PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 1 SEPT. 1942 Duitsche troepen staan op 25 km. ten Zuiden van Stalingrad. ABONNEMENTSPRIJS 39 ct per week of 1 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, min. per adv. 1 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 16 regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct., dienstamvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 205 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant fijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, leL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend „Ten Zuiden van den benedenloop van den Koeban wierpen Duitsche en Roemeensche troepen by den succesvol verloopenden aanval den vijand in de richting van de Zwarte Zeekust terug. Luchtdoelartillerie bracht een bolsjewisti sche kanonneerboot tot zinken. Ten Zuiden van Stalingrad braken Duit sche troepen door de vijandelijke stellin gen heen, versloegen sterke bolsjewisti sche strijdkrachten en staan 25 km. ten Zuiden van de stad. Nachtelijke aanvallen van de luchtmacht veroorzaakten in Sta lingrad uitgestrekte branden. Bovendien werden spoorwegdoelen en vliegvelden vap den vijand ten Oosten van de Wolga met goede uitwerking bestookt. Bij Rzjef zette de vijand op verscheidene plaatsen zijn aanvallen met vry sterke infanterie- en pant^erstrijdkrachten voort. In hevige gevechten werden daarbij 48 tanks vernietigd, waarvan 38 alleen door een afdeeling stormgeschut. Ten Zuiden van het Ladogameer mis lukten aanvallen /an de bolsjewisten. Ita- liaansche motortorpedobooten brachten in den nacht van 14 op 15 Augustus op het Ladogameer een bolsjewistische kanon neerboot en een vijandelijk koopvaardij schip tot zinken. Gevechtsvliegtuigen bestookten overdag en 's nachts voor den oorlog belangijke installaties in Oost-Engeland en in de Midlands met brisant- en brandbommen. Zooals in een extra bericht is medege deeld, hebben Duitsche duikbooten de vijan delijke scheepvaart in de afgeloopen week weer zeer zware verliezen toegebracht. Zij .hebben op den Atlantischen Oceaan, in de Caraibische Zee en voor de kust van West-Afrika, in weerwil van den krachti- gen afweer door vijandelijke lucht- en vlootstrijdkrachten, in zware, hardnekkige gevechten 30 in convooi of alleen-varende schepen met een gezamenjijken inhoud van 181.000 brt. tot zinken gebracht. Vijf an dere schepen werden getorpedeerd. Op 29 Augustus behaalde majoor Gollob, commodore van een jachteskader, aan het Oostelijke front 'zyn 150ste overwinning in de lucht. DUITSCHE TROEPEN BEREIKEN BINNENSTEN VERDEDIGINGS GORDEL VAN STALINGRAD. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldti Britsch-Australische landings poging op Nieuw-Brittannlë mislukt. De Britsch-Australische poging om een kleine landingsafdeeling onder bescher ming der duisternis met een duikboot op Nieuw-Brittannië aan land te zetten om guerilla-operaties ts beginnen is volko men mislukt. De duikboot werd tot zinken gebracht en de landingstroep gevangen genomen door de Japansche marine. De vijand had een kracht igen kortegolfzender bij zich om in contact te blyven met het vijande lijke hoofdkwartier. CHINEESCHE TROEPEN VERSLAGEN. Naar Dorrtei meldt, hebben Japansche elite troepen, die sinds 24 Augustus bezig zyn met nieuwe krijgsverrichtingen tegen de pas opgestelde dertiende divisie van het 78e leger van Tsjoengking, den vijand in het gebied tusschèn Koetianfang en Tsjen- maosjah omsingeld' en verslagen. De Ja panners maakten een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal en munitie buit. STAAT VAN BELEG IN IRAN. In Iran is de staat van beleg afgekon digd. In politieke kringen te Berlijn verklaart men, dat deze gebeurtenis niet verrassend is, omdat sedert het binnenrukken van En- gelschen en bolsjewisten een steeds groo- tere ontstemming in breede kringen van liet Iraansche volk merkbaar is geworden. De afkondiging van den staat van be leg in Iran, wordt van Britsche zijde een „voorzorgsmaatregel" genoemd, waardoor den geallieerden de mogelijkheid geboden moet worden om het gebied militair te organiseeren om iedere verrassing te voorkomen, welke zou kunnen voortvloei en uit de ontwikkeling van de militaire operaties in den Kaukasus. Daarenboven is in Iran het oorlogsrecht afgekondigd om, zooals in het officieele communiqué wordt gezegd, iedere poging tot een opstand ten gunste van de spil- mogendheden te kunnen onderdrukken. Ten slotte hoopt men door den staat van beleg de laatste haarden van verzet te kunnen uitroeien. HERSTEL SPOORWEGVERKEER OP JAVA. Op drie onbelangrijke lijnen na is op Java het geheele spoorwepiet van 5230 kilometer wederom in bedrijf. Het rollend materieel is .by.jpa geheel intact gebleven. De overige spoorweginstallaties zijn voor 70 pet. wederom hersteld. Van de 46 ver woeste spoorwegbruggen werd reeds 80 pet. gerepareerd. /De lijnen zelf zullen in November a,s. geheel hersteld zijn. Van de 153 verwöe&tiï wegbruggen zijn er 30 reeds vernJfcflWJr": Het grootste probleem vormt de zeescheepvaart. Vroeger bedroeg de aanvoer- uit zee per dag 700.000 ton. Men is er'- overgegaan ook houten schepen in ie stellen. In centraal Java is men begonnen met der aanbouw van houten schepen. Het Japansche militaire bestuur heeft medegedeeld, dat Java voortaan Djawa zal heeten, in overeenstemming met de Malei- sche taal. Meester Cornells wortaan ook Djati-Neg!)ra heeten. In den stryd om Stalingrad hebben de Duitsche troepen thans den binnenste verdedigingsgordel der stad bereikt. De uit 't N.westen, Westen en Zuiden opruk kende formaties vormen een halven cir kel rond het tot een vesting versterkte stadgebied en op verscheidene plaatsen zijn reeds wiggen in het verdedigings systeem gedreven. In overeenstemming met het groote belang van Stalingrad als industrie-- en verkeerscentrum zijn hier groote massa's troepen samengetrokken, die tot de beste behooren,. waarover de Sovjet-Russische legerleiding nog kan be schikken. De positie der verdedigers wordt evenwel met den dag slechter. De strijd is thans in een beslissend stadium gekomen en, hoewel de tegenstand der bol sjewisten nog steeds krachtig is, koes tert men te Berlyn geen twijfel omtrent den afloop der gevechten. DE BOLSJEWISTISCHE ONTLASTINGS- AANVALLEN BIJ RSJEF FALEN. Tegenover de geweldige Duitsche suc cessen op den Zuidelijken vleugel stelt men te Berlyn het vrijwel volkomen falen van de bolsjewistische ontlastingsaarival len bij Rsjef vast. Ondanks alle krachts inspanning zijn de bolsjewisten in dertig dagen tijds nergens verder dan 10 tot 15 km. opgerukt en hoewel de aanvallen nog voortduren, acht men in militaire kringen alhier de grootste aanvalskracht door den succesvollen tegenstand reeds gebro ken. VAN HET NOORDELIJKE FRONT. Van militaire zijde wordt aan het D.N.B. medegedeeld, dat aan het omsin gelingsfront van ^Leningrad een aanval, dien de bolsjewisten over een rivier heen trachtten te ondernemen door tankaf- wèergeschut met succes is verhinderd. Talrijke vijandelijke'transportbooten wer den door voltreffers tot zinken gebracht. Bij felle luchtgevechten in het Noorden van het Oostelijk front zijn zonder eigen verliezen elf bolsjewistische toestellen door Duitsche jagers neergeschoten. Nog twee vliegtuigenwerden door afweerge schut vernield. Ten Zuidoosten van hst Ilmenmeer zijn 28 voor de Duitsche stellingen liggende vijandelijke kazematten door Duitsche stoottroepen veroverd. Talrijke gevange nen zijn. binnengebracht. Welkom in het vaderland. Feestelijke ontvangst na terugkeer van de onder zeeboot van een succesvollen tocht. Vroolijk wapperen de zegewimpels. Zes vijandelijke schepen werden tijdens deze vaart tot zinken gebracht PBZ-v. Eysden-PK Samisch-Pax Holl. m ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaanschs weermachtbericht luidt als volgt Coups de Main van vij andelijke patrouilles zijn mislukt aan het Egyptische front, waar levendige bedrij vigheid in de luch.t viel waar te nemen. Twee toestellen wei-den in den strij4 neergeschoten door onze jagers en tal rijke andere doeltreffend met mitrailleurs beschoten tijdens gevechten met vijande lijke formaties, die grooter. in getalsterk te waren. Tijdens aanvallen op onze koopvaardij schepen in de Middellandschs Zee zijn 4 vijandelijke toestellen vernield door Ita- liaansche jagers, twee door het luchtdoel geschut van een onzer oorlogsschepen en. twee andere door Duitsche vliegtuigen. Een schip werd licht beschadigd. Twee van onze toestellen keerden niet terug. Op het Ladogameer is Donderdag een Sovjet-transportschip van 1300 brt. op weg naar Leningrad getorpedeerd en tot zinken gebracht door een Italiaanschs motortorpedoboot onder bevel van onderlt. t.z. Aldo Benvenuto. N.S.D.A.P. IN LOTHARINGEN. Op 30 Augustus is te' Metz de nationaal- socialistische Duitsche arbeiderspartij in Lotharingen opgericht. Gouwleider Bür- ckel hield een rede, waarin hij tegenover de vroegere veelheid van partijen de een heid van het Duitsche volk in de N.S.D.A.P. stelde. LEVENSMIDDELEN VOOR GRIEKENLAND. In de haven van den Piraeus zijn drie 23weedsche schepen, die in dienst, van de internationale commissie van het Roode Kruis staan, aangekomen met een lading van in totaal 15.000 ton levensmiddelen en andere vitale artikelen voor het Griek- sche volk. DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. EXTRA BERICHT. DERTIG SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 31 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede „Duitsche duikbooten hebben de vijande lijke scheepvaart in de afgeloopen week weer zeer zware verliezen toegebracht. Zy hebben op den Atlantischen Oceaan, in de Caraibische Zee en voor de kust van West- Afrika, in weerwil van den krachtigen af weer door vijandelijke lucht- en vlootstrijd krachten, in zware, hardnekkige gevechten 30 in convooi of alleen.varende schepen met eeq gezameniyken inhoud van 181.000 ton tot zinken gebracht. Vijf andere sche pen werden getorpedeerd." Oproep van den Führer voor het Winterhulpwerk. De# Führer heeft bij het begin van het oorlogs-winterhulpwerk van het Duitsche volk 1942/'43, den volgenden oproep ge daan Bij het begin van het vierde jaar van een oorlog, dien het Duitsche volk om zijn of niet zijn, voor heden en toekomst, voert, roep ik ypor de tiende maal het Duitsche volk op zijn vrijwillige offers voor het win terhulpwerk te brengen. In een gebied, dat zich over de geheele wereld uitstrekt, strijden de soldaten van onze weermacht met inzet van hun leven en hun gezond heid. Bij hen hebben zich het grootste deel der Europeesche volken en ook van de vol ken van het Verre Oosten gevoegd in een verbond van trouw, dat zg.1 verhinderen, dat onze landen vervallen aan het bolsje wistische barbarisme of joodsch-angel saksisch-kapitalistische exploitatie. De vy- anden van het Duitsche ryk van weleer, toen wij in het binnenland om de macht streden, zyn ook thans weer tegen ons vereenigd. De internationale wereldjood leidt bolsjewisme en plutocratie, niet slechts met het doel der vernietiging van de Europeesche cultuurstaten, doch vooral tot uitroeiing van allen, die een zelfstan dige bestaan leiden. Wanneer er thans Amerikaansche en Engelsche agenten be weren, dat zy een nieuw wereldbeeld op bouwen, dat beter is dan hun eigen vroe ger is geweest, waarin in de toekomst een ieder arbeid, kleeding en huisvesting zal vinden, dan was het niet noodig geweest juist het Duitsche rijk aan te vallen. Want deze problemen heeft het nationaai-socia- lisme óf reeds lang opgelost, óf zy waren op weg naar een succesvolle oplossing. Neen, de bedoeling van deze internationale misdadigers is niet het opbouwen van een betere sociale wereld, doch de brutale ver nietiging van de tegenover hun kapitalis tisme staande nationaal-sociale staten van Europa. Hun doel is de slavernij, zooals Indië die moet dulden. Dat de bolsjewisti sche Jood daarbij als laatste aanhitser in beide kampen de leiding heeft, is in het groot niet anders dan het in Duitschland eens in het klein was. In dezen reusachtigen stryd zonder weer ga nu hebben de Duitsche en verbonden soldaten dit jaar het leefgebied der Euro peesche volken geweldig uitgebreid. De poging van de internationale gelukkig makers der menshheid, Roosevelt, Chur chill en Stalin om de Europeesche volken uit te hongeren, kan daardoor reeds thans als definitief mislukt worden beschouwd. Indien echter in dezen geweldigen strijd Van alle tijden de Duitsche soldaat onder nauwelijks voor te stellen ontberingen in gevechten zyn zware offers brengt, dan is het vaderland juist dit jaar nog meer ver plicht ook het hoogste aan offers te geven. Zelfs dan zal het nog slechts een fractie presteeren van dat, wat or-ze weermacht te land. ter zee en in de lucht volbrengt. Het is echter ook de zin van het winterhulp- werk, niet slechts in vredestijd, doch eerst recht in den oorlog, de onverbreekbare lotsgemeenschap van het Duitsche volk te bekrachtigen, niet zooals in Engeland en Amerika met frazen, doch door daden. Want uit deze worsteling der volken moet en zal het Duitsche ryk als een door en door nationaal-socialistische staat in den vrede terugkeeren. Deze krijgt zijn verwe zenlijking niet slechts door dc offers van het front, doch ook door die van het va derland. In 1939 en 1940, ja misschien ook nog in 1941 mogen onze geestlooze tegen standers gedacht hebben, het Duitsche volk als een in 1918, door innerlijke on- eenigheid te kunnen storten in uitwendige afhankelijkheid en daarmede in de slavernij van een nog erger dictaat van Versailles. Het is de taak van het front en van het werkende Duitsche volk te huis om de Jioop van deze internationale goud-hyena's en bolsjewistische beesten steeds meer ts ver storen en hun duidelijk te maken, dat deze oorlog niet zal eindigen met de mogelijk heid van een verdere exploitatie door de bezittende volken, doch met een voor de wereld beslissende overwinning der „Ha- benichtse". Ik verwacht derhalve, dat het vaderland zijn plicht vervult voor het vierde winter hulpwerk in oorlogstijd. FOTO'S VAN ENGELSCH GEHEIME BEVEL VOOR DIEPPE. Daar de Britten de waarheid der Duit sche bewijzen dat bij Dieppe niet een kleine plaatselijke actie doch een grootscheepsche landingspoging verijdeld werd door valsche berichten probeeren te ontzenuwen, zyn van officieele Duitsche zijde langs fotogra- fischen //tg verkregen copieën van het Britsche geheime bevel, dat den omvang der voorgenomen operaties bewijst, aan de Duitsche en de buitenlandsche pers ter be schikking gesteld. Mijnenzoekers maken den weg vrij. Ook tijdens de nieuwe offensieven in het Oosten moesten de Duitsche pioniers duizenden mijnen bergen en onschadelijk maken. Ook hier gaan pioniers aau de voorste gemotoriseerde afdeelingen voo raf. teneinde deze voor onaangename verrassin gen te vrijwaren. ScherIFellinga PK Jesse Pax Holland m SPOORWEGDIENSTREGELING OP DE ZEEUWSCHE LIJN GEWIJZIGD. Tengevolge van bijzondere voorzieningen en daaruit voortvloeiende vertragingen is het wenschelrjk gebleken eenige ingrijpen de wijzigingen aan te brengen in de dienst regeling der Ned. Spoorwegen, voorzoover betreft het baanvak VlissingenGoes, waardoor de vertragingen worden opge vangen. De nieuwe dienstregeling wordt morgen, 2 September van kracht. De eerste trein vertrekt van Vlissingén om 7.05, Middelburg v. 7.21, Arnemuiden v. 7.31 en van Goes v. om 7.04. Verder on veranderd. Voorts niet op Zon-'en Feestdagen: Vlis singen v. 10.46, Middelburg v. 11.02, Ar nemuiden v. 11.12, Goes v. 11.45. Verder onveranderd. Dagelijks: Vlissingen v. 13.38, Middel burg v. 13.5$, Arnemuiden v. 14.04* Goes v. 14,37. Verder onveranderd. Tramtrein Vlissingen v. 15.07, Middel burg v. 15.21, Arnemuiden v. 15.31, Goes a. 16.40, met aansluiting op Hoedekens- kerke a. 16.36. Op Zon- en feestdagen: Vlissingen v. 16.19, Middelburg v. 16.35, Arnemuiden v. 16.43, Goes v. 17.50, Verder onveranderd. Niet op Zon- en feestdagen. Vlissingen v. 16.46, Middelburg v. 17.02. Arnemuiden v. 17.12, Goes v. 17.45 onveranderd. Op Zon- en feestdagen geeft 4e om 18.38 van Vlissingen vertrekkende trein geen aansluiting op Breda, echter wel op Hol land. De tijden zyn Vlissingen v. 18.38, Middelburg v. 18.52, Arnemuiden v. 19.01, Goes v. 19.32,. Kapelle-Biezelinge v. 19.40, Kruiningen-Yerseke v. 19.50, Krabbendyke v. 20.00, Rüland-Bath v. 20.08, Bergen op Zoom v. 20.29. Roosendaal a. 20.51, Dordrecht a. 21.46. De trein die om 19.08 uit Vlissingen ver trekt geeft te Roosendaal geen aansluiting op Rotterdam. Deze trein rijdt niet op Zon en feestdagen. De tijden zijn: Vlissingen v. 19.08, Middelburg v. 19.23, Arnemuiden v. 19.33, Goes v. 20.05, Kapel le-Biezelinge v. 20.14, Kruiningen-Yerseke v. 20.25, Krabbendijke v. 20.36, Rilland- Bath v. 20.44, Bergen op Zoom v. 21.06, Roosendaal a. 21.21. Tenslotte vertrekt van Vlissingen nog een trëin naar Goes om 23.00.- Middel burg v. 23.15, Arnemuiden v. 23.25, Goes a. 23.53. Voor het baanvak Goes-Vlissingen is de volgende dienstregeling vastgesteld, welke correspondeert op de bestaande dienstrege ling Roosendaal-Goes. Goes v. 5.51, Arnemuiden v. 6.21, Middel burg v. 6.34, Vlissingen a. 6.45. Niet op Zon- en feestdagen. Goes v. 8.11, Arnemuiden v. 8.41, Mid delburg v. 8.54, Vlissingen a. 9.05. Goes v. 11.40, Arnemuiden v. 12.10, Mid delburg v. 12.22, Vlissingen a. 12.33. Goes v. 13.07. Arnemuiden v. 13.38, Mid delburg v. 13.49, Vlissingen a. 14.01. Niet op Zon- en feestdagen. Goes v. 14.37, Arnemuiden v. 15.07, Mid delburg v. 15.19. Vlissingen a. 15.30. Alleen op Zon- en feestdagen: Goes v. 17.13, Arnemuiden v. 17.42, Mid delburg v. 17,53, Vlissingen a. 18.04. Niet op Zon- en feestdagen. Goes v. 17.40, Arnemuiden v. 18.10, Mid delburg v. 18.22, Vlissingen a. 18.33. Goes v. 21.37, Arnemuiden v. 22.07, Mid delburg v. 22.19, Vlissingen a. 22.30. Vaste brandstoffen voor schippers. Schippers, wier gezin uit 7*of meer per sonen bestaat en die nog geen aanvraag voor een extra toeslag voor vaste brand stoffen hebben ingediend, kunnen zich hiertoe tot en met 19 Sept. 1942 alsnog wenden tot den distributiedienst der .ge meente, waar zij tijdelijk vertoeven, onder overlegging van het grijze, respectievelijk bevrachtingsboekye. WIJZIGING PRIJS GASOLIE. Op 1 September wordt de gasolieprys voor verbruikers verhoogd. Het ligt echter in de bedoeling aan ver bruikers van gasolie voor de kustvaart, de internationale binnenscheepvaart op den Rijn en de kust- en zeevisscherij binnenkort een restitutie te verieenen, welke gelijk zal zijn aan het verschil tusschen den door hen betaalden prijs en den Duitschen prijs per 100 liter. ONTSLAGEN BURGEMEESTER. Bij besluit van den commissaris-gene raal voor bestuur en justitie is K. M. Brouwers, met ingang van 22 Augustus 1942, ontslagen als burgemeester' van Schaesberg. By besluit van den secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken is A. Lindeman van Bloecnen Waaders, op zijn verzoek met ingang van 5 September 1942 als burgemeester van de gemeenten Spijkenisse en Hekelingen eervol ontslagen. Aangifte melkbussen en Iettermetaal. De rijkscommissaris yoor het bezette Nederlandsche gebied e:i de commissaris- generaal voor financiën en economische zaken hebben d.d. 31 Augustus de volgen de bekendmaking uitgevaardigd Op grond van de paragrafen 3 en 6 der metaalverordening (no. 79/1942) wordt be paald, dat de eigenaar of houder van melk bussen en Iettermetaal in den zin van paragraaf 1, onder 5 en 10, der bedoelde verordening de genoemde voorwerpen tot uiterlyk 15 September 1942 bij de „Rüs- tungsinspektion", afd. Nijverheid, Carel van Bylandtlaan 30 te 's-Gravenhage schriftelijk dient aan te g>even. De aangifte van melkbussen moet bevat ten 1) aantal 2) inhoud in liters 3) adres van den persoon, die aangifte doet. De aangifte van Iettermetaal moet be vatten 1) gewicht in kg. 2) soort 3) plaats waar het metaal wordt bewaard, 4) adres v-n den persoon, die aangifte doet. De aangifte moet bevatten zoowel nieuwe als ebruikte, zich al of niet Ih gebruik bevindende, zoowel bruikbare als onbruik bare, mede tot verkoop of tot levering be stemde bussen en Iettermetaal. Aangegeven dienen r.iede te worden alle melkbussen en Iettermetaal, uiterlijk tot 15 September 1942 vei kregen. Deze bekendmaking wordt in de dagbla den afgekondigd. Zij treedt 1/9 1942 in werking. Identiteitskaarten voor paarden. In het op 31 Augustus 1942 verschenen voedselvoorzieningsblad is opgenomen de paardenverordening 1942 van het bedrijf schap voor vee en vleesch, waarbij o.m. is bepaald, dat voor elk paard, ouder dan drie maanden, een identiteitskaart, waarop het signalement van het betrokken paard nauwkeurig is omschreven, aanwezig moet zijn. Deze kaart wordt uitgereikt door den voedselcommissaris van de provincie, waar in de eigenaar of houder van het paard woonachtig is. Een bijzondere bepaling geldt voor een langs de Belgische grens gelegen grond- strook van 3000 m. breedte. Het gebruik van paarden ouder dan drie maanden op den weg binnen deze strook zonder identi teitskaart is verboden. Voor bijzonderheden van de regeling zie men de desbetreffende officieele publicatie. Bestrijding van schapenzlekten. Het bedryschap voor vee en vleesch heeft bij verordening, gepubliceerd in het op 31 Augustus 1942 verschenen voedselvoorzie ningsblad, een fonds ingesteld, dat bestemd is voor de bevordering van de bestrijding van schapenziekten. De middelen zullen worden verkregen hoofdzakelijk door een heffing op de levering van slachtschapen, ten beloope van 0.10 per geleverd schaap- Kwaliteitselschen voor fruit. In de Ned. staatscourant is opgenomen een besluit van de Nederlandsche groen ten- en fruitcentrale, waarin zijn opgeno men de vereischten, waaraan fruit moet voldoen om te mogen worden geveild. Het besluit bevat bijzonderheden over de kwa- liteitseischen van aalbessen, appelen, bra men, druiven, frambozen, kersen, kruisbes sen. loganbessen, noten, peren, perziken en pruimen, en treedt 1 September in werking. Visscherijbesluit 1942. De Ned. staatscourant bevat het vis scherijbesluit 1942, waarbij het te koop aanbieden, verkoopen, afleveren, be- of verwerken van visscherij-producten wordt verboden, uitgezonderd voor degenen, die als georganiseerden bij de Ned. Visscherij- centrale zijn aangesloten. Voorts is het vervoeren en doen vervoeren van vissche- rijproducten verboden, uitgezonderd indien kan worden aangetoond, dat hiermede is gehandeld met inachtneming van de door de Ned. Visscherrjcentrale op grond van het visscherijbesluit 1941 gegeven aanwijzin gen en voor sport- en gelegenheidsvis- schers voor zoover het vervoerde vissche- rijproduct is verkregen uit eigen vangst en deze vangst een hoeveelheid van 3 kg. niet te boven gaat. Studiecommissie naar de Oekraïne." Naar de persdienst van de Ned. Oost Compagnie ons meldt, is gisteravond de president, mr. M. M. Rost van Tonningen, tezamen met een aantal leidende figuren uit het Ned. economisch en agrarische le ven voor een studiereis van een tweetal weken naar de Oekraine vertrokken. Heden vertrekt weder een landbouwcom- missie naar het Oostland, waar in de buurt van Wilna een groep landgoederen als eer ste vestigingsgebied door de N.O-C. zal worden overgenomen. Naar verwacht wordt, zal reeds tegen het einde van deze of het begin van de vol gende maand een aantal voor dit doel spe ciaal uitgezochte boeren naar dit gebied vertrekken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1