van 100 punten gevonden of in z\jn brievenbus aangetroffen beeft, wordt dringend ver zocht deze af te geven aan het bureau van Politie te Middelburg, Giststr no. 40. Wegens huwelijk Vrijdag 4 December den geheelen dag GESLOTEN. VAN DEN DRIEST Heerenstraat 13, M'burg. WOONWAGENS Heden heb ik aan te bie den zes solide SALON- of WOONWAGENS, lang van 56% M. Te zien in Dordrecht by J. VAN BERGEIJK, Bleekersd, 15. 00STKAPELLE. NAJ AARS-OPNEMING VOETPADEN op Maandag 14 Deo. 1043. Mag. „Sierkunst" Giststraat 3, Middelburg. Voor Uw St. Nicolaas nog talrijke Souvenirs, zoo als: Pullen, Siergoederen, Schilderyen, Lederwaren, Kralen, Oorbellen, Ringen, Broches en nog veel meer. Foto-standaards, Foto-al bums, Hummels enz. enz. Beleefd aanbevelend. Sinterklaas bracht ons Bontjasjes, Bontwanten, Capuchons, Mntsjes, Handschoenen, Beenkappen. Zie onze etalage C. DE LEEUW Vlissingsche straat 3941 Middelburg. Gevraagd voor direct: FLINKE JONGEN voor expeditiewerk. GEVR. VROEGOP, Brak straat 28, Middelburg. Carbid-Hulslampen. K 1 Concurrentie tafel lamp, zeer gemakkeiyk in petroleumlamp te plaat sen 5.50 K 3 Tafellamp met kap en ophanghaak, zeer ge makkeiyk voor werkplaat sen, veestallen, loodsen etc. 10. CARBID VOORRADIG. Nieuwe Haven S, M'burg. GROSSIERS voor de prov. Limburg, Brabant en Zeeland. By grote kwantuma aangebo den: Kam-, School-, Bril- cn Persoonsbewys-étui's door Lederwarenfabriek. Br. L. A. A. SEESING, ,,'t Groenendal", Vordgn Vllssingen. Tyd. Lon. kade noodwinkel 44, Middelburg Schoonmaken, repareeren en stemmen van piano's en orgels. Albums en bladmuziek, klassiek en populair. Reparaties ook aan kleine instrumenten. Heel Nederland studeert bij: Schrifteiyke opleiding in: Alg. Ontwikkeling Middenstandsdiploma Practykdiploma Boekhouden Duits, Engels en Nederlands Lelden - Tel. 25754 Vraagt prospectus 1 AAN! NEEMT WEER STOOMGOED (GEEN HOEDEN) Vllssingen: St. Jacobsstr. 36. M'burg: L. Delft 100. 'n Vriendelijke ontvangst alleen, ifl natuuriyk voor U niet voldoende. U jvenscht ook nog een GOEDE SORTEERING en dat hebben wy in TWEEDJASSEN HEEREN-COSTUMES KINDERJASJES WINDJACKS (met speciale vergunning) KORENBLAUW WERKHEMDEN DASSEN, PETTEN, enz. Modehuis „Amerikaan" BIERKAAI 36 MIDDELBURG BIJ ONS VRAGEN, KANS VAN SLAGEN. EEN BUITENKANSJE VOOR ONZE M A Z O N-VERBRUIKSTERS I Wy willen onze restanten speelgoed, emaille enz. aan U ten goede doen komen. In de volgende courant vindt U een prijsvraag en wy stellen onze restanten als pryzen beschikbaar voor de deelnemers (sters). zyn er meer goede oplossingen dan pryzen, dan beslist het lot. By iedere inzending moet U voegen 2 uitknipsels met het woordje „MAZON" er op, die U moet knip pen uit Mazon gortmout of Mazon gort. In de volgende courant vertellen we U meer Knipt U deze aanwijzingen vast maar uit FORMAMINT FORMOL FORMITROL PANFLAVIN TARGOPHAGIN PANTONSELETTEN Ter bescherming van mond- en keel holte tegen verkoud heid en griep. In het Huls met de Roode Pilaren, M'burg j Duizenden aanmeldingen "kwamen binnen voor den Duftschen taalcursus. U KUNT NOG MEEDOEN, door nog heden In te schrijven op dezen cursus, aanvangende 8 Dec. voor beginners en 12 Dec voor gevorderden. 25 LESSEN f 2.50. Stort nog heden f 2.^0 op girorekening 400.000 van den Ned. Omroep met vermelding: Dultsche cursus beginners (of gevorderden). Voor volledige inlichtingen wordt verwezen naar de microfoon- mededeelingen 's 'Maandags, 's Woensdags en 's Vrijdags te 18.30 uur Hilversum L (21.45 uur ook via Radio-centrales). I Vraagt gratis proefles aan b(j Postbus 2, Hilversum DE NEDERIANDSCHE OMROEP SCHUTTERSHOF - GOES. Zondag 6 December, 19.30 uur Nederl.-Duitsche Kuituurgemeenschap. Ter gelegenheid van GERHARD HAUPTMANN'S 80sten geboortedag NOORD-HOLLANDSCH TOONEEL. Regie JAN C. DE VOS. Medespelenden o.a. WILLY DE VOS—DUNSELMAN, MIEN DUYMAER VAN TWIST, GUUS CRISPIJN—MULDER, JAN C. DE VOS, WLLEM v. d. VEER, KAREL BAART, e.a. Toegangsprijs 1, leden N.D.K. en Wehrmacht 0,50 Wenscht U op zeer discrete wyze in kennis te komen? Wendt U dan tot het grootste, meest vooraanstaande bonafide Bur. in ons land. Volkomen ser. bemiddel. Discretie voor ons persoonl. eerezaak. Alle inlicht, geheel vrybl., in blanco couvert, door Bur. „Succour", Agathastr. 145, Den Haag, Tel. 2 lijnen 770754 770713. Kantooruren 109 uur. t Is beier en V hos1 niets TE KOOP SDonkerbl. regenmantel m. Beddew.etr. 27bOv„ M'bg. 0 Speenkonijncn, Noordweg 152, Middelburg. #Paar dame» rijglaarzen m. Kanaalatr. 95, Souburg. Pr. radio (geen opk.)strijk ijzer 110-127 pr. leuren ja», emmerkacheltje, spiegel, hor loges, z-g.a.n. tafel k|. 135 x 140. Rozenstr, 24, M'burg. O Bruine bontwanten. Schuit- vlotst raat 23, Middelburg. 0 Motorband, 26 x 2. Pluim- str. 1, M'burg. 's Av. n& 7 u. J> Pop (Zwache boerin), lün- erspeelg., salonsplegel (m. eiken lijst), bont en Vork.- albnms. Spanj.str. 49, M'brg. 0 Alle srt. groote en kleine rashonden, beste waakhonden. REIJNDERS, O. Wouwsche baan 106, Bergen op Zoom. 0 Canapé, rolvegor, driewlel- iletsje. Dwarsstr. 4, M'burg. Eikenhouten spiegel, groote maat. A 158, Serooskerke(W.) 0 Vorchr. rookstandaard, z.g. a.n. (oude kwal.) Adres. Cruyslaan 6, Vllssingen. Radio onderdeelen, tnrn- ngen, zinken bnkgoot (11 M. lang), binderledlkantje. N-oordweg B 185, St, Laurens 9 Eiken schrUfbnrcaa. Brak raat 28, Middelburg. 0 Looplamp mét 12 M. lange gnmmio kabelsnoer en tevens aquarium m. bijheb., 30 x 30 x 60 Gr, Markt 14b„ VHss. 0 Dleseltreln 6 en schom mel ra. ringen f 2. Paul Kru- gerstraat 36, Vllssingen. 2 godragen costnoms, zw. en grijs. m. 50, of In ruil. Adres: bur. P.Z.C., M'burg. 0 2 pr. bl. damesschoenen, m, J9, 1 p. m. platte en 1 pr. m. driolcwarthak, Spanjaard- str. 39, Middolburg. A Vleoschblok, stalband, Plaatatoof. C. JOBSE, Bigge- kerke. fNlkk, sleekachel, driehoek, geëm. gr. vulkachels, 2 kastjes. Singel D 38. Domb. 0 Zware gr. whip cord rij broek, m. 50. In zeer g. ƒ15. Br. D33., P.Z.C., VII 0 1000 kilo mangels, beige h, regenjas, loeren beenkap pen. Selssingel 98, M'burg. A Wasehtafel, bloempotten, reg. klok. Beckerstr. 4, Vliss. Tafelkl., gehaakt en vuthoed. Paul Krugerstr. Vllsalngon <6 en 6 uur). Nicow Hobbelpaard, Tul penlaan 13, Vllssingen. Z.g.a.n. Voetenzak, Bree 32 Middelburg. 0 Kast en wieg, Segeerssin- gcl 100, Middelburg. 0 Plano, Klndcrd. 94, M'burg 0 2 pr. raelsjessch., w.o. 1 pr. laarsjes, m. 26 en 28. J. SINKE, Zusterstr. 26, M'brg. 0 Bruidsjapon m. slnler. Br. D.T., Bur. P.Z.C., Vliss. In goeden Bt. zijnde drle- jSoekkachel, tevens kostgan gers gevr. J. S. ADRIAAN- SE, A 100, Biggekerke. et Bl. ratlné winterjas, in g. St., rilvervos. Br. 4420, Bur. P.Z.C,, Middolburg. TE KOOP GEVRAAGD Huisorgel Br. 4417 Bur, PJZ.C., Middolburg. Gummi warmvraterkrulk. Vliss. Bolwerk 8, M'burg. m Hnls te M'burg, niet tel groot, Br. 4416, P.Z.C. M'brg. 0 Boowschort. A 158. Soroos- kerke <W.). A Alle srt. kachels, haarden en kenkenforn, J. C. BOU- WENS, mr. smid, Wagenaar- atraat 16, Middolburg. et Daagsche winterjas, 19 j. Te ruil gevr. costnnm 16 J. v. 19 J. Duinweg 12^0ostkapellc, Z.g.a.n. voetbalschoenen, maat 5. Bonedijkcstr. 18bov.. Vllssingen. 0 Meisjesmantcltjo, mntsjc, leeftijd 1—2 J. Oranjoplein 11, Oost-Souburg. 0 Keokenfornuis met circu latie of in ruil voor emmer- kachel. Scheld oatr, 73, yilm. 0 Vleugelplano te koop ge vraagd. Br. m. opg. v. pr., merk en kleur te zenden 4412 Bur. P.Z.C, Middelburg. HUUR EN VERHUUR 0 Woning v. klein gezin te Veere. P. DE VOOGD, Veere. 0 Rijksambt. vr. te M'burg gomeub. zit-slaapkamer te buur, zonder verpleging. Aanb. 4421 bur. P.Z.C., M'brg VOEDING 0 Heden en morgenmiddag hebben wij versch gcr. sprot, 35 ct. per 250 gr. Palingh. N. KORT, Vlam. str. 31. VUsb. PERSONEEL Met ing. van 1 Mrt. arl der gevr., m. gezin, woning beschikb. GEBR KLOMPE, „de Plet",'s H.-Arendskerke, A Werkvrouw gevraagd 2 X per week. Giststr. 13, M'burg et Net meisje gevr. v. heele of halve dagen. Mevr. PEN- NOCK, C. Busk.str. 19. Vliss. 0 Flink meisje v, d. morgen of tot 4 u., 's Zondags vrij. Gr. wasch buitenshuls. Lelie straat^ 7, Mddelburg. WIE RUILT 0 Oude kwal. 2 perfl. laken, z.g.a.n., gr. maat, v. groote Teddybeer? Groote Markt 14boven, Vlisslngen. 0 6'At el nw. grasl. v. dito gckl, of gostr. flanel. Wit bontvel v. zw. Nw.zw. schoen tjes 27 v. z.g.a.n. witte 27. Te koop: gummi damesregenm. •12. Walstr. 129. Vllssingen. 0 Compl. z.g.a.n. herenrU- wlcl tegen pr. radio. Br. 4419 bur. P.Z.C., Middelburg, -v. 0 Flinke «lameswintcrmantel v. jongens-overjas? lft, 14 j. Vllsfl. Bolwerk 8, Middelburg Grijs astrakan damesjasje m, 42 v lage heerenschoenen m. 42. Koudek.wcg 61, M'brg. 0 Nwe pomps m. 37 v. sport schoenen m. 37. Te bevr.r West. Bermweg 28, Vliss. 0 Br. glacé heerenhandsch. v. zeemlap of Iets derg. Sels singel 98, Middelburg. J) Z.g.a.n. hcerencostnum m. 6 v. licorenrUwicl m. g. ban don. Br. D.W., P.Z.C., Vliss. HUWELIJK 6 Huwelijk. Succesvolle be- mldd. voor alle rAngen, stan- <le.n en leeft. Ultgebr. rel. door goh. Ned. InL schrift en mond. Bur. Holland Admlra- lenw. 219, A'dam (W.). KENNISMAKING 0 Jongam., 20 J.. hulparb. Dultsche Weorm., z. kennism. m. nielsjo uit arbeidersgezin, ltd, 18-22 J., liefst omg. Sou burgVliss. Br. lett. D.U„ Bureau P.Z.C,, Vllssingen, DIVERSEN 0 Genegen schcurplicht over te nemen. Inlicht, no. 64< Aagtekerke. 0 Verloren van Arneburg n. M'burg zw. gebreide hand schoen. J. MARTEIJN F 18« Kleverskerke. 0 Vermist: Pckingncosjo. 1. n. d. n. Mandy, Tegen bel. terug béz. Adres: Tijdinghal P.Z.C., Vllssingen, S Verloren: Gonden ring m. tten steen (gedacht.) Tegen bel. terug boz. J. 'T HOEN* Rochussenstr. 17. Vllssingen. 0 Geld van 50 tot 1000* ook z. borg. Ie en 2o hyp. Credleten v. auto's en genera toren. Geen spaarsyst., dir. uitk. Br. m. porto v. antw. JACS. BENNY COK. Hoofd" vert. De Baan A 263. Krab» bendijke. 0 Costunmwerk gevr.. dnmoe-t en kinderkleding d. 2 godlpl. huisnaaisters. Goudsbloem laan 25, Vllssingen. 0 Bekendm. Wij repareeren alle merk, noaitnach. 1 j. gar. J v. d. KREEKE, Naaimachl- nehuls, Nieuwstr. 38. M'burg. 0 In- en verk. v. alle srt. zak ken en fles.Rchcn, mandfl., nw. manden, ra. deksels. 200 in- maakp. behangselpapier, ook geschikt voor Inpalcpapier, tn- niaakvaatjos. Fa. J. MIN DERHOUT, Bellinkstr. 35* M'Surg. Erk. b. li. textlelbur. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, minimum per adver tentie 2.30. BIJ abonnement spoclalc prijs. Kleine advertenties (maximum 8 regels) van 15 regels 65 cent, iedere regel meer 13 cent, dienstaanvragen en dienstaanbiedingen resp. 55 en 11 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 10 ct. meer. DQNDERDAG 3 DECEMBER '42 185ste JAARGANG NUMMER 284 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN De Buroaux van c.._ en Administratie Walstr. 58-60, kantoortijd tel. 578: Middelburg: LondenBche Kuól 20, Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3541; Goes: Redactie cn Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie 'en Administratie Breedosra&t 45, tel. 102; Bres kens: Dorpsstraat MUSSOLINI LEGT VERANTWOORDING AF. ANTWOORD AAN CHURCHILL. Mussolini heeft gisteren voor de wetgevende commis sies der fascistische kamer van corporaties een rede ge houden, welke per radio werd uitgezonden. De Duce ver klaarde, dat hy, na 18 maan den te hebben gezwegen, thans een groote politieke en mili taire, in de eerste plaats ech ter militaire, rede zou houden waarin hy verantwoording zou afleggen over de gebeurtenis sen, die hy als volgt karakte riseert 1. de oorlog tegen Rusland2. het deelnemen van Japan aan den oorlog3. de landing der Engelsch-Ame- rikaansche troepen in Noord- Af rika. De stryd in het Oosten. T.a.v, het eerste punt zeide de Duce. dat de militaire macht van Rusland, slechts wat de militaire kwaliteit der weermacht aangaat, een ver rassing is geweest Sedert jaren heeft hy geweten, dat er in het Oosten een militaire macht was, die ten doel had met de wapenen de revolutie over de wereld te verspreiden. De spil moest zich dus in den rug dek ken. De Russische soldaat heeft zich goed geweerd, doch de Duitsche soldaat nog beter. Rusland heeft zyn vruchtbaar ste gebieden en 80 I 90 mll- lioen leden van zyn bevolking verloren Met groot vertrouwen kan men de toekomst tegemoet zien. Engelands hulp aan Rus land is zeer gering geweest. De wapens der spilmcgendhe- den zullen zegevierend te Voorschijn komen. Roosevelt heeft op den oorlog aangestuurd. De Duce wees er op, dat Roosevelt met zyn provocaties en zgn propaganda, zyn leu gens en zyn plechtige verzeke ringen tegenover het eigen volk op den oorlog aange stuurd heeft. Japan heeft op het beslis sende moment ingegrepen, en zyn toetreden tot den oorlog vormt een onvoorwaardelijke garantie voor de overwinning. Alle Engelsche posities in het Verre Oosten zyn ineengestort en Japan is een der rijkste lan den ter wereld geworden. De Ver. Staten ïyden zware ne derlagen en ernstig prestige verlies. De landingen ln Noord- Afrika. De landing der Engelsch- Amerikaanschu troepen in Noord-Afrika noemde de Duce een tragie comedio, want dc landing geschiedde inet goed vinden van de Fransche mili taire autoriteiton. Deze streek der Engelschen cn Amerika nen kwam geenszins verras send. Mussolini deelde Beriyn mede, dat de eenig mogeiyke maatregel de onmlddeliykc be zetting van geheel Frankrjjk en Corsica was. Nog één keer wilden Filhrer en Duce een Fransch eerewoord gelooven, dat^van den vlootcommandont te Toulon. Spoedig echter wa ren er bewyzen tot voornemens van vereeniglng der Fransche mot de Engelsch-Amcrlkaan- sche vloot. Om dit gevaar te voorkomen werd Toulon be zet. Sprookjes van een glorie rijken Franschen tegenstand zyn verzonnen. Er z(jn In Tou lon 2 dooden en 17 gewonden geweesf Dc eenige Rritache overwinning is tot nu toe het offensief bij El Alamein. Bombardementen der Itali- aansche steden. Om geruchten over de bom bardeering van Italiaansche steden te weerleggen gaf Mus solini de juiste getallen van verwoestingen en slachtoffers. In Milaan zyn 30 huizen ver nietigd, 411 zwaar beschadigd en 1973 licht beschadigd. Voor ruryn zyn deze cyfers resp. 161, 874cen 2193 voor Savona 44 en 970, voor Genua 2055 en 9438. Aan verliezen eischten deze luchtaanvallen tot 30 Nov. J.l. 1882 dooden en 3332 gewon den. Met stemverheffing ver klaarde de Duce, het recht te hebben te eischen, dat geen Italiaan ook maar in het ge ringste deze getallen in twijfel durft te trekken. Italië is het eenige land, dat met groote waarheidsliefde verliesiysten publiceert. Vyandelyke verliezen. 1800 vyandelyke vliegtuigen werden met zekerheid, 713 waarschynlgk neergeschoten op den grond werden 193 vliegtuigen zeker en 190 waar schijnlijk vernield. 21 Engelsche generaals, 2330 officieren en 32.747 onderoffi cieren en manschappen wer den krygsgevangen gemaakt. Deze getallen zyn nog niet vol ledig. Met deniet-Engelschcn heeft Italië totaal krygsge vangen gemaakt29 gene raals, 4003 officieren en 69.167 manschappen. De Duce wees op de menscheiyke behande ling van deze krygsgevange- 'nen dóór Italië, hetgeen helaas niet yan de tegenparty ver klaard kan worden. Italiaansche verliezen. In 30 maanden oorlog ver loor de Italiaansche weer macht 40.219 dooden .(leger 36.629, marine 2.168, lucht macht 1.422). Het leger ver loor aan gewonden 80.749 man, de marine 3599 en dc luchtmacht 1620. Aan gevangenen werden ver loren 230.738 man en aan ver misten 37.713. Toen de duce 'n brief voor las waarin een krygsgevange- ne schrijft, „vervloekt zijn de Engelschen, nog meer ver vloekt echter de Italianen, die de Engelschen goed behande len", namen de toejuichingen •byna geen einde. De duce rekent af met Churchill. Mussolini kwam dan tot het eigeniyke doel van zyn rede: het afrekenen met Churchill's radiorede van Zondag. Om den Britschen premier de meening te ontnemen, dat zyn rede hot Italiaansche publiek zal wor den onthouden, las Mussolini zelf de desbetreffende passa ges voor. De duce verklaarde dat deze rede volkomen ernstig moet worden opgevat; want trekt men den Engelschman zyn smoking uit, dan biyftdeoude barbaar over, wien Caesar duizenden jaren geleden den voet op den nek heeft gezet. Reeds 5 jaar geleden heeft Mussolini zyn volle aangera den alle voorzichtigheidsmaat regelen tegen luchtaanvallen te nemen. Het is dus noodza- kelyk de steden vooral van vrouwen en kinderen te ont ruimen en de werkende bevol king dea nachts do stad te In verband met het naderend St. NI* colan«feest, heerscht thans bij do af- deeling pakketport der P.T.T. groote drukte. V.N.P.-De Haan-Pax Holland doen verlaten. Wat de persoonlijke aanval len van Churchill op Musso lini betreft, zeide de ducè niet te gelooven, dat de Italianen inferieur zyn aan Engelschen of Russen. Anders zouden wij de hoop opgeven een groot volk ta zyn. Ons plichtsgevoel, onze eer en waardigheid schryft voor, aldus de duce, onwrikbaar vol te houden. Beweringen van Churchill. Mussolini merkte op, dat hy: er trotsch op kon zyn te wor den beschouwd als de eenige tegenstander van het Engel sche wereldrijk. Zou Italië neutraal gebleven zyn, dan zou er een vreeselijke ellende zyn ontstaan, want geen van beide partyen zou Italië te hulp zyn 'gekomen. T.a.v. de bewering van den dolkstoot zeide Mussolini, dat Italië's deelneming aan den oorlog voor den 5 Juni 1940 reeds was bepaald, en dat uit sluitend op verlangen van het Dultsche opperbevel deze da tum uitgesteld was tot 10 Ju ni. Het Fransche Alpenleger, do luchtmacht en de marine, die op de Middellandsche Zee een groote rol had kunnen spelen, waren toen nog intact. En wil men aannemen, dat Italië Frankryk een dolksteek had gegeven, dan moet men deze plaatsen tegenover de honderden dolksteken die Frankryk sedert den tyd van de Galliërs tot aan de over eenkomst van Mentona- Italië heeft gegeven. Mussolini zeide verder zich thans meer dan ooit superieur aan Churchill te voelen, uit wiens van tabak eh alcohol stinkenden mond de kwalijk ste beleedigingen jegens Italië vloeien. En wat Churchills woorden betreft, dat het Ita liaansche imperium verloren Is, in dit opzicht is 't laatste woord nog niet gesproken. Niemand mag het zyn veroor loofd den moed en het helden dom van den Italiaansche® soldaat in twyfel te trekken df neer te halen. Mussolini wees er vervol gens o$, dat men Italië steeds dein weg heeft versperd als een beetje meer plaats in de zon zocht. Italië werd 't recht op een bestaan ontzegd. En wat Engelands vriendschap- pelyke gevoelens betreft, En geland is nooit met Italië be vriend geweest. De duce haal de hiervoor vooibeedden aan. Churchill vroegj hoe lang Het opperbevel der Duitsche weermacht meldt ,By een aanval van Duit sche pantserwagens ten N. van de Terek werd de vyand teruggeworpen. Er werden verscheidene honderden ge vangenen gemaakt. Tusschen Wolga en Don ondernamen de Sovjettroepen Dinsdag tenge volge van hun zware verliezen slechts vry zwakke aanvallen. Aanvallen in de groote bocht van den Don werden in tegen aanvallen afgeslagen. Snelle Italiaansche en zware Duit sche gevechtsvliegtuigen ope reerden tegen de bewegingen van vry sterke vyandelyke troepen aan den middenloop van den Don. In den middensector van het front en aan het Ilmenmeer duren de verbitterde en hevige gevechten voort. De bolsje wisten leden by hun vruchte- looze aanvallen zware, bloedi- verliezen en verloren we derom 95 pantserwagens. De luchtmacht streed tegen vijan- delyke infanterie en gepant serde strydkrachten, artillerie stellingen en aanvoerwegen, 22 pantserwagens werden door bommen getroffen. In het Westen van Cyrenal- ca brachten af deelingen Duit sche stuka's en jachtvliegtui gen den Britschen troepen aanzienlijke materieele verlle- toc. In Tunis gingen Duitsch-Italiaansche stryd krachten tot den tegenaanval over. Zy wierpen den vyand uit verscheiden^ plaatsen en maakten talryke gevangenen. Valschermtroepen van den vyand werden verstrooid, 9 pantserwagens vernield. Duit sche jagers schoten 3 Britsche jachtvliegtuigen neer. zonder zelf verliezen te ïyden. Boven de Engelsche wateren en by de kust van het bezette gebied in het Westen verloor de Britsche luchtmacht Dins dag overdag by luchtgevech ten 7 toestellen. Alle Dultsche vliegtuigen keerden terug". DE FRANSCHE VLOOT IN TOULON. De Kölnische Zeltung van 23 Nov. gaf de volgende op somming van de Fransche oorlogsbodems welke in Tou lon lagen: het slagschip „Strassbourg", (gebouwd in 1935-'36, 26.500 ton, 8 ka nonnen v. 33 cm); de zware kruisers „Algerie „Foch" en „Colbert" (10.000 t.); de lich te kruisers „Marseillaise" en „La Galissonnièro" (7600 t.), voorts een aantal groote en kleine torpedojagers w.o. zes flottieljeleiders (2884 t.) een groot aantal ontwapende schepen. Volgens anderé schattingen waren er 30 40 lichte en zware kruisers en torpedojagers en ruim 40 duilcbooten. Eden heeft gisteren ver klaard, dat de geallieerden Dakar en do groote havens in Fransch West-Af rika zul len bezetten. HOUDT UW GASVERBRUIK IN TOOM EN SPAART ELKEN DAG WAT STROOM t NEDER L. SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Onder de in do laatste da gen van November door Duit sche duikbooten tot zinken gebrachte vyandelijke koop- '---—'-—jen bevinden zich nog. Mussolini antwoordde: tot de overwinning en nog langer. De haat jegens den vyand moet dag en yacht aan gewakkerd worden. Zonder haat kan geen oorlog gevoerd worden. De duce zeide, dat Italië voor de wereld het land van het penseel, de troffel en de muziek is geworden. Ik zou liever in plaats van standbeel den en schilderyen weer aan den vyand ontrukte vaandels zien, riep de duce uit onder grooten byval. Voorts verklaarde Mussolini dat de houding van het Ita liaansche volk bewonderens waardig is. Geen sabotage of betooging tegen den oorlog is voorgekomen. Het volk is zich bewust van dè noodzakelyk- heid van dezen heiligen oor log. „Wy stryden voor de le venden, voor do toekomst. De dooden bevelen ons te stryden tot aan de eindoverwinning. Wij gehoorzamen", besloot Mussolini, Na de rede nam de fascis tische kamer een resolutie aan, waarin de gevallenen herdacht werden, en den dapperen sol daten en do getroffen bevol king haar groet werd overge bracht. De kamer bekrachtig de den vastbesloten wil in on wrikbare zekerheid van de eindoverwinning te stryden. ruitersport in Nederland. voormalige Ncderland- sche schip „Polydorus" van de Ned. Stoomv. My. Oceaan te Amsterdam met een inhoud van 5922 brt- en het ln Bata via thulsbehoorende vracht en passagiersschip „Tjlleboet" van de Java-Chlna-Japan l(jn met een inhoud van 5760 brt. De „Tjileboet" onderhield in vredestijd den dienst Batavla- Soerabaja en Chlncesche cn Tapansche havens. WAT IS EEN ENERGIE-CONTROLEUR In geen enkel bedryf, op geen enkel kantoor mag een energie-controleur ontbreken. By groote bedrijven en kanto ren dienen verscheidene van deze controleurs te zijn. Wat eigenlijk een energie-con troleur? De energie-controleur is geroepen om er voor te zor gen, dat niet gedachteloos energie in den vorm van gas an electriciteit wordt verspild. In iedere afdeeling van elke onderneming, bedryf of kan toor behoort iemand er op toe te zien, dat met de ter beschik king staande energie zoo doel matig mogelijk wordt omge gaan, dat licht niet onnoodig brandt, machines niet onnoo dig ingeschakeld biyven, en niet meer gas wordt verbruikt dan noodig is. De energie-con troleur heeft een zeer belang rijke taak, want op het ver bruik van gas en electriciteit moet bezuinigd worden. In de bedrijven en op dc kantoren f zal de energie-controleur daar op hebben toe te zien. In de huishouding z(1 leder lid van het gezin controleur. Weest zuinig met de rant- sonen. 't Is Uw eigen belang. Alle landeiyke rUverccnlgln- gen bjj Ned. Landstand, De boerenleider, hoofd van den Ned. Landstand, heeft be paald, dat de Ncdcrlandsche federatie van landeiyke rijver- eenigingen is aangesloten by den Ned. Landstand cn is aan gewezen als eenige organisatie op het gebied van de landelyke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1