PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERAG 31 OCT. 1942 De aanval in Stalingrad voortgezet. Voorziening raste brandstoffen voor degenen die moeten evacueeren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m-m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels)van 1—5 regels 65 ct-, iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, bJJ vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 256 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te 3 VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG* Londensche Kaal 29 Redactie tel. 8521, Adminlstr tel. 8541, GOES: Red. en Adminlstr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOtJBURG: Kanaalstraat 45, tel. 284 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breed estraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85, teL 21 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend In de bergen ten Noorden en Zuiden van den weg naar Toeapse zijn tegenaanvallen van den vijand afgeweerd. Vijandelijke strijdkrachten in den Tereksector, welker ravitailleeringswegen door den aanval der Duitsche en Roemeensche troepen verbro ken waren, hebben tevergeefs getracht naar het Oosten door te breken. In Stalingrad is de aanval met steun van duikbommenwerpers voortgezet en het in delaatste gevechten veroverde terrein gezuiverd. Veren en booten van den vijand op de Wolga lagen onder doeltreffend vuur onze artillerie. Ten Zuiden van 4e stad zijn ook Donderdag door tanks gesteunde ont- lastingsaanvallen voor de eigen linies in eengestort in het vuur van alle wapens en onder de bomaanvallen van het luchtwa- pen. Op de Kaspische Zee heeft het lucht- wapen Donderdagnacht negen vijandelijke transportschepen vernietigd, waar onder zeven tankschepen. Aan het front langs den Don hebben Roemeensche troepen een vijandelijken aanval uiteengeslagen en een aantal ge vangenen binnengebracht. In het gebied ten Zuiden van Ostajikof heeft het luchtwapen troepenconcentraties en transportbewegingen van den vijand be streden. Twaalf met troepen en materiaal zwaar bezette plaatsen werden voor het grootste deel vernield. In het hooge Noorden zijn zware lucht aanvallen gericht op vijandelijke troepen kampen en op de stad en haven van Moer- mansk. Aan het Egyptische front is ook Donder dag de Britsche aanval mislukt, die na een hevigen artillerie- en pantserslag met sterke infanteriestrijdkrachten den door braak trachtte te bevechten. Tijdelijke in braken werden door de verbeten strijdende Duitsch-Italiaansche troepen opgeheven. 39 tanks van den vijand werden vernietigd. Een Duitsch bataillon grenadiers, dat den voornaamsten last van den strijd droeg, schoot 13 van de 39 Britsche tanks kapot. Een op twee plaatsen ten uitvoer gelegde landingspoging in het gebied van Mersa Matroe is door afweergeschut, en duik bommenwerpers verijdeld. In den nacht van 28 op 29 October heb ben Duitsche beveiligingsstrijdkrachten met Rritsche motortorpedobooten een ge vecht geleverd in het Kanaal, in den loop waarvan drie vijandelijke booten door artil- lerietreffers beschadigd werden. Bij aanvallen overdag van zwakke strijd krachten van het Britsche luchtwapen op de kust der bezette Westelijke gebieden en in de Duitsche Bocht, benevens bij nachte lijke storingsaanvallen boven het Duitsche kustgebied zijn vier vijandelijke bommen werpers neergeschoten. BUITENGEWOON HOOGE VERLIEZEN DER BOLSJEWISTEN TE STALINGRAD De bolsjewistische verliezen te Stalingrad zijn de laatste dagen ongelooflijk hoog. Op een dag zijn de laatste week herhaaldelijk meer dan 6000 gesneuvelde bolsjewisten, in verwoeste fabrieken geteld. De eigenlijke verliezen zijn evenwel pas te overzien bij het opruimen van puinhoo- pen en muurresten, want vele duizenden bolsjewistische verdedigers zijn omgeko men in stellingen onder de gebouwen, die door de kracht der Duitsche bommen in stortten. In tegenstelling hiertoe zijn de Duitsche verliezen gedurende zès dagen straatge vechten opmerkelijk laag geweest en wor den dagelijks geringer naarmate,het ter rein van den aanval ineenschrompelt. BOLSJEWISTISCHE VLIEGTUIGVERLIEZEN. Tijdens de luchtgevechten van 29 October hebben de Duitsche vliegers in totaal 61 bolsjewistische Vliegtuigen vernield. Het sorteeren van zaai-aardappelen (poters), wefke in het komend jaar weer nieuwen oogst opbrengen Polygoon-Kuiper-Eax Holland m DU1TSCHLAND 0VERÏÏINT OP ALLE FRONTEN. EXTRA BERICHT. RUIM 100.000 TON TOT ZINKEN GEBRACHT. 1 Het opperbevel vpn de Duitsche weer macht maakt bekend Een groep Duitsche duikbooten heeft in het Noordelijke deel van den Atlan- tischen Oceaan onder de zwaarste weersomstandigheden een aanval ge daan op een naar Engeland varend vol geladen convooi en ondanks den ster ken afweer In hardnekkige herhaalde aanvallen overdag en des nachts negen schepen met tezamen 68.500 brt. tot zinken gebracht. Andere schepen wer den door drie torpedotreffers bescha digd. Verder brachten onze duikbooten óp de toevoerwegen naar Engeland en Amerika zes schepen met tezamen 32.425 brt. tot zinken. Daarmede 'ver loor de v^jandelyke ravitailleerings- scheepvaart weer 15 schepen met te zamen 100.925 brt. Operaties tegen andere convooien zijn aan den gang. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt in aanvulling op hetfextra bericht mede, dat zich onder de vijftien tot zinken gebrachte schepen een groote tweepijper van meer dan 12.000 brt. bevond, die ont plofte na een torpedotreffer. Het stoom schip, dat Zonk, nadat nog eenige hevige ontploffingen hadden plaats gehad, had oorlogsmateriaal aan boord. Een andere duikboot kreeg voor de Amerikaansche kust het stodhischip ,,West Kebar" voor de lanceerbuizen. Dit schip had een lading mangaanerts aan boord en was van Ta- koradi aan de Amerikaansche goudkust naar New-York onderweg. Het mat 5.620 brt. en zonk binnen enkele» minuten Het stoomschip „Primrose Hill" dat van En geland naar Freetown aan de kust van West-Afrika voer, bevatte vliegtuigen, die langs dezen grooten omweg naar het front in Noord-Afrika moesten worden gebracht. Het was zwaar bewapend, mat 7.600 brt. en maakte reeds na de eerste torpedotreffers zware slagzij. Na een nieuwen aanval stak het achterschip hoog boven water en spoe dig verdween de koopvaarder in de golven. Britsche torpedojager tot zinken gebracht. De Britsche nieuwsdienst meldt in een speciaal bericht, dat de Engelsche torpedo jager „Veteran" tot zinken gebracht is. De torpedojager „Veteran" had een wa terverplaatsing van 1500 ton en in norma len tijd een bemanning van 134 koppen. De „Veteran" was de laatste jager van het noodprograioma van den vorigen wereld oorlog. In 1918 was de kiel gelegd, Gemengd. Nieuwe mislukte Britsche aanvallen in Egypte. Het Italiaansche weermachtbericht van gisteren luidt als volgt De vijand heeft wederom onze stellingen aan het Egyptische front aangevallen met belangrijke pantserstrijdkrachten zonder eenig resultaat te behalen.Eenige aan vankelijke infiltraties werden snel inge dijkt en opgeheven door de dappere troe pen der spil, die, na verbeten gevechten, 39 tanks vernielden, waarvan 13 verwoest werden door een Duitsch bataillon, dat zich bijzonder heeft onderscheiden. De luchtmacht der spil heeft herhaalde malen de ontplooiing van den vijand aangevallen en bommen en mitrailleurvuur gericht op groepen strijdmiddelen en troepenconcen traties. Duitsche jagers nebben drie toe stellen neergeschoten tijdens gevechten. Een dubbele ontschepingspoging bij Mersa Matroe -werd te niet gedaan, dank zij de onmiddellijke tusschenkomst der defensie- en luchtformaties. De vijand leed aanzien lijke verliezen. In den nacht van Zondag 1 November op Maandag 2 November zal de Hok een uur worden achteruit gezet, waar mede de boeren en plattelandbewoners zeer gebaat zijn. Een Walcherensche boerin zet de klok een uur terug VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m De verplichte openstelling van winkels. In verband met het vervallen, op 2 No vember 1942, van den zomertijd, is met betrekking tot de regeling inzake de ver plichte openstelling van winkels de moge lijkheid in het leven geroepen om wegens bijzondere bezwaren, uit de naleving der verduisteringsvoorschriften voortvloeien de, ontheffing van bedoelde verplichting te verkrijgen voor de werkdagen, Vallen de in het tijdvak van 2 November 1942 tot 1 Februari 1943. Deze ontheffing, welke door den burgemeester kan worden verleend, kan ten hoogste op het tijdvak van 16 tot 17 uur betrekicing hebben, doch kan ook, naar gelang van het tijd stip van zonsondergang, tot een kleiner tijdvak worden beperkt. Het ligt evenwel in de bedoeling, dat de ontheffing slechts in geval van werke lijk groote bezwaren, als hierboven be doeld, zal worden verleend. Voorts wordt er nog eens met nadruk op gewezen, dat bij de laatstvoorgaande wijziging van de regeling inzake de ver plichte openstelling van winkels de zgn. middagpauze is komen te vervallen. Ten zij zulks door den burgemeester, in geval van bijzondere omstandigheden, is toege staan, is het dus (behoudens de bestaan de vrijstelling voor den Maandagmorgen voor andere dan levensmiddelenwinkels) volstrekt ongeoorloofd een winkel 'tus- schen 10 en 17 uur voor het publiek ge sloten te hebben. RADIOPRRAATJES MAX BLOKZIJL OVER HILVERSUM II. De persdienst van den Nederlandschen omroep meldtIn verband met de onder houdswerkzaamheden aan den zender Hil versum I, zullen de radiopraatjes van Mas* Blokzijl op Maandag 2 en Donderdag 5 November a.s. .om 19.00 uur over den zen der Hilyersum n worden uitgezonden. Mededeellng. Namens den leider maak ik bekend, dat met ingang vari 1 November 1942, over eenkomstig den wensch van den reichs- führer SS, de naam „Nederlandsche SS" wordt gewijzigd in „Germaansche SS in Nederland". Het feit, dat de SS een Germaansche orde is, die in ieder der Germaansche landen haar taak heeft te vervullen, wordt door het invoeren van dezen naam tot uit drukking gebracht Utrecht, 26 October 1942. De voorman der Germaansche SS in Nederland, o.f. J. L. JANSONIUS, SS-Opperstormleider en stafchef. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat de volgende regeling is getroffen ten aanzien van de voorziening met vaste brandstoffen voor degenen, die moeten evacueeren. Bij evacuatie buiten de woongemeente kunnen de brandstoffen, die in het bezit van de te evacueeren personen zijn, niet worden meegenomen, doch moeten deze worden achtergelaten in het huis, dat men yerlaati behoudens in de gevallen voorzien in de laatste alinea van deze mededeeling. De geëvacueerden zullen evenwel in hun nieuwe woonplaats opnieuw worden bevoor- raad. Hierbij wordt een onderscheid ge maakt voor de bevoorrading op de bonnen 01 BV t.m. 05 BV, die reeds langen tgd geldig zijn en waarop vrijwel iedereen brandstoffen heeft ontvangen en de bon nen 06 BV t.m. 08 BV, waar zulks in hét algemeen niet het geval is. In verband hiermee zuilen de distri butiediensten van de gemeenten waar men na evacuatie is ondergebracht, aan iederen geëvacueerden houder van een brandstoffenlcaart ter vervanging van de bonnen 01 BV t.m. 05 BV rant soenbonnen, elk voor een eenheid vaste brandstoffen verstrekken. Hierbij zal voor aanvragen, die uiterlijk 30 November zijn ingediend 5 bonnen, voor aanvragen ingediend van 30 November t.m. 31 December drie bonnen en voor aanvra gen na 31 December 1 bon worden ver strekt. Dit houdt verband met de omstan digheid, dat door het vorde.cn van het stookseizoen uiteraard met minder brand stof kan worden volstaan. Wat de bonnen 06 BV t.m. 0.8 BV betreft geldt het volgende. In vele gevallen zul len de verbruikers deze bonnen nog niet bij hun kolenhandelaar hebben ingeleverd en beschikken zij dus nog over deze bon nen. Zij kunnen dan op deze bonnen in de gemeente, waarheen zij worden geëvacu eerd de vaste brandstoffen betrekken, zoo dat het niet noodig is in dit geval spebiale maatregelen te treffen. Indien de verbrui ker evenwel de bonnen 06 BV t.m. 08 BV dan wel een gedeelte hiervan bij zijn ko lenhandelaar heeft ingeleverd, doch hierop nog geen brandstof heeft ontvangen, dient hij aan zgn handelaar hiervan een verkla ring te vragen Met deze verklaring dient de verbruiker zich te wenden tot den distri- butiedienst van zgn oorspronkelijke woon gemeente. Deze dienst zal dan rantsoen bonnen, elk voor 1 eenheid vaste brand stoffen, afgeven voor ieder der bonnen 06 BV t.m. 08 BV, die de verbruiker reeds aan zgn handelaar had afgegeven. Voor degenen, die geëvacueerd worden en die op kamers of in pensions woonden en dus niet in het bezit van een DV-kaart voor brandstoffen zgn, geldt de regeling, dat zij bg den distributiedienst van de gemeente, waarheen zg worden geëvacu eerd een bon voor de laatste maand kun nen verltrggen. Bovenstaande regeling is niet van toe passing voor de gevallen waarin het een normale verhuizing betreft, of waarin bij evacuatie het vervoer van den geheelen inboedel van het te verlaten huis is toe gestaan. Deze gevallen is hetlnen en gestaan. In deze gevallen is het meenemen van de brandstof n.l. ook geoorloofd. DE KLOK EEN UUR TERUG. Er wordt aan herinnerd, dat In den nacht van Zondag op Maandag de klokken een uur moeten worden teruggezet. Paraatheid tegen landingen uit de lucht. De weermachtbevelhebber in Nederland, generaal der vliegers, Fr. Christiansen, heeft Donderdag zijn inspectiereis door de veelvuldige versterkingswerken in het Nederlandsche gebied voltooid. Grootscheepsche- militaire oefeningen,-die in het achterwaartsche gebied gehouden werden en waaraan alle onderdeelen van de weermacht deelnamen, gaven den weer machtbevelhebber en zijn gezelschap de zekerheid, dat de intensieve voorberei dingen voor den afweer van vijandelijke valschermjagers en landingstroepen uit de lucht zoover gevorderd zijn, dat elk vij andelijk optreden uit de lucht onvoorwaar delijk veroordeeld zal zijn te mislukken als gevolg van de afweerkracht der troe pen van alle wapens, die den laatsten tijd versterkt zijn. Inkrimping briefpostbestelllng. Van 2 November a.s. af zal in Den Haag slechts tweemaal per dag briefpost- bestplling plaats vinden, een in den mor gen en een in den-middag. Geleidelijk zal over het geheele land, daar, waar thans 3 bestellingen van brief post per dag plaats vinden, dit aantal met één worden verminderd. Overal waar twee buitenbestéllingen worden uitgevoerd, worden deze tot één teruggebracht. De redenen, die tot dezen maatregel hebben geleid, zgn o.a, een tekort aan geschoold personeel, de verkeersmoeilijk heden in het winterdulster, welke dwingen tot een vereenvoudiging van den dienst. Werktijd In de mijnen verlengd. Van Maandag a.s. af, wordt in de Lim- burgsche mijnen door de ondergrondsche mijnwerkers 8% uur per dag gewerkt, ge lijk dit reeds lang in het Duitsche rijk geschiëdt. Vervaardigingsverbod machines. In de Staatscourant van 29 October 1942 zijn eenige maatregelen gepubliceerd, welke van belang zijn voor fabrikanten van ma chines. Het betreft een verbod tot 'ver vaardiging van -een aantal met name in de bijlage van de publicatie genoemde ma chines. Het bureau voor de metalenver- werkende industrie heeft, teneinde afbouw van in aanbouw zijnde machines, alsmede de uitvoering van bepaalde opdrachten mo gelijk te maken, maatregelen getroffen, welke in de betrokken vakbladen zullen worden gepubliceerd. In genoemde Staatscourant is tevens de publicatie opgenomen van een verbod tot verkoop en aflevering van locomotie ven met' verbrandingsmotor. Dit laatst ge noemde verbod geldt uitsluitend voor fa brikanten van deze locomotieven. HERMAN SNIJDERS 85 JAAR. Foto archief P.Z.C. Zondag 1 November wordt de heer Her man Snijders, eere-voorzitter van de ver- eëniging tot behartiging van de belangen vtn slechtshoorenden, wonende in Heem stede, 85 jaar. De heer Snijders is van 1882 tot eind 1922, dus ongeveer 41 jaar. leeraar in geschiedenis, staatsinrichting en staathuishoudkunde geweest aan de R.H. B.S. te Middelburg en heeft zijn groote gaven gegeven aan landelijke en plaatse lijke vereenigingen op onderwijs- en op po litiek-, sociaal- en cultureel terrein. De heer Snijders is geestelijk nog volkomen fit en is de laatste van de zeven broeders, tot wie o.a. behoorden wglen de vroegere op perbevelhebber van land- en zeemacht, prof. Snijders en andere bekend-, figuren. Op maatschappelijk gebied heeft de heer Snijders veel werk verricht. Zoo was hg o.a. voorzitter van de Godshuizen van het Middelburgsch ziekenfonds, van de Ver. tot instandhbuding van het Middelburgsch Mu ziekkorps, van de zangvereeniging „Tot oefening en uitspanning", gewestelijk voor zitter van het Ned. Gymnastiekverbond. Voorts was de heer Snijders bestuurslid van de Nutsbewaarscholen. de Handels school, de Industrie- en Huishoudschool en de openbare leeszaal enz. In 1928 verliet de heer Sngders Zeeland. NIEUWE BONAANWIJZINGEN. BONAANWIJZING HONDEN- EN KATTENBROOD. Voor de periode van 1 tot en met 30 November 1942 wordt op bon no. 1 van de voederkaart voor honden volgens dezelf de normen als voor de voorgaande perio de hondenbrood verkrijgbaar gesteld. Op bon no. 1 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor de periode van 1 tot en met 30. November 1942 1% kg. kattenbrood verkrijgbaar gestold. BINNENKORT RUND VET OP BON 58. Op de bonnen 58 van de boterkaart, welke geldig zullen zijn gedurende het tijdvak van Dinsdag 24 November 1942 tot en met Zaterdag 5 December 1942, zal desgewenscht rundvet verkrijgbaar zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen betrekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvangen, dienen de genoemde bonnen bij'hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ont vangstbewijs, in het tijdvak van Woensdag 4 tot en met. Zaterdag 7 November 1942. Zij, die gedurende bovengenoemd tijdvak bon 58 niet bij hun slager hebben ingele verd, kunnen daarop geen rundvet betrek ken, doch uitsluitend de artikelen, ter verkrijging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen. Uiteraard mag eerst een aanvang wor den gemaakt met de aflevering van het rundvet op 24 November 1942. EXTRA VERSNAPERINGSRANTSOEN VOOR KINDEREN MET ST. NI CO LAAS. AFZONDERLIJKE BON VOOR GEMENGD MEEL. Tegelijk met het tabaksrantsoen onder gaat ook hst versnaperingsrantsoen een verlaging. Deze verlaging wordt bereikt, doordat men met de op de thans aange wezen bonnen 56, 57, 58 en 59 verkrijg baar gestelde hoeveelheid van 400 gram niet vier weken doch zes weken moet toe komen. De geldigheidsduur van genoemde bonnen loopt derhalve niet, zooals in de - gepubliceerde bonne nljjst is ver meld, tot en met 28 November a.8., doch tot en met 12 December a.s. Nadien zullen voor het tijdvak van 13 tot en met 26 December a.s., dit is dus voor een periode van twee weken, twee bonnen, elk recht gevende op 100 gram versnaperingen, geldig worden verklaard. Een en ander heteekent dus, dat het versnaperingsrantsoen voor het tijdvak van 1 November tot en roet 26 December, dit is dus een periode van acht weken, wordt terug gebracht van 800 oP 600 gram. Voorts kan thans resds worden medege deeld, dat voor kinderen van' 0 tot '14 jaar ter gelegenheid van Sint Nicolaas, op nader aan te wijzen bonnen een extra rantsoen van 200 gram versnaperingen beschikbaar zal worden gesteld. Even als vorige maal zijn wederom af zonderlijke bonnen aangewezen, ter ver krijging van havermout en peulvruchten. Bon algemeen 419 geeft recht op het koo pen van 125 gram peulvruchten, en bon algemeen 420 geeft recht op het koopen van 125 gram havermout Tenslotte is naast een bon voor gort e.d. een bon aangewezen, waarop uitslui tend gemengd meel mag worden afgele verd. In verband hiermede geeft bon Al gemeen 421 recht op het koopen van 125 gram gort, gortmout, gortbloem, grutten, gemengd me>el, aardappel-, tapioca- of aardappelmeelvlokken, terwijl bon Alge meen 422 uitsluitend recht geeft óp het koopen van 125 gram gemengd meel. GENERATOR-ANTHRACEET- EN BAGGERTURFBONNEN VOOR NOVEMBER 1942. Gedurende het tijdvak van 1 November 1942 tot en met 30 November 1942 geeft elk der met de woorden „generator-an- thraciet elfde periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één hectoliter (max. 75 kg.) anthracietnootjes IV of V,. terwijl gedurende hafzelfde tijdvak elk der met de woorden „generator-turf tien de periode" gemerkte bonnen recht geeft 'op het koopen van 50 stuks baggerturf. CACAO VOOR KINDEREN. Evenals vorig jaar zal ook dezen winter wederom cacao met suiker beschikbaar worden gesteld voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Gedurende het tijdvak van 1 tot en met 28 November a.s. zullen de met „reserve 3-65" en „reserve 4-65" ge merkte bonnen der bonkaart voor voedings middelen elk recht geven op het koopen van 150 gram cacaopoeder met suiker. Evenals vorig jaar dient men dezen bon gedurende de eerste week der periode, der halve van 1 tot en met 7 November 1942, bij den winkelier in te leveren. Gedurende de derde en vierde week der periode, der halve van 15 tot en met 28 November 1942, zal deze vervolgens de cacao afle veren. Oproep. NEDERLANDSCHE VROUWEN EN MEISJES. De Germanische Freiwilligen Leitstelle, Dienststelle Niederlande, deelt ons mede de mogelijkheid bestaat er thans ook voor Nederlandsche vrouwen en meisjes om. zich als verpleegster in te zetten. In aa:unerking komenverpleegsters, hulpverpleegsters en leerling-verpleegsters. Voor een uitstekende opleiding wordt zorg gedragen, terwgl de voorwaarden van dienstneming uiterst gunstig zijn. Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, dienen zich schriftelijk of per soonlijk te melden bg het SS-Ersatzkom- mando Nederland, Stadhouderslaan 132. Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1