PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 3 NOV. 1942 De stad Alagir door Duitsche troepen veroverd Waar geëvacueerden aanspraak op kunnen maken. ABONNEMENTSPRIJS; 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per poat 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummera 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 65 ct-, iedere regel meer 13 ct., dlenstaanvr. en dienstaanb. resp. 65 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct. elk woord meer 6 ct, b<J vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.BL" 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN C. W. DEN BOER PO S.T REKEN ING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 258 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN Da BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te: VXJSSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG* Londensche Kaal 29 Redactie tel. 3521, Adminlstr teL 3541. GOES: Red. en Adminlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 284 OOSTBURG: Redactie cn Admini stratie Breed est raat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85, teL 21 Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Maandag bekend: In een zware maar succesvolle worste ling om kazematstellingen ten Noorden van de lijn naar Toeapse heeft de infanterie in moeilijk bergterrein verdere vorderingen bevochten. Deelen van den vrjand werden ingesloten en vernietigd, verscheidene te genaanvallen afgeslagen. Ten Westen van de Terek wierp de eigén met elan uitgevoerde aanval in uiterst moeilijk terrein den hardnekkig strijden den vijand over talrijke beeksectoren te rug. De stad Alagir werd ingenomen en daarmede de belangrijke Ossietische heer weg afgesloten. Het luchtwapen onder steunde de gevechten van het leger en viel troepenkwartieren en spoorweginstal- latiës der stad Ordjonikidze aan. Ten Zuiden van Stalingrad zijn nieuwe door afzonderlijke tanks ondersteunde aanvallen van den vijand mislukt. Ten Noorden van de stad hebben de sovjets wederom zonder succes getracht te landen. Twee kanonneerbooten en verscheidene groote landingsbooten werden in den grond geboorci, een kanonneerboot werd bescha digd en verscheidene honderden gevan genen werden binnengebracht. Roemeensche gevechtsvliegers hebben spoorwegtrajecten in den sector van den Don doeltreffend met bommen bestreden- In den centralen en Noordelijken front sector wederzijdsche activiteit van verken- nings- en stoottroepen. De tegenaanval der Duitsch-Italiaan- sche troepen in den Noordelijken sector van het front bij El Alamein is gisteren voortgezet en heeft den binnengedrongen vijand onder uiterst zware verliezen, vooral bij de Australische divisies teruggeworpen. "Aanvallen van het Duitsche en Italiaansche luchtwapen werden vooral gericht op bat terijstellingen van den vijand- Door bom- treffers werd een vrij groot aantal kanon nen tot zwijgen gebracht. Ter begeleidende bescherming op gestegen jagers schoten zonder, eigen ver liezen vier Britsche vliegtuigen neer. In den ijd van 11 tot 31 October ver loor het Britsche luchtwapen 306 vlieg tuigen, waarvan 187 boven de Middelland- sche Zee,en Noord-Afrika. In dienzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot Brit- tanje 88 eigen vliegtuigen verloren. In de onlangs geopende moederschool der N.S.V.O. te Amsterdam zijn talrijke leden thans bezig met het vervaardigen van Si Nicolaas-surprises Polygoon-NoskerPax Holland m DE OORLOG TER ZEE. Het opperbevel der Duitsche weermacht heeft zijn publicaties van de namen van sedert den lsten Juni 1941 door duikbooten tot zinken gebrachte schepen voortgezet, ditmaal met een lijst van 20" hamen, een gezamenlijke tonnage van 81.647 brt. en een laadvermogen van 109.047 ton. Ver dere publicaties volgen- DE ENGELSCH-AMERIKAANSCHE SCHEEPS VERLIEZEN. In haar commentaren op het in het weermachtbericht van Zondag vermelde totaal resultaat van den strijd der Duit sche duikbooten in October tegen de En- gelsch-Amerikaansche koopvaardij, wijst -de Duitsche pers in het bijzonder op het feit, dat alleen door Duitsche duikbooten 698.575 brt. in den grond is geboord. In October 1941 werd 225.000 brt. tot zinken gebracht, zoodat October 1942 den Duit- schen duikbooten een succes heeft gebracht dat 'n stijging met ruim 300 beteekent. SCHIPBREUKELINGEN. Naar „Seculo" meldt zijn te Funchal op Madeira 84 schipbreukelingen aangekomen, afkomstig van schepen van het door Duit sche duikbooten aangevallen convooi. Acht hunner zijn licht gewond. De levensmiddelenpositie van Italië. Onder voorzitterschap van den Duce is de interministerieele commissie voor de le vensmiddelenvoorziening en prijsvorming bijeengekomen. De minister van landbouw, Pareschi, zei in zijn rapport, dat de land bouwproductie van Italië een bevredigen den stand heeft bereikt. De inter-ministerieele commissie keurde de vólgende veranderingen in de levens middelenvoorziening van het Italiaansche volk goed Het dagelijksch broodrantsoen voor jeug dige personen van 9 tot 18 jaar wordt van 150 tot 200 gram verhoogd. Het rantsoen aan brood, dat voor de arbeiders tot dusver dagelijks 150 gram bedroeg, wordt even eens tot 200 gram verhoogd. Hierdoor stijgt het broodrantsoen voor eenvoudige arbei ders tot 300 gram, voor zwaren arbeid tot 400 en voor zeer zwaren arbeid tot 500 gram per dag. Het broodrantsoen voor de overige bevolking blijft onveranderd. Even eens onveranderd blijft de maandelgksche toeslag van 500 gram levensmiddelen voor Zuid-Italië en de eilanden. Dp grond van een Duitsch-Italiaansche overeenkomst zal in December een extra- rantsoen aardappelen worden uitgereikt in dé groote steden en in de gebieden zon der landbouwstreken in het achterland krijgt iedereen tien kilo aardappelen boven de van de nationale productie afkomstige aardappelen. Het rantsoen marmelade wordt gedu rende den winter aanzienlijk verhoogd. Het suikerrantsoen wordt voor kinderen beneden de drie jaar tot een kilo per maand verhoogd. Het extrarantsoen suiker wordt uitgebreid tot jeugdige personen van 14 tot 18 jaar, die zoodoende gedurende de win termaanden November-Februari een extra rantsoen suiker krijgen van 100 gram per maand, evenals de kinderen tot en met 14 jaar. PEINS VAN PIEMONT MAARSCHALK VAN ITALIË. Bij koninklijk decreet is de Prins van Piemoni benoemd tot maarschalk van Itf Verplichte inlevering van oud papier. De inzameling van oud papier, zooals die door de wijkophalers van het «rijks bureau voor oude materialen en afvalstof fen (Romea) nu al sinds geruimen tijd geschiedt, heeft weliswaar een belangrijke hoeveelheid nieuwe grondstoffen voor de Nederlandsche papier-industrie opgeleverd, doch zij is nog niet voldoende om in de totale behoefte te voorzien. Bovendien spreekt het van zelf, dat, naarmate er minder nieuw papier ter beschikking van de huishouding, het bedrgf en den "handel komt, de in te zamelen hoeveelheid oud papier zal dalen. Reeds op 10 October 1940 heeft de secre taris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart het z.g. oude materialen- en afvalstoffenbesluit af gekondigd, waarbij iederen „voortbrenger" verboden werd oude materialen en afval stoffen te vernietigen, weg te werpen of zoodanig te bewaren, dat hierdoor hun waarde als grondstof voor industrieele ver werking wordt verminderd of te niet ge daan. Onder die bepaling valt ook papier of karton, zoodra dit niet meer overeen komstig zijn oorspronkelijke bestemming wordt gebruikt. *En onder „voortbrenger" wordt iedereen begrepen die in zijn be roep, bedrijf, instelling, inrichting of huis houding oude materialen en afvalstoffen voortbrengt, dus zoowel zakenman als huisvrouw. Het is uiteraard niet alleen van belang, dat men de oude materialen en afvalstof fen niet mag vernietigen, het is evenzeer noodzakelijk, dat zij terechtkomen bij hen, die ze inzamelen en bewerken tot nieuwe grondstof. Daarom werd in het genoemde oude materialen- en afvalstoffenbesluit be paald, dat de aflevering van deze oude ma terialen en afvalstoffen moet geschieden aan den door „Romea" erkenden vakhan- del. Alleen wanneer de afvallen weer in eigen industrieel bedrijf kunnen worden gebruikt, is men niet tot aflevering ver plicht. Het is sindsdien gebleken, dat de hoe veelheid in te zamelen oud papier nog meer dient te worden opgevoerd, daar de behoefte aan deze grondstoffen voor de papierindustrie zeer groot is. Te dien einde is thans een besluit verschenen van den secretaris-generaal van het departement van handel, nij verheid en scheepvaart, dat de ver plichting tot inlevering niet alleen wordt beperkt tot oud papier, doch ook tot ge bruikt papier, waarover men als eige naar, bezitter of houder kan beschik ken. De secretaris-generaal zal op grond van dit besluit voorschriften geven, die inleve ringsplicht van gebruikt papier opleggen, zoowel aan publiekrechtelijke lichamen als aan andere rechtspersonen (vereenigingen, instituten, stichtingen, enz.), bedrijfsonder- nemingen en particulieren. Komt men deze verplichting niet na, dan zal het gebruikte papier worden weg gehaald ter plaatse waar het zich bevindt, op kosten van den inleveringsplichtige. Op deze wijze hoopt de overheid de in zameling van oud en gebruikt papier effec tiever te kunnen maken dan tot nog toe het geval was. Bij overtreding van de voorschriften kunnen de straffen volgens het economisch sanctiebesluit worden opge legd. Binnenkort kan men nadere voor schriften omtrent dezen inleveringsplicht verwachten. Geslaagde tegenaanval van astroepen in Egypte. Het Italiaansche weermachtbericht van Maandag luidt als volgt: In den Noordelijken sector van het Egyptische front hebben de verdere ont wikkeling en de gunstige tegenaanval, ont ketend door de astroepen, de gevangenne ming van een 100 Australiërs en de vernie tiging van meer dan 40 motorvoertuigen ten gevolge gehad. Nieuwe aanvallen op onze stellingen in denzelfden sector, voor afgegaan en gesteund door artillerievuur, werden terstond afgeslagen. Een landings poging, in den afgeloopen nacht achter on ze linies ondernomen, werd eveneens on middellijk verijdeld. Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben herhaaldelijk en met succes aan vallen gedaan op de vijandelijke linies. Duitsche jagers schoten vier toestellen van den tegenstander neer en beschadigden talrijke op den grond- Bevoegdheid Duitsche gerechten PLUNDERING BIJ EVACUATIE. Het rijkscommissariaat deelt mede: De Duitsche gerechten zijn op grond van verordening nr. 72/42 met uitsluiting van de Nederlandsche justitie zonder aanzien van de nationaliteit van den dader of mede plichtige bevoegd voor de vervolging van en het uitspreken van een vonnis over strafbare handelingen, wanneer de daad blijkt te zijn plundering in geëvacueerd ge bied of in vrijwillig ontruimde gebouwen of lokalen. Hetzelfde geldt, wanneer de daad als een misdaad of vergrijp tegen lichaam, leven of eigendom met gebruikmaking van de voor den afweer van luchtgevaar geno men maatregelen,' of als gewoon gevaar lijke, in het bijzonder den voedingstoestand in gevaar brengende misdaad moet worden beschouwd. Controle op de verdeeling van groenten. Reeds geruimen tijd zrjn aanvoer en ver deeling van de groenten onbevredigend te noemen. Het bedrijfschap voor groenten en fruit heeft thans bij verordening afgekondigd in het Maandag verschenen voedselvoor- zieningsblad een regeling geschapen, die ten doel heeft de verdeeling van de groen ten vaster in de hand te nemen. Men hooflt door .deze regeling te bereiken, dat de sluik handel in groenten tot een minimum zal worden teruggebracht en dat een betere verdeeling van de beschikbare voorraden over den handel en bij de consumenten ber werkt wordt. De nieuwe regeling gaat uit van de grondgedachte, dat de geheele loop van het product van teler tot consument moet kun nen worden nagegaan en vastgelegd. Daar toe worden in de eerste plaats aan alle vei lingen contactcommissarissen aangesteld, die o.m. tot taak hebben de verdeeling van het product op de veiling met de veiling leiders te behandelen. Voorts zijn de handelaren en commis- sionnairs op de veiling verplicht de hun toe gewezen hoeveelheden bij "de commissaris sen te melden onder m^dedeeling van de plaats, waarheen zij deze producten denken te «enden. Tenslotte kunnen de contactcommissaris sen beoordeelen, of de transportcapaciteit aan een veiling wel economisch wordt be nut. Naast deze controle bij de veiling is na tuurlijk noodig contróle in het consumptie centrum. Deze contróle zal geschieden door z.g. plaatselijke verdeelingskantoren, die van de contactcommissarissen bij de veilin gen opgave, ontvangen van de hoeveelheden producten, welke naar die plaatsen zijn ver stuurd. Alle handelaren in een plaats of gebied, waar een verdeelingskantoor is ge vestigd, moeten de door hen op de veilingen verkregen producten bij die kantoren aan melden, zoodat vastgesteld kan worden, of niet tijdens het transport de producten een andere bestemming gevonden hebben dan daaraan op de veiling was gegeven. Voorts zal het verdeelingskantoor de aan gemelde goederen moeten verdeelen over den kleinhandel, waarbij de grossier blijft ingeschakeld. De plaatselijke verdeelings kantoren worden samengesteld uit een gros sierleider, een kleinhandelaar en zoo moge lijk een ambtenaar van de gemeente, waar de verdeeling plaats heeft. Met deze regeling kan men er dus van verzekerd zijn dat de groenten billijk over de kleinhandelaren worden verdeeld. Voor de eerlijke verdeeling door den kleinhande laar is de medewerking noodig van het publiek, terwijl strenge overheids-contröle op den verkoop mogelijke ongerechtigheden zal. moeten voorkomen. Het is duidelijk, dat een regeling, als hierboven is omschreven, met de noodige sancties moet zijn omkleed. Zoo dreigt uit sluiting voor grossiers en kleinhandelaren, die óf wel goederen in den sluikhandel doen verdwijnen óf wel op andere wijze een bil lijke verdeeling in hun eigen voordeel trach ten te voorkomen. De nieuwe regeling is op 1 November in werking getreden. HET BEDIENINGSGELD IN HORECAFBEDRIJVEN. Z.g. troncgeld niet vrij van omzetbelasting. De centrale persdienst van het Neder landsche Arbeidsfront schrijft ons In aansluiting op de mededeeling van de onderbedrijfsgroep hotel-, café- en restau rantbedrijf, dat Dedieningsgeld vrij is van omzetbelasting, wordt ter voorkoming van misverstand de aandacht van de belang hebbenden er op gevestigd, dat, waar sprake is van bedieningsgeld, gedacht moet worden aan het geld, dat door het -bedie nend personeel rechtstreeks van het publiek wordt ontvangen. Over zoogenaamde troncgelden is in tegenstelling hiermede wèl omzetbelasting verschuldigd. Wees zuinig met gas en electriciteit. Iedere Nederlander heeft de plicht de uiterste zuinigheid te betrachten bg het gebruik van gas en electriciteit. De kolen- positie is tengevolge van de bijzondere om standigheden waarin wfl leven, zorgwek kend, doel* wanneer ieder zijn krachten er aan geeft, om noch gas, noch electriciteit te verspillen, zullen de moeilijkheden zeker niet onoverkomenlgk blijken. Het is dus niet noodig, dat men zgn volle rantsoen verbruikt. Wjj weten wel„gezelligheid kent geen tijd", maar die gezelligheid zal er waarlijk niets minder om zijn, wanneer u des avonds in de huiskamer een lamp minder laat branden. Hetelectriciteits- en gasverbruik is gerantsoenee* 1 op 75 pet. en daarmede dient men niet alleen bij de uitoefening van zijn beroep, doch ook in vrijen tijd rekening te houden. Het geriak dient den mensch. Maar weet u wel, dat juist nü dat gemak tot verwaarloozing van uw plicht kan leiden, indien u onnoodig gas en electriciteit ver bruikt? Laat vooral niet onnoodig licht branden in gangen en portalen. Zet uw radiotoestel af, indien u toch niet luistert. Het warmwaterverbruik voor koken, was- schen en baden kan worden beperkt door de aansteekvlammetjes onder keuken- of bad- geyser niet voortdurend te laten branden. Voor het zetten van thee of koffie gebrulke men niet meer water dan noodig is. Indien men éénmaal per dag het vaatwerk af- wascht in plaats van drie keer, bespaart u 2/3 op het gebruik van electriciteit of gas, dat u and§js voor de verwarming van het water rióodig heeft. Vooral op het gasverbruik in de keuken zie de huisvrouw toe. Het mag nu zoo langzamerhand wel bekend verondersteld worden, dat men voor het bereiden van den maaltijd sterk op het warmwaterverbruik (dus op gas en electriciteit) kan bezuini gen, door de groenten en aardappels met zoo weinig mogelijk water op te zetten en bij het koken de deksels steeds op de pan nen te Louden. Zoodra damp uit de pan of ketel komt, kan de gasbrander op .klein" worden gezet, of indien men electrisch kookt, de knop op 0 gedraaid- Wanneer u deze richtlijnen in acht neemt, verricht u niet alleen een dienst aan de gemeenschap, maar bevordert u ook uw eigen belang, want overschrijding van het rantsoen bezorgt u een boete en wellicljt ook afsnijding van den toevoer. Alarm bij een pantserafweerkanon In Stalingrad. De vijand trachtte In deze straat weer aan te vallen. Snel wordt de dekking van het geschut verwijderd, om de Sovjets warm te ontvangen PK Herber-Sche-F-P H Petroleum voor kookdoeieinden. Gedurende het tijdvak van 1 November 1942 tot en met 9 Januari 1943 geven de met „03" genummerde bonnen van de bon kaart ,,e a" voor kookdoeieinden, elk recht op het koopen van twee liter petroleum. BONAANWIJZING SMEEROLIE. In verband met de distributie van smeerolie, gedurende het tijdvak van 1 November 1942 tot en met 31 Maart 1943 geven de roode of blauwe met „periode B" gemerkte bonnen; welke door de distri- butiediensten tegen inlevering van een daartoe geldige machtiging van de rijks verkeersinspectie zijn uitgereikt, recht op het koopen van het op den bon aangegeven aantal eenheden smeerolie of smeervet, waarbg opgemerkt wordt, dat een eenheid smeerolie of smeervet, een liter smeer olie of een kilogram smeervet bedraagt. Van vele zijden worden thans vragen ge steld, omtrent de tegemoetkomingen, waar op geëvacueerden aanspraak kunnen ma ken. Van bevoegde zijde wordt hieromtrent het volgende medegedeeld: I. Transportkosten. Wanneer ontruiming van een bepaald gebiedsdeel of bepaalde woningen wordt gelast, komen de uitgaven, vallende op het vervoer van personen én bagage van de woonplaats naar het aangewezen evacua tieoord voor rekening van het rijk. Aan ge ëvacueerden, die zelf in hun hulsvesting voorzien, worden op aanvrage, gericht tot den burgemeester van de gemeente, waar men onderdal: vindt, van rijkswege ver goed de kosten van vervoer in de laagste klasse van het door hen gebezigde open baar middel van vervoer, alsmede van me degenomen lijfgoederen en huisraad, mits tot geen grooter gewicht dan bij de rege ling van de evacuatie werd toegestaan. Dit vindt overeenkomstige toepassing by ver plaatsing binnen de gemeente, H. Waar iedere geëvacueerde verder recht op heeft. Indien de verplaatsing geschiedt op overheidsbevel, (dus niet in gevcfl van eigenmachtig uitwijken!) heeft de betrok kene aanspraak op de navolgende tege moetkomingen a) Kosten opslag inboedel. Uitgaven wegens opslag inboedel worden door het rijk vergoed tot een maximum over een jaar berekend van 20 van de huurwaarde van de ontruimde woning, vastgesteld overeenkomstig de wet op de Personeele belasting 1896. b) Vergoeding huurwaarde der verlaten woning. In verband mét de toenemende wonlng- schaarschte verdient het aanbeveling de ontruimde woning, voorzoover de door de Duitsche weermacht genomen maatregelen dit toelaten, aan te houden, zoodat men bij terugkeer weer zjjn eigen woning ter beschikking heeft. De huur wordt gedurende den tijd, dat de evacuatie duurt, van rijkswege ver goed. Bij eigen woningen 'wordt vergoed de huurwaarde, berekend op den voet van de wet op de personeele belasting 1896. De vergoeding zoowel van huur als van eigen woningen bedraagt echter over een jaar berekend niet meer dan vier maal het belastingvrije maximum, genoemd in artikel 12 van deze wet. c) Kosten inrichting nieuwe woning. In de kosten van inrichting van een nieuwe woning als tijdelijke huisvesting wordt van rijkswege een tegemoetko ming verleend, die afhankelijk is van de huurwaarde der woning en varieert van 40bij een minimum huurwaarde van 150.of lager tot 100bij een van 500.of meer, met dien verstande, dat nooit een hoogere bijdrage wordt ver leend, dan de werkelijk gemaakte kosten, terwijl eventueel in mindering wordt ge bracht hetgeen van overheidswege in na- tura werd verstrekt. Ook hier wordt de huuirwaarde bepaald op den voet van de wet op de personeele belasting 1896. Wor den de vorengenoemde vergoedingen ver leend aan iederen geëvacueerde, die op overheidsbevel zijn woning verlaten moet, daarnaast voorziet het rijk, ingeval van evacuatie doch alleen bij gebleken be hoefte in de kosten van huisvesting en verzorging. Hiervoor gelden de volgende regelen! 1) Bij huisvesting in een afzonderlijke woning, gepaard gaande met het voeren van eèn eigen huishouding, wordt voor rijksrekening een steunbedrag uitgekeerd berekend volgens de in de gemeente van hulpverleening geldende steunregelingen voor verzekerde werkloozen, verhoogd voor het geval de geëvacueerde is ondergebracht in een gemeente van lagere steunklasse dan die der gemeente van herkomst, met het halve verschil tusschen bedoelde klas sen. Daarenboven bestaat aanspraak op ult- keering van B-steun,' op brands tof fenbij- slag, melkbonnen voor kinderen, verstrek king van goedkoope levensmiddelen en an dere emolumenten op den voet, als geldend voor verzekerde werkloozen. 2) Bij onderbrenging in gezinnen van derden wordt voor rijksrekening een in- kwartieringsgeld uitgekeerd, dat varieert al naar gelang huisvesting met voeding, huisvesting zonder voeding en voeding zon der huisvesting wordt verstrekt. 3) Bij huisvesting in gestichten, inrich tingen en noodverblrjven, wordt in derge- lgke gevallen omtrent de te betalen vergoe ding een afzonderlijke regeling getroffen tusschen het bestuur der inrichting en den directeur van het evacuatiebureau, waar onder de gemeente van hulpverleening res sorteert. 4) Zakgeld. In geval van onderbrenging in gezinnen van derden of in gestichten wordt aan de geëvacueerden daarenboven een zakgeld uitgekeerd. 5) Zieken en ziekenhuisverpleging. De onder 1, 2 en 3 genoemde geëvacu eerden worden door de zorg van de ge meente van hulpverleening verzekerd tegen ziekte- ziekenhuisverpleging daaronder begrepen. De premie komt voor rekening van het rijk. Kosten wegens ziekte, die in dergelijke gevallen niet uit verzekering kunnen wor den bestreden, neemt het rijk eveneens voor zijn rekening. Ziekenhuisverpleging kan echter uitsluitend op medisch voor schrift plaats hebben. Op de uitkeeringen wegens huisvesting en verzorging worden eigen (of gezins) inkomsten binnen zekere grenzen in min dering gebracht. Op de van rijkswege gesteunde geëva cueerden, die tot arbeid in staat zijn. rust de plicht passenden arbeid te aanvaarden, zoodra de gelegenheid daartoe zich voor doet of men daartoe wordt aangewezen. Zy, die daarvoor in aanmerking komen, dienen bg het gewestelijk arbeidsbureau in geschreven te worden en te blgven. Overbruggingssteun. Een belangrijke sociale maatregel, die in de praktgk reeds menigmaal een nuttig ef fect heeft opgeleverd, is de zoogenaamde overbruggingssteun. Deze steun wordt ver leend ten behoeve van bedrijven hetzg van geëvacueerden, hetzg van derden die door ontruimingsmaatregelen in moei lijkheden geraken. De vorenstaande uitkeeringen en vergoe dingen zyn geregeld in een rondschrijven van den secretaris-generaal van het depar tement van binnenlandsche zaken van 1 September 1942. Nadere inlichtingen, daar omtrent zgn te verkrijgen bij de gemeente besturen, alsmede bij de gewestelgke eva- cuatie-bureaux.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1