9 NOV. a.s. UIT DE PROVINCIE Extra FilmvMelImo voor do jeugd aankomende bakkersknecht. HEERENHORLOGES. in de hui: Stalling gevraagd VERDUISTEREN van hedenavond 17.09 uur tot morgenochtend 7.40 urn- De maan komt morgen te 2.06 uur op en gaat te 15.41 uur onder. ZUID-BEVELAND DOOR KOE OMVERGELOOPEN. BORSSELE. Toen Zondagmorgen de vro^v van den kleln-landbouwer S. een koe%i den stal aan het melken was, duw de het beest haar omver. Bij haar val zwikte haar voet. Daar zy hevige pijn ge voelde, werd de dokter ontboden. Deze constateerde, dat de voet gebroken was, waarop de vrouw naar het ziekenhuis te Goes is getransporteerd. RIJKSPOSTSPAARBANK. HANSWEERT. Aan het postkantoor Hansweert en het daaronder behoorende ambtsgebied werd gedurende de maand October ingelegd bij de Rijkspostspaar bank 5957.46. Terugbetaald werd 1652.42. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt no. 3529. GEMEENTEREKENING OUDELANDE. OUDELANDE. De gemeente-ontvanger heeft de rekening 1941 aangeboden met een bedrag aan inkomsten van 32701. en van uitgaven van 30545,79; batig saldo 2155,21; kapitaaldienst inkomsten 4901,27 en uitgaven 4726,27, batig saldo 175.—. VERKIEZING NOTABELE. OUDELANDE. B\j de gehouden herstem- Vnlng voor notabele der Ned. Herv. Kerk alhier, tusschen de heeren- P. Reijnierse en P. J. Meertens, verkreeg P. Reijnierse 7 stemmen, P. J. Meertens 20, stemmen en 1 stem van onwaarde, zoodat P. J. Meer tens is gekozen (in de vacature ontstaan door het overigden van 'A. Remijnse). JEUGDDIENST TE RILLAND-BATH. RILL'AND-BATH. Zondagavond werd in de Ned. Hen'. Kerk alhier een drukbe zochte jeugddienst gehouden, welke geleid werd door ds. Hietkamp, Ned. Herv. predi kant te Vlissingen. .Spreker had tot onder werp gekozen: „Heeft ons leven zin". Deze vraag, die vooral in deze bewogen en don kere tyden door de jeugd gesteldwordt, werd in een met overtuiging uitgesproken rede beantwoord. In dezen dienst werd voor de eerste maal uit-den nieuwen bun del der Ned. Herv. Kerk gezongen. Voor dezen jeugddienst bestond zeer groote be langstelling. A.s. Zondagmiddag zal wederom een Jeugddienst worden gehouden, waarin ds. Schoch uit Veere hoopt voor te gaan. ZEEUWSCH-VLAANDEREN MOEDERCURSUS. AXEL. De Moedercursus, die georgani seerd werd door de afdeeling van „Het Groene Kruis" alhier, en gegeven werd door zuster Switters van Middelburg is vorige week beëindigd. Aanvankelyk be gonnen met 22 dames-cursisten, steeg dit aantal tot 36. Door de prettige en bevat- tehjke wjjze, waarop de. lessen door zuster Switters werden gegeven, bestond hiervoor steeds groote belangstelling. Voor moeder en kind zal deze cursus ongetwijfeld veel goeds hebben aangeleérd, speciaal van be lang in dezen tgd. VERVOER PER BAKFIETS EN TRANSPORTRIJWIEL. Uit binnéngekomen klachten is gebleken dat een aantalbesteldienstondernèmers, zonder de daartoe vereischte toestemming te hebben verkregen, hun tarieven voor het vervoer per driewielige bakfiets of trans portrijwiel hebben verhoogd. In het bijzon der in het kustgebied bleken eenige onder nemers zich niet te hebben ontzien, van de situatie misbruik te maken, door het be dingen van volstrekt ontoelaatbare prijzen. Daarom zijn thans door den gemachtigde voor de pryzen voor transporten met drie wielige bakfietsen en transportrijwielen maximumpryzen vastgesteld, welke in een officieele publicatie in de voornaamste dagbladen worden bekend gemaakt. Bij overvraging doet men verstandig dadely'k een klacht in te dienen bij den provincialen commandant voor de prysbeheersching, of bij de plaatselijke politie, die er voor zal zorgen, dat de toegestane tarieven gehand haafd blijven. KERK- EN SCHOOLNIEUWS GEBEF. KERKEN. Drietal te Amerongen J. J. Bosnia te Krab bendam. S, Hania te Schoonoord en G. F. Snel te RoBsuni. Benoemd tot hulpprediker te Ooaterend op Te* el A. M. v. d. Zanden, cand. te Amsterdam. OIR. GEBEF. KERK. Beroepen te Bunschoten J. M. Visser te Mid-* wolde. VRIJE UNIVERSITEIT. -Het aantal Ingeschreven studenten aan de Vrije Universiteit bedraagt thans 619, w.o. 137 dames. Voor de theologie bedraagt dit cijfer 25 (w.o. 1 dame); voor de rechten 447. w.o. 115 dames; voor de letteren 23, w.o. 8 dames; voor dé wis- en natuurkunde 101, w.o. 9 dames; voor de medtcUnen 18, w.o. 3 dames; voor de notaris- opleiding 4, w.o. 1 dame en voor theologie en rechten samen 1. DR. C. N. OOSTERHOF f Na een korte ongesteldheid is te Groningen vrij plotseling overleden dr. C. N. Oosterhof, Gereformeerd emeritus-predikant te Marrum (Fr.) H4j bereikte den leeftijd van 61 jaar. „EEN DOOPSGEZINDE ERFENI8 \ALT VRIJ". Oproeping tot de Nederlandsehe doopsgezinden. Dr. F. B. Posthuma, oud-lld van het dagelijk- schc- bestuur van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit en oud-voorzitter van den kerkeraad van de Doopsgezindeggemeente te 's-Gravenhage, richt een oproeping onder bovenstaand opschrift om steun metterdaad voor de Doopsgezinden in Rusland aan de Doopsgezinden hier te lande, waaraan wjj het volgende ontleenen: Onlangs is een commissie van de Oost-com pagnie naar de Oekraïne gegaan en bij deze com missie bevond zich de Nederlandsehe boerenlei der Roskam. Bij zijn terugkeer heeft de heer Roskam medegedeeld, hoe hij de Doopsgezinde koloniën en met name Chorlitza heeft aangetrof fen. Het is nu gebleken, dat er, ondanks bolsje wistische vervolging en druk, van de Doopsge zinde koloniën, of van sommige ervan, meer is overgebleven dan wel kon worden verwacht. De mannen zijn grootendeela verdwenen, maar de vrouwen en kinderen zijn voor een goed deel gebleven en hier en daar bevindt zich ook nog een man, die weer vol moed zijn levenstaak heeft aanvaard. Ook in de kolonie Chorlitza zijn de boeren in een eolebose samengebracht en deze colchose is nu door de bezettende macht weder onder de boeren verdeeld. Het blijkt, dat een twaalftal van de oorspronkelijke boerderijen de vroegere bevolking niet meer zal terugkrijgen, omdat van deze families niemand meer over is. Voor dit twaalftal worden nu verwalters gezocht. Verder is gebleken, dat op het gebied van het bouwvfk eji aanverwante vakken allerlei werk zaamheden moeten worden verricht, zoodat er zeker ruimte is om werk te verschaffen aan een 150-tal timmerlieden, schilders, behangers, sme den en dergelijke werklieden. Door den boerenlieder Roskam, die geen Doopsgezinde is en dus niet handelt op grond van Doopsgezinde motieven, is medegedeeld, dat door hem maatregelen zijn genomen, om. zoo dit gewenscht wordt, op de hierboven genoemde boerderijen en voor de hiervoren genoemde werk zaamheden Doopsgezinden in te zetten. Aan Doopsgezinden wordt dus nu de gelegen heid geboden om opengevallen plaatsen in de oorspronkelijke koloniën in te nemen, maar voorsu en dit acht dr. Posthuma zeer belang rijk om geestelijken steun te verleenen aan diegenen, die met moed en volharding, en deze woorden hebben vooral betrekking op de vrou wen. alle lijden hebben Yerdragen en die nu zeker waard zijn, weer op hun voeten te wor den gezet. Hier is nu echt Doopsgezind werk te verrich ten. Alleen zij mogen zich eraan geven, die be zield ztjn van den wil om hier het pand, oor spronkelijk aan Doopsgezinden toebetrouwd. naar het bekende Bijbelwoord, te bewaren. Het is natuurlijk niet mogelijk, dat terstond families naar de kolonie Chorlitza vertrekken. Het moe ten mannen zijn. die hun families, wanneer zij althans een familie hebben, voorloopig in Neder land moeten laten, doch na harden, degelijken arbeid zal het zeker mogelijk wezen, ook de families te laten komen. Toch zal het werk niet gemakkelijk zijn, doch hard en vol ontbering. Dr. Posthuma doet thans een beroep op alle Doopsgezinde broeders, die zich geroepen voelen en bereid zijn om in dezen werk te verrichten. Hij kon dit doen langs den weg van de Alge meene Doopsgezinde Sociëteit en langs den weg van de kerkeraden, doch deze weg zou te veel tijd vergen en tot discussies lelden, die thans moeten .worden vermeden. Een ieder, die over bijzonderheden wenscht te worden Ingelicht, kan zich wenden tot den Nederlandschen boerenleider B. J. Roskam Hzn., Zeestraat 69 te 's-Gravenhage. Mocht men dr. Posthuma willen schrijven, ook deze zal zoo goed mogeMjk helpend optreden. VRIJSTELLINGEN BIJ STAATSEXAMENS H.B.S. BIJ beschikking van den Secretaris-Generaal van het departement van opvoeding, kuituurbescherming en wetenschappen is bepaald, dat bij het staatsexa men hoogere burgerschool A van een nader onder zoek in de vakken natuurkunde, plant- en dierkunde en handteekenen kunnen worden vrijgesteld zU, die met goed gevolg eindexamen eener H.B.S. met drie jarigen cursus hebben afgelegd en zU die onvoor waardelijk ztjn bevorderd tot de vierde klasse eener H.B.S. met 5-Jarigen cursus B. Van een nader onderzoek In de vakben natuur kunde, plant- en dierkunde, handteekenen en licha melijke oefening kunnen bij het staatsexamen H.B.S. A worden vrijgesteld zU, die in het bezit zijn van het einddiploma eener middelbare school met vijf jarigen cursus voor meisjes. BIJ het staatsexamen H.B.S. B. worden de vrijstel lingen voor bezitters van het einddiploma eener middelbare school met 5-Jarlgen cursus voor meisjes uitgebreid met het vak handteekenen. Ten slotte kunnen bU het staatsexamen B worden vrijgesteld van een nader onderzoek in het vak handelswetenschappen, leerstof derde klasse, zU die met goed gevolg eindexamen eener H.B.S. met 3- Jarigen cursus hebben afgelegd en zU, die onvoor waardelijk zijn bevorderd tot de vierde klasse eener H.B.S. met 5-Jarigen cursus B. 'S GRAVENPOLDER. Advertenties en Abonnementen worden aangenomen door BOEKHANDEL DE JONGE. GEMENGD NIEUWS HOOGE BOETEN VOOR PRIJSOPDRIJVING. De Inspecteur voor de prysbeheersching te Leeuwarden legde aan J. G. S., wo nende aldaar, wegens het leveren van thee aan een kettinghandelaar, tegen zeer hoo- gen prijs een boete op van 4500. De in zyn zaak aanwezige voorraden thee, zeep poeder, koffie en cacao werden in beslag genomen en verbeurd verklaard. De koo- per van de thee, de kapper J. C. te Leeu warden, werd veroordeeld tot een geld boete van 1000. De kleermaker j. T. te Leeuwarden, bg wien een groote hoeveelheid bontman tels en textiel in beslag was genomen, werd wegens het verhandelen van die goederen tegen abnormaal hooge prgzen veroordeeld tot een geldboete van 2000, terwyl de in beslag genomen voorraden verbeurd werden verklaard. Vöorts werd de uitoefening van den handel In textiel- goederen aan T. voor den tgd van een jaar verboden. Ten slotte werd een boete opgelegd van 2500 aan den koopman J. K., eveneens in Leeuwarden, die eieren liet verkoopen tegen een pry's waarin 'een abnormaal hooge winstmarge was verwerkt. DURE FRANSCHE COGNAC BLEEK SPIRITUS MET SUIKER. Enkele Eindhovenaren, die betrokken rijn geweest in een zwendel met „Fran- sche cognac", zgn door den inspecteur van de pry'sbeheersching te 's-Hertogenbosch tot boeten veroordeeld. De cognac, die verhandeld werd tegen hoogen prijs, bestond slechts uit gesmok kelde spiritus met water vermengd, waar aan gebrande suiker werd toegevoegd. Dit smakelyk mengsel ging als „Fran- sche cognac" grif van de hand en le verde den verkoopers flinke winsten op. Den slager M, S. uit Eindhoven, die 110 liter van deze „drank" had verkocht voor 6,50 per liter en die daarbg ook nog kaas tegen te hoogen prijs had ver kocht, werd 800 gulden boete opgelegd. De gebroeders K. uit Eindhoven, die eveneens in „cognac" en kaas hadden ge handeld, kregen boeten van resp. 400 en 590. De vervaardigers van de cognac zullen rich wegens oplichting te verantwoorden hebben. VLUCHTELING DOODGESCHOTEN. In het duister van den laten avond, is Vry'dag te Vught de 20-jarige Hendriks uit het dorpje Putte in N.Br., door de politie doodgeschoten. Hendriks en twee andpre burgers, wa ren door de politie op straat aangehouden naby café „Het Bgitje" en overgebracht naar het politiebureau om te worden ge ïdentificeerd, doch kort voor het politie bureau rukte Hendriks zich los en rende weg. De agent sommeerde tevergeefs te blyven staan, waarna direct in de richting van den vluchteling werd geschoten. De man werd doodelijk in het hoofd getroffen. .EEN MODELJEUGDHERBERG TE AMERSFOORT. Voor het bouwen van een modeljetigd- herberg te Amersfoort door de Nederland-f sche Jeugdherberg-Centrale, welke haar door haar zusterorganisatie, het Duitsche jeugdherbergverbond, zal worden geschon ken, is door de Jeugdherberg-Centrale tot den aankoop van een terrein, overgegaan, gelegen aan de Laan 1914 te Amersfoort. Het terrein is 500 m. lang en 85 meter breed. De bouw van deze jeugdherberg zal worden gemaakt tot onderwerp van een. prysvraag .voor architecten. De bouwkos ten zullen 350.000 bedragen, waaronder niet begrepen zy'n de kosten van meubi leering enz. Globaal zullen de totale kos ten 500.000 bedragen, welke geheel door de Duitsche zusterorganisatie worden ge dragen. FINANCIEN VASTE STEMMING OP DE BEURS. Op d© effectenbeurs te Amsterdam ontwik kelde zich Maandag wat meer affaire dan de vorige week doorgaans het geval was. De han del was wel niet omvangijk. maar enkele specia liteiten gaven toch geregeld de noodige bewe ging te zien en vooral in olies ging het druk toe. •Tevens bestond een vaste stemming. Olies, die aanvankelijk verhandeld werden tegen 324%, konden later in den middag gemakkelijk boven 330 komen. De stemming bleef bijna tot het ein de toe gunstig en bij het scheiden van de markt werd slechts weinig beneden den topprijs gehan deld. Van de industrleelen ontmoetten Unilevers vraag, zoodat de koers steeg van 160% tot 164. Philipsaandeelen, cp 265 geopend, konden zich eenige punten verbeteren. 'Aku's waren aanvan kelijk eveneens wat hooger, 154%, maar zakten later een kleinigheid in. De scheepvaartmarkt was kalm. Van de cultuuraandeelen waren HVA's vast gestemd. De koers steeg van 313 tot 318%. Tabakken waren stil, moeilijk handelbaar, maar eveneens goed van toon. Van de rubberaandeelen liepen Amsterdam rubbers op van 187 tot 190%- Op de beleggingsafdeling bestond In tegenstel ling met de locale markt, een lustelooze stem ming. De koersen waren wel niet veel veran derd maar in eenige gevallen toch wat lager. Nederland Obl. 1941 1 100 4 100 1/16; Neder land Obl. 1941 100 3% 97%; Bat. Petroleum Mij. Obl. 4% 102%; Idem Obl. 3% 97%; A Am- sterdamsche Bank 131; A Incassobanlc 131; Lever Bros Unilever Pr. A. 1000 133%; C Meelfabr. Ned. Bakkerij 243; A Ned. Gist- en Spiritusfabr. 279; A K.M. „De Schelde" Nat. Bez. 122%A Ver. Papierfabr. Van Gelder Zn. 136%; A Wil ton—Feijenoord 164; A Hessa Rubber Mij. 97%: A Blauwhoedenv.Vriesseveem 112%; A Hout handel v/h G. Alberts 137; Nederland le lng 1940 4 101; Nederland 2e lng 1940 4 100%; Nederland met bel fac. 1940 4 100%; Nederland 1 1000 1937 3 91—91%: Nederland f 1000 1938 (3%) 95 15/1696Indië A 1000 1937 3 86 7/16; Indië A 1000 1937 A 3 83 13/16; A Ko loniale Bank 118%; A* Ned. Indische Handels bank 75; C Ned. Handel-Mij. 1000) 115; A Al gemeen e Kunstzijde Unie 154%152%A Van Berkel's Patent 135%—135; C Calvé Delft 119%— 120: A Fokkervllegt. Fabr. 220; A Lever Bros Unilever 160%—164; A Philips' Gloeil. Fabr. Gem Bez 265—268; Idem Pref. W.A. 170; A Dordtsche Petr Ind. Mij. 2S8; A Kon. Petroleum Mij 324%-334%C Amsterdam Rubber 187—190% A Deli-Batavia Rubber Mij. 133; A Ver. Ind. Cult Ondern 120: A Holland—Amerika Lijn 139—ll41a Kon. Ned. Stoomb. MU. 164; A Ned. Scheepvaart Unie 152%—158; A Stv. Mij. Neder land 142; A Hondelsvereen. Amsterdam 313— 319: A Javasche Cultuur Mij. 158; A Ned.-Ind. Suiker Unie 160; C Dell Mij. 5 1000 172%—173. AANGIFTEPLICHT VAN AANDEF.LEN. In aansluiting op het reeds eerder gepubliceer de deelt de vereeniging voor den effectenhandel (bedrijfsgroep effectenhandel) mede. dat de wnd. secretaris-generaal van het departement van fi nanciën de volgende beslissing heeft genomen inzake de aangifteverplichting van aandeelen, welke na 31 December 1941 zijn gekocht voor een onverdeelde nalatenschap. Ingeval voor rekening van een onverdeelde na latenschap in de periode van 1 Januari tot 1 No vember 1942 officieel genoteerde aandeelen zijn gekocht, behoort, naar analogie van'de aangifte verplichting van firmanten eener vennootschap onder firma, aangifte te geschieden voorzoover het aandeel van een deelgerechtigde in de voor rekening van den boedel verworven aandeelen een effectief bedrag van 100.000 of meer (be rekend naar de koersen van 31 October 1942) vertegenwoordigt. MARKTBERICHTEN VLASBF.CRS BOTTERDAM. Hoewel ter beurze van Rotterdam Maandag geen aanvoer was. is er op het land een leven dige handel met goede kooplust. Officieele Mededeelingen. Bekendmaking No. 36. Deza prijslijst geldt 'van 4 November af. Grossiers- Detaillisten- GROENTEN: prUzen prijzen 100 per HoiL bloemkool Ia bov. 27 cm over kop gemeten 19.— st. J 0.25 St. Ib van 2227 cm over den kop gemeten 16.— st - 0.21 St. n van 1822 cm over den kop gemeten 12.— st. -0.16 Bt UI- van 1218 cm over den kop gemeten 0 8.50 st. - 0.11 St. Witte kool 4.50 kg -0.07 kg Roode kool H 6.— kg - 0.08 kg Savoye kool (geel) M 6.— kg - 0.08 kg Savoye kool (groen) 7.— kg - 0.10 kg Boerenkool 6.50 kg - 0.09 kg Cbineesche kool 5.50 kg - 0.08 kg Spruitkoo! geschoond - 30.50 kg -0.39 kg ongeschoond - 19.50 Kg - 0.25 kg Andijvie 8.— kg -0.11 kg Postelein (glas) 21.— kg - 0.27 kg Splnazieblad (glas) 19.— kg - 0.24 kg natuur 13.50 kg - 0.18 kg struik 12.50 kg - 0-16 kg Raapstelen - 10.— kg - 0.13 kg Boonen kasboonen 45.50 kg -0.56 kg Pronkboonen 14.- kg -0.18 kg Kropsla (natuur) I minst. 1.8— kg p. 10 sL» 4.— St - 0.06 St. H v. 1,5—1,8 kg p. 10 st. 3.50 st. -0.05 St. Kropsla (glas) '5.— st. I minst. 1,3 kg. p. 10 st. - 0.08 St. n v. 1,1—1,3 kg p. 10 st. 5.— Bt. -0.08 St. Veldsla 19.20 kg - 0.25 kg Snljsla 9.50 kg -0.12 kg Komkommers (platglaa) Ia minst, 850 gr. p. st. 17.— st - 0.22 St. Ib 700850 gr. p. st. - 14.— st. - 0.18 SL II 600—700 gr. p. sL 11.st - 0.14 St III 500—600 gr. p. st. 8.— st. - 0.10 St. Komkommersték 10.50 kg -0.14 kg Kaskomkommers I vanaf 500 gr. p. st. 26.— st ■'0.32 St H van' 450500 gr. p. 8t. 20.— St. - 0.25 St. m van 350S50 gr. p. st. 14.— st. - 0-18 SL Kroten I tot 1 kg. p. st. 7.- kg -0.09 kg II v. i1 kg. p. st. 6.- kg - 0.08 kg Ill v. l-»-li kg p. st 5.- kg - 0.07 kg Gekookte kroten: 3 st. of meer per kg. 13.— kg - 0.16 kg minder dan 3 Bt. per kg 11.50 kg -0.14 kg Koolrabi (bov. 7 cm diam.) 0.— St. - 0.08 sL II v. 57 cm diam. 5.50 St. - 0.07 SL Peen zonder lof (roode) I v. 2050 gr. gewassch. - 9.50 kg -0.12 kg n v. 51200 gr. ongew. - 6.50 kg - 0.09 kg III v. 201500 gr. ougew 5.50 kg - 0.08 kg IV v. 501 gr. en hooger ongewasschen - 5.— kg - 0.07 kg Peen zonder lof (gele) - 5.kg - 0.07 kg Jonge bospeen - 9.50 bos -0.12 bos 29.50 kg -0.36 22.— kg - 0.29 20.— kg - 0.26 15.— kg - 0.19 10.—kg -0.13, 10.50kg -0.13, 4.50 kg - 0.06 10.— kg - 0.13 8.— kg - 0.11 1L— kg - 0.14 5.— st - 0.07 i 4.50 kg - 0.06 4.— kg - 0.06 i 9.50 kg - 0.12 4.50 bos - 0.07 12.—kg -0.16,, 20.50 kg - 0.26 14.50 kg - 0.19 9.— kg - 0.12 10.— kg - 0.13 29.50 kg -0.39 4.50 kg - 0.07 Tomaten Jonge kas I, XI, in, en IV bonken i, n, m, iv IIbonken kriel en gescheurd Ramenaa Radtjs Prei bov. 10 mm dlam. tot 10 mrn dlam. Knolselderij bow 6 cm. dlam., x. lot ben. 8 cm. dlam, m. lof Blad van knolselderij en snij selderij 4 BosseldertJ Herfstknollen gewasschen ongewaschen Bleekselderij Peterselie, kervel Sjalotten Schorseneeren I ten hoogste 20 st. p. kg n v. 20—45 St. p. kg Witte Uien Roode Uien Witlof Koolrapen FRUIT: Druiven Groep I Gros Colman n Frankenthaler m Overige soorten Walnoten met bolster zonder bolster Appelen Groep I Cox Oranje Pippin enz. Extra kwal. Iste kwal. 2e kwal. Groep nGoudrelneL Extra kwal. Iste kwal. 2e kwal. Groep UI Brabantsche Bel lefleur enz. Extra kwal. Iste kwal. 2e kwal. Groep IV Jacques Le- bel enz. 1ste kwal. 2e kwal- Groep V Over. soorten late kwal. 2e kwal. Peren Groep I Beurrê d' Anjou enz. Extra kwal. 1ste kwal. 2e kwak Groep H Legipont enz. Extra kwal. - 42.kg - 0.53 kg ,1ste kwal. - 30.50 kg - 0.39 kg 2e kwal. 14.— kg - 0.18 kg Groep na Brederode enz. 1ste kwal. 30.50 kg - 0.39 kg 76.— kg - 0.90 bg - 05.— kg - 0.78 kg -59.50 kg - 0.71 kg - 59,50 kg - 0.74 - 42.50 kg - 0.53 - 25.50 kg - 0.33 - 42.50 kg - 0.53 - 30.50 kg- 0.39 10.— kg - 0.25 16.50 kg - 0.46 - 27.50 kg - 0.35 - 17.— kg - 0.20 - 25.— kg - 0.32 kg 17.— kg - 0.20 kg - 22.— kg - 0-28 kg - 14.50 kg - 0.19,, kg - 53.— kg - 0.66 kg - 36.—kg -0.45 kg - 19.50 kg -0.26,,kg - 14.— kg - 0.18 2e kwal. Groep m Beurrê de Merode enz. 1ste kwal. - 27.50 kg - 0.35 kg 2e kwal. - 14kg -0.18,, kg Groep IV Overige soorten 1ste kwal. - 19.50 kg -0.26 kg 2e kwal. - 14.kg -0.18 kg Voor het snijden van kool mag 3ct per kg. bere kend worden, met dien verstande, dat <fe kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 cL per kg. of per bos berekend worden, met dien verstande, dat de wortelen voor het schrappen gewogen wordeo. Voor bezorging van groenten en fruit mag door détaillisten 1 ct. per kg ln rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af winkel. Voor de afwijkende qualitelt van oovengenoemde producten alsmede voor het zgn. uitschot moeten prij zen berekend worden, die in redelijke verhouding staan tot hierboven gepubliceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. BU Inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd. BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. Off. Publ. van den Gemachtigde voor de Prijzen. PRIJZEN VOOR HET VERVOER PER DRIEWlELfGE BAKFIETSEN EN TRANSPORTRI JWIELEN. aantal besteldieostondèrueiners, zonder de vereischte toestemming te hebben verkregen, hun ta rieven vcfcr het vervoer per driewielige bakfiets of transportrtjwlel hebben verhoogd. In het bijzonder ln het kustgebied, waar Sn ver band met de bekendmaking omtrent een mogelijke evacuatie eenige onzekerheid bU het publiek is ont staan, blijken enkele ondernemers zich niet te ont zien, van deze situatie misbruik te maken door het bedingen van volstrekt ontoelaatbare prijzen. Voor transporten met driewielige bakfietsen en transportrtjwielen, welke per dag of per uur met In begrip van bestuurder worden verhuurd, mogen, tenzU met goedkeuring van den Gemachtigde voor de Prij zen voor bepaalde ondernemingen reeds andere maxi mumprijzen zijn vastgesteld, geen hoogere prijzen' worden berekènd en betaald dan de onderstaande; Driewieler met inbegrip van bestuurder. Plaatsen met meer dan 100.000 lew.: per uur 1. per 15 min. of gedeelte daarvan J 0,25. minimum 0,50, maxi mum per dag 9. Extra man per uur 0.60, per 15 min. of gedeelte daarvan f 0,15, minimum 0,30, maximum per dag 5,50. Plaatsen van 50.000 t.ra. 100.000 lnw resp. 0,90, 0,22%, 0,45, 8, 0,55, 0,15, 0,27%, 5.- Plaatsen tot 50.000 inw. resp. 0,80, 0,20, 0,40. 7, 0.50, 0,12%, 0,25 4,50. Transportrij wielen met inbegrip van bestuurder. Plaatsen met meer dan 100.000 inw.: per uur J 0,70, per 15 min. of gedeelte daarvan 0,20, mlhimum 3 0,35, maximum per dag 6. Plaatsen van 50.000 t.m. 100.000 inw. resp. 0,65, 0,17%, 0,32% en 5,75. Plaatsen tot 50.000 Inw. resp. 0,60, 0,15, 0,30 en 5.50. INLEVERING KAABSENBONNEN. In verband met de distributie van kaarsen kunnen de grossiers in kaarsen in het vervolg de door hen ontvangen rantaoenbonnen voor kaarsen in veelvouden van 10 stuks, met een minirmyn van 40 stuks in plaats van 100 ktuks, zooals tot dusverre het geval was, bij de mstri- butiediensten op de gebruikelijke wijze ter ver krijging van toewijzingen inwisselen. Verloofd JAAP DE BREE en HANNY VAN OVERBEEKE. Ngeveen B 115, Meppel Oude Vlissingsche weg 37, Middelburg. Ondertrouwd J. A. SALOMÊ en W. A. REMEEUS. Biervliet, Hoogstraat 119. Kata, Voorstraat 8. Hu weigks vol trekking 18 Nov. a.s. te Kats. Zaterdag 7 Nov. D.V. ho- pen onze geliefde Ouders C. HQUMES H. C. HOUMES— POLDERMAN, hun 80-jarige Echtvereenl- ging te herdenken. X Dat zg nog lang ge- spaard mogen blyven is de J wensch van hun dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- X kinderen en Verloofde. Seisweg 5, Middelburg. Door verandering van woon plaats zegt ondergeteekende alle lidmaatschappen, contri buties enz. op C. W. D'HUY Sr. J. J. CIJSOUW en A. J. CIJSOUW—-DE WINDE zeggen hartelyk dank, ook na mens wederzydsche familie, voor de vele bigken van be langstelling vóór en by' hun huwely'k ondervonden. Middelburg, October 1942. op Woensdagmiddag 4 Nov. a.s. in de Schouwburg-Bioscoop Middelburg. Aanvang 14.00 uur. Entrée 0.15 alle rangen. Hoofdfilm: Olympiade I. Notaris J. L. HERTOGS zal Woensdag 11 November 1942, om 14 uur, aan het huis Nieu we Vlissingsche Weg 130 te Middelburg, k contant, in het openbaar verkoopen: Tafels, stoelen, kabinet, kas ten, 2 driehoekkachels, klok, pendule, doofpot, tobbe, em mers, glas- en aardewerk, laarzen, beenkappen, eenig landbouwgereedschap, brand hout, en al hetgeen meer is te bezichtigen 's morgens op den dag van verkoop. Consultatiebureau voor de Tuberculose-bestrijding. Wijziging van het spreekuur te KORTGENE: des Donder dags om de 14 dagen 9.15 tot 11.30 uur. Eerstvolgend spreekuur: 12 November. Notaris R. BATTEN te Mid delburg is voornemens op Don derdag 5 November 1942, des namiddags 2 uur in het Nota rishuis aan de Koepoortstraat te Middelburg, PUBLIEK TE VERKOOPEN In de gemeente Middelburg No. 1. Een huls met aparte bovenwoning en erf aan de Bree 4/6, groot 70 centiaren. Verhuurd voor 7 p. week. No. 2. Een huis met aparte bovenwoning en erf aan de Spanjaardstraat 22/24, groot 72 centiaren. Verhuurd voor 5,75 p. week. Nadere inlichtingen verkry'g- baar ten kantore van voor noemden Notaris Pgpstraat 1. Bezichtiging daags vóór den verkoopdag van 1012 en van 24 uur en op den verkoopdag van 1012 uur op vertoon van een toegangsbewijs, verkrijg baar ten kantore van voor noemden Notaris. Houders van 5 winstdee- lende obligaties ten laste der N.V. Wandelhoofd Vlissingen, gevestigd te Vlissingen, worden hierbg opgeroepen tot een ver gadering, welke gehouden zal worden ten kantore van den ondergeteekenden trustee aan de Heerengracht 237 te Am sterdam op Donderdag 19 No vember 1943 des v.m. 11 uur. De punten van behandeling liggen met een bericht van d<3 Vennootschap-debitrice ten kantore der vennootschap-de bitrice en van ondergeteeken de ter inzage. Om de vergadering te kun nen bg wonen dienen obligatie houders hun obligaties uiterlijk Maandag 16 November 1942 ten kantore van ondergetee kende tegen regu te deponee- ren. Dit regu strekt tevens tot bewijs van toegang tot deze vergadering. De Trustee tot gemelde geldleening: N.V. Associatie voor Beheer- en Trustzaken. Voor direct gevraagd Brood-,' Beschuit- en Banket- ba kkerg B. J. STEENHART, Markt M, 38. te Cadzand, Tel. No. 7. Door den Heer Rechter-Com- missaris in de faillissementen van KLAZINA BENOU en SUSANNA BENOU, tezamen wonende en winkeldry vende te Krabbendyke, is bepaald lo. dat de schuldvorderingen bg den- Curator moeten zy'n ingediend vóór 17 November 1942; 2o. dat beide verificatiever gaderingen zullen worden ge houden op Woensdag 2 Decem ber 1942 des voormiddags te 9.30 uur in het Gerechtsgebouw aan het Hofplein te Middelburg. De Curator: Mr. J. F. C. VAN DEINSE. Balans 13, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD: Goede soorten gebruikte Aanbieden welk soort, onder No. 571, Bureau van dit Blad te Goes. Voor directe indiensttreding gevraagd een van 's morgens half negen tot 's middags 4 uur. Buitenkant van Vlissingen. Brieven onder letters A.L., Bureau van dit Blad te Vlissingen. ONTVANGEN Kofferriemen - Bagageriemen Hondenlyneu - Kindertulgjes Handbeschermers voor de fiets. Alles nog oude kwaliteit. A. C0RNEUSSE Vlasmarkt 14 - Middelburg. te Vlissingen voor 12 paarden. OF GROOT PAKHUIS. Goede prijs. J. LEIJNSE, Breeweg 79, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 3