PHUVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 6 NOV. 1942 Opnieuw 26 schepen tot zinken gebracht. De strijd om Egypte woedt met onverminderde hevigheid voort. KBONNEMENTSPRI JS J 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, mln. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dlenstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VÜSSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 261 DIRECTIEF. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te5 VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel, 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londenscbe Kaai 29 Redactie tel. 3521. Administr. tel. 3541, GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel., 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35, teL 21 DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. Bolsjewistische stellingen in West-Kaukasus génomen. BRITSCHE SCHEPEN MET OORLOGSMATERIAAL VOOR N.-AFRIKA GETORPEDEERD. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde Donderdag mede: „In den Westelijken Kaukasus heeft de infanterie, na hevige tegenaanvallen te hebben afgeslagen, vijandelijke stellingen stormenderhand genomen. Gevechtsvlie gers hebben in de haven van Toeapse drie koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 5800 toy vernietigd. De vijan delijke aanvoer werd door gevechtsvliegers aangevallen. In het gebied van Alaglr worden verbitterde aanvalsgevechten gele verd tegen den vijand, die zich hardnekkig verdedigt. De luchtmacht bombardeerde troepenconcentraties en opslagplaatsen der bolsjewisten in het gebied tusschen dè ri vieren Koema en Terek en treinen ten Zuiden v.an Astrakan. In Stalingrad werden met succes storm troepoperaties ondernomen. Een vijande lijk steunpunt werd bezet, vijandelijke aan vallen werden afgeslagen. Bewakingsaf- deelingen van het leger aan den Wolga brachten een vrij groote rivierboot tot zin ken. Luchtaanvallen werden gedaan op vij andelijke steunpunten, Westelijk van de bocht van den Wolga en op batterijstellin gen ten Oosten van de rivier. Aan het Don- front werden vijandelijke pogingen om de rivier over te steken door Italiaansche troepen verijdeld. In den centralen en den Noordelijken sector vernietigden Duitsche stormtroe pen een aanzienlijk aantal vijandelijke ge vechtsstellingen met de bezetting. Plaat selijke aanvallen van den vijand 'mislukten. Gevechtsvliegers bombardeerden in weer wil van het zeer slechte weer een belang rijk aanvoer- en verkeerscentrum der bolsjewisten. Van tien tot 31 October zijn aan het Oostelijk front 615 vijandelijke vliegtuigen vernietigd, waarvan 535 in luchtgevechten en 61 door afweergeschut der luchtmacht. De rest werd op den grond vernield. In de zelfde periode gingen 56 Duitsche vliegtui gen verloren. De slag in Egypte duurt aan het geheele front voort. Het Duitsch-Italiaansche pantserleger biedt tegen de massale vijan delijke aanvallen den uitersten tegenstand. In enkele sectoren werden de eigen troe pen in overeenstemming met de plannen op voorbereide tweede stellingen terug ge trokken. Afdeelingen gevechtsvliegers on dernamen voortdurend bomaanvallen op de Britsche pantserafdeelingen en artille riestellingen.' Op 3 en 4 November scho ten Duitsche en Italiaansche jachtvliegers in verbitterde gevechten met een numeriek sterkeren vijand dertig vliegtuigen neer. Vier eigen vliegtuigen worden vermist. In de Noordelijke IJszee heeft de lucht macht een koopvaarder van 7000 ton tot zinken gebracht en twee groote vracht schepen beschadigd. Zooals in een extrabericht is mede gedeeld, hebben Duitsche duikbooten tijdens operaties over uitgestrekte ge bieden, van de Noordeiyke IJszee tot ïn de wateren ten Zuiden van Mada gascar, na de groote successen der laatste dagen in onvermoelden aanvals- geest den vyandelyken transportvlo- ten opnieuw de zwaarste verliezen toe gebracht. In het Noorden van den Atlajiti- schen Oceaan kregen zÜ bij de hard nekkige achtervolging opnieuw con tact met de resten van het voor Enge land bestemde convooi, dat met oor logsmateriaal en levensmiddelen gela den was en waaruit reeds zestien sche pen met een gezamenlyken inhoud van 94.000 ton tot zinken waren gebracht Zij brachten van dit oonvooi wederom zes schepen met een gezameniyken inhoud van 37.000 ton tot zinken en beschadigden twee schepen door torpe dotreffers. Andere duikbooten hebben tydens de achtervolging van alleen varende sche pen in de Noordeiyke IJszee by het eiland Jan Mayen, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan, by St. John, in het equatoriale gebied, by het eüand Fernando Noronha, in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan, voorname lijk in de wateren by Kaapstad, en in het randgebied van den Indischen Oce aan ten Zuiden van Madagascar twin tig schepen met een gezamenlijken in houd van 131.000 ton tot zinken go- bracht. !£sn dezer schepen is onder gegaan met de bemanningen van vyf tot zinken gebrachte schepen, die in de beschikbare reddingsbooten geen plaats konden vinden. Hierdoor heeft de vyand opnieuw 26 koopvaardijschepen met een gezamen iyken inhoud van 168.000 ton verloren. Een deel dezer schepen was, geladen met oorlogsmateriaal, voor het front van Afrika' bestemd. De eerste in den nieuwen Noord Oostpolder verbouwde gewassen worden bij de pas gereed gekomen boerderij opgeslagen VNP-v. Buiten-Pax Holland m De A.N.P.-corrsspondent te Berlijn meldt De stryd om Egypte, want als zoodanig kan men de gevechten, die op het oogen- biik aan het Noord-Afrikaansche front aan den gang zyn, wel beschouwen, woedt met onverminderde hevigheid voort. Nadat de positie in zooverre een wyzi- ging had ondergaan, dat op n Noorde lijken vleugel, waartegen het zwaartepunt der Engelsche aanvallen was gericht, de gevechten plaats gevonden binnen de Duitsch-Italiaansche verdedigingsstellingen waar de Engelsche tanks in afzonderlijke gevechten den strijd hadden aan te binnen met Duitsche pantserwagens, heeft maar schalk Rommel thans zijn strijdkrachten op een van te voren in gereedheid ge brachte tweede linie teruggetrokken. Naar militaire kringen te Berljjn ver klaren, be teekent dit niet, dat de door braakpogingen der Engelschen zy'n ge lukt. In verband hiermede zy gewezen op het zeer bijzondere karakter van den strijd in Noord-Afrlka, een strüdtooneel, Kooals tot dusver in de geschiedenis nog nooit is voorgekomen. Reeds eerder is ge wezen op de overeenkomst, die de oorlog in de woestijn met haar eindelooze, nage noeg gladden vlakte, vertoont met den strijd ,ter zee. De pantserlegers op deze wijde vlakte zijn te vergelijken met vlo ten, en evenals by het zeegevecht is de plaats, waar de stryd zich afspeelt, van ondergeschikt belang. Het tooneel van den strijd kan voortdurend wisselen, van belang is alleen, welke party er by de krachtmeting het gunstigste zal afkomen. Het terugtrekken op een andere linie zegt dan ook weinig. De Engelschen zijn, wat troepen, pant serwagens en vliegtuigen betreft, nume riek in de meerderheid en het terugtrek ken van een deel der Duitsch-Italiaansche troepen kan dan ook als tactische ma noeuvre worden gezien? In deze strategie heeft Rommel zich altijd een ware mees ter getoond. Waar de tweede verdedigingslinie pre cies ligt, is natuurlijk een militair geheim, Een feit van belang is, dat de positie van Rommel veel gunstiger is dan bij vorige gelegenheden, op grond van het achter hem liggende gebied, waar hy kan steu nen op verschillende goede verdedigings linies, zooals die van Mersa Matroe en de Halfaya-pas, terwijl ook de voorwaarden voor een vlot verloop van de ravitaillee ring er zyn. TANKGEVECHTEN, Aan het Noord-Afrikaansche front heb ben de Britten, naar het D.N.B. verneemt, op verscheidene plaatsen sterke pantser wiggen voor den aanval op de Duitsche stellingen in den strijd geworpen. By een dezer aanvallen brachten zy op een smal gebied meer dan 100 zware tanks in het gevecht. Om dezen aanval af te slaan, stormde ridderkruisdrager generaal Ritter von Thoma aan het hoofd van zyn tanks naar voren voor een tegenaanval In de verbit terde worsteling werd generaal Ritter von Thoma met zijn commandowagen, die diep in de vijandelijke formaties was door gedrongen, afgesneden en geraakte in de walm van stofwolken van het strijdgewoel van zyn tanks ongemerkt in gevangen schap. De Duitsche tanks, die den gene raal waren gevolgd, sloegen den Britschen tankaanval af. De Führer ontving den opperbevel hebber van een leger, generaal-veld- maarschalk Von Manstein, In zijn hoofdkwartier tot het uitbrengen van rapport en overhandigde bij deze ge legenheid den verdienstelijken leger aanvoerder den maarschalksstaf Hoffmann-Stapf-Pax Holland m Duitsche vliegtuigen boven Engeland. Naar Reuter meldt, heeft het Britsche ministerie van luchtvaart toegegeven, dat er Donderdagochtend op twee plaatsen aan de Zuidoostkust en des middags op twee plaatsen in het Zuiden van Engeland door bommen „eenige schade" veroorzaakt is. Bloedige gevechten tusschen St. Alameln en Fuka. AS-TROEPEN OP NIEUWE STELLINGEN TERUGGETROKKEN. Het 893ste communique van het Itali aansche hoofdkwartier luidt: Woensdag vonden van den vroegen ochtend tot laat in den avond in het woestijngebied tus schen El Alamein en Fuka bloedige ge vechten plaats van onze pantserstrijd krachten en infanterie met soortgelijke vij andelijke eenheden. Na buitengewoon hevi- gen tegenstand trokken de Italiaansch- Duitsche troepen zich in nieuwe stellingen in het West^-terug. De vijandelijke ver liezen aan manschappen en materiaal zyn groot. Onze verliezen zyn ernstig. Jagers van de spil voerden hevige gevechten met de numeriek sterkere luchtmacht van den vijand. 26 vijandelijke toestellen werden in verscheidene gevechten gedurende de laat ste twee dagen neergeschoten. Onze ge vechtsvliegtuigen vielen met bommen van geringe hoogte gepantserde vijandelijke strijdkrachten aan en beschotep deze met mitrailleurvuur. Luchtaanvallen op To- broek en Benghazi veroorzaakten aanzien- lyke schade- Er zyn verscheidene dooden" en gewonden onder de Libysche bevolking. DE OORLOG TER ZEE. Het opperbevel der Duitsche weermacht heeft de 22ste lyst gepubliceerd met na men van schepen sedert den lsten Juni 1941 tot zinken gebraeh^De 21 daarin genoem de schepen haddeiPeen gezamenlijken in houd van 77.629 brt. De publicatie wordt voortgezet. GETORPEDEERD. Een Anglo-Amerikaansch vrachtschip is. naar Stefani meldt, in de Golf van Lorenzo Marques, buiten de territoriale wateren ge torpedeerd. De overlevenden werden door sleepbooten aan boord genomen. Vanaf het eiland Inhaca kon men de torpedeering waarnemen. Een ander schip vluchtte in de haven van Lorenzo Marques om aan torpedeering te ontkomen. Belangrijk. VERZENDING VAN KERSTPAKKETJES VOOR DE WAFFEN S.S. EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt ons mede: Pakjes voor vrywilligers in de Waf- fen-S.S. en het legioen, die een veld postnummer hebben, mogen alleen ver zonden worden met de speciaal voor kerstpakketten verstrekte zegels, z.g. Zulassungsmarken. Deze zegels wor den aan de soldaten uitgereikt en door hen aan hun familieleden toegezonden. Zij zyn dus nergens anders verkrijg baar. Door middel van deze zegels is het mogelijk om kerstpakketjes aan de vrywilligers te zenden van 1.000 gram of 2.000 gram. Voor 1.000 gram moet men dus één zegel en voor 2.000 gram twee zegels opplakken. Voor de vrywilligers, die een adres hebben, dus geen veldpostnummer, zijn geen zegels noodig en kunnen de pakjes zonder zegels verzonden wor den. Het is van het grootste belang, dat de kerstpakketten vóór 30 No vember a.s. aan de post ter verzending afgegeven zijn. Van 10 November tot 25 December 1942 is het niet mogeiyk, pakketjes te versturen zonder zegels, welke zwaarder zyn dan 20 gram. Voor 10 November en na 25 Decem ber a942 kunnen pakjes zortder zegels tot 100 gram verzonden worden. Door deze regeling is er voor ge zorgd, dat alle kameraden ook werke lijk met kerstmis uw gave ontvangen. De pakjes moetèn als volgt geadres seerd worden: An das SS-Ersatzkommando Nederland Den Haag, Stadhouderslaan 132, Te zenden aan: rangnaam Veldpostnummer of adres i :iet SS-Ersatzkommando verzoekt de Neöerlandsche bevolking, zich pre- DE NIEUWE BONNEN. Voor de volgende week zullen de ge- bruikeiyke rantsoenen brood, beschuit, vleesch, aardappelen, melk, taptemelk en tabak (thans weer twee rantsoenen) ver krijgbaar zijn op de bonnen nr. 57. DISTRIBUTIE VAN KINDERVOEDSEL. Het is van groot belang, dat voedings middelen, die speciaal voor kleine kinderen •geschikt zyn, ook werkelijk alleen aan kleuters en zuigelingen ten goede komen. Tot dusver waren verschillende specifie ke voedingsproducten voor kinderen nog „vrij", hetgeen langzamerhand is gaan beteekenen, dat ze dikwijls niet te ver krijgen waren en wel eens een minder ge- wensehte bestemming kregen. Menige moe der zal daarom met voldoening vernemen, dat de hieronder genoemde voedingsproduc ten voortaan uitsluitend verkrijgbaar zul len zy'n op melk-, beschuit- en/of ryst- bonnen, 1 Hetgeen voortaan op beschuitbon verkrygbaar is. Volgens bekendmaking van het departe ment van landb. en visscherij zal men met ingang van 8 November a.s. tegen inleve ring van beschuitbonnen behalve de arti kelen, die men daarop reeds verkrijgen kon, per bon hetzy 100 gram melksuiker, hetzy 100 gram voedingssuiker in poedervorm, hetzy 125 gram voedingssuiker in vloeiba ren vorm kunnen koopen. Daarnaast zal men in den vervolge de z.g. „kinderbis cuits" ook uitsluitend op beschuitbonnen kunnen verkrijgen en wel 75 gram per bon. Deze speciale „kinderbiscuits" zyn in verband hiermede niet meer op de brood- en bloembonnen verkrijgbaar. Voorts zal men tegen inlevering van twee beschuitbonnen tezamen met een melkbon kunnen verkrijgen 1,4 liter ge condenseerde karnemelk met bloem en sui ker of 1,4 liter gecondenseerde karnemelk met bloem zonder suiker of 1,4 liter ge condenseerde karnemelk met voedingssui ker of 1,4 liter gecondenseerde karnemelk „D" of 1% liter eiwitmelk. Tenslotte zal men kindermeel, behalve op den rystbon, zooals tot dusver het geval was, ook kunnen koopen tegen inlevering van beschuitbonnen, met dien verstande, dat men op drie beschuitbonnen 250 gram kindermeel zal kunnen koopen. Hetgeenvoortaan op rystbon en melkbon verkrygbaar is. Op één rystbon tezamen, met één melk bon kan men 350 gram farine lactee be trekken. Voorts zullen in den vervolge de verschillende soorten kindermelk en baby- yoghurt, welke tot nu toe zonder bon ver krijgbaar waren, uitsluitend gekocht mogen worden tegen inlevering van melkbonnen, met dien verstande, dat men 1% liter kin dermelk of yoghurt zal kunnen koopen tegen inlevering van één melkbon. Ten slotte kan men per melkbon een bus van 225 gram karnemelkpoeder betrekken. Op de rystbon is te verkrijgen maizena, zui vere tarwebloem of als kindervoedsel be reide gerstebloem. Met ingang van bovengenoemden datum zal het voorts niet meer mogelyk zyn mai zena (maiszetmeel) te koopen op den voor maizena of vermicelli aangewezen bon. Op dezen bon zal men derhalve uitsluitend pud dingpoeder en zetmeelproducten, alsmede vermicelli e.d. kunnen verkrygen. Maizena zal men daarentegen in den vervolge uit sluitend op den voor rijst aangewezen bon kunnen verkrijgen en wel 250 gram per bon. Voorts zal men op den rystbon, be halve de artikelen, die men ook voordien reeds op dien bon kon betrekken, ook kunnen' koopen of wel 250 gram zuivere tarwebloem, of wel 250 gram speciaal als kindervoedsel bereide gerstebloem. In ver band hiermede wordt er op gewezen, dat zuivere tarwebloem niet op de bloembonnen verkrijgbaar zal zyn. DE 31/2 NED. STAATSLEENING 1942. INSCHRIJVING VAN NIET- OOMMERCIEELE VEREENIGINGEN EN STICHTINGEN. De commissaris voor nlet-commercieele vereenigingen en stichtingen maakt be kend, dat op grond van artikel 6 der ver ordening 41^1941 aan niet-commercieele vereenigingen en stichtingen vergunning wordt verleend in te schrijven op de 3'/2 pet. Nederlandsche staatsleening 1942. Zoodra toewijzing heeft plaatsgevonden dienon de bedragen waarvoor aan deze staatsleening is deelgenomen, aan den commissaris voornoemd te worden mede gedeeld. TUCHTREGELINGSBESLUIT GEKAZERNEERDE RIJKSBRANDWEER. In de staatscourant is opgenomen het door den secretaris-generaal van het de partement van binnenlandsche zaken vast gestelde „tuchtregelingsbesluit gekazer neerde ryksbrandweer", welk besluit giste ren in werking is getreden. OPLEIDING VAN BEROEPSKADER VOOR DEN JEUGDSTORM. In de stormsterskaderschool van den nationale jeugdstorm te Blaricum is de zer dagen de leergang voor toekomstig be- roepsmeisjeskader officieel geopend door de landelyk meisjesleidster van den jeugd storm, opperzwermleidster C. G. van Eek. Vyf en twintig meisjes zullen thans een opleiding van drie maanden krygen, waar na rjj bij gebleken geschiktheid zullen worden ingezet als beroepskader van den jeugdstorm. cies aan deze regels te houden, daar, gezien het groote aantal Nederland sche vrywilligers. alleen op deze wijze een geregeld kerstpakkettenverkeer^ mogelyk is. De Nederlandsche Omroep in Zeeland. Uitzending van een bonten middag te Goes. De Nederlandsche Omroep heeft in vele provincies reeds een nauw en persoonlijk contact kunnen leggen met zijn luiste raars. Voor de provincie Zeeland was dit tot heden toe wegens byzondere omstan digheden niet mogelyk, zoo schrijft ons zijn persdienst. Morgenmiddag zal echter de stem van den omroep vanuit het hart der provincie klinken tydens de uitzending van den vrooiyken bonten middag, welke gegeven wordt in de schouwburgzaal Schuttershof in Goes. Zy die niet in de gelegenheid zyn persoonlijk deze uitzen ding bij te wonen kunnen haar van 15.00 16.45 uur over Hilversum I beluisteren. Vele bekende radio-artisten werken aan dit welverzorgde programma mede, zooals Pierre Palla, John's Hawaiian orkest, de imitator Jos Windt, de Mielodisten onder leiding van Piet Lustenhouwer m.m.v. de bekende radiozangeres Ans Heldendaal en Jan Lsmaire, voordracht. GEL00VEN, TROUW BLIJVEN, DOORZETTEN. HOOFDARTIKEL VAN MUSSERT IN „VOLK EN VADERLAND De persdienst van de N.S.B. meldt In „Volk en Vaderland" van deze week komt een belangwekkend artikel voor van de hand van den leider der N.S.B., onder den titel „Gelooven, trouw blyven, door zetten". Na een opsomming te hebben gegeven van hetgeen zich gedurende de mobilisa tie in 1939 en 1940, alsmede in de Met- dagen van 1940, heeft afgespeeld, zegt de leider o.m.: „Sindsdien zyn 2% jaar voorby gegaan en in dien tyd is het met ons volk nog steeds" bergafwaarts gegaan, hollend. Wat de gevluchte regeering niet aan goud naar Amerika had verscheept, óf zelf medegenomen, werd door Duïtschland ge vorderd. De voorraden verdwenen als sneeuw voor de zon door gecontroleerde en oncontroleerbare aankoopen. Veel van wat moeizaam in reeksen van jaren was opgebouwd ging te gronde. Geest en lichaam, het hart en de maag, zy werden hunkerend. Toen werd aan ons volk de gre ntste slag toegebracht, dien het ooit moest aanvaar den, nl. de oorlogsverklaring aan Japan, die in korten tyd de bezetting van geheel Indië ten gevolge had. Dat was te danken aan de „activiteit" van de gevluchte hoe ren in Londen. Hoewel duizenden van ons volk daarbij te gronde zyn gegaan, weet nu nog nie mand onzer. Van het Nederlandsche im perium, met inbegrip vair het moederland, is sindsdien geen vierkante km. meer on bezet. Dan voert Duïtschland de arbeidsdienst- plicht in voor alle bezette gebieden en tienduizenden en nogmaals tienduizenden worden gedwongen hun gezin, hun vader land te verlaten om in den vreemde té -werken". Na er dan op gewezen te hebben, dat do Duitsche weermacht rekening moet hou den met de mogelykheid van een Engel schen inval, vervolgt Mussert: „Het Duitsche bestuur kan zich beper ken tot het in verdediging brengen van de kuststrook en zich niet bekommeren om de bevolking, die daar woont. Die bevol king zou dan tusschen de strijdende par tyen komen en vernietigd worden. Om dit te voorkomen, daarom zyn nu maatrege len van evacuatie beraamd door de Duit sche bezettingsoverheid in samenwerking met de burgerlyke autoriteiten. Natuur lijk zit van beide zyden de wil voor om deze kleine volksverhuizing zoo min mo gelyk onaangenaam te doen zyn. Niette min zal dit voor tienduizenden een groot leed en een groote opoffering zyn. Dit staat nu weer als nieuwe beproeving, te- gelyk met den zeer mocilyjrcn winter, ons volk te wachten Wat wy te doen hebben is dit.: ons niet van de wys laten brengen, ons nationaal- socialisme trouw bly'ven, zooals wij dit op leven en dood waren tot Mei 1940. Wat ons kwetst en dat is heel wat, en wat ons hindert en dat is nog "meer, be schouwen als iets dat overgaat, dat wy ook nog mede moeten nemen in onzen zwaren bultzak en bovenal trouw en eerlyk met elkander' staan als een geheel in de N.S. B., de eenige strydformatie waarop volk en vaderland rekenen kunnen. Wie de N. S.B. verzaakt, valt het vaderland in den rug aan, wie de N.S.B. versterkt, doet het beste wat een goed vaderlander doen kan. Zoo is het, ook al begrypen honderd duizenden dit nog niet, ja al denken- zy dikwijls het tegendeel. Er zyn vele Nederlanders, die meenen dat een overwinnend Duitschland een Duitschland zal zyn dat andere volkeren en speciaal die, welke tot de Germaan- sche volkerenfamjlie behooren, wil knech ten. Ik geloof, wat de Führer my geschre- ven heeft, nl. dat het zyn wensch is, dat de geest van my en myne kameraden zou vaardig worden over het geheele volk en de geest van my en myne kameraden ligt duidelyk en klaar in onze bronnen en in den tekst van myn redevoering op den Goudsberg, die zoo juist als brochure ver schenen is. Ik geloof, dat de Führer en de Duce, na het bolsjewisme en het Ame rikanisme te hebben overwonnen, hier een rechtvaardig Europa zullen maken, waar in ieder volk in vrijheid zal kunnen leven tot heil van allen, die het belang van het algemeen stellen boven het belang dei; onderdeden. Wy behouden het geloof: wy blyven trouw: wy werken door, onverstoorbaar, stoer. Het nationaal-socialisme is toch de eenige mogelykheid tot herryzenis van ens volk in een nieuw en beter Europa. -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1