PHOVIMCIAIE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 17 OCT. 1942 Vestigings- en verhuizingsverbod in de kuststreek. Bolsjewistische strijdkrachten omsingeld en vernietigd. Verordening van den arbeid afgekondigd. [ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, mln. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertentie^ (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct, iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 244 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG* Londensche Kaai 29 Redactie tel. 3521, Administr tel. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 Men deelt ons van bevoegde z(jde mede: De uitbreiding van de kustverdedi ging landwaarts door de Duitsche be- zettingsgroepen in Nederland, heeft tengevolge, dat woongelegenheid, welke in of in de nabijheid van de ver- dedigingszöne gelegen zijn, binnen kort door de bevolking geheel of ge deeltelijk zullen moeten worden ont ruimd. Een dergelijke ontruiming heeft natuur lijk niet alleen uit strategisch belang plaats, doch ook in het belang van de be volking zelf, die bij eventueele gevechts handelingen, zooals de ervaring in dezen oorlog steeds getoond heeft, wanneer ztf in de gevechtszöne blijft, daarvan in ern stige mate de gevolgen zou ondervinden. Het is ook begrijpelijk, dat een dergelijke ontruiming, wanneer de noodzakelijkheid daarvan eenmaal erkend is, rustig voorbe reid moet worden, teneinde overhaaste maatregelen bij den aanvang van gevechts handelingen te vermijden. Hier in Nederland moeten derhalve de belangen van de door de noodzakelijke'eva- cuati^maatregelen getroffen bevolking van het kustgebied zoo goed mogelijk behar tigd en een ordelijk verloop van de ont ruiming en de onderbrenging naar elders onder alle omstandigheden veilig gesteld worden. De uitvoering der betreffende jnaatregelen is zooveel mogelijk in handen van de Nederlandsche bestuursorganen ge legd en wel in die van de commissie bur gerbevolking. die ook bij het uitbreken van den oorlog de noodige evacuatiemaatrege len in het belang van de bevolking ten uit voer gebracht heeft. Het Nederlandsche bestuursapparaat moet zich bij zijn maat regelen natuurlijk naar de aanwijzingen van de weermacht richten en heeft het uiteraard niet in de hand, in evacuatie maatregelen, die de weermacht als noodza kelijk beschouwt, wijzigingen te brengen. Stelselmatige, welgeordende arbeid van de bestuursorganen is echter slechts" mo gelijk, wamfeer hun werkzaamheden niet door eigenmachtig en „wild" handelen van enkelingen bemoeilijkt of, erger nog. door kruist worden. Teneinde dit onder alle omstandighe den te vermijden, heeft de secretaris generaal van het departement van bin- nenlandsche zaken gisteren twee be- slniten uitgevaardigd, waarbU de vesti ging, het verhuizen en het huren of ook het op andere wijze voor zich reser veeren van woningen of gedeelten van woningen in het kustgebied en in de onmiddellijke omgeving daarvan in be- glnsel tijdelijk verboden wordt. Op grond van deze besluiten zijn uit zonderingen op het bovenstaande slechts met bijzondere toestemming van het be treffende bureau vluchtelingenzorg moge lijk. De namen der gemeenten, voor welke de ze besluiten gelden, zijn gisteren in de „Ne- .derlandsche Staatscourant" bekend ge maakt. Deze gemeenten omvatten niet al leen die. welke eventueel voor ontruiming in aanmerking komen, doch voor alles en wel voor het meerendeel die gemeen ten, waar een ongecontroleerde toevloed van elders vermeden moet worden. Verzoeken tot het verleenen van speciale toestemming kunnen uitsluitend schrifte lijk geschieder en moeten aa' de volgende instanties gericht worden: 1. Voor Zeeland: Bureau vluchtelingen zorg Zeeland, ^'dflelhnre. Gortstraat S0. 2. Voor Zuid-Holland: Bureau vluchtelin genzorg Zuid-Holland, 's-Graveohage, Jan van Na ss9 ostra at. 80. 3. Voor NoordHolland: Bureau vluchte lingenzorg Noord-Holland, Alkmaar, St. Laurensstraat 3. Vanzelfsprekend bestaat alleen bij drin gend gemotiveerde verzoeken de mogelijk heid van inwilliging. - LIJST DER BETROKKEN GEMEENTEN In de bijlage, behoorende bij het besluit van den secretaris-generaal van het de partement van binnenlandsche zaken van 15 October 1942, Nederlandsche Staats courant van 16 October 1942 (no. 202), worden de namen der betrokken gemeen ten genoemd, nl. de volgende: 1. Provincie Zeeland: alle gemeenten. 2. Provincie Zuid-Holland: a) 's-Gravenhage, 's-Gravenzande, Hil- legom, Katwijk, Leidschendam, De Lier, Lisse, Monster, Naaldwijk. Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rotterdam, voorzooveel betreft Hoek van Holland, Rijnsburg, Rijswijk, Sassenheim, Valken burg, Voorburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar. Wateringen. b) Alle gemeenten, gelegen op de eilan den Goeree en Overflakkee, Voorne en Putten en Rozenburg. 3) Provincie Noord-Holland: a) Alle gemeenten, gelegen ten Noor den van het Noordzeekanaal met uitzonde ring van Amsterdam. b) Ber.nebroek, Bloemendaal, Heemste de, Velsen, Zandvoort. HET VESTIGINGSBESLUIT. BESLUIT VAN DEN SECRETARIS GENERAAL DEP. VAN BINNENL. ZAKEN, HOUDENDE AAVULLING VAN HET VESTIGINGSBESLUIT. Op grond van par. 1 der verordening no. 23/1940 en in overeenstemming met de par. 2 en 3 der verordening no. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied wordt bepaald: Artikel 1. Vestiging in of verhuizing binnen een gemeente in den zin van het vestigingsbesluit (nr. 85/1942) -worden mede geacht te hebben plaats gehad zoodra de betrokkene langer dan acht opeenvolgende dagen of meer dan veertien dagen in een kalendermaand in een gemeente woonruimte te zijner beschikking heeft gehad of huisvesting heeft genoten, tenzij hij deze op 't tijdstip van in werkingtreding van een voor schrift, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, on der 1 van het vestigingsbesluit reeds te zijner beschikking had of genoot.. Artikel 2. (1) Hij, die door het verschaffen van woonruimte of huisvesting gelegenheid geeft tot overtreding van een op grond van artikel 1, eerste lid, van het vestigingsbesluit uitgevaar digd voorschrift, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. (2) De bij het eerste lid strafbaar gestelde handelingen zijn overtredingen. Artikel 3. De in een gemeente geldende ver ordeningen. als bedoeld in artikel 6 van het ves tigingsbesluit, treden uiterlijk met ingang van den dag, waarop voor deze gemeente in werking treedt een op r rond van artikel 1, eerste lid. onder 1 van het vestigingsbesluit uitgevaardigd voorschrift, buiten werking. Artikel 4. Dit besluit treedtwerking met ingang van den dag zijner plaatsing in de Neder landsche Staatscourant. 's-Gravenhage, 15 October 1942. De secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken. FREDERIKS. BESLUIT VAN SECRETARIS GENERAAL VAN DEP. VAN BINNENL. ZAKEN TER UITVOERING VAN ART. 1, LED 1, ONDER 1, VAN HET VESTIGINGSBESLUIT. Op grcmd van artiikel 1, lid 1. onder 1 van het vestigingsbesluit (no. 85/1942) zoo als dat is aangevuld bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken van 15 October 1942 tot aanvulling van het vestigingsbe sluit (Ned. Stcrt. van 1 October 1942 no. 202) en in overeenstemming met de para grafen 2 en 3 der verordening no. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het; bezette Nederlandsche gebied, word bepaald: Artikel 1 (1) Ir de gemeenten, genoemd in de bijlage van dit besluit, is het verboden: a. zich te vestigen; b. te verhuizen. (2) Dit verbod geldt niet: a. voor rijks-Duit- schers: b, voor personen, die in het bezit zijn van een door of vanwege den directeur van het bureau vluchtelingenzorg in wiens ambtsgebied de gemeente is gelegen, verleende schriftelijke vergunning. Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag zijner plaatsing in de Ne derlandsche Staatscourant en vervalt, voor zoo ver de secretaris-generaal van het departement van'binnenlandsche zaken niet anders bepaalt, na verloop van drie maanden na den dag van inwerkingtreding. 's-Gravenhage, 15 October 1942. De secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken. FREDERIKS. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: De gevechtshandelingen ten Zuidoosten van Noworossisk hebben opnieuw geleid tot de omsingeling en vernietiging van vij andelijke strijdkrachten. In de richting van Toeapse hebben Duitsche troepen nieuwe heuvelstellingen stormenderhand geno men, die vaor de voortzetting van den aan val van bijzondere beteekenis zijn. Te Stalingrad drong een pantserdivisie in een koenen nachtelijken aanval tot aan de Wolga door en veroverde vervolgens te zamen met formaties infanterie in hard nekkige huizen- en straatgevechten het Noordelijke deel van de fabrieksvoorstad met de groote tractorenfabriek Dsjersjins- ky. Sterke luchtstrijdkrachten brachten den verbeten vechtenden vijand vernietigende slagen toe, terwijl formaties jachtvliegtui gen elke tegenwerking van de vijandelijke luchtmacht verhinderdeii. Aan het front van den Don verijdelden riongaarsche troepen alle pogingen van den vijand om de rivier over te steken. In den centralen- en Noordelijken frontsector be streed de luchtmacht de achterwaartsche verbindingen der Sovjets. Aan het front van Moermansk sloegen bergtroepen ver scheidene vijandelijke aanvallen, ten deele in tegenaanvallen, op bloedige wijze af. De vijand trok zich, met achterlating van tal rijke gesneuvelden, op zijn uitgangsstellin gen terug. De vliegvelden op'Malta werden overdag en des nachts door Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten aangevallen. Acht vij andelijke vliegtuigen werden neergescho ten, waarvan twee in gevechten met Duit sche gevechtsmachines. De Britsche luchtmacht ondernam Don derdagnacht storingsaanvallen op het Rijn land. De bevolking leed verliezen. In ver scheidene plaatsen ontstonden branden en schade aan gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten 22 vijandelijke bommenwerpers neer. Bovendien werden overdag bij aanvalspogingen op Noord- duitsch en Fransch kustgebied drie Brit sche vliegtuigen vernietigd. De aanvallen op Engeland. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben, naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, in den afgeloopen nacht een be langrijke haven en opslagplaats in Noord- oost-Engeland met succes aangevallen. Alle Duitsche vliegtuigen keerden op hun steunpunt terug. WOUDENBERG DOET EEN BELANGRIJKE MEDEDEELING. Hedenavond om 18.40 nur over Hilversum 2. De persdienst van den Nederlandschen Omroep deelt mede, dat de heer Wouden berg, leider van het Nederlandsche Ar beidsfront, Zaterdagavond voor de radio een belangrijke mededeeling zal doen. Van 18.4018.50 uur zal hij spreken over zender Hilversum 2. VERSTREKKING VAN BRANDSTOFFENBIJSLAG. IN HET TIJDVAK OCTOBER—MAART. De secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken heeft goedge keurd, dat gedurende de komende winter maanden wederom aan de ondersteunde werklooze arbeiders, aan de arbeiders, die een tegemoetkoming ontvangen in ver band met den verkorten werktijd, aan de op eigen bedrijf tewerkgestelde kleine boeren en tuinders en aan de zgn. te werkgestelde hoofdarbeiders wekelijks een brandstoffenbrjslag wordt verstrekt. Deze bijslag mag voor het eerst worden gegeven over de week van 18 t.m. 24 Oc tober a.s. en voer het laatst over de steunwesk 11 t.m. 17 April 1943. Van 18 October tm. 21 November 1942 en van 7 Maart t.m. 17 April 1943 is het te verstrekken bedrag vastgesteld op 1' per week. Gedurende de overige weken zal de bijslag 1.30 per week bedragen. De Zwitsersche divisie-generaal, dr. Birchner, bezoekt, vergezeld door een hoofd officier van gezondheid van het Duitsche leger, de stellingen voor Leningrad PK Ebert-H H-St-P H ir H. J. Woudenberg licht de strekking ervan toe. Gisteren is door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied de verordening betreffende ,,de ordening van den arbeid^afgekondigd. Tijdens een drukbezochte persbijeen komst te Amsterdam heeft de leider van het N.A.F.. de heer H. J. Woudenberg, de beteekenis van deze verordening toe gelicht. De verordening, aldus de heer Wouden berg, heeft allereerst principieele betee kenis, waar zij het ideëele kader vormt van een ordening van den arbeid binnen de volksgemeenschap en daarmede tevens in social is tischen zin. Deze grondwet van den arbeid vormt het raam van een geheel uitgewerkt ar- beidscharter. De verordening stelt de richtlijnen vast, volgens welke het sociale leven zich zal moeten ontwikkelen en als zoodanig legt ze een grondslag voor het socialisme. Het belang van de gemeenschap, in en- geren en ruimeren zin staat op den voor grond. De nog te treffen maatregelen zullen de beteekenis van dit beginsel in het juists licht stollen en het nadrukkelijk bevestigen. Als zoodanig ka^ gesproken worden van een maatregel van histori sche beteekenis. Zij is niet los te denken van een ontwikkeling die zich buiten Ne derland voltrokt. Ds verordening verbreekt het isole ment van Nederland en plaatst het prin cipieel in direct verband 'niet de worden de Europeesche gemeenschap. In hoeverre de op grond van deze basis te treffen maatregelen een eigeh karakter zullen hebben, en daarmede ook ons eigen karakter zul len weerspiegelen, hangt af van onze positieve medewerking. De heer Woudenberg verklaarde vervol gens het begrip leiderschap, dat nadrukke lijk verbonden is aan sociale verantwoor delijkheid ten opzichte van de Gefolgschaft Reeds nu kan worden vastgesteld, dat de zorg voor de „Gefolgschaft", die den „Be- triebsführer" tot eersten plicht wordt ge maakt, ook -waar deze technisch wordt be grensd door de economische mogelijkheden van de onderneming, krachtens de alge- meene ideologie, die aan deze verordening ten grondslag ligt, boven de verplichtingen ten opzichte van het kapitaal voorrang heeft. NA gesproken te hebben over plicht en recht van den werker, zette de leider van het N.A.F. uiteen, dat in overeenstemming met het leidersbeginsel, de persoonlijke verantwoordelijkheid in de verordening is geregeld, waarbij de werkelijke verant woordelijke persoon als Betriebsführer is aangesteld. De sociale voorman heeft daar door zijn wettelijke partner gekregen. In aansluiting daaraan is een gemachtigde voor den arbeid aangesteld. Op dit terrein ligt ook de taak van het N.A.F., dat uitdrukking geeft aan de sociale verlangens der Nederlandsche wer kers. Het NA.F. zorgt voor de sociale vormgeving en geeft deze over aan den gemachtigde van den arbeid, die deze een wettelijken grondslag geeft. Deze verhouding werkte de heer Wou denberg nader uit, waarbij hij er op wees, dat ook hier het leiderbeginsel is doorge voerd. In dit verband wees hij op de instel ling van een raad van bijstand en van com missie van deskundigen, waarbij de met het N.A.F. samenwerkende lichamen tot hun recht komen. Het bedrijfs-, resp. ondernemingsregle ment (Betriebsordnung), dat voor elke on derneming met meer dan 10 medewerkers verplicht is, zal in de eerste plaats den grondslag moeten vormen voor de bedrijfs- gemeenschap. Daar hierby nadrukkelijk overleg met den socialen voorman van het Ned. Arbeidsfront wordt vereischt, is de organisatie van den arbeid hierbij wette lijk ingeschakeld en heeft tevens de sociale voorman zijn wettelijke plaats in het Ne derlandsche bedrijfsleven gekregen. Uniformiteit op grond van een „model reglement" zal niet worden nagestreefd. Het reglement moet uit eigen initiatief voortkomen. Daarnaast kunnen bindende regelingen van de loonen en andere arbeidsvoorwaar den voor een bepaalde onderneming of groep van ondernemingen worden vastge steld, met het doel de minimum voorwaar den vast te leggen. De gemachtigde voor den arbeid is be voegd niet slechts minimumloonen vast te stellen, doch tevens loonen en salarissen met bindende werking naar boven te be grenzen. Ten opzichte van de richtlijnen, welke de gemachtigde voor den arbeid kan geven voor het reglement van het „Be- trieb", onderscheiden de algemeene rege lingen zich door hun bindende kracht. De loonpolitiek krijgt een eigen en nieuw karakter. Van het begrip onderhandeling kan in het kader van de nieuwe verorde ning geen sprake zijn Arbeid is geen object dat men verhandelt of waarover men onderhandelt. Bij de loonpolitiek en bij de loonvorming kan slechts één richtsnoer bepalend zijn en wel het betrachten van sociale gerechtig heid, welke samenvalt met het belang van de 'emeenschap. De nieuwe loonregelin gen geven uid.ukking van hetgeen binnen het raam der economische mogelijkheden, als sociale gerechtigheid wordt gezien. De nieuwe verordening spreekt dan ook niet van werknemers of werkgevers. In het algemeen zullen in de toekomst de algemeene grondslagen voor regeling van de loon- en arbeidsvoorwaarden door den gemachtigde voor den arbeid in samen werking met de bedrijfsgroepen van het Nederlandsche Arbeidsfront worden gelegd. Bij het in werking treden van de veror dening betreffende de ordening van den arbeid '"eden verschillende wetten en ver ordeningen, die regelingen ten opzichte van bepaalde onderdeelen van den arbeid en de arbeidsverhoudingen inhielden, buiten wer king. Eveneens houdt daarmede het college van ijksbemiddelaars als zoodanig op te bestaan. Met de verordening betreffende de orde ning van den arbeid wordt in Nederland een grondwet van den arbeid van kracht, die de sociale politiek, voorzoover deze direct in verband taat met den arbeid, een geheel nieuwen grondslag verleent. De nieuwe grondwet van den arbeid maakt een begin met de eenheid van eco nomisch en sociaal streven, door beider doeleinden te brengen op één noemer de welvaart van het gezamenlijke _>1' welke door verwearloozing van elk van deze beide evenzeer in gevaar wordt gebracht. BEKENDMAKING. Daar er de laatste dagen her haaldelijk daden van sabotage in het bezette Nederlandsche gebied zijn gepleegd, zijn heden de volgen de personen daarvoor als gijzelaars verantwoordelijk gesteld en gefusl- leerd. 1. Bannink, Dirk, geb. 22.11.1914 uit Deventer. 2. Gerritsen, Albert Jan, geb. 9.8. 1890 uit Deventer. 3. Endeveld, Jan Corneiis, geb. 14.12.1914 uit Apeldoorn. 4. Ewifk, Wilhelmus, geb. 28.4. 1900 uif Deventer. 5. Van der Meuien, Daniël, geb. 4.2.1896 uit Deventer. 6. Van Heyningen, Pieter Adria- nus, geb. 18.7.1903 uit Amsterdam. 7. Roebers, Johannes, Hendrikus, geb. 7.9.1886 uit Deventer. 8. Van Veen, Jacobus, geb. 26.9. 1900 uit Enschede. 9. Kors, Jacobus, geb. 21.5.1909 uit Amsterdam. 10. Oo(jevaar, Evert, geb. 19.5.1897 uit Amsterdam. 11. Van der Kerkhoff, Jacobus, geb. 10.10.1898 uit Zwolle. 12. Haantjes, Jan, geb. 1.9.1886 uit Enschede. 13. Vrind, Heinrich, Wilhelm, geb. 2.6.1913 uit Almelo. 14. IJmkers, Aaldert, Jacob, geb. 31.7.1896 uit Den Haag. 15. Van Dam, Hendrik, geb. 26.9. 1889 uit Wageningen. De höhere S.S. en Pollzel- führer Nord-West, Get. RAUTER, S.S. Gruppenführer en luite nant-generaal der politie. Bij onze vrijwilligers. In het hooge voor de mannen. Sigaretten, koek Noorden zorgen de Finsche Lotta's goed en versche koffie, zooveel men wil SS PK Gösling-O H P H m Extra rantsoen zeep. VOOR KAPPERS, ARTSEN, MEDISCHE STUDENTEN EN VROEDVROUWEN. Naar wordt medegedeeld, komen met ingang van 1 November 1942, kappers, praktiseerende artsen, tandartsen, dieren artsen, medische studenten en vroedvrou wen opnieuw in aanmerking voor een extra r ntsoen zeep, voor een periode van drie maanden. TIEN JAAR W.A. Binnenkort zal het tien jaar geleden zijn, dat de leider der N.S.B. de W.A. in het leven riep. Het ligt in de bedoeling, dit feit op bij zondere wijze te herdenken. DENKT AAN DE ROODE BUSSEN. Het is herfst en wij g$an den winter te gemoet. Dan zal de koude zich weer doen gelden, vooral bij onze minderbedeelde volksgenooten. Het hevigst evenwel bij de kinderen van deze behoeftigen, wier jonge lichamen vleesch, boter en ander voedsel zoo noodig hebben, en die zoo bittere kou zullen lijden als zij niet den warmen wollen deken of de kleertjes krijgen die juist van uw geld door winterhulp kunnen worden gekocht. Zaterdag en Maandag a.s. verschijnen de roode bussen weer op straten en pleinen. Toont dat U Nederlander bent: gaat ze niet voorbij, maar geeft, neen offert, want dat is een prachtige Nederlandsche eigen schap. Vergeet hen niet, die kleinen en grooten, die uw offer zoo noodig hebben. Geeft gul Offert mild. Keuringen voor Waffen SS en het legioen. Het SS-Ersatzkoinmando deelt ons me de, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS'en het Legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoe gen teneinde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel speciaal voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mo gelijkheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataillon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in zet van dit bataillon ook in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen- SS -en het Legioen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche-SS Nederland (Nederlandsche SS) willen toe treden. 18.10.42 14 uur, Venlo, Deutsches Haus, Emmastraat. 19.10.42 11 uur, Eindhoven, Huis Maria, Kruisstraat. 20.10.42 11 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant Markt 45. 21.10.42 10 uur, Tilburg, Werkliedenver- eeniging, Tuinstraat 68. 21.10.42 17 uur, Rotterdam, Deutsches Haus. 22.10.42 10 uur, Amsterdam, School ïepenweg 13. 22.10.42 17 uur, Utrecht, Wehrmacht- heim, Mariaplein. 23.10.42 10 uur, Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. 24.10.42 10 uur, Amersfoort, Dienstge bouw, Kapelweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1