PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 7 AUG. 1942 Spoorwegverbinding tusschen Zwarte- en Kaspische Zee verbroken. Gandhi's voorstellen aan de Congrespartij. ABONNEMENTSPRIJS: 39 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct.. iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKEN$CHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT J 85ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 184 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lünen) Redactie na kaïrtoprtijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat é45, tel. 234 0|OSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 103 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde gisteren mede: In het gebied van den Kaukasus werd het spoorwegknooppunt Tichorezk geno men en de spoorlijn ten Noorwesten der stad over een breed front bereikt. Be weeglijke formaties der infanterie-divi- sies rukken verder op naar het Zuiden. Formaties jachtkruisers steunden in aan vallen op groote hoogte en in scheer- vluchten de pantsertroepen bij de uitbrei ding van het bruggehoofd "over de Koeban. Ten Zuiden van Worosjilofsk verbraken snelle formaties in snellen opmarsch over de Koeban de groote spoorwegverbinding tusschen Zwarte en Kaspische Zee. Ten Noorden van de Sal vordert de aanval van Duitsche en Roemeensche troepen goed. Aan de successen in dit gebied hebben de Roemeensche formaties een bijzonder aandeel. In de groote bocht van den Don werden tijdens hevige afweergevechten 25 vijandelijke pantserwagens kapotgescho ten. Gedurende den nacht zette de lucht macht haar aanvallen op spoorweginstal- laties in het achterwaartsche gebied van den vijand voort. In het -gebied van Rsjef duren de zware gevechten voort. Ten Noorden van de stad hebben de Sovjettroe pen tijdens vergeefsche aanvallen 28 pant serwagens verloren. Ook aan de Wolchof stortte een door pantserwagens onder steunde aanval van den vijand ineen. Aan het Oostelijk front zijn gisteren 180 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Zes eigen toestellen worden vermist. Na storingsvluchten overdag van afzon derlijke vijandelijke vliegtuigen boven Westduisch gebied heeft de Britsche lucht macht in den afgeloopen nacht militair zonder effect blijvende aanvallen onder nomen op het industriegebied van Rijnland en Westfalen. De schade, die in woonwij ken van eenige steden is aangericht, is gering. Vijf der aanvallende bommenwer pers werden door nacht jagers ten'val ge bracht. Aan de Zuid- en Oostkust van Engeland heeft de luchtmacht gisteren en in den af geloopen nacht, ten deele in scheervlucjit, voor .den oorlog belangrijke installaties met bommen van zwaar kaliber aangeval len. SNELLE OPMARSCH DER DUITSCHERS. In aanvulling op het weermachtbericht verneemt het D.N.B. In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front wordt, de positie der Sovjettroepen van dag tot dag slecher. De Duitsche opmarsch gaat daar zoo snel in zijn werk, dat dagelijks nieuwe belangrijke plaatsen en terrein- punten worden genomen en dat er voor- loopig geen tijd is de talrijke gevangenen en de omvangrijke buit te tellen. Door de inneming van' de belangrijke spoorweg knooppunten Kropotkin en Tichorezk en door den opmarsch der verbonden troepen over een breed front aan de spoorlijn JeiskTichorezk is het geheele operatie gebied, dat den Sovjettroepen rond Kras nodar nog is overgebleven, van zyn be langrijke toevoerwegen beroofd. Tevergeefs trachtten de bolsjewieken door tegenaanvallen, die gesteund werden door een pantsertrcin, de stad Tichorezk te heroveren. De Duitsche en verbonden troepen handhaafden ntet alleen hun ter reinwinst, maar rukten met hun bewege lijke deelen onstuitbaar verder naar het Zuiden op. In het gebied ten Noorden van Worosjilofsk trachtte een van zijn ver bindingen afgesneden vijandelijke groep naar het Oosten door te breken, doch werd in het geconcentreerde vuur van alle wapens verslagen. Andere uiteenge dreven vijandelijke groepen werden in het gebied ten Noorden van Armawir vernie tigd of gevangen genomen. Ten Zuiden van Worosjilofsk rukten snelle troepen, doeltreffend gesteund door formaties jachtkruisers, ver op over den Koeban en verbraken de groote spoor wegverbindingen tusschep de Zwarte en de Kaspische Zee. Het verlies vandeze spoorlijn is voor de bolsjewieken zoo be langrijk, omdat zij als belangrijkste trans portverbinding tusschen het oliegebied van JMaikop en de olleverwerkende raffi naderijen in de Noord-Kaukasische ste»- den optreedt. DE BOLSJEWISTISCHE VLOOT IN DE ZWARTE ZEE. De A.N.P.-correspondent te Berlijn' meldt Van welingelichte zijde wordt de sterk te van de bolsjewistische vloot in de Zwarte Zee op het oogenbllk als volgt aangegeven een slagschip van de Paris- kaja-Kommunaklasse (23.000 ton). 4 tot 6 kruisers van 5 tot 8.000 ton, 12 tot 15 torpedojagers, een vrij groot aantal duik- booten en torpodomotorbooten, benevens een aantal kleinere vaartuigen. Ofschoon nu de getalssterkte van deze vloot nog vrij groot is, wordt de gevechts kracht niet zeer hoog aangeslagen. Met name i-s het slagschip van een oud type, zij het ook, dat het voor enkele jaren gemoderniseerd is. BOODSCHAP VAN ROOSEVELT AAN STALIN. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is generaal-majoor Bradley, commandant van het eerste Amerikaansche luchtcorps in Mitchell Field, met een persoonlijke boodschap van Roosevelt aan Stalin te Moskou aangekomen. Bradley heeft ver klaard, aldus de berichtendienst, dat Roosevelt hem naar Moskou heeft gezon den om de Amerikaansche hulp aan de Sovjet-Unie uit te breiden en te verge makkelijken. In politieke kringen te Berlijn wordt eraan herinnerd, dat „persoonlijke bood schappen van Roosevelt" het begin van het einde plegen te beteekenen.. Zoo werd dn Negus met een dergelijke boodschap bedacht alvorens hij Abessinië moest ver laten. Een andere kreeg Tsjang Kai Sjek voor de weg door Birma werd afgesne den. Koning Peter van Joego-Slavië kreeg een dergelijke boodschap na de staats greep van generaal Simowltsj en ook ko ning George van Griekenland mocht een brief van Róoseve't zij het ook eerst na de ineenstorting van zijn land in ontvangst nemen. Oprichting van een federale regeering in overweging gegeven. ENGELAND IN EEN LASTIG PARKET. De Indische Congrespartij roert zich den laatsten tijd geducht. Gandhi en Nehroe zijn opnieuw de gangmakers voor een grootscheepsche actie, welke beoogt aan Britsch-Indië zelfstandigheid te waarbor gen. Hoewel moet worden afgewacht, in hoeverre.de actie van Gandhi op dit voor het Britsche Imperium zoo critieke tijd stip den steun zal ondervinden van de Mohammedaanschc bevolkingsgroepen en van de paria's, zal men in Londen wel zeer onaangenaam verrast zijn door het voor uitzicht êener agitatie, waarvan men zich de onprettige ervaringen van eenige jaren terug nog maar al te goed zal herinneren. De Mahatma heeft voor zrjn actie wel een buitengewoon spannend oogenblik uit gezocht en daaraan ontleent zij thans ook haar bijzondere kracht. In Delhi noch in Londen behoeft men zich er illusies over te maken, dat Gandhi en de zijnen zich nu door vage beloften en halve toezeggingen en onzekere wissels op de toekomst, „wan neer Engeland den oorlog zal hebben ge wonnen" van hun apropos zullen laten afbrengen. Trouwens de ontwerp-resolutie, welke Gandhi aan de werkcommissie van het Congres heeft voorgelegd laat geen ruimte voor twijfel. In dit ontwerp wordt het Brit sche imperialisme gebrandmerkt en Gandhi heeft als zijn opvatting uitgesproken, dat Engeland niet in staat is Indië te verdedi gen en dat er een eeuwige strijd bestaat tusschen de belangen van Engeland en Indië. Gandhi heeft er op gewezen, dat Indië's deelname aan den oorlog niet den steun ge niet van de Indische bevolking, omdat deze oorlog een zuivere Britsche aangelegenheid is. In de ontwerp-resolutie zou Gandhi, naar uit Stockholm wordt bericht, in uit zicht hebben gesteld, dat Indië, nadat het zal zijn vrij geworden, waarschijnlijk on derhandelingen zal aanknoopen met Japan. Gandhi heeft zich op het standpunt ge steld, dat de Engelschen uit Indië moeten verdwijnen en dat daarmede ook de min derhedenvraagstukken zullen ophouden te bestaan, Uit Berlijn wordt aan het A.N.P. bericht dat de regeering van den vice-koning drie dagen voor het bijeenkomen van de Con grespartij een inval heeft gedaan in de dienstlokalen van de al-Indische Congres- partij en daar documenten in beslag heeft ioen nemen. Zoo is ook de vryh'eidsresolutie. in het bezit der Engelschen gekomen. Naar ver luidt zou Pandit Nehroe zich verzet heb ben tegen de passage inzake Japan, die van Gandhi persoonlijk a.'komstig zou zijn. De Engelsche pers heeft zich thanó van het geval meerter gemaakt en slaat er poli tieke munt uit, waar zij Gandhi van land- verraderlijke voornemens beschuldigd. Intusschen wijst men er te Berlijn op, dat de huiszoekingen een ongehoorde in breuk op het recht beteekenen. Men be schouwt ze bovendien als de grootste aan val, dien de Engelschen den laatstenl tijd op Gandhi en zijn beweging hebben ge richt. Men dicht de regeering te New Delhi het voornemen toe op deze wijze twee dracht te zaaien in de - Congrespartij en Gandhi en Nehroe uit elkander te drijven, terwijl daarnaast het perspectief wordt geopend, dat Gandhi thans onder beschul diging van landverraad wordt gearresteerd. Hoe dit alles zy, uit de jongste publi caties en door de wijze, waarop de voor stellen van Gandhi aan de openbaarheid zijn prijs gegeven, i blijkt wel dat de span ning in Indië in eén acuut stadium is ge treden, waarvan' de ernst niet kan worden verdoezeld. Uit het feit, dat Engeland zich, om zich te -andhaven, moet bedienen van terrein- methoden zonder practisch resultaat, leidt men ook in de Wilhelmstrasse af, dat de rol van Engeland in Indië als uitgespeeld moet worden beschouwd. Sir Stafford Cripps heeft ten aanzien van de jongste gebeurtenissen verklaard Het is onmogelijk, midden in den oorlog in een zoo groot land als Indië een wijzi ging in de contróle tot stand te brengen. Niemand kan verwachten, dat de Britsche of de Indische regeering zal wijken voor eenigerlei bedreiging met wanorde en Inmiddels komt dè correspondent van Reuter te Bombay voor den dag met een aanvullend artikel van Gandhi's voorstel. Het uitvoerend comité van de Congres partij heeft zich met dit aanvullend artikel vereenigd. Dit voorstel beoogt de oprichting van een federale regeering van geheel Indië met een maximum zelfbestuur voor de provincies. Een laatste oproep werd tot Groot- Brittannië gericht om het voorstel van het congres te aanvaarden. In congres-kringen verklaart men, dat indien de houding der Britsche regeering Nachtelijke luchtaanvallen. Britsche vliegtuigen hebben in den afge loopen nacht enkele plaatsen van het Rijnsch-Westfaalsche industriegebied aan gevallen. Door brisant- en brandbommen ontstond er eenige materieele schade. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden vannacht een havenstad in Noord- Engeland alsmede belangrijke militaire doelen in de Midlands. Alle opgestegen Duitsche vliegtuigen keerden op hun steun punten terug. VERKENNINGEN BOVEN ENGELAND. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen heb- ben, naar het D.N.B. wordt gemeld, Woensdag in den loop van den dag en Woensdagnacht gewapende verkenings- vluchten ondernomen boven het Britsche eiland en de zee daaromheen. Zij keerden na vervulling van hun op drachten met goede resultaten naar hun bases terug. Talrijke formaties jachtvlieg tuigen van de in de bezette Westelijke gebieden gestationeerde eskaders Duitsche jachtvliegtuigen hebben den geheelen dag het luchtgebied boven het Kanaal en de kustgebieden van Nederland, België en Noord-Frankrijk bewaakt. Volgens tot'iju toe ontvangen berichten zijn zij echter op geen enkele plaats in contact met vijan delijke vliegtuigen gekomen. Voor de productieslag 1942. Het richten van d gerst Is begonnen. Pax -Hplljtptfc—v. Bemmel r DE OORLOG TER ZEE. Het Argentijnsche tankschip „Juncal" heeft, volgens een door de marineprefec tuur te Buenos Aires opgevangen radio bericht, op de thuisreis uit de Ver. Staten 30 schipbreukelingen opgepikt. Het be treft de bemanning van het Noorsche schip „Havsten", dat door een duikboot van de spil in den grond was geboord. Een vijandelijke duikboot heeft in de Golf van Mexico een Amerikaanschen koopvaarder van middelbare grootte ge torpedeerd en tot zinken gebracht, zoo meldt de Amerikaansche nieuwsdienst. Naar het Amerikaansche departement van marine meedeelt, vond deze torpedeering plaats in de tweede helft van Juli. Gered den zijn in een haven aan land gebracht. De bezetting der Kei Aroe-ellanden. Welingelichte Japansch„ kringen hebben met betrekking tot de bezetting der Kèi-, Aroe- en Tenimber eilanden als hun mee ning te kennen gegeven, dat met deze operaties practisch die rond Nederlandsch- Indië voltooid zyn. Slechts een deel van Nieuw-Guinea, zoo zeide men, moet nog door de Japansche strijdkrachten bezet worden. De drie eilandengroepen, die door eenheden der Japansche marine zijn bezet, hebben als laatste vijandelijke bases in dit gebied gediend en zijn nu „buitengewoon gevaarlijke bases" geworden voor Japan sche operaties tegen de geallieerde strijd krachten. De Tenimber eilanden liggen op slechts 200 zeemijlen van Australië. Men wees er verder op, dat Australië letterlijk onder de overheersching van de Japansche marine is geplaatst, nu de Japansche lucht macht Noord-Australië zoowel als Port Hedland in West-Australië en Townsville in Oost Australië heeft aangevallen, ter wijl Sydney en Newcastle met succes zijn aangevallen door Japansche duikbooten. DE REPATRIEERING DER ENGELSCHEN UIT SJANGHAI. Nadat Dinsdag 320 Engelschen met het stoomschip „Tatoeta Maroe" zijn gerepa trieerd, hebben Woensdag opnieuw 900 Engelschen, die grootendeeJs te Sjanghai woonachtig zyn. alsmede andere onder danen van vijandelijke staten van Japan sche zijde aanzegging gekregen zich voor de eivacuatie naar Lourenco Marques ge reed te houden. Onder deze ongeveer 900 Engelschen bevinden zich ongeveer 500 ambtenaren en 400 burgers. Het repatri- eeringsvaartuig, de „Kamakoera Maroe", zal Sjanghai volgens plan den 16en Au gustus verlaten. onverzoenlijk blijft en de toepassing der sancties noodzakelijk maakt, het congres bereid zou zijn onder Gandhi's leiding een massa-beweging voor de ongehoorzaam heidscampagne te ontketenen. Eerst zou den de winkels gedurende een dag geslo ten blijven en vervolgens zouden algemee- ne stakingen worden bevolen ten einde de oorlogsinspanning te verlammen. In Britsche kringen wordt de mogelijk heid van een tegenvoorstel door de Lon densche regeering niet uitgesloten geacht. Aan het „front In Noord Afrika. Pantserstrijdwagens van de troepen der al mogendheden tijdens een rustpauze in een oase op den wèg naar het gebied der krijgsoperaties Orbis-Luce-Holland Pax Holland m DUIDELIJKE TAAL. (Van onzen Haagschen redacteur.) Het lykt ons niet ondienstig even terug te komen op de belangrijke rede, die com missaris-generaal Schmidt Zondag tl. in Waubach hieid en waarvan wij reeas een uitvoerig vérslag gepubliceerd hebben. In deze reae heeft de Duitsche spreker het Duitsche standpunt in verschillende actu- eele kwesties in bijzonder duidelijke taal, die geen ruimte voor misvatting laat, uiteengezet. 'Dat dit standpunt hard en onverbiddelijk zou zijn, kon men weten de huidige omstandigheden, waarin Duitschland verbitterd moet strijden voor het eigen naakte bestaan en voor de toe komst van Europa, laat de bezettende overheid geen andere keus. Men zal goed doen, hiermede rekening te houden, want „eerst gedaan en dan gedacht, heeft menig een in leed gebracht". Om te yoorkomen, dat iemand door onwetendheid het slacht offer zou worden van de noodlottige ge volgen, die bepaalde maatregelen met zich mee kunnen, brengen, vatten wij de lange redevoering van commissaris-generaal Schmidt, die in feite niet anders was dan een breed verweer tegen den binnen- en den buitenlandschen vijand, in enkele pun ten samen. 1. liet Jodendom wordt beschouwd als Duitsciiland's gevaarlijkste vijand. Der halve moeten de Joden het West-Europee- sche kustgebied verlaten, om elders, voor namelijk in het Oosten, aan het werk gezet te worden, waarbij zy hun gezinnen mogen meenemen. Wie dezen, door Duitschland als juist en noodzakelijk gezienen, weg dwarsboomt of op eenigerlei wijze de uit voering van bepaalde Joden-maatregelen tracht te verhinderen, moet hetzelfde lot als de Joden ondergaan. 2. Ten behoeve der Duitsche weermacht worden 100.090 van de 4 millioen in Ne derland aanwezige fietsen gevorderd. Boeren en arbeiders behooren hun rijwielen te behouden of weer terug te krijgen, in dien zy reeds gevorderd mochten zijn. Wie geen fiets voor zijn werk beslist noodig heeft, dient de rechtvaardigheid jegens zijn andere landgenooten, wanneer hij zyn rijwiel inlevert. Indien zulks niet goed schiks gaat, zal het kwaadschiks gebeu ren. 3. In de bestrijding van den zwarten handel zal geen persoon en geen rang wor den ontzrnn. 4. De voedselvoorziening voor 1942-1943 op de basis van de thans geldende rant soenen, die inderdaad gering en voor ver betering vatbaar zijn, is gewaarborgd, omdat de oogst er goed voorstaat. Ter mogelijke verbetering zullen 3000 tot 30.000 Nederlandsche pioniers naar het Oosten vertrekken, om daar voedsel uit den bodem te halen. 5. Sabotage of verzet tegen Duitsche mijitaue of civiele diènstinstanties zal terstond met de hardste maatregelen wor den beantwoord. In dit opzicht ial ook ten aanzien van de gijzelaars, die met hun leven moeten instaan "voor de daden, die hun volksgenooten in onbezonnenheid plegen, niet" worden teruggedeinsd voor de aangekondigde consequenties. 6. Het z.g. „tweede front" is een zaak van de Duitsche weermacht en civiele be sturen, waar bewoners der bezette gebie den zich hebben buiten te houden, op straffe der onder 5 genoemde gevolgen. Moge ons volk -de draagwijdte dezer din gen beseffen. Een oordeel erover is ons niet vergund en is ook niet actueel, want we leven in oorlogstijd en in bezet gebied. De consequenties hiervan aanvaarden, voor onszelf en ten opzichte van onze ge gijzelde landgenooten :i hun gezinnen is eersteplicht. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT In zyn weermachtbericht no. 800 maakt het I^aliaansche opperbevel het volgende bekend Aan het Egyptische front hebben Itali- aan3che en Duitsche formaties vliegtui gen herhaaldelijk aanvallen ondernomen op vijandelijke troepen en stellingen en in luchtgevechten zes Britsche toestellen neergeschoten. Vijandelijke luchtaanvallen op Tobroek en Mersa Matroe veroorzaak ten eenige schade. Een Britsche machine werd vernietigd. Tijdens .de operaties op Malta schoot een formatie Italiaansche jagers, die de bommenwerpers vergezelde, twee Spitfires omlaag. Een ander Britsch vliegtuig onderging hetzelfde lot, tijdens luchtgevechten met Duitsche jagers. Engelsche vliegtuigen poogden in het centrale bekken van de Middellandsche Zee een van onze convooien aan te val len. Een vijandelijk toestel werd getrof fen door het afweergeschut van de bege leidende vaartuigen en stortte in zee. Het convooi leed geen schade. Een van onze toestellen is van zyn opdracht uit het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee niet teruggekeerd. DE NIEUWE BONNEN. Voor de volgende week zijn de bonnen 41 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke hoev'eelheden brood, be schuit. vleesch,, aardappelen (3 kg.) en rookartikelen (ook voor de dames). Bovendien wordtop bon 41b van de aardappelenkaart nog Vz kg. aardappe len beschikbaar gesteld. In de vierwekelyksche periode van 9 Augustus tot 5 September zullen geldig zijn de bonnen: 357 voor suiker, 358 voor jam, 359 voor peulvruchten, 360 voor gort (het oude rantsoen ven 250 gram), 361 voor vermicelli of maizena, 362, 363, 364 en 365 voor bloem, 367, 368 en 369 voor kaas, 41, 42, 43 en 44 voor melk, 4-41 en 4-42 reserve voor rijst, 41 en 42 versnaperingen voor chocolade en 43 en 44 versnaperingen voor suikerwerk. Van 8 tot 19 Augustus is boter ver krijgbaar op bon 39 en rundvet voor hen, die destijds deze bon bij den slager heb ben ingeleverd. Boter en rundvet op bon 39. Gedurende het tijdvak van 8 tot en met 19 Augustus 1942 geeft elke der met 39 gemerkte bonnen van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter. v Zij, die gedurende het tijdvak van 15 tot e«i met 18 Juli 1942 de bonnen 39 bij den slager hebben ingeleverd, ontvangen gedurende bovengenoemd tijdvak per bon 100 gram-rundvet. Distributie van schildersbenoodigdheden. In verband met de in votfrbereiding zijnde distributie van materialen, die door de schilders, die op het terrein van de Nederlandsche Kultuurkamer werkzaam zijn. voor de uitoefening van hun beroep worden gebezigd, stelt de Nederlandsche Kultuurkamer alle personen, die tot deze categorie, behooren en in de toekomst voor regelmatige toewijzing van genoemde ma terialen wenschen in aanmerking te ko men, in de gelegenheid hiervan \;oor 15 September 1942 opgave te doen. Deze opgave dient onder duidelijke ver melding van naam. adres en woonplaats en beroep te worden gericht aan de Ne derlandsche Kulturkamer. afdeeling soci ale zaken, bureau materialenvoorziening, 2e Van den Boschstraat 44 te 's-Graven- hage. OPROEP AAN FAMILIELEDEN VAN IN NED. INDIË GEÏNTERNEERDE LEDEN DER N.S.B. Echtgenooten. kinderen en ouders van in Nederlandsch-Indië geïnterneerde leden der N.S.B., die in behoeftige omstandig heden verkeeren of om andere redenen hulp of raad noodig hebben, wordt ver zocht zien daartoe schriftelijk onder op gave van volledige bijzonderheden te rich ten tot het secretariaat-generaal der N.S.B.Maliebaan 35 te Utrecht. BEDRIJFSGEMEENSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN. By beschikking van den secretaris-ge neraal van het departement van land bouw en visschery is het bestuur van het bedrijfschap voor pluimvee en eieren als volgt samengesteld ir. J. G. Tukker te Beekbergen, voorzitterB. Aalderink te Laren, ondervoorzitter J. J. den Hollan-f der te Gouda, A. H. van Steenbergen te Bennekom, K. Enthoven te Bennekom, J. Breukers te Roermond, Th. Moorman te Goor. Bij besluit van het. bestuur van het be drijfschap voor pluimvee en eieren is be noemd tot directeur ir. J. G. Tukker te Beekbergen, tot plaatsvervangende direc teuren zijn benoemd J. van Dorp te Zeist en ir. M.-M. van Hoffen te Ugchelen. Bij besluit van het bestuur van het be drijfschap is tot secretaris benoemd D. J. Holsteyn te Apeldoorn. Bij beschikking van den secretaris-ge neraal van het departement van landbouw en visscherij is benoemd tot directeur van het aan het bedrijfschap verbonden aan- en verkoopbureau voor pluimvee en eie ren ir. J. G. Tukker te Beekbergen. Tot plaatsvervangende directeuren zijn be noemd J. van Dorp en ir. M. M. van Hoffen. Het bureau van het bedrijfschap e<n het aan- en verkoopbureau zyn gevestigd te De Bilt, Utrechtscheweg 298. J. F. ANKERSMIT. OVERLEDEN. In zijn woning te Amsterdam is op 71- jarigen leeftijd overleden de heer J. F. Ankersmit, oud-hoofdredacteur van „Het Volk".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1