akkertje Middelburg Het Duitsche Arbeidsfront. UUfk*' De hoeve Het Zwarte paard. STADSNIEUWS Vlissingen COMPLOT VAN ZWARTE HANDELAARS ONTDEKT. De laatste dagen heeft de economische dienst der politie alhier de hand weten te leggen op een complot zwarte handelaars, dat reeds geruimen tijd, zoowel hier als elders, zijn praktijken uitoefende. In de wpning van een der kooplieden werd een groote hoeveelheid manufacturen aange troffen,' waarvan de aanwezigheid niet door papleren gedekt kon worden. Het ge volg was dat deze goederen in beslag werden genomen en met den eigenaar, die werd aangehouden, verhuisden naar het bureau van politie. Spoedig bleek dat een deel der goede ren tegen te hooge prijzen en zonder in achtneming der distributievoorschriften, was geleverd door een manufacturier te Middelburg. Ook deze man werd aange houden en naar Vlissingen overgebracht. By het verder onderzoek kwam aan het licht dat de MIddelburgsche koopman zyn stoffen had betrokken van een Amster- damschen collega, ook zonder inlevering van punten of anderszins. Zooals het in dergelijke zaken altyd gaat, was het sneeuwbalsysteem ook hier weer van toepassing en gelukte het de - politie nog eenige kooplieden op te sporen die in mindere of meerdere mate debet waren aan deze affaire. Ook zy werden aangehouden. De goederen werden tegen prijzen ver handeld welke meermalen het vier- of vyfvoudige van den normalen prijs te boven gingen. Het spreekt haast vanzelf dat nimmer naar de puntenkaart werd gevraagd. Heden z0n de laatste arrestanten na beëindiging van het politieonderzoek in vrijheid gesteld. Het laatste bedrijf zal thans voor den rechter spelen. Nog dient te worden vermöld, dat en kele van de aangehouden handelaars reeds eenige malen wegens soortgelijke delicten met de politie in aanraking zijn geweest. EEN WAARSCHUWING AAN TOEKOMSTIGE MOEDERS. In een publicatie deelt de burgemeester mede dat vrouwen die een kind verwach ten ongeveer veertien dagen van te voren deze gemeente moeten verlaten. Zij kunnen worden opgenomen in de gemeentelijke in richting te Yerseke of indien zij daaraan de voorkeur geven, elders de geboorte af wachten. Wordt niet aan dit voorschrift voldaan, dan stelt men zich aan strafvervolging bloot. FABRIEKSARTS BENOEMD. Tot fabrieksarts bij de N.V. maatschap pij De Schelde te Vlissingen is benoemd de heer G. Sissingh te 's-Gravendeel. De con- tróle van de zieken van De Schelde, voor zoover deze op Walcheren wonen, zal door hem geschieden, JUBILARISSEN BH DE SCHELDE. Uitreiking van medailles. Maandag heeft in hèt kantoorgebouw van De Schelde de jaarlijksche uitreiking plaats gehad van medailles, getuigschrif ten en gratificatiën voor 40- en 25-jarigen dienst aan de maatschappij. Ditmaal kwamen hiervoor in aanmer king 3 ambtenaren, 3 bazen en 46 werklie- den. Zooals te doen gebruikelijk geschiedde de uitreiking door ir. H. C. Wesseling, di recteur der maatschappij, in tegenwoor digheid van hoofdambtenaren, afdeelings- chefs, bazen der fabrieksafdeelingen, waar uit werklieden voor eeh medaille in aan merking kwamen. De zwaar verguld zilveren medaille, die tengevolge van de tijdsomstandigheden de gebruikelijke gquden medaille verving, ont vingen C. v. d. Berge, A. Polderman, J. D. v. Biemen, A. H. v. d. Burg, H. Chrls- tlaans, C. Dogge, J. A. Huser, C. de Kan, J. H. J. de Ruijter, F. Schets, M. Steen-, haard, M. de Vrie. De zilveren medaille: ir. H. W. van Tijen, directeur, W. H. de Kam, J. Mes en J. P. v. Noorden. De zilveren medaille met vereerend ge tuigschrift van de Nederlandsche Maat schappij voor Nijverheid en Handel, en gra tificatie van de N.V. Koninkl. Maat. De Schelde, voor 25-jarigen dienst aan de vol gende 36 werklieden: J. v. d. Bergen, H. Bostelaar, A. Brasser, J. G. Brauërs, H. C. v. Egeraat, P. F. Fleurbaaij, J. J." Geuze, A. Goedhart, L. v. d. Graaf, F. F. Kramp, C. Meerman, J. Meerman, B. Mulder, J. Naerebout, M. J. Naerebout, W. de Nooijer, J. Ph. Pauli, C. Polderman, A. v. d. Putte, M. A van de Putte, B .do Ridder, K. Roelso, A J. Staal, J. J. Sterzenbach, L. Stroo, J. P. Swint, J. J. Vader, J. v. d. Velde, P. Verheul, C. Veryzer, S. Villée, J. v. Vlaanderen, P. J. F. Wanst, J. v. d, Weele, L. Th. Weerpas, C. Wijkhuizen, In totaal werden tot nog toe uitgereikt aan: 373 ambtenaren, bazen en werklie den de Gouden Medaille van de N.V. Kon. Maat. De Schelde voor 40-jarigen dienst, waaronder ook de verguld Zilveren Medail les zijn gerekend; 173 ambtenaren en ba zen de Zilveren Medaille van de N.V. Kon. Maat. De Schelde voor 25-jarigen dienst; 1092 werklieden de Zilveren Medaille met vereerend getuigschrift van de Ned. Maat. voor Nijverheid en Handel voor 25-jarigen dienst; 49 ambtenaren, bazen en werklie den de Gratificatie der Mij. voor 50-jarigen dienst. Alvorens tot de uitreiking van medailles en getuigschriften werd overgegaan heeft de heer Wesseling de jubilarissen .geluk gewenscht en hun dank gebracht voor het geen zij in de afgeloopen jaren op him ver schillende posten voor De Schelde hebben gepresteerd. STADSNIEUWS OP RIJDENDE TRAM GESPRONGEN Ondanks de waarschuwing van eenige weken geleden, gebeurt het'nog herhaalde lijk dat personen op de rijdende tram springen in de Langeviele. De politie heeft thans A. K., P. A. en J. J. P. deswege bekeurd. IL DE LEIDENDE GEDACHTE. Voor de beoordeeling van een organi satie als het Duitsche Arbeidsfront is het noodzakelyk, zich een voorstelling te vormen van do leidende gedachten, welke eraan ten gTOndslag liggen. Men vindt ze terug in het nationaal-socialisme zelf en zoo ligt het voor de hand, dat het een niet van het ander te scheiden ia Zooals in 1 Duitschland het Winterhilfswerk en de National Sozialistische Volkswohlfahrt de consequentie waren van een belyden der nationaal-socialistische beginselen - en zonder die beginselen ook ondenkbaar waren zoo is ook het Duitsche Ar beidsfront een practische uitwerking dier beginselen. Eerstde doorwerking daar van heeft Icuimen leiden tot de stichting van het Arbeidsfront. Wil men dus het Duitsche Arbeidsfront kennen en waar- deeren, dan zal men het nationaal-socia lisme moeten kennen en zich niet slechts mogen vergenoegen met oppervlakkige kennis, maar moeten doordringen tot wat men zou kunnen noemen het oer-principe zelf. Het oer-principe, dat Hitier in Mein Kampf heeft neergelegd en waarvan het noodig is eenige aspecten te belichten. Want een der wonderlijkste verschijnse len van dezen tijd is wel, dat een geheel volk in groote eensgezindheid achter zyn Führer staat. Wat men yóór 1933 voor onmogelijk hield, is thans inderdaad on- omstootelijke werkelijkheid en de vraag mag gesteld worden Hoe was dit mo gelijk Was het de invloed, de schier magische aantrekkingskracht, die van den Führer is uitgegaan, waardoor een geheel volk zich onder het hakenkruis schaarde, of waren daarbij ook andere overwegingen in het spel Voor het Duitsche volk, voor den on dernemer en voor den arbeider, voor den intellectueel en den kantoorbediende heeft Hitier aan de verlossende gedachte vorm gegeven, waardoor het nationale bewust zijn opnieuw aan den dag kon treden en dat ook den Duitschen arbeider weer het woord van Be bel in herinnering bracht „Voor het geval dat Duitschland in een oorlog de aangevallene zou zijn, ln een oorlog, waarin het om het bestaan van Duitschland gaat, dan, ik geef u hierop mijn woord, zijn wij tot den laatsten man bereid, met inbegrip van de oudsten on der ons, om het geweer op den schouder te nemen, teneinde onzen Duitschen bo dem te verdedigen". Veertien „vredes"- jayen hadden dit bewustzijn er bijna uit- gehamerd, toen Hitier aan het nationale zelfrespect nieuwe impulsen gaf en ook den Duitschen arbeider de overtuiging schonk, dat in de verwezenlijking van deze nieuwe staatsidee de droom van het socialisme verwezenlijkt zou worden. In dit verband is het belangwekkend kennis te nemen van de conslusies, waartoe Hen drik de Man in 1932 na z$n besprekingen in Duitschland kwam en welke de inlei ding vormden voor zijn Plan van den Ar beid. In zyn, het vorig jaar bfl Van Loghem Slaterus N.V, te Arnhem ver schenen „Herinneringen" schrijft h|j met betrekking tot de Duitsche sociaAl-demo- cratie „De partij had haar lot onverbre kelijk verbonden aan de oude, overgele verde leer en had van de rparxistische gebedsmolens een heilige onaantastbare instelling gemaakt". Reeds in 1926 be toogde De Man, dat hét noodzakelyk was zich te ontdoen van een versteende leer, welke de party hoe langer hoe meer ver vreemdde van de niet-proletarische groe pen. Hij Verhaalt in zijn boek, hoe de bonzen en bureaucraten zich weinig aan trokken van het feit, dat de jeugd in massa de oude vaandels verliet en eerst toen de Duitsche sociaal-democratie op het punt stond door den stygenden vloed van het nationaal-socialisme te worden verzwolgen, besloot men een nieuw pro gram aan de orde te stellen. Maar toen was het te laat. En hy concludeerde, na zijn terugkeer in België, dat de eindelyke opruiming van de Duitsche sociaal-demo cratie slechts de bezegeling was van een SCHROOM Hoofdredacteur: J. O. Visser, Vllflslngen; Algemeen redacteur: M. Geerse, Middelburg; Stadsnieuws, C. de Voogd, Vlissingen en J. P. Pb. Doorenbos, Middelburg; Gewestelijk nieuws^H. van Benthem, does en R. F. H. L. Sondag, Oostburg; Haagacb redacteur: nft. J. C. de Wit; Ajlvertentlecbef: voor Middelburg C. P. Bulls, v. Vlissingen 8. RUkeboer. noemen wij ons "nieuw |us extracf LUYCKS JUS EXTRACT* Het is goed, smal kelijk en tienmaal te verdunnen, dus voordeelig. De naam Luycki is Uw waarborg voor een goed Product] V w ^JuS-eaÏAact hosiewuzuhweuuu! - bouiuom^timonade lang verleden van dwalingenhet af sluiten van eèn hoofdstuk uit de geschie denis der arbeidersbeweging. In dezen ontwortelden toestand .plaat ste Hitier' zijn jonge denkbeelden, waar door hy en dit is belangrijk den Duitscher zijn Duitsch-zyn zich .weer be wust deed worden. Hitiers staatsgedachte is erop gericht de besten van de volksge meenschap tot leidende beteekenis en in vloed te brengen, niet met den staat als einddoel, doch als middel om dit „Dult- scher-zyn-met-hart-en-zieV' in alle gele dingen van het maatschappelijk bestel tot een levende en intens beleefde werkelijk heid te maken. Vandaar de ras-hygiëne, vandaar ook de nieuwe beginselen in de opvoeding, de maatschappelijke vorming, dé lichamelijke ontwikkeling en de ka raktervorming, wijl de eerste voorwaar de voor hooger ontwikkelde menschen niet gelegen is in den staat, maar in het volk. Zoo wordt het dan ook als een noodza kelijkheid gezien, de besten uit te zoeken, gelijk zulks in het kader van- het Duit sche Arbeidsfront verwezenlijkt werd door de instelling van prestatiewedkam pen, door de uitlezing van een zooge- naamden Ledstungsadel. En tegelijk heeft de leiding van het nationaal-socialistische Duitschland er steeds weer op gehamerd, dat elke ar beid, van welke hoedanigheid deze ook zijn mag, een uiting van dienstbaarheid aan het volk is. Zoo werd een volk van werkers tot eenheid gesmeed. Men mag bij de beoordeeling van het Duitsche Arbeidsfront nimmer uit het oog verliezen, dat het niet slechts een sociale aangelegenheid is, maar dat het in* de eerste plaats politieke en ideolo gische beteekenis heeft en dat zyn doel stellingen, zoolang de bevryding van de Duitsche leefruimte, naar Hitiers vislie, nog niet is bezegeld, ook in dé voornaam ste plaats van politieken aard zijn. Het Duitsche Arbeidsfront was een stuk van den nationaal-socialistischen. strftd en al zijn in deze nieuwe organisa tie de sociale voorwaarden voor een ge zonden opbouw verwezenlijkt, ook deze strekken mede tot bevestiging van den volkschen staat, welks dragers bezield moeten zijn van een heilig fanatisme, van een diepe vaderlandsliefde. Deze gedachte werd ook richtinggevend voor het Duitsche Arbeidsfront, welks le den doordrongen werden van de overtui ging, dat een 'sociale verheffing alleen dan blyvende beteekenis voor den Duit schen arbeider kon hebben, wanneer zij bevestigd werd door een politieke, een ideologische zoo noodig met de wa penen bevochten overwinning. Wanneer er thans vergelijkingen wor den getroffen tusschen het Duitsche Ar beidsfront en het Nederlandsche Arbeids front, dan hebben deze hoogstens waarde, voor zoover z|j uiterlijkheden regardeerm en voor zoover aan beide organisaties een nationaal-socialistische wereldbeschou wing ten grondslag ligt. Maar het NAJF. mag slechts gezien worden als een soci ale ordening, nimmer als een politieke figuur. Want daarvoor ontbreken ten on zent ae 'voorwaarden ten eenenmale. BURGERLIJKE STAND RITTHBM. Geboren: Jan, z, v» J. Wlase en J. Francke. Ondertrouwd: O. Fllpse, 24 j. en N. Duvekot, 23 M' J. ReUnieree, 34 J. en C. de Pagter 41 J. Getrouwd: J. ReUnlerse, 34 J. en C. de Pagter, 41 J. DOMBURG. Ondertrouwd f Jacob van der Krift, 23 j. en Maria Tannetje Provoost, 24 J, GRIJPSKERKB: Getrouwd: Willem Job se, 22 jr. en Pieternella Dingemanse, 13 Jr. Geboren: Jacoba, d. van Adriaan Geschiere en van Jozina Adriana Koster; Paulus/a. van Pleter Poppe en van Cornelia Hujjsman. BESLUITEN, BENOEMINGEN ENZ. De marechaussee J. L. Herkemij, is overge plaatst van Rotterdam naar den post landbrigade te Wemeldinge. De heer B. B. Smits, marechaussee te Hon- tenisse, vroeger woonachtig te Wemeldinge is geslaagd voor het politiediploma. EXAMENS STENO EN TYPEN. Op 27 en 28 October 11. werden te Middelburg door de Nationale Vereenlglng van Leeraren in Stenografie „Groote" examens gehouden in ste nografie en machineschrjjven. Typist. Aangemeld 26 candidaten. Geslaagd de dames: J^ Pieters, H. M. Caro (75 Igr/m), F. Polderman, L. Kok en M. J. Geuze; de heeren: J C. Matzinger (75 lgr/m). M. Verstraate, C. J. Meyer, A. B. M. Kuys, A. Joziasse (lof), A. H. van Schaik, J. Allewijn (lof), A Hofkamp (lof), A. A. Lichtendahl en J. Stroo, Middelburg; de dames: J. P. Verlinde (lof) A. J. Krijger (lof), J. C. Kooyman, I. M; W. Huyssoon en N. de Gelder (lof), de heer S3. Oreel (lof), Vlissingen; mej. D. J. Polderdijk, Niéuw- en St. Joosland (lof), mej. A. M. van Beveren, Veere en mej. J, J. Wolters, Oost-Souburg; 2 afgewezen. Steno-typisten Nederl. Aangemeld 2 candida ten. Geslaagd: mej. M. M. Boutens, Middelburg, 1 niet opgekomen. Steno-typisten Engelsch. Aangemeld èn ge slaagd 2: de dames A. E. P. Meerholz, Vlissin gen en S. Pluymers, Middelburg, Typen Engelsch. Aangemeld 1 candldaat, af gewezen. Kantoorstenograaf Nederl and sch 130 lgr/m. Aangemeld 12 candidaten. Geslaagd: de dames M. C. van de Velde. W. J. Leynse, J. C. van Noppen, J. C. M. Denevers, B. J. H. de Veer (lof) en W. J. Kraak en de heer R. de Steur, Middelburg; de dames J. M. Geljon, A. J. Pluy mers en A. M. de Nooyer, Vlissingen, de heeren B. H. Mulder, Oost-Souburg en L. A Wisse, Aagtekerke. SPORT Voetbal. DE SAMENSTELLING VAN HET "IVEST-BBABANTSCHE ELFTAL. De samenstelling van het West-Brabantsche elftal, dat Zondag te Roosendaal tegen een Zeeuwsch elftal zal spelen, is thans naar de afd. Brabant van den N.V.B. meldt, definitief. Het luidt als volgt: Doel: A. IJzermans (K.V.W.); achter: C. de Hoogh (Baronie'D.N.L.) cn A. van Hal (R.B.C.); midden: Ph. Pels (N.A.C.), W. Stroop, (Roosen daal) en G. Groos (N.A.C.); voor: P. Hooy- maaljers (T.S.C.), M. de Bruin (Internos), A. Verdaasdonk (N.A.C.). J. Kruisbergen (Alliance) aanvoerder 'eAP. v. d. Staay (K.V.W.) R.C.S.—YERSEKE 3—2. Ook over het resultaat van den tweeden wed strijd in de N.V.B. kunnen de Yersekenaren zeker tevreden zh'n. Met het kleinst mogelijke verschil in een uitwedstrijd tegen de ongeslagen leiders te sneuvelen, mag zeker een eervol resul taat worden genoemd. Aan spanning heeft het in dezen wedstrijd geenszins ontbroken en juist die spanning maakte veel goed. Sporadisch zagen we behoorlijk voetbal en al was door de omstan digheden de balbehandeling geenszins gemakke lijk, toch was het over het algemeen een poover spelletje wat de toeschouwers te zien kregen. De thuisclub had reeds vrij spoedig succes, toen een vrije schop van Gillesse via de handen van doelman Luteyn in 't net verdween. Een kostbare fout. De bezoekers gooiden er toen echter 'n schepje op en rechtsbuiten Nolet wist fraai een fout in de RCS-achterhoede uit te bulten door hard en onhoudbaar in., te schieten. De Yersekenaren begingen toen de fout zich te veel op verdedigen te gaan toeleggen, een fout, waarin ze zelfs ble ven volharden toen Wanjon den stand op 2—1 had gebracht. Na de rust hetzelfde spelbeeld met een zeer gevaarlijk uitvallend Yerseke. Bij een RCS-aan- val belandde de bal buiten bereik van den doel man tégen den paal. In 'deze periode maakte doelman Luteyn zijn fout bU het eerste punt ruimschoots goed door zijn uitstekend optreden. Aan de andere zijde vergat doelman Gulran zich "even. hetgeen een strafschop opleverde. Deze werd 'feilloos ln een doelpunt omgezet (22). De thuisclub stond toen voor de moeilijke taak een overwinning uit het vuur te sleepen tegen een energiek verder spelend Yerseke. Bij een hoekschop van Kruysse kwam inderdaad het winnende doelpunt, doordat de bal rechtstreeks in het doel verdween. In den resteerenden speel tijd werden door de thuisclub nog eenige doel kansen geschapen, die echter, dank zij dé mede werking van de lat, geen doelpunt meer ople verden. Met een schrale, doch verdiende, over winning voor de thuisclub eindigde deze span nende strijd. Derde klasse Nf Corn BoysIJzendtJke 1—2; Aardenburg—Terneu zen II afg.; Biervliet— RCS H 6-0; Schoondüke—Axel afg. CORN BOYSIJZENDIJKE 1—2. In een meer spannenden dan fraai en wedstrijd is IJzendijke erin geslaagd op belde punten beslag te leggen. Voor de rust was het een vrij eenzijdige wedstrijd, waarbij de bezoekers bijna voortdurend een groot overwicht in het veld demonstreerden. Voor het doel vlotte het echter minder goed. Na ongeveer een kwartier nam IJzendijke de leiding door den rechtsbuiten, die een paar minuten later ook het tweede doelpunt voor zijn rekening nam. In de tweede helft was het spel meer verdeeld, doch het gehalte veel lager. Beide ploegen zwoegden echter geestdrif tig voort, daarbij de doelen beurtelings in ge vaar kwamen. Eerst na een half uur maakte de Corn Boys hun eenige tegenptuit (1—2). Athlatlek. GOEDE RESULTATEN VAN ZEEUWSCHE ATHLETEN, In den Leidschen sleutelloop. Zaterdagmiddag organiseerde de club van Slijkhuis, Holland uit Leiden, een „sleutelloop". Hieraan namen in de verschillende klassen Zeeuwsche athleten deel. In de A- en B-klasse startte o.m. G. Dobbe- laere (Mar. W.Z.V1.), in de C-klasse J. Fliers (Mar. Vlissingen) en bij de Juniores J .Raben (Walch.) en C. Molenbroek (Mar. Vlissingen). De te loopen afstand bedroeg voor de A- en B-klassers 8% km.: voor C-klassers 2% km. en voor Juniores 1200 m. De A-klasse werd gewonnen door W. Slijkhuis in 8 min. 48.6 sec.! Dobbelaere werd vijfde in 9 min. 30.7 sec. In de C-klasse was de strijd uiterst fel. Fliers bezette hier de derde plaats met een zeer gering FEUILLETON. door N. K. 53) Hy zou er niet slechts zijn eigen leven mee in gevaar brengen, maar zijn groot moedige vrienden, die hem hadden gehuis vest, zouden er eveneens door getroffen worden. ,,Hoe 1-ng duurt het nog voor ik naar de kust kan reizen?" vroeg hij. „Ik vind dat u één of twee maanden moet laten voorbijgaan", antwoordde de zendeling. „De Chineezefa' zijn een lang zaam eü. geduldig volk. Tsji hoopt waar schijnlijk, dat het valsche bericht over uw dood u uit uw schuilplaats zat lokken. Ik twijfel er niet aan, of hij heeft in alle steden van dit district spionnen. Maar zelfs het geduld .van een Chineeschen bandiet raakt eens uitgeput. Later in het jaar moeten we gaan denken over een manier om u veilig naar de kyist te brengen maar in dien tusschentijd bent u een welkome gast en mjjn vrouw en ik en alle leden van den post, zijn blij met uw» gezelschap". HOOFDSTUK XXIX. Scheiding. Het groote /Warenhuis, waar Eva werkte, maakte zich klaar om te sluiten. De deuren waren dicht gedaan, zoodat er geen klan ten meer binnen konden komen, en de be dienden borgen de goederen op. Eva, die in het restaurant werkte, waar thee en lichte maaltijden werden geser veerd, was vermoeid van een langen en drukken dag en voelde zich ontmoedigd. Het werk in een warenhuis was nog steeds vreemd voor haar, na zoo lang buiten te hebben gewoond. Z|j moest thee en gebak aan een onnoemlijk aantal klanten bren gen, waarvan sommigen onaangenaam en ongeduldig waren. Bovendien was er dien morgen een brief van een kostschool in Gelderland gekomen, waarin men haar een betrekking van hoofd van de huishouding aanbood. En daar ze haar brood moest verdienen, durfde ze niet te weigeren- Maar wanneer ze naar Gelderland zou gaan, zou dit een scheiding van Maarten beteekenen, en dat zou een zware slag zyn. Zij zou Maarten dien avond ontmoeten en wilde naar de garage gaan tegen den tijd waarop hij vry zou zijn. Hy zou de schei ding even zwaar voelen als z|j, want de betrekking hield in, dat ze elkander alleen maar in de vacanties zouden kunnen ont moeten. Toen zij evenwel het warenhyis verliet, zag zij tot haar verbazing, dat Hfaarten op haar stond te wachten. Hij was blijkbaar eerder klaar geweest dan hij verwacht had. Zy vond, dat er vermoeid en bleek uitzag, en ging snel op hem af. „Is er nieuws?," vroeg h|j, z|jn arm door de hare stekende. „Maarten, hoe wist je dat ik nieuws had?" ,,Ik zag het aan je oogen, lieveling. Be- teekent dit dat je een goede baan gevon den hebt?" Ze gingen naar een klein rustig restau rant, waar z|j gewoonlijk aten, wanneer zy samen den avond doorbrachten. Èva ver telde haar verhaal en Maarteü moest tegen zyn zin toegeven, dat het prachtig nieuws was. Ze zou in het begin duizend gulden per jaar verdienen, maar later zou haar salaris verhoogd wprden. a „Ik zal je nog maar zelden zien, Eva, maar ik mag niet klagen", zei hij. ,,Ik heb ook iets op het hart, en het is van heel anderen aard dan het jouwe. Ik ben mjjn baantje kwijt". „O, Maarten riep zij uit. Haar hand gleed beschermend over de zijne. „Vertel me alles, lieveling". „Ik ben ontslagen omdat ik onder den invloed van sterken drank was, toen ik in een wagen reed", zei h|j. „We hadden een oqgelu' hoewel ik bl|j ben, dat ik zeg gen kan, dat het niets ernstigs was en ik werd verantwoordelijk gesteld. Eva wilde alles precies weten, want het idee dat Maarten dronken geweest zou zijn was gewoonweg dwaas. Hij vertelde haar van Louis Windman's bezoek aan de werk plaats, vergezeld van een jongen dokter, en van het ongeluk. Pijnen in de ledematen verdwenen. Ik kan weer wan delen als vroeger. Mevrouw M. L te W. schrijft, dd. 25-l-'40: „Sedert jaren leed ik aan scheuten in de ledematen en pijn in de kniege wrichten, 266 hevig, dat ik af en toe een stok gebruiken moest. Reeds na het gebruik van enkele Ovaaltjes kon ik des nachts weer slapen en thans na eenige maanden zijn de pijnen heelemaal ver dwenen en kan ik ondanks mijn 62 jaren en 106 Kg. lichaamsgewicht weer loopen als vroeger." Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid, griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes van het Trineral Agentschap. Deze hebben geen schadelijken invloed op hart, maag en darmen. Neem direct de proef! Origineele verpakking van 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken cn drogisterijen verkrijgbaar. 1» Trinera! Agentschap. Nassaukade 373, i^msterdtm. tijdsverschil op nummer twee. 1. E. van Gog (Haarlem) 6 min. 24 sec.; 2. G. Rnippertz (D. O.S.) 6 min. 25.4 sec.; 3. J. Fliers (Mar. VI.) 6 min. 26.9 sec. Bij de junioren werd de nog jeugdige Molen broek (Mar. VI.) vierde met 3 min. 25.1 sec., waar hij voor de verrassing zorgde door J. Raben (Walch.) achter zich te laten. Deze laatstge noemde werd zevende. RADIO-PROGRAMMA WOENSDAG 4 NOVEMBER. HILVERSUM I. 415.5 M. Het programma is alleen te beluister via do radio-centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 7.15 Klanken van de puszta. 7.30 Ber. 7.40 „Post bij het ontbijt" 8-.30 Ber, 8.40 Voordracht. 8.50 Philh. orkest van Praag. 9.00 Klanken van zwarte schijven. 9.30 Spiegel van den dag. 9.40 Klanken van zwarte schijven. 10.00 Musette-orkest en soliste. 10.30 Reportage. 10.45 Otto Hendriks en zijn orkest. 11.30 Viool en piano. 12.00 Almanak. 12.05 Boyd Bachman en zijn orkest. 12.45 Ber. 13.00 Itali- aansch programma. 13.30 Walsencyclus. 13.45 Ge rard van Krevelen en zijn orkest. 14.00 Gevar. programma. 15.00 De lachspiegel. 16,15 Halfweg, gevar. programma. 16.45 Ber.. 17.00 Orgel. 17.30 Klankbeeldenreeks. 18.00 Omroep-Operette-or- kest en solisten. 19.00 Lezing. 19.15 Bar Trio en het orkest van Oskar Joost. 19.30 Ber. 19.40 ZakelUk praatje over den landbouw. 19.50 Van het een komt het ander20.15 Piano, 20.30 Rotterd. Philharm. orkest. 21.00 Zang met piano. 21.25 Viool, altviool en fluit. 21.45 Ber. 22.00 Klanken uit Hongarije en Zuid-Amerika. 22.45— 24.00 Populaire orkestooncert. HILVERSUM II. 301.5 M. 7.15—7.40 Zie Hil versum I. 7.40 Ochtendgymnastiek. 7.50 Sport nieuws. 8.00 Boerenland in boek en krant. 8.15 Licht spel en zang. 8.30 Ber. 8.40 Symphonie-or- kest 9.00. Salonorkest. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.30Salonorkest. 10.00 Godsd. uitzending. 10.40 Piano. 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Kinderzang 11.30 Orkest Willy Kok en gram. 12.30 Program maoverzicht. 12.35 Viool en orkest. 12.45 Ber. 13.00 Landbouwreportage. 13.15 Utr. Sted. Orkest en solist. 14.05 Godsd. uitzending. 14.35 Vocaal en instrumentaal programma. 15.30 Van vrouw tot vrouw. 15.45 Orgel en gram. 16.00 Zang met piano. 16.45 Ber. 17.00 Voor ae jeugd. 18.15 Dlck Willebrandts en zijn dansorkest. 18.30 Ber. 18.40 Spiegel van den dag. 18.50 Brabantsch praatje. 19.00 Dtek Willebrandts en zijn dansorkest. 19.15 Luisterspel. 19.30 Rotterd. Philh. orkest en solist. Van 20.15 af alleen voor radiocentrales met lijn verbinding 20.15 De Melodisten. 21.15 Vroolijke solistenparade. 21.45 Ber. 22.00 Politiek praatje. 22.10 Avondwijding. 22.20—24.00 Zie Hilversum I. Offideele Mededeelfngen. GEMEENTE VLISSINGEN KANTOOR GEMEENTE-ONTVANGER. De Burgemeester van Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat van 4 November a.s. af het kantoor van den Gemeente-Ontvanger 'voor het publiek uitsluitend zal zijn geopend des Maan dags- tot en met dea Vrijdagsmorgens van 0— 12.30 nar. Vlissingen. 3 November 1942. De Burgemeester vnd., VAN WOELDEREN. De Gemeente-Secretaris, F. BISSCHOP. WAARSCHUWING. De Burgemeester der .gemeente Vlissingen^ brengt ter kennis van belanghebbenden, dat vrouwen die een kind verwachten onge veer veertien dagen van te voren deze gemeente moeten verlaten en kunnen worden opgenomen in de gemeentelijke inrichting te Yerseke, of, in dien zij daaraan de voorkeur geven, elders de geboorte afwachten. Indien niet wordt voldaan aan dit voorschrift', stelt men zich aan een strafvervolging bloot. Vlissingen. 3 November 1942. De Burgemeester, VAN WOELDEREN. GEMEENTE MIDDELBURG. HINDERWET. De Burgemeester van Middeburg brengt ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek *met bijlagen van J. Bliek te Middelburg em vergunning tot bet bijplaatsen van drie electro-motoren in perceel Breestraat 43 Middelburg, kadastraal bekend ln sectie B Nr. 1445. Op Maandag 16 November a.s., des voormiddags 11 uur, zal gelegenheid bestaan om bezwaren tegen inwilliging van dit verzoek In te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren heb ben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het boven gemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake Ingekomen schriituren. Middelburg, 2 November 1942. De Burgemeester voornoemd, A. MEERKAMP VAN EMBDEN, Wntf. De Secretaris, M. VAN DER VEUR. HINDERWET. De Burgemeester van Middelburg brengt ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van E. J. van der Mijle om vergunning tot het veranderen van een heete luchtoven in een gasoven ln perceel Dam I te Middelburg, kadastraal bekend in sectie B Nr. 1867. Op Maandag 16 November a.s., 'des voormiddags II uur, zal gelegenheid bestaan om bezwaren tegen Inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoekers, als zij, die bezwaren heb ben, kunnen gedurende drie dagen, vóór. bet boven gemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Middelburg, 2 November 1942. De Burgemeester voornoemd, A. MEERKAMP VAN EMBDEN, Wnd. De Secretaris,. M. VAN DER VEUR. DISTRIBUTIE DIENST SINT LAURENS. DISTRIBUTIE VAN CACAO MET SUIKER. De Directeur van het distributiekantoor Kring Sint Laurens maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 1 tot en met 28 November a.s. op de bonnen 465 en 365 „Reserve" 50 gram cacao, vermengd met 100 gram suiker, beschikbaar zal worden gesteld. INLEVERING BONNEN DOOR DETAILLISTEN Detaillisten dienen de ontvangen bonnen 4—65 en 365 „Reserve" gedurende het tijdvak van 0 tot en jnet 13 November a.s. op hun gebruibelijken1 inleveringsdag bij de reizende ambtenaren in te leveren, ter verkrijging van een toewijzing cacao. Dit dient te geschieden met een apart ontvangst bewijs MD 242—01 (oud MD 201 amet een mini mum van tien stuks tien rantsoenen), daarbo ven in veelvouden van tien stuks tien rant soenen). RESTANTBONNEN 3-65 en 4-65 „RESERVE". Eventueele restantbonnen, ten hoogste negen stuks, moeten de detaillisten doorgeven aan hun grossier. Dit moet zoodanig geschieden, dat de grossiers de restantbonnen vóór 13 November a.s. in hun bezit hebben, r,— Sint Laurens, 2 November 1942. KWordt vervolgd.) De Directeur voornoemd, L. A. TORENVLIET.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 2