PWJVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 5 SEPT. 1942 De straat van Kertsj overgetrokken. Kolonisatie in den Noordoostelijken polder. Taptemelk en karnemelk op den bon. ABONNEMENTSPRIJS r 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 16 regels 65 ct. Iedere regel meer 18 ct., dienstat-nvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adreB Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE. GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 208 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F.. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijd gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walatr. 58-60, tel. 10 (2 lönen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londenscbe Kaai 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 103 BRESKENS: Dorpsstraat 35. teL 2t Op 15 Augustus werd, gelijk bekend, een openbaar lichaam „de Noord-Oostelijke polder" ingesteld, waarvan het bestuur wordt uitgeoefend door een landdrost. Als zoodanig treedt op ir. S. Smeding, die als directeur van het openbaar li chaam de Wieringermeer op de economi sche ontwikkeling van dezen eersten Zuiderzeepolder grooten invloed heeft uitgeoefend en van wiens rijke ervaring thans bij de ontsluiting van den grooten Noordoostelijken polder veel profijt kan •worden getrokken. Evenals bij de Wieringermeer moest het ongewenscht worden geacht van den Noordoostelijken polder een afzonderlijke gemeente te maken, of hem in eenige ge meenten te verdeelen, dan wel in stukken bij aangrenzende gemeenten te voegen. Het probleem der gewestelijke indeeling zou daardoor acuut zijn geworden op een tijdstip, dat voor een behandeling minder geschikt is. En het vraagstuk dier gewes telijke indeeling heeft vooral hier vele scherpe kanten, afgezien nog van de or ganisatorische en financieele aspecten. Wij willen hier de gevoelsargumenten welke bij deze gewestelijke indeeling onge twijfeld een* rol spelen onbesproken laten en voor het oogenblik ook de sociaal- economische vraagstukken laten rusten. Zij zijn, wat de belangen van Zeeland betreft zeker niet actueel, al moge hier worden vastgesteld, dat de toekomstige geweste lijke indeeling van den polder niet'uitslui tend een zaak is, waarvoor men zich in Friesland en Overijssel maar moet warm maken. Waar de ontwikkeling van den polder een zaak is waarbij Nederlandsche belangen in het spel zijn, zoo zal de rich- tige behartiging dier belangen ook van invloed moeten zijn op de gewestelijke in deeling, welke aan den overgangstoestand, het openbaar lichaam, een einde zal maken. Deze overgangstoestand in de bestuurs inrichting schept daartoe ongetwijfeld de meest gunstige voorwaarden, wjjl hij de moeilijkheden bij voorbaat ondervangt en den weg vrij maakt voor een in cultuur brenging onder de meest gunstige voor-, waarden. Over het algemeen heeft men zich in het niet aan den polder grenzende ge bied niet zoo bijster druk gemaakt over wat zich in den Noordoostelijken hoek van de voormalige Zuiderzee afspeelde. Geen wonder, immers, de wording reeds van den polderdijk heeft hét leven in de randgebieden dermate beinvloed, dat uien zich daar reeds uit overwegingen van zelf behoud met de nieuwe mogelijkheden, in tens moest bezig houden. Ongetwijfeld heeft men hier en daar zijn verwachtingen wel wat te hoog gesteld. De ervaringen bij de Wieringermeer opgedaan zijn voor deze te hoog gestelde verwachtingen een spre kend bewijs. Maar nu de Noordoostelijke polder droog valt en blijkens de instelling van een open baar lichaam bevolkt zal "/orden, in cul tuur zal worden gebracht, nu wordt de Noordoostpolder een aangelegenheid, waar mede niet slechts de randgebieden te ma ken hebben, maar waarvoor allerwege in den lande belangstelling moet bestaan. Immers, het is ons wel duidelijk gemaakt, dat de ruimte in ons land te gering is, om aan allen een redelijk bestaan te ver schaffen. Daarom moeten de mogelijkhe den. om binnen de eigen landspalen be vrediging van leefruimte-behoeften te vin den, zoo goed mogelijk worden uitgebuit. Niet als een dol avontuur, langs den weg der natuurlijke selectie de kapitalen, welke aan deze inpoldering ten koste moe- •ten worden gelegd verbieden reeds een experiment-in-den-wilde-weg maar doel bewust, zoodat alleen de besten een kans krijgen, om den polder te maken tot wat men er van verwacht. Liggen er in den Noordoostpolder ook mogelijkheden voor Zeeuwsche boeren? Wij herinneren ons, dat de vraag gesteld werd op een der laatste Z.L.M.-vergaderingen. Reeds het stellen van die vraag was een bewijs, dat er in Zeeland behoefte bestaat aan voorlichting, dat in Zeeland ook be hoefte bestaat om de spreiding naar den Noordoostelijken polder te bevorderen. Het gaat in den nieuwen polder niet om den grond. Wanneer er van aen grond iets terecht zal komen, dan zal lat afhangen van de menschen, die hem zullen bearbei- den. Daartoe moge nog op het volgende worden gewezen. De verwachting is ge wettigd, dat in dit nieuwe gebied hoofd zakelijk landbouw zal worden bedreven. Een landbouwgebied, dat op grond van de onderzoekingen naar de samenstelling van den bodem, een model-akkerbouw gebied kan worden. De overwegingen, welke mede geleid hebben tot het uitvoeren der Zuiderzee- indijkingsplannen waren voor een deel ge legen in de omstandigheid, dat er in het agrarisch overbevolkte Nederland een laridhonger heerscht onder den boerenstand. Het bleek wel bij het in cultuur brengen va.n de Wieringermeer, waar zich, in een tijd, toen men min of meer argwanend stond tegenover de kwaliteit van den grond, voor veertig boerderijen niet minder dan 190 gegadigden aanmeldden. Gunstige paehtvoorwaarden waren oorzaak, dat de toeloop steeds sterker werd en in 1937 meldden zich gemiddeld 15 gegadigden per boerderij. In 1938 was het aantal aanvra gen nog grooter. Uit Zeeland kwamen naar de Wieringermeer 81 gezinnen en 36 al leenstaanden op een totaal van 738 gezin nen en 302 alleenstaanden. Zij stonden pro vincie gewgs, als vierde op de lijst. Deze cijfers geven aanleiding tot de conlcusie, dat ook bij den Zeeuwschen boerenstand van landhonger gesproken kan worden. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde Vrijdag mede Duitsche en Roemeensche troepen zijn op 1 September in samenwerking met afdee- lingen van marine en luchtmacht van den Krim uit over de Straat van Kertsj ge trokken, en hebben in weerwil van hard- nekkigen vgandelijken tegenstand de vijan delijke kustverdediging doorbroken en gisteren na een snellen opmars.ch de ver binding met de uit Oostelijke richting aan vallende Roemeensche troepen tot stand gebracht. De gevechten tegen de op het schiereiland Taman staande vijandelijke strijdkrachten duren nog voort. Ten Noord westen van Noworossiisk zijn opnieuw ver sterkte heuvelstellingen genomen. Duitsche motortorpedobooten vielen in weerwil van het slechte weer het vijande lijke scheepsverkeer in het Oosten der Zwarte Zee aan en brachten 3 schepen met een gezamenlrjken inhoud van 8500 ton, waaronder één tankboot, tot zinken. Daar mede hebben aan de oppervlakte varende Duitsche vlootstrijdkrachten sedert het -be gin van het offensief in den Kaukasus in totaal 35.400 ton Sovjet-koopvaardij- scheepsruimte vernietigd. De aanval op Stalingrad kon gisteren tot aan de Westelijke voorsteden vooruitge schoven worden. De ten Noorden van Sta lingrad aan de Wolga staande troepen van het leger hebben tot dusverre 3 kanonneer- booten, 2 monitors, 6 vrachtschepen en tal rijke kleinere vaartuigen tot zinken ge bracht. Ten Zuidwesten van Kaloega en ten Noordwesten van Medyn werden wederom aanvallen van sterke vijandelijke strijd krachten afgeslagen. Ook in het gebied van R^jef mislukten herhaalde aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten. De vijand verloor in deze gevechten 83 pant- Japansche landingen op de Kleine Soenda-eilanden. Volgens een bericht van den zender van Tokio, afkomstig van het eiland Timor, zijn verscheidene der Kleine Soenda-eilan den door Japansche landingstroepen be zet. Daardoor is het voornemen der ge allieerden om de KÜeine eilanden te ge bruiken voor hun plannen doorkruist. DE OORLOG TER ZEE. Een Amerikaansch koopvaardijschip van middelbare grootte, alsmede 2 zeil schepen voor de kustvaart, zijn aan de Oostkust der V.S. door een Duitsche duik boot in dén grond geboord. Het vracht schip probeerde met zijn kanonnen ver zet te bieden, doch werd door een torpe dovoltreffer getroffen, waarna het bin nen enkele oogenblikken in de golven verdween. De beide zeilschepen werden op, enkele 100 meters uit de kust door artillerievuur van de duikboot in brand geschoten, waarna zij kort daarop zon ken. De bemanning dezer 3 schepen wist de kust te bereiken. 160 OPVARENDEN BIJ RAMP VAN EAGLE" OMGEKOMEN. De Britsche admiraliteit maakt bekend, dat bij den ondergang van het vliegkamp- schip Eagle" in den convooislag bij Malta in totaal 160 leden der bemanning zijn om gekomen, zoo meldt de Britsche nieuws dienst. De vraag is ru maar, of jonge Zeeuwsche boeren de kans zullen krijgen, zich in den nieuwen polder een bestaan te verzeke ren en zoo ja, aan welke voorwaarden zjj moeten voldoen. Wat de Wieringermeer betreft, geschied de de selectie der pachters uit de groep van, Nederlandsche landbouwers, die in staat kon worden geacht, zelf haar bedrijf te financieren. Economisch heeft dit zekere voordeelen gebracht, maar uit maatschap pelijk oogpunt waren de nadeelen onge twijfeld groot. Hier toch moesten men schen te werk. worden gesteld, die in het agragisch bedrijfsleven een rol van betee- kenis zouden moeten vervullen. Een be langrijke groep echter werd op deze wij ze van de selectie principieel uitgesloten, hoewel velen ongetwijfeld de capaciteiten bezaten en door noeste vlijt een waarde volle bijdrage hadden kunnen leveren voor de ontwikkeling van den nieuwen polder. Het ligt in de tendenz van dezen tijd, dat de hier geschetste methode niet in dezen omvang voor de kolonisatie van den Noordoostpolder toepassing zal vinden. Het kapitaal van den boer is voor een niet gering deel' zijn agrarisch vermogen, dat bij een pioniersarbeid a's deze zijn rente dubbel en dwars zal opleveren. De opvoering van dit agrarisch vermogen, zie daar een der belangrijkste voorwaarden voor het succes der Noordoostpolder- kolonisatie, ook wanneer zij door Zeeuw sche boeren ter hand wordtgenomen. Een der grootste gevaren is, dat men landbouw-industrie gaat bedrijven, want daardoor wordt de boer van aijn grond en van zich zelf vervreemd, al dient ander zijds ervoor te worden gewaakt, deze ont wikkeling teveel »van den ideeëlen kant te bezien. Ook hier geldt, dat de juiste mid denweg veelal de beste is. Zeeuwsche boeren als kolonisators. Ja, mits, geljjk reeds thans in Friesland ge schiedt, cursussen en voorlichtingsavonden worden georganiseerd voor jonge boeren, met het oog op den arbeid welke hun in den polder wacht. In dit opzicht kan men zich in ons gewest aan Friesland spiegelen. Een daar het vorige jaar uit gebracht rapport geeft waardevolle aan- wijzigingen, waarmede men ook ten on zent zijn voordeel zal kunnen doen. Hier ligt voor de Landbouworganisatie een zeer breed en zeer dankbaar werkter rein. Want alleen zoo kan de nieuwe pol der ook tot heil zijn van onze jonge Zeeuwsche boeren. serwagens. Bij 'n vijandelijken luchtaanval op een Duitsch vliegveld in de centrale zóne werden 24 der. 37 aanvallende vlieg tuigen neergeschoten; de rest werd tot om- keeren gedwongen. Ten Zuiden van het Urr\enmeer werden verscheidene plaatselijke Sovjet-aanvallen afgeslagen. Ten'Zuiden van het Ladoga- meer en aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten eveneens verscheidene vijandelijke aanvallen. Bij een poging om de Newa over te steken werden 20 van de 28 vijandelijke booten verniengd. In Egypte slechts gevechten van plaat selijke beteekenis. Aanvallen van de Duit sche en de Italiaansche luchtmacht waren gericht op vijandelijke troepen, autocon centraties, vliegvelden en aanvoer. Bij luchtgevechten werden 25 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht werden boven de Duitsche Bocht 2 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Lichte Duitsche gevechts vliegtuigen plaatsten gisteren voltreffers op industrie- en verkeersinstallaties aan de Zuidkust van Engeland. De eerste luitenant Marseille, escadrille kapitein bij een jachteskader, heeft op 2 September aan het Egyptische front zijn 125ste overwinning in de lucht behaald, nadat hij in de luchtgevechten van den voorgaanden dag 16 Engelsche tegenstan ders had overwonnen. LUITENANT-GENERAAL RITTAU GESNEUVELD. Tijdens de hevige afweergevechten in het gebied van Rzjef is den 22sten Au gustus de commandant van een divisie infanterie, luitenant-generaal Rittau, ge sneuveld. Begin November van het vorig jaar was hem door den Führer het ridder kruis van het ijzeren kruis verleend. Jeugdige Finsche Lotta's helpen mede bij het vellen van boomen en het verzamelen en stapelen der houtblokken Suomen-Holland-Pax Holland m Vier doodvonnissen te Praag. NASLEEP VAN DEN MOORD OP HEYDRICH. Officieel wordt het volgende bekend ge maakt Het „Standgericht" te Praag heeft in zijn openbare zitting van 3 Sep tember den ouderling van de Tsjechisch- Orthodoxe kerk te Praag, Jan Sonnevend, den bisschop van deze kerk, Gorazd (bur gerlijke naam Matej Pavlik), den kape laan van de Orthodox Carolus Borromeus kerk te Praag, Resslgasse 9, dr. Wladi- mit Pey-ek en den predikant aan dezelfde Orthodoxe kerk, Vaclav Cikl, tot den dood door den kogel veroordeeld en het ver mogen der vier beklaagden verbeurd ver klaard. Het vonnis is gisteren voltrokken. De beklaagden hadden de moordenaars van den SS-Obergruppenführer Heydrich, als mede nog vijf valschermagenten in den Carolus Borromeus kerk verborgen ge houden, verzorgd en geholpen. Vliegtuigen boven Duitschland. Van militaire zijde wordt vernomen, dat in den afgeloopen nacht vijandelijke vlieg tuigen boven Oost- en Noord-Duitschland hebben gevlogen. In een stad aan de Noord kust ontstond eenige schade door brisant- en brandbommen. LUCHTALARM IN NOORD-HONGARIJE Het Hongaarsche telegraaf agentschap meldt ,In den afgeloopen nacht was er in Noord-Hongarije gedurende bijna twee uur luchtalarm. Vijandelijke vliegtuigen vlogen op groote hoogte boven dit gebied en lieten op verscheidene plaatsen bommen vallen. De schade is gering. BRITSCH TOESTEL DOOR FRANSCHE JAGERS NEERGESCHOTEN. Donderdag is een Britsch vliegtuig, dat van den Atlantischen Oceaan naar Fransch-Marokko was gevlogen, door Fransche jagers neergeschoten. ARRESTATIES TE BELFAST. Naar uit Londen gemeld wordt, zijn Donderdag te Belfast talrijke jonge Ieren gearresteerd. Pantserwagens van de po litie reden door de straten der stad en de politiebeambten haalden aan de hand van persoonslijsten menschen die nog slie pen of naar hun werk wilden gaan uit de huizen en brachten hen op vrachtauto's naar de gevangenis. Daar d© menigte een dreigende houding aannam, was er een zware politie-afzetting rondom de auto's. Donderdagnacht heeft men een poging gedaan om de politiekazerne te Randal- town in het graafschap Antrim in de lucht te doen vliegen. Een tijdbom ont ploft© buiten de kazerne, waardoor het gebouw werd beschadigd en een sergeant gewond. ZES DOODSTRAFFEN GEEISCHT. WEGENS COMMUNISTISCHE ACTIE. Voor het Obergericht te Utrecht heb ben acht verdachten terecht gestaan, be schuldigd van- drukken en verspreiden van communistische pamfletten, waarin de arbeidende klasse werd opgezet tegen de Duitsche bezettingsoverheid. De Staatsanwalt heeft tegen zes ver dachten de doodstraf geëischt. Tegen een der verdachten werd tien jaar tuchthuis straf gevorderd. Een der verdachten werd overgebracht naar een ander proces, zoo dat tegen dezen nog geen straf werd ge- eischt. (Men zie verder onder rechtszaken). Zilveren geldstukken buiten omloop gesteld. Bij beschikking van den secretaris-ge neraal van het departement van financiën zjjn met ingang van 5 September de in omloop zijnde gangbare zilveren rijks daalders, guldens, halve guldens, kwartjes en dubbeltjes en de bronzen halve stuivers buiten omloop gesteld. Deze munten en de reeds op 6 Maart j.L ingetrokken nikkelen stuivers en bronzen centen kunnen tot en met 19 September a.s. worden ingewisseld bij de kantoren van de Nederlandsche Bank, de postkan toren, de bijkantoren en hulpkantoren der posterijen en de poststations. Beukenbladeren als tabak en bedvulling. MAAK VOOR 33 CENT PER 100 GRAM. Het rookgrage deel van de Nederland sche bevolking zal, wil het zijn tabaksrant soen aanvullen, zich het genot van „edel sortie blad" moeten gaan ontzeggen. De Inspecteur voor de Prijsbeheersching te 's-Gravenhage heeft n.l. dezer dagen we gens overtreding der prijsvoorschriften den fabrikant van dit product, dat ter vervanging van tabak door hem in den handel werd gebracht, een boete van 2500 opgelegd en hem bovendien voor den tijd van drie jaar verboden in surro gaten te handelen. De veroordeelde, J. W. Roeloffs, Hase- broekstraat 62 te Den Haag, is in Decem ber 1941 begonnen met de vervaardiging van surrogaat voor tabak, daartoe betrok hij groote hoeveelheden beuken- en eiken bladeren uit Apeldoorn en liet deze blade ren eenige bewerkingen ondergaan, zooals schoonmaken en snijden. Vervolgens ver pakte hij hetrgoed'in zakjes van 100 gram en bracht het onder den naam* „edel sortie blad van Höllandschen bodem" tegen den prijs van 2.50 per k.g. in den handel. Hij adviseerde den winkeliers de klanten 3.50 en 4 in rekening te brengen, dit is 35 en 40 ct. per 100 gram, hetgeen voor afgevallen beukenbladeren wel iets te hoog is. Roeloffs vertelde bij het verhoor, dat hij het aan de winkeliers overliet, waarvoor zij het „edel sortie blad" wilden laten doorgaan. Volgens hem kon het echter alleen dienen voor pijptabak of voor bed vulling. De inspecteur, die den naam Roeloffs in verband met andere surrogaten reeds verscheidene keeren onder oogen heeft gehad, achtte het naast een hooge geld boete noodzakelijk aan Roeloffs te ver bieden voor den tijd van drie jaren handel te drg'ven in surrogaten. De secretaris-generaal var. het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend. Reeds lang leverde de voorziening van de Nederlandsche bevolking met taptemelk moeilijkheden op. De bedrijven en de slij ters hadden tot taak de beschikbare melk zoo billijk mogelijk te verdeelen, waarbij zij de grootte der gezinnen in aanmerking moesten nemen. Het is duidelijk, dat on danks den goeden wil, die bij het over- groote deel der slijters en melkbezorgers aanwezig was, in enkele gevallen onbillijk heden en moeilijkheden niet konden uit blijven. Een van de ernstigste bezwaren was wel, dat men, ten gevolge van bij zondere omstandigheden (verhuizing b.v.) van een melkleverancier verstoken kon blijven, terwijl aan den anderen kant er wel consumenten waren', die hun melk van meer dan één leverancier betrokken, waar door zij over een grootere hoeveelheid melk konden beschikken dan hun op grond van de totale hoeveelheid toekwam. Slechts een distributie, gebaseerd op het bonnenstelsel kon hier uitkomst bren gen. V Met deze distributie zal op 6 Sep tember a.s. een aanvang worden ge maakt. Met ingang van dien datum zullen derhalve taptemelk en karne melk, alsmede alle uit taptemelk en karnemelk bereide producten, als b.v. gearomatiseerde tapte- en karnemelk- dranken (cacao, caramel-, vruchten dranken enz.) taptemelk-yoghurt, vla e.d., slechts aan het publiek verkocht mogen worden tegen in ontvangstne ming van de daarvoor nader aan te wijzen bonnen. Van 6 September tot en met 3 October a.s. zal hiertoe per week één met „reserve" gemerkte bon van de bonkaarten voor voedings middelen, welke zijn uitgereikt aan personen van 14 tot en met 20 jaar en aan personen van 21 jaar en ouder, worden aangewezen, welke recht zal geven op het koopen van één rantsoen, d.i. 1% liter taptemelk of karnemelk of een hoeveelheid daaruit bereide pro ducten, waarin 1% liter taptemelk of karnemelk is verwerkt. Kinderen beneden den leeftijd van 14 Terwijl het voor de Britsche konvooien onmogelijk is de Middellandsche Zee over te steken, bereiken de Italiaansche schepen, begeleid door eenheden van de marine en het luchtwapen, zonder verliezen de Noord Afrikaansche haven* Orbis-Luce-Holland-Pax Holland m DE NIEUWE BONNEN. WIJZIGING MELKDISTRIBUTIE EN GEEN MAÏZENA, PUDDING ENZ. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend in verband met de aan wijzing der nieuwe bonnen voor voedings middelen. Zooals reeds eerder werd medegedeeld, wordt het melkrantsoen voor kinderen tot en met 3 jaar met ingang van 5 September 1942 gebracht op 5',4 liter per week. In verband hiermede worden voor deze kin deren in den vervolge wekelijks drie met „melk" gemerkte bonnen, elk recht geven de op 1% liter gestandaardiseerde melk, geldig verklaard. Het melkrantsoen voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar blijft gehandhaafd op 3% liter per week, zoodat voor deze groep van kinderen wekelijks twee met „melk" gemerkte bonnen elk recht gevende op 1% liter gestandaardi seerde melk, worden geldig verklaard. In verband met het bovenstaande wordt er tevens met nadruk de aandacht op geves tigd, dat de melkbonnen in den vervolge niet meer gedurende vier weken, doch slechts gedurende één week geldig blijven. Men houde er voorts rekening mede, dat de met de woorden ,-,386- algemeen" gemerkte bon van de bonkaart voor voe dingsmiddelen 10e periode 1942, welke gel dig is verklaard gedurende het tijdvak van 5 September tot en met 3 October 1942, ditmaal uitsluitend recht geeft op het koo pen van vermicelli, macaroni of spaghetti en vermicelli-, kippen- of pouletsoep, zoo dat hierop dus geen maïzena, sago, aard appelmeel, puddingpoeder en puddingsaus- poeder verkrijgbaar is gesteld. Ten slotte wordt er nog op gewezen, dat bon „390 algemeen", welke recht geeft op het koopen van 250 gram koffiesurro- gaat, ditmaal geldig is gedurende een tijd vak van 4 weken, dus tot en met 3 Octo ber 1942. jaar komen niet in aanmerking voor tapte melk, aangezien zij reeds bonnen bezitten, welke recht geven op het koopen van gestandaardiseerde melk. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de onderscheiding tusschen „stad"- en „land"-bonnen ook geldt voor de voor taptemelk aan te wijzen bonnen. Nè 3 October a.s. zullen ter verkrijging van taptemelk voor personen van 14 jaar en. ouder speciale bonnen worden aange wezen, welke op de bonkaarten, welke dan in gebruik zullen worden genomen, zullen voorkomen. Bovendien zullen binnenkort bonnen „1/7 rantsoen taptemelk" in gebruik genomen worden, welke, uitsluitend in café's, restau rants, hotels, e.d. recht zullen geven op het koopen van *4 liter taptemelk. Voorts zullen nè, 6 September a.s. geen bonnen meer worden langewezen van de speciale melkkaarten voor personen, die in het z.g. „volle melk gebied" woonach tig zijn. Deze personen zullen na dien da- ■tum op de voor taptemelk aangewezen bonnen 1% liter volle melk kunnen koopen. Tenslotte wordt erop gewezen, dat, even als dit bij de bonnen voor gestandaardi seerde melk het geval is, tegen inlevering van de bonnen voor taptemelk de hoeveel heid van 1% liter hetzij ineens, hetzij in gedeelten kan worden gekocht. Wenscht men het rantsoen in gedeelten te betrek ken, dan dient men den bon op den Zater dag vóór de week, waarin de bon geldig is, reeds bij den melkhandelaar in te le veren; Hotels, restaurants, café's en dergelijke instellingen zullen van de plaatselijke dis tributiediensten toewijzingen voor tapte melk ontvangen voor het schenken van koffie en thee voor keukengebruik. Het publiek zal derhalve voor genoemde dran ken en voor spijzen, die met behulp van taptemelk zijn toebereid, geei. bonnen be hoeven af te geven. Handelaren in tapte melk, hotelhouders, restaurateurs, café houders en andere belanghebbenden, wor den voor de door hen met betrekking tot de taptemelkdistrlbutie te volgen handel wijze verwezen naar de desbetreffende in de bladen opgenomen officieele publicatie. Met ingang van Maandag a.s. 1% liter per week.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1