PHOVIMCIAIE ZEEUWSCHE COUPAHT DONDERDAG 8 OCT. 1942 Goerings waarschuwing. De stad Malgobek in harden strijd genomen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per poat 2.63 per kwartaal Afzondei lijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Per man. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels)van 16 regels 65 ct. Iedere regel meer 13 ct, dienstaanvr. en dienataanb. reap. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, bU vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSGHE, VLISSINGSCHE. GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. 6EN »OER POSTREKENING 3S9300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 236 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454, Administratie telef. 8541. GOES: Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85. tel. 21 Rijksmaarschalk Hermann Goering is er niet de man naar, om een blad voor zjjn mond te nemen. Hij zegt de dingen precies zoo als h\j ze meent en daardoor komt het, dat zijn hoorders wel eens met de oogen kniprcrei), wanneer zij de gekruide rede voeringen van den Rijksmaarschalk be luisteren. Zoo is het ook Zondag geweest, toen Goering ter gelegenheid van het oogst- dankfeest een groote redevoering heeft uit gesproken over vraagstukken, welke thans wel zeer de gespannen aandacht van ieder een moeten hebben. In een korte spanne tijds hebben wij bij monde van de eerste woordvoerders van het Derde Rijk een inzicht gekregen in het complex van problemen, van moeilijkhe den en mogelijkheden, waarvoor Duitsch- land en Europa zich zien gesteld. Eerst heeft Von Ribbentrop de diplomatieke aspecten belicht, ter gelegenheid van de herdenking van den verjaardag van het Pact van Drie. De Führer zelf heeft de Europeesche problemen bezien van de al- gemeene politieke en militaire situatie uit en wederom de groote lijnen uitgestippeld, waarlangs de ontwikkeling zich zal bewe gen. Als derde spreker heeft Hermann Goering Zondag de rij gesloten en hij kon zich als de man, die de touwtjes van Euro pa's economisch bestel in handen houdt, in allerlei interessante detailleeringen bege ven, welke de overweging alleszins waard zijn en waaruit men zich een beeld kan vor men, met hoeveel succes het Derde Rijk zich ook in den komenden winter aan de dreiging van de blokkade zal weten te ont trekken. Wat meer is, Goering liet er geen twijfel over bestaan, dat Duitschland niet slechts voldoende ressources heeft om de Britsche blokkade krachteloos te maken, maar ook over de middelen beschikt, om deze blokkade in haar tegendeel te doen verkeeren en haar te maken tot een ge ducht wapen in Duitsche hand, om de Brit ten te tuchtigen en uiteindelijk tot capitu latie te dwingen. De bedreiging der zeewe gen beteekent een ernstig gevaar voor de Britsche voedselvoorziening, welke het voor een niet gering deel moet hebben van de aanvoeren van overzee. Tegenover de Amerikaansche praalhan- zerij, waarvoor Goering weinig waardee- rende woorden over had behalve dan dat hij de verdienste der Amerikaansche industrie erkende op het terrein van den auto, de radio en de scheermesjes stel de de Rijksmaarschalk de economische po sitie van Duitschland. De oogst speciaal die van aardappels overtreft de stoutste verwachtingen en bovendien: „Wij wisten wel, wat wij deden, toen wjj den Russen hun beste gebieden ontnamen de Oekraine, met haar ontzaglijke mogelijk heden voor de Europeesche vbedselvoor- ziening en de geweldige bodemschatten, welke thans door Duitschland in exploita tie zullen worden genomen wat wij niet kunnen gebruiken, mochten zjj houden". Dat dit maar niet een propagandistische slag in het luchtledige is, bewees Goering, toen hij onmiddellijk daarop een verhooging van de rantsoenen aankondigde, welke blijvend zal zijn en waarop later nieuwe verhoogingen zullen kunnen volgen. Niettemin heeft Goering zijn hoorders, ondanks alle verschijnselen welke tot op timisme aanleiding geven, duidelijk ge maakt, dat deze winter geenszins een walk over zal zijn. En met nadruk verklaarde de Rijksmaarschalk: het Duitsche volk zal in geen geval hongeren. Goering heeft Zondag ten aanzien van de bezette gebieden harde woorden gebe zigd, toen hij het verwijt uitte, dat de voed selpositie daar waarlijk niet zoo slecht is en dat wat men daar op bonnen krijgt een extraatje is, omdat men zich daar in hoofd zaak uit den sluikhandel voorziet. Uit deze woorden van den Rijksmaar schalk moge een ernstige waarschuwing worden besluisterd aan het adres van hen, die er nog steeds op uit zijn zich te be- voordeelen ten koste van de volksgemeen schap. Goering heeft met groote openhar tigheid verklaard, dat het Duitsche volk daarvan niet de nadeelen zal ondervinden. Het is een eisch van zelfhandhaving, dat Duitschland niet zal hongeren. Maar uit den aard der zaak is ieder geneigd, verklaringen als deze onmiddel lijk op het eigen land te betrekken en er bepaalde conclusies aan te verbinden. De mededeeling van Goering, dat de weer macht geheel door de bezette gebieden wordt gevoed, kan ook aldus worden ver staan, dat het leeuwenaandeel wordt ge put uit de Oostelijke gebieden, hetgeen uit den aard der zaak ook kan worden aange nomen met betrekking tot de samenstel ling van het zg. Führerpaket voor verlof gangers. De zwarte handelaren zijn door Goering gebrandmerkt als misdadigers tegen de zaak van Europa. En nu moge het onge twijfeld waar zijn, dat in Nederland de menschen niet in de gelegenheid zijn en niet over de middelen beschikken, om zich uit den zwarten handel van het noodige te voorzien, dat neemt niet weg, dat de woor den van den Rijksmaarschalk ook voor de verhoudingen ten onzent niet zonder he- teekenis zijn. Zij hebben het gevaar van den zwarten handel voor de gansche volksge meenschap, nadrukkelijk onderstreept. In dit verband is het nuttig te wijzen op de redevoeringen van Mussert en General- ifcmmissar Schmidt, die hebben verklaard, „dat nu het in Nederland nog niet moge lijk is als in Duitschland de rantsoenen te verhoogen. de Duitschers in Nederland eveneens niet meer krijgen. Zij krijgen de zelfde rantsoenen als de Nederlanders. Men moet hierbij bedenken dat Duitschland al sedert 1939 distributie heeft gehad en Ne derland eigenlijk pas in 1940 en 1941. Het spreekt dus vanzelf dat het rijk in dat op zicht het eerst aan de beurt was"- De bij Dieppe gevangen genomen Britten worden geboeid. VALSCHE VERKLARINGEN VAN BRITSCH MINISTERIE VAN OORLOG. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Woensdag bekend: In het Noordwestelijke deel van den Kaukasus hardnekkige gevechten in het gebergte. Ten Zuiden van den Te rek heb ben formaties van het leger en de Waf- fen-SS bij uiterst moeilijke weers- en ter reinomstandigheden in harden strijd van man tegen man de in een belangrijk pe- troleumgebied liggende stad Malgobek ge nomen. Ten Noordwesten van Stalingrad werd de ring om de ingesloten vijandelijke strijdkrachten weer nauwer aangehaald. Duitsche en Roemeensche luchtstrijd krachten hebben bolsjewistische vliegvel den en ravitailleeringstrajecten aan weers zijden van de Wolga met goed effect aan gevallen. Ten Zuidoosten van het ïlmenmeer maakt de eigen aanval tegen taaien weer stand in onbegaanbaar bosch- en moeras terrein goede vorderingen. Duitsche for maties duikbommenwerpers en Kroatische gevechtsvliegers hebben een bijzonder aandeel genomen aan onze gevechten. In hevige luchtgevechten boven het eiland Malta hebben Duitsche jagers twee Britsche vliegtuigen zonder eigen ver liezen neergeschoten. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten heb ben in den nacht van 5 op 6 October voor de Vlaamsche kust een groep Brit sche motortorpsdobooten ontmoet. Een vijandelijke boot werd door een mijnen veger tot zinken gebracht, een tweede door een mijnenzoeker in brand gescho ten en door rammen tot zinken gebracht. Andere Britsche booten kregen in den strijd op korten afstand geschutstreffers. Door afzonderlijke Britsche vliegtuigen bij storingsvluchten overdag boven het Westen van Duitschland neergeworpen brisantbommen veroorzaakten slechts ge ringe schade. Nachtelijke aanvallen van het Britsche luchtwapen waren gericht op Noordwest Duitsch gebied, vooral op de stad Osnabrück. De bevolking leed ver liezen. Er ontstonden vernielingen en brandschade, voornamelijk in woonwijken en aan openbare gebouwen. Zes van de aanvallende bommenwerpers werden neer geschoten. Het opperbevel der weermacht maakt verder bekend: Na. de "mislukte landingspoging bij Diep pe had een buitgemaakt Ëngelsch bevel, waarin last gegeven werd tot het boeien van Duitsche gevangenen, het opperbevel der weermacht gedwongen om ter be scherming van de Duitsche soldatenesr overeenkomstige maatregelen aan te kon digen. Daarop verklaarde het Britsche ministerie van oorlog, op 2 September, „met nadruk wordt ontkend, dat welken Duitschen gevangene pok de handen ge bonden zjjn. Ieder bevel van dien aard zal, wanneer het mocht zijn gegeven, her roepen worden." Intusschen zijn beide verklaringen van het Britsche ministerie van oorlog of wel lichtvaardige, ongecontroleerde bewerin gen, of bewuste leugens gebleken. Want uit het gerechtelijk verhoor van een Duit schen onderofficier, een Obergefreiter, en vijf soldaten, benevens vjjf mannen van de organisatie-Todt, die bij Dieppe tij- deljjk in Britsche gevangenschap waren geraakt en later bevrijd zjjn .bljjkt, dat zjj allen tusschen 10 minuten en 1% uur geboeid zjjn geweest. Hun werden of wel de handen op den rug gebonden, dan wel de polsen, deels zelfs de afzonderljjke vingers voor de borst samengebonden. Afgezien nog hiervan, heeft zich een soortgeljjke gebeurtenis voorgedaan op 4 October op het Kanaaleiland Sercq. Daar hebben in de vroege ochtenduren 16 En- gelschen een Duitsch arbeidscommando, bestaande uit een onderofficier en vier man overvallen. Dezen werd, terwjjl zjj in hun hemd stonden en met een dun, maar zeer sterk, rond gevlochten touw geboeid waren, belet andere kleedingstukken aan te trekken. Zjj werden naar het strand geleid. Toen de Duitsche soldaten zich verweerden tegen deze ongehoorde be handeling, werden de onderofficier en een man met schoten en steken met de bajo net gedood. Een tweede soldaat werd ge wond. Deze feiten zjjn door de verkla ringen van een pionnier bevestigd, die er in slaagde in het handgemeen te ontko men. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het boeien systematisch was voorbe reid Daarmede bezit het Duitsche opper bevel der weermacht het ondubbelzinnige be\vijs, dat beide verklaringen van het Britsche ministerie van oorlog van 2 September 1942 zjjn afgelegd in strijd met de waarheid. Het opperbevel der weermacht ziet zich derhalve gedwongen last te geven tot het volgende: Vanaf 8 October om 12 uur zullen alle bij Dieppe gevangen genomen Britsche officieren en soldaten in de boeien geslagen worden. Deze maat regel bbjjft zoolang van kracht, tot het Britsche ministerie van oorlog bewijst, dat het in het vervolg ware verkla ringen aflegt omtrent het boeien van Duitsche krijgsgevangenen, of dat het zich het gezag heeft verschaft om zijn bevelen bjj den troep ook ten uitvoer te doen leggen. In het vervolg zullen alle terreur- en sabotagegroepen der Britten en hun hand langers, die zich niet als soldaten, maar als bandieten gedragen, door de Duitsche troepen ook als zoodanig behandeld wor den en waar zjj optreden, meedoogenloos in den strjjd neergelegd worden. ONDERAARDSCHE STRIJD AAN OOSTELIJKE FRONT. Voor het eerst aan het Oostelijke front hebben de Sovjets op 5 October ten Zuid oosten van Orel geprobeerd, om door on- dermjjning en explosies wiggen te drjj- ven in belangrijke Duitsche heuvelstellin gen. Gebruikmakend van de ervaringen van den vorigen oorlog, vond men aan Duitsche zijde evenwel een doeltreffende tactiek om de bedoelingen van de Sovjets te doorkruisen. Het bedreigde terrein werd ontruimd en vervolgens stelden zich ach ter de in gevaar gebrachte zóne twee Ne- dersaksische compagnieën infanterie voor den tegenaanval op. Na een hevig vuur gevecht kwam de explosie, die de ont ruimde Duitsche heuvelstelling deed in eenstorten. Terstond daarop viel de Sov- Jet-infanterie aan. Tevens drongen echter ook de Duitsche compagnieën op. Aan den rand en in de diepte van den reus- achtigen trechter, ontstaan door de ex plosie, kwam het tot een verbitterd ge vecht op korten afstand, dat voortduurde totdat de vjjand verdreven en het geheele terrein weer stevig in Duitsch bezit was. De oogst der suikerbleten Is begonnen. - Binnen enkele weken zullen de suiker fabrieken weer met heer campagne aanvangen VNP-Folkers-Pox Holland m ITAL1AANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Woensdag luidt als volgt i Levendige wederzij dsche activiteit van verkenners en van de luchtmacht aan het Egyptische front. Het luchtdoelgeschut van een eenheid schoot een vjjandelijk vlieg tuig neer. Een ander toestel werd door onze jagers neergeschoten. Tjjdens een bomaanval van onze forma ties verloor de vjjand in luchtgevechten met Duitsche jagers boven Malta twee Spitfires. Twee vliegtuigen zjjn van krijgsopera ties niet teruggekeerd. GROOTSTE WATERVLIEGTUIG TER WERELD. Het grootste watervliegtuig ter wereld, de „Late 631" begint te Marignan (Frank rijk) met zijn eerste proefvluchten. Met den bouw van deze machine werd reeds in 1939 te Bayonne begonnen. De vlieg- boot is afgemaakt in Toulouse. Het toe stel heeft zes motoren van 1290 pk., kan een snelheid van 350 km. per uur ontwik kelen en heeft een actieradius van 7500 km. De mogeljjkheid om 40.000 liter brand stof mee te voeren stelt/de vliegboot in staat, een vlucht van ZO uur te maken. STRAATCOLLECTE VOOR HET DUITSCHE WINTERHULPWERK. De eerste straatcollecte voor het oor logswinterhulpwerk in Duitschland heeft den 19en en 20sten September als voor- loopig resultaat omstreeks 25.3 milMoen mark opgebracht. Verleden jaar bedroeg de opbrengst i7.8 milUoen mark, zoodat zjj met 41.8 procent is gestegen. VERNIETIGDE SCHEPEN. Sinds 1 Juni 1941 verstrekt de Britsche admiraliteit geen mededeelingen meer over de verliezen, die de Britsche koop- vaardjj sinds dien dag in den slag op de zeeën door aanvallen van duikbooten ljjdt. Het opperbevel van de weermacht zet derhalve ter onderrichting van het Britsche volk en van de openbare mee ning der wereld de publicatie voort van de namen en inhoudsopgaven der sinds dien dag tot zinken gebrachte Britsche sche pen. Daartoe vermeldt het thans weer de namen van 12 schepen der Empire-klasse, die alle door Duitsche duikbooten tot zin ken werden gebracht. De komende da gen volgen de namen van nog 12 vernie tigde Bcitscht vaartuigen, De Führer eotvlng op 30 September den opperbevelhebber van het Duitsch- italiaansche pantserleger in Afrika, Generaal-veldmaarschalk Rommel, tot het uitbrengen van rapport. De Führer overhandigde bij deze gelegenheid aan Maarschalk Rommel den maarschalksstaf en sprak jegens den verdienstelijken legeraanvoerder nogmaals, ook uit naam van het Duitsche volk, zijn dank en waardeering uit De *ührer geeft Maarschalk Rommel de oorkonde Hoffmann-Stapf-Pax Holland m Britsche bommen op Nederland. In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben opnieuw Britsche vliegtuigen boven Nederlandsch gebied gevlogen. Lukraak werden er bommen uitgeworpen, die slechts geringe materieele schade aanrichtten. Een burger werd gedood, een ander ernstig en verscheidenen licht gewond. Ned. Vrijwilligers opgelet. De germanischs freiwilligen Leitstedle, Dienststelle Niederlande, deelt mede Een groot aantal kameraden heeft door hun vrjjwillige dienstneming iederen band met hun ouderlijk huis verloren, waar door hun het harde tot ten deel viel vol komen van hun vaderland beroofd te zjjn. Deze slachtoffers klagen er nu over, dat zij niet in%e mogeljjkheid zijn, hun verlof in het vaderland door te brengen. Het is onze eerste en vanzelfsprekende plicht, hier onmiddellijk hulp te bieden. Hierbij wordt daarom bekend gemaakt, dat voor iederen vaderlandloos geworden verlofganger de mogelijkheid geschapen is, door onderbrenging in tot dit doei speciaal ingerichte herstellingsoorden en tehuizen voor verlofgangers, hun verlof in het vaderland door ts brengen. Alle betrokkenen dienen zich daartoe tot het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Stadhouderslaan 132, te wen den, alwaar voor onmiddellijke onder brenging dezer mannen gezorgd zal wor den. LOONREGELINGEN TEXTIELINDUSTRIE. Bljjkens de Nederlandsche Staatscou rant van 7 October heeft het college van rijksbemiddelaars een loonregeling vast gesteld voor een aantal in de bijlage tot die regeling met name genoemde onderne mingen in ds textielnijverheid. Het be treft hier de leden van de voormalige Roomsch-Katholieke vereeniging van werkgevers in de textielnijverheid, ten aanzien van wie de toepasselijkheid van de door het college van rijksbemiddelaars d.d. 19 December 1941 vastgestelde mi nimum-uurloonregeling der textielindus trie, gelijktijdig is uitgezonderd. Voorts heeft hetzelfde college een loon regeling voor de brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie vastgesteld. Dezelfde Staatscourant bevat nog een beschikking van het college van rjjksbe- middelaars, krachtens welke eenige wijzi gingen worden gebracht in de regeling van minimumuurloonen in de textielindus trie, zooals deze bjj beschikking van het college d.d. 19 December 1941 is vastge steld. Japansch schip met krijgsgevangenen getorpedeerd. Het Japansche transportschip „Lisbon Maroe" (7052 ton) met meer dan 1800 Britsche en Australische krijgsgevangenen aan boord, is op 1 October in de Oost- Chineesche Zee op weg naar een Japansche haven door een Amerikaansche duikboot getorpedeerd en tot zinken gebracht. Onmiddelljjk nadat de noodseinen van de „Lisbon Maroe" waren opgevangen, zjjn Japansche reddingsschepen naar de plaats des onheils vertrokken. Zij slaagden er in om verscheidene honderden gevangenen aan boord te nemen, terwijl eenige zwem mend een in de buurt gelegen eiland wisten te bereiken. Een gering aantal Japansche officieren en soldaten van het tot zinken gebrachte schip is eveneens omgekomen. Aangenomen moet worden dat meer dan duizend Engelsche krijgsgevangenen om het leven zjjn gekomen. HET RIDDERKRUIS VOOR KAPITEIN ENZO GROSSI. De Führer heeft aan den commandant van de Italiaansche duikboot „Barbarigo" fregatkapitein Enzo Grossi, het ridder kruis van het ijzeren kruis verleend. Zooals gemeld, heeft Enzo Grossi aan de kust van West-Amerika een Amerikaansch slagschip van de Mississippi-klasse tot zinken gebracht. Grossi is een der meest succesvolle Italiaansche duikbootcomraan- danten. Hij is 34 jaar oud. Kapitein-luitenant ter zee Enzo Grossi la nu bevorderd tot kapitein ter zee. UITREIKING DISTRIBUTIEBESCHEIDEN. De plaatselijke distributiediensten zul len op nader te bepalen tijdstippen ge durende het tjjdvak van 11 tot en met 31 October 1942 tegen overlegging van de distributiestamkaart en tegen in ont vangstneming van een bon van het in legvel, bonkaarten „voedingsmiddelen 12e periode 1942" alsmede nieuwe aardappel- kaarten uitreiken. Ook dit maal zal weer onderscheid gemaakt worden tusschen stad- en landkaarten. De diensten zullen uitreiken aan hou ders van een inlegvel K 1 of L 1 een bon kaart K 109 en twee aardappelkaarten N 109; aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bonkaart K 209 en drie aard appelkaarten N 109; aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K 309 en twee aardappelkaarten N 109; aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K 409 en n aardappel- kaart. N ,109; houders van L-inlegvellen ontvangen boveimien een toeslagkaart voor aardappelen N 209. Bjj de vorige uitreiking moest het publiek in een aantal gemeenten een formulier MD 32 invullen ter ver krijging van een aardappelkaart. De aandacht wordt er op gevestigd, dat men een dergelijke verklaring be treffende de hoeveelheid aardappelen, welke men in voorraad heeft, dit maal niet behoeft af te leggen. Van volkstuinders zullen de diensten in verband hiermede ook in het pro ductiegebied geen aardappelbonnen meer inhouden. Voor zelf verzorgers d.z. in de eerste plaats al diegenen, die meer dan 5 are kleigrond of 10 are zand- of veengrond met aardappelen bebouwen, geldt deze re geling uiteraard niet. De distributiedien sten zullen derhalve van zelfverzorgers voor aardappelen de verschuldigde aard appelbonnen en van zelfverzorgers voor brood en vleesch onderscheidenljjk de brood- of vleeschbonnen inhouden. Van melkveehouders zullen de bonnen voor taptemelk en van kinderen van melkveehouders de bonnen voor melk' worden ingehouden. Zij, die geboren zijn tusschen 5 October en 1 November van de jaren 1921, 1928 en 1938, moeten hun inlegvellen ruilen alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. De aandacht wordt e>r op gevestigd, dat men zijn kaarten uitsluitend kan af halen bjj den distributiedienst van de ge meente, waar men in het bevolkingsre gister is opgenomen. Een uitzondering kan slechts gemaakt worden voor schip pers, woonwagenbewoners, gedetacheerde marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen, die ten ge volge van oorlogsomstandigheden tijde lijk elders verbljjven. Voorts wordt er op gewezen, dat bjj uitreiking van de bonkaarten het vakje K 5 van de distributiestamkaart zal wor den afgekruist, terwijl van het inlegvel die bon zal worden verwijderd, waarvan het nummer overeenstemt met het num mer der uitgereikte bonkaart voor voe dingsmiddelen. Het verdient aanbeveling, dat men ^ter- stond bjj het in ontvangst nemen der kaarten nagaat, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, heeft ontvangen, aangezien latere reclames uiteraard niet in behandeling kunnen genomen worden. 1082 Britsche bommenwerpers in 9 maanden vergaan. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft de minister van luchtvaart, Sinclair, Woensdag in het Lagerhuis erkend, dat in de eerste negen maanden van dit Jaar 1082 Britsche bommenwerpers boven Duitschland e>n Noord-Europa zjjn verlo ren gegaan. DE ENGELSCHE AANVAL OP, OSNABRÜCK. In een officieel bericht van het Brit sche ministerie van luchtvaart is toege geven, dat de Britsche luchtmacht gister nacht bij haar aanval op Osnabrück zes vliegtuigen heeft verloren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1