SCHUTTERSHOF RHUMPUNEX, TE GOES Kantoorbediende Verkiezing van Leden Denk om Uw broekspijp! Van den Driest Garnalen-pellers TYPISTE VOEDERBIETEN N.V. ZE^UWSCHE VOEDER- EN KUNSÏMESTHANDEL Daar kikkert U van op! De eenige kans CW€t voor efk schoentje! Bonte Zaterdagmiddag Zaterdag 7 November Heden ontvingen wjj de smartelijke tijding, dat op 8 September J.1 van ons is heengegaan, onze zeer ge liefde Zoon en Broeder, BRAM BOUWENSE, ln den leeftijd van bflna 28 jaar. God sterke ons in dit on zegbare leed. Middelburg: D. C. BOUWENSE. M. BOUWENSE— STRIJD. P. BOUWENSE en Verloofde. BresJcens D. C. BOUWENSE. M. A. BOUWENSE— v. RJOSEVELT en Kind. Middelburg, 28 Oct. 1942. Tijd. adres: Brinkesteeg 25, Veenendaal. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde eenige Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante MAAIKE JOHANNA CORNELIA BROODMAN, in den leeftjjd van bijna 40 jaar. Stavenisse: Wed. C. BROODMAN— SERIER. Öreskens: J. N. C. BROODMAN. N. J: BROODMAN— GAANDERSE en Kinderen. Stavenisse, 1 Nov. 1942. VERLOVINGSKAARTJES VAN DE VELDE Algemeene kennisgeving. Hiermede vervullen wij den -droeven plicht kennis te geven, dat in het Binnen- ziekenhuls te Amsterdam is overleden onze lieve Moe der, Behuwd- en Grootmoe der, Zuster en Tante, JOHANNA AALBERTS, Weduwe van W. KAREL, in den ouderdom van bijna 80 jaar. Midelburg J. E. KAREL. L. D. M. SCHEENLOOP— KAREL. J. SCHEENLOOP en Kinderen. Amsterdam W. KAREL. H. KAREL—BLOKLAND. N.O. Indië: J. W. HEUKER—KAREL. Souburg i en Kinderen. R. J. HEUKER C. M. BACK—KAREL. J. J. BACK en Kinderen. Middelburg H. DE KONING—KAREL. J. M. DE KONING en Kind. Middelburg, 1 Nov. 1942. Spanjaardstraat 46. De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 5 No vember a.s. op de Alge: meene Begraafplaats ie Middelburg. Vertrek van af Spanjaardstraat om 12 uur. DANKBETUIGING. Getroffen door de zeer vele bewijzen van deelneming ont vangen bij het overlijden van mijn besten Man Mr. H. DOORENBOS, zeg ik allen recht hartelijk dank. A- J- DOORENBOS— MEYER. Bussum, November 1942. Heden overleed, na een langdurig smartelijk lijden, zacht en kalm, onze geliefde en zorgzame Moeder ELISABETH PIETERSE, Weduwe van THOMAS JOHANNES GUNTER, in den leeftijd van 39 jaar. Haar diepbedroefde Kinderen JOHANNES. JAN. Vlissingen, 1 Nov. 1942. Noordstraat 45. Heden overleed, na een langdurig smartelijk lijden, ?acht en kalm, onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante ELISABETH PIETERSE, Weduwe van THOMAS JOHANNES GUNTER, in den leeftijd van 39 jaar. Fynaard: J. PIETERSE. Rotterdam J. PIETERSE. Vlissingen: M. VAN EENENNAAM— PIETERSE en Kinderen. S. VAN EENENNAAM. J. PIETERSE. JAC. PIETERSE. Vlissingen, 1 Nov.' 1942. Molenstraat 45. LANDHUISJE in Walcheren te koop gevraagd, niet in onmiddellijke nabijheid der duinen, zijnde bewoond of onbewoond. Brieven no. 4245, Bur. v. d. Blad, Middelburg. De Goede Herder nam weder tot zich ons geliefd kindje en zusje ANNA MARIA, op den leeftijd van 1 maand. Ds. en Mevr. OOSTHOEK en kinderen. Zoutelande, 31 Oct. 1942. Tgd. adresKethelweg 134, Vlaardinger-Ambacht. Met grote droefheid geven wij kennis van het over lijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer P1ETER PUYPE, in de leeftijd van 68 jaren. Apeldoorn: F. PUYPEBUYS. P. PUYPE Jr. A. PUYPE—MALCHOW. Goes: M. MEMELINK— PUYPE. H. J. MEMELINK. Apeldoorn: JOH. PUYPE. S. PUYPE—KAMSTRA. A. PUYPE. H PUYPE—ROBBERS. Amsterdam: J. P. PUYPE. N. PUYPE— BOSSCHAERT. Apeldoorn: A. PUYPE. En Kleinkinderen. Apeldoorn, 31 Oct. 1942. Burgem. Tutein Noltheniuslaan 14. gevraagd. Leeftijd 17 tot 25 jaar. Brieven onder No. 4241, Bur. van dit blad, Middelburg. Commissarissen en Directeu ren der Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschap pij, geVestigd te Leeuwarden, maken hiermede bekend, dat de van de Algemeene Vergadering van de Leden zal plaats heb ben aan het Hoofdkantoor te Leeuwarden, Nieuwestad 9 (Burmaniahuis) en de kantoren te Amsterdam, Heerengracht 182; Rotterdam, Schiedamsche- slngel 44a; 's-Gravenhage, Ly ceumplein 18; Utrecht, Jans kerkhof 1 en Groningen, Heere plein 7 op Donderdag 3 De cember 1942 van 10 Vz tot 12 en 2 tot 4 uur. Die verzekeringnemers, wel ke aan de stemming wenschen deel te nemen, moeten daarvan tenminste veertiejj dagen vóór den aanvang der stemming per eigenhandig onderteekend schrijven en onder toevoeging van polis en bewijs van laatste premiekwijting (en onder op* gave van duidelijk adres) aan de Directie, Hoofdkantoor te Leeuwarden, Burmaniahuis, Nieuwestad 9, kennisgeven. Het stembiljet zal hun ten minste drie dagen voor den aanvang der stemming door de Directie worden toegezonden. Uw broekspijp hakend aan het moertje van Uw trapper? Af doende zijn daartegen een stel BESCHERMDOPPEN ad 40 cent per stel. JASBESCHERMERS (geen papier) 1.50, 1.85, 3.50. Verder nog enkele Sliklappen. Heerenstraat 12, Middelburg. gevraagd. De Coöp. Vereeniging „Volharding" maakt be kend, dat bij aanvoer de garnalen vanaf Woensdagmiddag weer afgehaald kunnen worden om te pellen. Adres Pinsenstrqat 30, Vlissingen. VRACHTVERVOER Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het vervoer van alle soort vrachtjes met een flinke hit. M. C. OLIVIER Oostsingel 4 Goes gevraagd. Rijkstuinbouwconsulent Grenadierstr. 17, (kies. Schriftelijk aanmelden. HALLO Denkt om Uw gezondheid. HALLO Koopt van heden Uw vleeseh in de Volksslagerij op 't Groene Weidje. Wjj slachten 2 beste jonge paarden uit 5 en 2 jaar oud. Dus eerste kwaliteit voor een goedkoopen prijs. PRACHT VETTE LAPPEN 65 CENT. MAGERE LAPPEN 60 CENT. STUKJES 70 CT. GEHAKT 60 CT. BIEFSTUK 75 CT. Ailes per halve Kg. 9 bonnen voor een kilo. Voortaan elke week verkrijgbaar van Woensdag tot Zaterdag vier uur. JAN DE KOK, TELEFOON 2201, GOES. H.H. Paardenhouders worden verzocht hun aankoopvergunning voor voederbleten vóór 7 deze bij ons ln te leveren. Erkend Ruwvoederhandelaar. RegenstormU huivert in Uw natte, zware jas... verkwik U dan! Wip even een café of res taurant binnen. Warm Ui Vraag dan iets goeds, iets heets, iets gloeiends te drinken. Iets lekkers ook! Zoo'n dampend glas punch bijvoorbeeld, dat je maar nèt in de vingers kunt houden. Maar da! je vast móét houden, omdat het zoo echt fijn geurt en dampt en omdat je het zoo' ge- ooegelijk kunt uitslurpcn, om dan te zuchten: «Hè... Lekker!..." iM.» HANDELSVENNOOTSCHAP 1 Ng, JD£ NOORDSTER". om - natuurlijk met Tana! - de charme en distinctie van Uw schoentjes te behouden is, steeds ervoor te zorgen 'n ledigen Tanaflacon, -pot of -doos (met sluitingbij Uw schoenwinkelier in te leveren, want anders kan hij U zoo'n uitmuntend Tana- product niet verkoopen. Juist nu U zoo zuinig mo.et zijn op Uwmooie schoentjes, hebben zij de verzorging met Tana méér dan ooit noodig f 'O NEDERLANDSCH FABRIKAAT De wekelijksche die ln geheel Nederland over den zender Hilver sum I door de radio wordt beluisterd voert de Nederlandsche Omroep van 15.0016.45 uur op in de Schouwburgzaal Het programma vermeldt t PIERRE PA TJA, plano JOHN'S HAWAIIAN ORKEST JOS. WINDT, imitator PETER SEEKS, conference en liedjes DE MELODISTEN oJ.v. PEET LUSTENHOUWER m.m.v. ANS HEIN END AAL, U kunt dit succes-programma niet alleen via Uw radiotoestel of centrale beluisteren, doch er zelf b(j aanwezig zjjn. Toegangsprijs 50 ct. incl. belasting. Op vertoon van Luistervergunning, stortingsbewijs of kwi tantie Radio-Centrale worden 3 kaarten verstrekt. Voorverkoop: Vrijdag 6 November 's avonds van 18.00—19.30 uur aan de zaal. Voor zoover de plaatsruimte het nog toelaat ook 's Zaterdags middags vóór de uitvoering. N.B. Daar de uitvoering wordt uitgezonden, moe ten de zaaldeuren te 14.55 uur gesloten worden. NEDERLANDSCH-fABRlKAALDÊfLERDALFABRJEK KOOP EN VERKOOP 0 Te koop: Kippen, hengstveulen, ook in ruil kalf vaars. P, VER- HAGE, Koudekerke C 12, 0 Gevraagd: Jon genso ver jars, leef tijd 13 j., en meisjes-wintermantel, leeft. 13 jaar. Lengte 90 cM. Adres Westelijke Oude Havendijk 12 te Middelburg. Te koop: Eenige bundels piano muziek. RIJN. Spanjaardstraat 61, Middelburg. 0 Te kÓop gevraagd: Hobbel paard. Nwe Oostersche straat 16, Middelburg. 0 Te koop: 4 mooie luslulthaarden. waarbij pracht voor jntieke kamer, mooie mahonie slaapkamer met pracht kapokbed, veerenbed, com- §leet, alles 2 pers. VAN LOO, ingolstraat 35, Middelhyrg. 0 Te koop een le klas 2e drachts niclkgelt, 2 maal bekroond en drachtig. L. CYVAT, A 99. Kou dekerke. 0 Te koop gevraagd: Moderne kinderwagen, in goeden staat. Aanbiedingen: Duijvendrechtstr. 12 te Vlissingen. 0 Te koop gevraagd: Kinderwa gen. Adres: Bureau van dit blad. Middelburg. 0 Te koop: 8 mahonleb. stoelen, heetenfaoteuil, tafel, canapé, ma- honieh. nachtkasjc, groen kachel tje met plaat. Lange Noordstraat 41, Middelburg. 0 To koop een nieuw grijs man telpak, oude kwal. 1416 jaar. Wie ruilt lap grijze stof voor rok en een lap geruite stof voor winterjurk m. 38? Te bevragen: Bureau van dit blad, Middelburg. 0 Te koop gevraagd: Studio- accordeon. Nadorststraat 9, Middel burg. 0 Te koop gevraagd een handnaai machine, in goeden staat zijnde. Brieven met merk en prijsopgave, onder no. 4240, Bureau van dit blad. Middelburg, 0 Te koop gevraagd een moderne kinderwagen, Nieuwstraat 5, Sou burg. 0 Te koop: 8 pruimen boomen (5 j.), struikrozen en pioenplanten. S. VAN SOELEN. Souburg. 0 Te koop een partijtje klapstoe- len. Te bexTagen: B. VERBEEM, café „Dorpzicht", Souburg. 0 Te koop: Diverse meubelen, buffet, theetafel enz. Te bevragen:' Molenwater 119, Middelburg. 0 Te koop gevraagd een modern radiotoestel. Brieven met merk en prijsopgaaf onder no. 4239, Bureau van dit blad, Middelburg. 0 Te koop: Autoped met prima gummi luchtbanden. Brieven on der no. 4247, Bureau van dit blad, Middelburg. 0 Te koop gevraagd een dames tweedjas, 1. 19 j., en in ruil een paar werkschoenen, maat 44. en een paar goede binnenbanden. Adres: Tijdingbal, Pr. Z. Crt., Vlis singen. 0 Te koop: kalf vaar a, op rekening en kloek met kuikens. JOH. DE VlèSER, Hazenberg, Domburg. O Te koop: mooie biggen, w.o. in geschreven zeugjes. J, DURINK, N.- en St. Joosland. 0 Particulier vraagt VA m.ra. Pa- thé baby-filmpjes. Brieven met prijs, onder no. 4244. Bureau van dit bLad, Middelburg. 0 Ter overname gevraagd: 2 den- ren, grootte tezamen minstens 2 M. 50 Breed en 2 M. 50 hoog. Tuinderij „Loverendaie", Seroos- kerke (W.). O Te koop groote konijnen voed sters, Veerschesingel 72, Middel burg. 0 Te koop gevraagd: zwarte bont jas. Brieven letters A.M, bureau van dit blad, Vlissingen. 0 Te koop: blauwe wintermantel, als nieuw, maat 42. te bevragen na 6 uur. Adres: Tijdinghal Prov. Zeeuwsche Crt* Sliaaingen, 0 Te koop: S-deellg kapok 1 perj. bed en wie ruilt mijn flanel laken voor buitenband 28 x VA en gutn- mizeil 95 x 90 voor babypop? Tij dinghal P. Z. Crt., Vlissingen. 0 Te koop: z.g.a.n. bed. Te be vragen Postkantoor, Serooskerke. 0 H.H. Kappers. Pracht drie- deellge tollletbslel te. koop. Na-, dere inlichtingen: Buijs Ballotstr. 53, Kloetinge. 0 Flesschen, kruiken, en jam potjes te koop gevraagd. Geeft Uw adres op bij café BOOMSTEDE, Voorstad, Goes. 0 Te koop of te rullen zoo goed als nieuw vloerkleed, S'A bij VA. P. A. DE WITTE, Vischmarkt no. 6, Goes. HUUR EN VERHUUR 0 Te huur een ruime bovenwo ning, Kasteelstraat 112. Te bevra gen: Singel 73, Vlissingen. 0 Te huur gevraagd gemeubileerde woning of gedeelte te Vlissingen of omgeving. Brieven onder lett. A.J., Bureail Prov. Zeeuwsche Courant. Vlissingen. 0 Te huur gevraagd door gezin van 3 personen, wegens gezond heid van vrouw, huls of gedeelte van huls in Goes of omliggende dorpen. Br. onder letters A.O. bur. Prov. Z. Crt,. Vlissingen. 0 Te huur gevr. gemeub. zit- en slaapk. met gebr. van keuken te Middelburg, Souburg of buiten kant Vlissingen, door echtpaar zonder kinderen. (Gedupeerden). Br. onder lett. A.K. bur. van dit blad, Vlissingen. 0 Door jonge ambtenaar gemeu bileerde' zit-Blaapkamer gezocht te Goes. Brieven onder no. A 575 bu- réau van dit blad te Goes. DIENSTAANBIEDING 0 Timmerman-metselaar gevraagd, bekend met burgerwerk. Adres: L. WOUTERS, Turfkade 79, Mid- l delburg. 0 Plaatsing gezocht voor 17-jarig meisje, als dienstbode voor dag en nacht, waar door huisvrouw vol doende leiding wordt gegeven. Hoog loon geèn vereischte. Brieven aan het adres: Kade A 65, Veere. 0 Heer. dertiger, administratief goed onderlegd, gewend personeel leiding te geven, zoekt passende werkkring. Br. onder no. A 570, bureau van #dit blad te Goes. PERSONEEL GEVR. 0 Nette werkvrouw gevraagd, voor 2 3 dagen per week. Adres: Walstraat 16, Vlissingen. 0 Meisje gevraagd voor halve da gen. Gortstraat 65, Middelburg. 0 Gevraagd een net werkmeisje, van 812 uur, tusschen 14 en 16 jaar. GEBR. VAN DEN BERG, Bellamypark 5052, Vlissingen. 0 Gevraagd dienstmeisje voor dag en nacht, liefst R.K. Br. m. af schrift getuigschr. aan Mevrouw PIECK, Kievitlaan 9, Eindhoven. 0 Gevraagd: een hulshoudster, P.G., middelb. leeft., bij man al leen. Brieven onder no. A 573 bur. van dit blad te Goes. 0 Gevraagd zoo spoedig mogelijk een netto dienstbode of dagmeisje, bakkerij W. J. REINDERS, Lon- denache kade 45, Middelburg. 0 Gevraagd: een net meisje van 8—12 of 8.30—2 uur. OSSEWAAR- DE DEKKER. Kleine Kade 5, Goes. 0 Ervaren dienstbode gevraagd tegen 1 Dec. te Breda, goed kun nende koken en netjes werken. Wasch buitenshuis. Tweede meisje aanwezig. Br. onder no. 4246 bur, van dit blad te Middelburg, 0 Werkster gevraagd voor 2 mid dagen in de week. Adres: „de Prins van Oranje", Goes, 0 Gevraagd: werkster, voor de morgenuren. Goed loon. Adres: Tijdinghal bur. van dit blad, Vlis singen, 0 FIRMA 1. J. WITTE ZONEN, artistieke bloemblnderij. Steenen- beer 15, Vlissingen. vragen voor onderhoud bloemenwinkel en gene gen het vak te leeren een flink meisje. 0 R.K. Meld-huishoudster of flin ke dienstbode gevraagd te Breda. Goed zelfstandig kunnende werken, wasch buitenshuis. Hulp van werk ster. Goed loon. Mevrouw INGEN- HOUSZ. Oranjelaan 17, Breda. 0 Leerjongen gevraagd. D. M. GEUZE. Kinderdijk 20, Middel burg, RUILING 0 Wie ruilt mijn groote babypop voor een paar moderne zwarte of blauwe damesschoenen met hooge hak, maat 38? Noordweg 40, Mid delburg. 0 Wie ruilt mijn z.g.a.n. meisjes- wintermantel, leeftijd 13 jaar, voor meisjes-wintermantel, leeftijd 15 jaar? Karelsgang 24, Middelburg. 0 Ter rolling aangeb.: 2 wollen z.g.a.n. jongenstruien, 7-9 J., rij broek, 9-10 j., bruin pluchen da mesjasje m. flan. tusschenvoering, ra. 44-46, 3 jongenspetten p. gum milaarsjes 7 j., eenige witte en grijze drelle heerenbroeken en jas jes, mlddelm. Br. onder lett A.G. P.ZCrt.. Vlissingen. 0 Wie ruilt-een paar z.g.a.n. werkschoenen voor een paar gum milaarzen, maat 42? W. JANSE, Oostkapelle. fWie ruilt 1 paar beste lage ngénsschoenen, maat 31, voor cape of grootere maat jongens- schoenen. SCHONEVELD, Noord- weg B 151e. St. Laurens. 0 Wie ruilt mijn nieuwe rijw. bin nenband 26 x 1% voor buitenband, zelfde maat? Adres: WARANDE, A 67. Heinkenszand. 0 Wie ruilt mijn blauwe sport schoen tegen zwarte sportschoen of pumps, maat 38? Van Turnhout straat 29. Souburg. VOEDING 0 Morgen 8 uur heerlijke bonlllon. A. C. Snel, St. Jacobsstraat S, Vlissingen. 0 A.S. Woensdag van 9 uur af versche Zeeuwsche mosselen, schoolstraat. M. DE RIDDER en P. WESTSTRATE. Let op de kwa liteit. Beleefd aanbevelend. 0 Van Woensdagmorgen 10 uur af prima jong paardenvleescli, lappen 60 ct., stukken 70 ct., alles per 5 ons. 9 A bonnen per kg. A. LEIJN- SE, Gravenstraat, Middelburg. KOST EN INWONING 0 3 nette werklui zoeken kost- huls. Brieven met prijsopgave on der letters A.H., Bureau Prov. Zeeuwsche Oourant, Vlissingen. 0 Te Amemuiden of omgeving goed kosthuis gevraagd. Brieven onder letters' A R. bureau Prov. Z. Crt., Vlissingen. 0 2 nette kostgangers gevraagd. A 199, Koudekerke. KENNISMAKING 0 Twee leuke jongedames wensen kennismaking met 2 leuke jon ge heren. 1920 jaar. Briev. met foto vóór Vrijdag 6 Nov, onder no. 4243, Bureau van dit blad. Mid delburg. 0 Kennismaking. 2 nette jongeda mes wensen kennismaking met 2 nette her«n. Leeftijd 2429 jaar. Brieven met foto welke op ere woord retour worden gezonden. Brieven onder no, A 572 bureau van dit blad te Goes. HUWELIJK 0 HawelUk. Succesvolle bemidde ling voor alle rangen, standen en leeftijden. Uitgebr. relaties door geheel Nederland. Inl. schrift, en mondeling: Bureau Holland, Ad- miralenweg 219, Amsterdam (W.)- LESSEN 0 Dansschool SMOLDERS, Dage lijks gelegenheid tot het nemen van privé-danslessen ook in eigen mi lieu. Bel. Aanbev. G. M. Smolders, Dansl.. Vlasmarkt 37, Middelburg. 0 Dansschool SMOLDERS. Op Zon dagmiddag van 35 u. a, d. Vlas markt no. 8 te Middelburg, kunnen nog eenigszins geoefenden ge plaatst worden. BLOEMEN-PLANTEN 0 15 Hyacinthen, rood, wit, blauw, 35 Tulpen, 25 Narcissen. 25 Crocus, 25 BI. Druifjes, 25 Bosch Hyacin tben, 25 Winter Acconieten en 25 Sneeuwroem, voor 2.50, plantaan- wijzer inbegr. Betaling desgew. n& ontv. CORN. DEN HOLLANDER, Hillegofb. 32. Giro 1800.02. DIVERSEN 0 Verloren: een horloge, tusschen St. Jan ten Heere en Aagtekerke. W. BAKKER, Domburg. 0 Denk aan Uw vrouw! Sluit nog deze maand een levens- of pen sioenverzekering voor, haar af. Uiterst solide instelling geeft U bij monde van haar inspecteur alle inlichtingen. Geef nog heden Uw adres onder A. P. bur. van dit blad, Vlissingen. 0 Goed tehuis gezocht voor fox hondje. Adres: Noordweg C 58, Domburg. 0 W. LIJNBERG, Monteur, ver huisd* naar Bouwen Ewoutstraat 62, Vlissingen. 0 Gre er ligt brief voor TT, 0 Ze zijn er weer de bekende Amstelstad spaarbonnen. Trekking 30 Nov. Nog enkele Lotisico's ver krijgbaar!! Haast U! Sigarenmaga zijn Lond. kade 41; Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 4