De distributie van aardewerk. Nee^AKKERTJE Juist de slaap kan genezing brengen, doch klaar wakker blyft ge, woelend en kreunend. AKKERTJES stillen de pyn, waardoor U kunt inslapen en heerlijk tot rust kunt komen. "AKKERTJES" helpen altijd. De Nederlandsche Pijnstiller STADSNIEUWS Middelburg BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN. Gisteravond was de bijna 18-jarige schildersknecht M. Qévldse uit Sint Lau rens bij het voetbalveld achter de Meel fabriek gaan zwemmen. Nauwelijks was hij te water of hij verdween in de diepte. Van de overzijde van het kanaal kwamen twee zwemmers te hulp, doch het mocht hen niet gelukken met duiken dsn dren keling te vinden. Intusschen had mm van de overzijde zich per rijwiel naar de wo ning van den opperwachtmeester der marechaussee, den heer Van der Mark, aan den Veerschen Singel begeven. Deze ging onmiddellijk mede, liet zich per boot over het kanaal zetten, ontkleedde zich en dook naar den drenkeling. Hij bracht hem toen spoedig boven, ïpaar intusschen was er ongeveer 20 minuten verioopen. Toen mendsn drenkeling op den wal had gelegd, is gedurende twee uur door leden van de transportcolonne van het Roode Kruis en andere helpers getracht de le vensgeesten weder op te wekken. Deze pogingen hadden helaas niet het gehoopte resultaat. De gemeentegeneesheer moest ten slotte den dood vaststellen. Het lijk is eerst naar het politiebureau overge bracht en later door de politie naar de ouderlijke woning te St. Laurens ver voerd. RH WIET, '.GEVONDEN'. Op het politiebureau is een damesrijwiel gedeponeerd dat ,on de autobus Goes Middelburg is achtergelaten. Het rijwiel heeft geen merk. RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het pbstka«tner Middelburg en het daar onder beboerende ambtsgebied -syerd gedurende de maand Juli ingelegd 112,935.91 cn terugbe taald 46.617.32. Vet laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 45743. STADSNIEUWS VlisSingen. openbare leeszaal ex bibliotheek. Gedurende de maand Juli '-•! de leeszaal bezocht door "211 mannen en 13 vrouwen, in totaal 226 personen. Uit de, bibliotheek werden 1721 banden uitgeleend, tw. 1133 Ned. romans, 37 romans In andere talen, 355 studiewerken en 196 kinderboeken. Aanwinsten: Romans: BergstrnndPoul- sen: De mensch en ,<10 klokken, i-'crwerdav. d. Berg- Jij meisjeToonder: De dag na Beth lehem. Visser: Mieke lacht. Studiewerken: Balen, v.: Nederlands voorhoede; 1941- Brouwer: Moniigny: '41. Dürer: Ziin dagboek van de teis door de Nederlanden 152021. Genderen Stort, v.: De constructie werkplaats; 1926. Jongh. de: Regentessen der Nederlanden: 1. Margaretha van Oostenrijk: 1941. Hans: Onder den kansel; 1041. Kramer: Ket verzinken, vertinneh en verlootten van metalen: 1941. Kramer: Gasgeneratoren, en pers-, gasinstallaties: 1941. Vroman: Geologie voor den toerisf: 1942. STADSNIEUWS Goes. GEVONDEN VOORWERPEN. In dc maand Juli 1942 zijn aan het burau an politie te Cioes, onderstaande voorwerpen als ge vonden aangegeven: Drie rozenkfaazen in etui, drie porteinonniae's met inhoud, een rijwielponiD, een bankbiljet van 10, een leesboek, 3 kinderjasjes, een schoolétui met inhoud, een vulpenhouder, een klompschoen, eeti kinderschoentje, een doublé dames-polshorloge* een zakmesje, een étui met pen en potlood, een re genjas. een sok, 3 zilverbonnen van 1, een hand- bel, een konijn, een zilveren broche, een sleutel, 2 strengen touw, een koperen broche, een dashomlcr cn een pen, 3 petten, een moersleutel, een paar kinderpantolels, 2 vulpotlooden 4 handschoenen, een koperen roede. 2 regenkapjes, een duobeltje, een armbandje, een kassleutel, 2 paar handschoenen, een rijwiel-zadeldek je een verchroomd lepeltje, een lumberjach, ^een hondenriem, een pakje speelkaar ten, 19 witte ganzen, een R.K. kinderkerkbockje, een snoer koralen, een ringetje, 3 ceintuurs,, een zilveren halsketting, een kindermutsje, een para- Eluie, een haarkam, een haarstrik, een étui in- oudende zilverbonnen, een koralen armband met zilveren slot, een hoeveelheid vleesch- en boter bonnen, een étui met nagel-garnituur, een kleer borstel. een hoeveelheid aardappelbonnen, een kin- dcrtasch, een bosje sleutels en een hondje. KERK- EN SCH00LNIEUWS ned. herv. kerk. Benoemd tot hulpprediker te Den Helder J, Borghardt, rand. te Alkmaar, gerkf. Kerken. Tweetal te IJmuiden G. A. Hoekstra te Nieuwzijl en H. Mulder te Deventer. Beroepen G A. Hoekstra. Aangenomen de benoeming tot hulppredikr 4te Zutphen R. Brandsma, cand. te Ysselmuiden. DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP. Aangenomen naar Groningen (2e predikant plaats) K, T. Gorter te Den Burg (Texel). Aangenomen naar Hindeloopen mej. da. S. E. Treffers te Stavoren. Aangenomen naar Heerlen T. van Veen, prop. te Amsterdam. oud-gerkf. gemeente. Aangenomen de benoeming tot hulpprediker Reuver aldaar. Regelmatige bevoorrading thans vrijwel verzekerd. De distributie van aardewerk heeft blijk baar niet iedereen bevredigd. Vrij alge meen wordt dé klacht gehoord, dat het zoo moeilijk is, de gewenschte artikelen op de daarvoor bestemde bonnen te bemachtigen, terwijl het met de koopjes vrijwel heele- maal gedaan is. v Hieruit zou op te maken zijn, dat er met de bevoorrading iets niet in orde is en men hoort de vraag stellen, of de overheid daar voor niet wat beter had kunnen zorgen, temeer waar de verkoop van het artikel reeds sedert April was stopgezet. Echter mag niet uit het oog worden verloren, dat niet alleen de speciaalzaken moeiten wor- xlen bevoorraad, maar dat daarvoor ook alle zaken in aanmerking moesten komen die aardewerk als bij-artikel voerep. Voor al op het platteland zijn er zeer veel van deze kleine zaken. De praktijk heeft uitgewezen, dat niet minder dan 20.000 zaken zifch met den verkoop van aardewerk bezig houden. De verdeeling was over het algemeen zoo, dat er van de kleine plattelandszaak tot de speciale za'..m in de groote steden een be- hoorbjke sorteering tegenover de vraag stond. In Juni, toen drie reservebonnen werden aangewezen, deed zich echter plotseling het verschijnsel voor. dat ook in de kleine za ken, waar aardewerk een neven-artikel is, een vraag kwam welke geenszins in ver houding stond tot de normale sorteering. Een en under heeft zich uit den aard dei- zaak ook elders voorgedaan, terwijl de moeilijkheden bovendien werden vergroot, doordat de productie sterk was vermin derd. Het is pTactisch onmogelijk gebleken de herbevoorrading zöö te regelen, dat aan alle aanvragen kan worden voldaan. Het zal zonder meer duidelijk zijn. dat onder de gegeven omstandigheden de herbevoor rading slechts tot bepaalde hoeveelheden kan worden uitgevoerd. Maardeze be- vóoft-ading is dnn ook re^elmM*0 verioo- pen, zoodat de fabrieken gemiddeld 50 van den omzet van de overeenkomstige periode van het vorige jaar aan de regel matige afnemers konden afzetten. Waar de overheid' al het mogelijke heeft eedaan. daar mag ook ?«nsorn»k worden gemaakt op de medewerking van het pu bliek. Het merkwaard'ge. overigens begrijpe lijke feit, heeft zich voorgedaan, dat zoo dra de verkoop tegen de daarvoor aange wezen reservebonnen mocht aanvangen, de meeste klanten naar kop en schotels vroe gen. Daardoor ontstond naar dit artikel eert sterke vraag, welke relatief grooter geacht mag worden te zijn dan in normale tijden, een en ander als gevolg van de z.g. sperperiode, toen in het geheel geen aarde werk kon worden gekocht. Ook in de daar aan voorafgaande maanden was de vraag reeds grooter dan h t aanbod. Daar komt bij, dat men op het platteland thans klaarblijkelijk meer dan vroeger kop en Hoofdredacteur: 1. C, Visser, Vllesingen; Algemeen redactcurr M. Ocene. Middelburg: Stadsnieuws; C. de Voogd. Vllsslngi n en J. P. Ph. Doorenbos, Middelburg: Gewestelijk nieuws; R. van Beuthem. Goes en R. F H L. Öondag, Oostburg; Haagscb redacteur: C. Kr.yff. Adverlentlechefvoor Mid delburg C. P. Buiji, voor Vtissingen 6. RUkeboer. schotels prefereert boven kommetjes. Men kan zeggen, dat de vraag naar eerstge noemde artikelen abnormaal groot is. Men zal daarom over het algemeen eenig ge duld moeten oefenen tot de verschillende artikelen geleidelijk over de duizenden win keliers in het land zijn verdeeld. Over theepotten e.d. wordt b.v. geen enkele klacht gehoord. Deze zijn in voldoende ma te verkrijgbaar, met melkbekers is dit eveneens het geval. Bij de bevoorrading deed zich nu eenmaal de noodzakelijkheid voor. dat ook al kon zij niet anders dan beperkt zijn met alle artikelen rekening moest worden gehouden, zoowel met platte als diepe borden, ontbijt- en dessertborden, koppen en schotels en losse koppen, kom metjes en melkbekers, theepotten en kof fiekannen, melkkannen, suikerpotten, nestschalen en wat al niet meer. De aandacht moet er verder op worden gevestigd, dat ook vroeger de eigen pro ductie de behoefte niet -dekte en dat wij ten deele varen aangewezen op invoer. De ze 'Jivoer nu is. weggevallen, terwijl de vraag, naar z.g. stapelartikelen aanzienlijk is gestegen. Wanneer straks de nieuwe periode in gaat zal de bevoorrading ongetwijfeld ver beterd zijn. Indien de producten op het hui dje peil kan worden gehandhaafd zal de Nederlandsche hjisvromv, zij het op be perkte schaal, in verband met de oorlogs omstandigheden; zeker aan gebruiksvoor werpen worden geholpen. Tr. het belang der lezers wordt het hier bij op gewezen, dat de tot en met 8 Aug. a.s. geldige bonnen voor serviesgoed (de met het woord reserve" gemerkte bon- nummers 30. 31, 32 van de bonkaart voor voedingsmiddelen) uitsluitend tot en met d'an d°tu-n kunnen worden "ingewisseld. Men heeft de vraag gesteld of verlenging van den geldigheidsduur dezer bonnen mo gelijk zou znn. daar tal van huisvrouwen nog geen serviesgoed hebben kunnen koo- oen. Dit is maar ten deele juist. Ongetwij feld zijn er velen, die hun bonnen nog niet hebben kunnen inwisselen. De oorzaak hiervan is echter niet, dat er geen aarde werk te krijgen zou zijn, doch veeleer, dat het publiek een benaald artikel, n.l. kopjes en schotels wenscht. Deze kunnen echter niet in voldoende mate verkrijgbaar worden gesteld, omdat de productie uiteraard beperkt is en de vraag bijzonder groot. Het publiek wisselt de bonnen kennelijk niet- in. omdat het hoopt, dat er spoedig voldoende koppen en schotels zullen zijn. Echter is het ook na 8 Augustus niet mogelijk de productie van koppen en scho tels dusdanig op te voeren, dat aan de vraag naa- dit zeer gewilde artikel vol daan kan. worden. Bjj dit product zal men nog geruimen tijd met schaarschte re kening hebben te houden. Verlenging van de bonnen na 8 Augustus heeft in dit verband dan ook geen zin en zal ook niet plaats hebben. Het is goed, dat het publiek hiermede rekening houdt, en zijn bonnen inwisselt tegen artikelen, welke nog in voldoend aan tal te verkrijgen zijn. V0EDSELBEV0DRRAD1NG VOOR DEN WINTER. VÉRSTREKKENDE MAATREGELEN VAN OVERHEIDSWEGE. Nü de tijd voor het cönservceren van producten van den nieuwen oogst is aan gebroken, heeft een redacteur van het A.N.P. te bevoegder plaatse inlichtingen ingewonnen omtrent hetgeen de overheid in dit opzicht voornemens is te doen. Voor wat de daarvoor in aanmerking ko mende groenten betreft is het drogen daarvan wel een van d.s voornaamste conserveeringsmethoden. die van over heidswege worden toegepast. Dit ge schiedt thans op groote schaal. Groenten, die voor droging geschikt zijn, zijn nu in ruim mate ter beschikking. Men kan een strengen winter rustig tegemoet zien. Aardappelen, winterpeen, koolrapen e.d. worden in groote massa's door de over heid opgeslagen om die in de moeilijke maanden voor de bevolking verkrijgbaar te stellen. De moeilijke maanden zijn vooral April tot en met Juni, wanneer de in kassen gekweekte producten opraken en de koüde grond nog niet voldoende nieuwe gewassen heeft opgeleverd. Deze opslag van houdbare aardappelen én groenten zal vooral in en nabij de,groote wooncentra geschieden. Aardappelen zijn er théns voldoende. Wanneer desondanks de distributie van dit artikel wordt ge handhaafd, geschiedt dit om verspilling, bijv. door particulieren, die op eigen ge legenheid aardappelmeel «ouden willen gaan maken, zooveel mogelijk te voor komen. Omtrent het scheppen van de gele genheid tot bevooiTading door parti culieren is overigens nog niet beslist, doch het ligt wel in de bedoeling om degenen, die over een doelmatige ruimte voor het bewaren van aard appelen beschikken, hierin tegemoet te komen. Verder speelt de trans portmogelijkheid hierbij eon belangrij- rol. Voor de groenten, appelen e.d., die niet op den bon komen, doch wel geschikt zijn voor bewaring tijdens den winter, zal naar een verdeelings- methode, met inschakeling van den groentenhandelaren, worden gestreefd. Tenslotte zullen artikelen als jam en stroop, zij het in dezelfde beperkte mate als totnutoe. op den bon ver krijgbaar gesteld blijven. Ook slachtproducten worden door de overheid in groote hoeveelheden gecon serveerd en wel in de koel- en vrieshui zen, waardoor de distributie van vleesch enz gedurende den winter niet behoeft te stagneeren. Boter en margarinegrond stoffen zijn eveneens op ruime schaal ten behoeve van de bevolking ingeslagen. De verwerking van melk tot «melkpoe der gaat geregeld door, een methode, die het transport aanmerkelijk vereenvou digt en het mogelijk maakt, in den win tertijd dit poeder weder om te zetten in melk. Zoo wordt voor onze voeding gezorgd en profijt getrokken uit de lessen van den afgeloopen buitengewoon strengen winter. De rundveehouderij en de voederpositie in den winter 1942/1943. DE VERPLICHTE VEELEVERING. Onvermijdelijk brengt het derde oorlogs jaar evenals de twee vorige met zich mede, dat de veehouder den plicht heeft om het in ons land beschikbare veevoeder zooveel mó gelijk ten goede te doen komen aan een passenden melkveestapel. Voor de veehou derij zijn daarom voor het komende jaar nieuwe bepalingen in h/rt leven geroepen. In het algemeen zal het aantal runderen ouder dan één jaar, dat de veehouder mag houden, gelijk mogen zijn aan ongeveer 9/10 gedeelte van de toewijzing van het vo rige jaar, doch de veehouders hebben de vrijheid', wanneer de voedierpositie van het bedrijf het toelaat voor 15 October a.s. te verzoeken meer vee te mogen aaVihouden. ,Deze aanvrage zal worden beoordeeld door een speciale commissie, die zal nagaan of een hoogere veebezetting van het bedrijf in overeenstemming is met de voedervoorra- den, waarover beschikt kan worden en of de melkvoestapel zich wel zoodanig tot den jongveestapel verhoudt, dat met aanwen ding van het beschikbare voeder zooveel mogelijk melk geproduceerd wordt. Wanneer de veehouder meent minder vee te kunnen aanhouden, dan dient hij dit eveneens voor 15 October a.s. mede te dee- len, doch hij wordt daardoor geenszins ont heven van zijn verantwoordelijkheid voor een juiste aanpassing1 van zijn veestapel aan de voederomstandigheden op zijn bedrijf. - Voor de verplichte veelevering zal de basis worden gevonden in het aantal^ run deren, dat de veehouder mag aanhouden en dat hij dus zelf op grond van dfe voederpo sitie van het bedrijf heeft vastgesteld. De veehouder moet er rekening me de houden, dat een aanslag voor de verplichte levering van hooi en stroo onvermijdelijk is, dat alle granen (uit- gezonöerd de havertoewijzing voor de paarden op het eigen bedrijf) en de aardappelen, welke voor consumptie doeleinden geschikt zijn, wederom moe ten worden ingeleverd, dat voor'rund- vee en schapen geen krachtvoer aan wezig is en dat de oppervlakte bouw land, gezien de scheurplicht, nog aan zienlijk uitgebrèid zal worden. Bijzondierheden over deze bepalingen voor de veehouderij en over de verplichte veelevering 1943 z\jn te vinden in de vak bladen en te vernemen tfij de plaatselijke bureauhouders, terwijl de veehouders ten spoedigste in het bezit gesteld zullen wor den van de volledige regeling. PAKKETTEN VOOR HET OOSTFRONT. Landgenoot, gij die weet welke misdaden het bolsjewisme op zijn geweten heeft, gij, die begrijpt welk lot ook ons land en volk ondergaan had, indien de Dultsche legers niet tijdig hadden ingegrepen, gij zult de Nederlandsche mannen die aan het Oost front strijden uw dankbaarheid oor hun moed cn offerzin willen toonen. Gij kunt dit doen door ons In staat to stellen nog meer pakketten voor ottze strijders te verzenden. Pakketten voor het Oostfront. Daarvoor zorg ons verzorglngsfonds, daartoe In staat gcBteld door de giften van duizenden Nederlanders, die evenals gij landgenoot, weten wat onze mannen aan het Oostfront prestecren. Steunt dit fonds, stort geregeld flinke bijdragen op girorekening 432100 T.N. erzorgingsfonds vrijwilligerslegioen Nederland, Ko ninginnegracht 22 te 's Gravenhage. Ae tanden 4°°r parelwi«e. 9"^,Zwag^"inU,be 1 Prode»»1 Lms verpak* P'oduc< S „illeVeurige leö'9® gj or..van9*t-"«Ver,ans")3"VOO,3T |TAMDPASpn tandsjeenj I jisperg| N.V. PROGENIA. I BURGERLIJKE STAND VLISSINGEN. Van 9—23 Juli. Ondertrouwd. C de Rijke, 23 'j. en A. P. Wielemaker, 25 j. J A. 'de Nooijer, 25 j. cn N. Goor. 21 j. R. A. A. Hulmer, 40 j. cn L J. Switser, 27 jf J. M. van Poelje. 27 j. on A. M. Louwerens, 23 j. J. F. van Gooi, 25 j. en E. H. van dér Linden, 23 j. Getrouwd: C. J. Landsheer* 22 j. en P. Zejjger, 22 j. C. HonriF.merk, 25 ,i. en A, j SéheOrS, 21 j, A. B- Pluijniers, 32 j. cn J. M. Willemse. 27 j. B H. Zink. 33 j en C. H. Tienstra. 27 j. Overleden: A. van Rijswijk. 90 j, wedn. van M. H. H. Meuwisse. P, de Winter. 73 j. wedn. van J. van Steene. K. W. Meulmeester, 67 j. nian van W. M. Weststrate. GOES Geboren- Mariëtte Annie, dochter van Simon Jan van Hoeve en Aaltje Maria van der Linde: Martina Adriana, dochter van Willem Mijnsbergen cn Maatje Cornelia Klaasse: Jan Adriaan, zoon van Marinus Jan de Jonge en Barbara Cornelia Corstanje. Overleden: Jannetje Zoeteweü, 76 j., weduwe van Johannes Héiisdijk. RITTHEM. Over de maand Juli. Geboren: Maatje, dochter van Jan Janse en Cornelia de Rijcke: Maatje Pïeternella, dochter van Leïn Adriaan Tange en Catharïna Lena Willemse; Cornelia Maria, dcohter van Joh'annes Jan Gi- d eon se en Neeltje Janna Verhage: Willem Ma rinus. zoon van Willem Jan Mach iel se en Anna Breel: Johannes, zoon van Willem Jan Machielse en Anna Breel. VROUWENPOLDER. Van 26 Juli—1 Augus tus. Geboren: Johanna Maria Maatje, dochter *an Maarten den Hollander en Anna Wonder- gem. FINT LAURENS. Over de maand Juli 1942. G<=boron> Cornells, zoon van Johannes Marinus Pesuijen en van Dina Neeltje Wisse. Cornelia Maria, dochter van Wilhelmus -Besuljen en van Jaromina Mesu. Jans Cornelia, dochter van Lau rens Labruijère en van Maatje de Bree. Janus, zoon van Pieter Sanderse en van Thona Delle- beke. Ondertrouwd: Pieter Walraven, 28 jr. en Ca tharïna Watt el, 21 jr. Overleden: .Tohan Hendrik van 't. Ho ff. 84 jr. weduwnaar van Ellsebeth Schever,, eerder we duwnaar Maria Elisabeth Schérer. DOMBURG. GetiouwdKlaas Schuit, im. 26 j. te Arnamuiden en Johanna Dekker, jd. 2S j. GRIJPSKERKE: Geboren- Willeminn. doch ter van Theodorus Coppoolse ..en Wilhelmjna Meeuwse. KRUTNÏNGEN. Van 24 Juli tot en met 30 Juli 1942. GeborenJohanna, dochter van Cornells van der Hart en van Anthonïa van Pagee. Overleden: t.e Goes: Engèl Nieuwenhuise, 81 jr., ongehuwd. YERSEKÈ Ondertrouwd- Jan Adriaan van de Plasse. 22 j. en Wilhefmina Beirjamina de Leeuw. 23 j. Getrouwd Nicolaas Cornell's Kooman, 30 j. en Geertruida Timmerman. 30 j. Geboren: Cornelia Maatle. dochter van Pieter Jan Simonse en Janna Maatje van Liere. Levenloos aangegeven een kind van -Jan Slab- bekoom en Jacoba Stoffelina Verlare. VASTE STEMMING OP DE BEURS. De nieuwe week werd op- de Amnterdamsehe effectenbeurs met goeden moed begonnen. De tendens was veel verbeterd en zelfs kon de markt vaat worden genoemd. Voor verschillende aandeelensoorten bestond goede belangstelling en de omzetten waren dan ook bevredigend.' Olies gave» drukke affaire te zien en stegen daarbij. De Nederlandsche industriepapieren trokken goede attentie, de Philipsaandeelcn ste gen daarbij. Unilevers liepen on. De minder gangbare rubberaandeelen en diversen waren door elkander genomen vast gestemd. In de meeste gevallen hooger. Ook de scheepvaartaf- deeling veroorzaakte nogal wat beweging en, vooral werd \rij druk znlcen gedaan in scheep vaart-unies en vaarten. Scheepvaart-unies liepen naar boven. Amsterdam rubbers konden zich niet onaardig verheffen. De tabakken, aanvan kelijk onveranderd, ontmoetten onder beurstïjd eenfge vraag en trokken geleidelb'k nnn. De sul- kerafdeeling was stil. De belegingsardeeling was kalm. dc omzetten waren klein. Nederland Obl. 1941 f 100— 4 100-%: Neder land Obl. 1941 f 100 3'.» 99%. Bataafsche Pe troleum Mb. Obl. 4% 144%. Idem Obl. 3% 143%: A Amsterdamsche Bank 150: Nederland le lng 1940 4 102%. Nederland 2e lng 1910 4 100%; Ne derland met bel. fac. 1940 4 102%. Nederland 1000.— 1937 3 93%-94. Nederland A 1000.— 1938 (3%) 3 97%-%; Indië k f 1000.— 1937 3 88V;Tn.lië a 1000.— 1937 A 3 86%A Koloniale Bank 129: A Ned. Indische Handelsbank 89: C Ned. Handel-Mij. (f 1000—) 129: A Algemene Kunstzijde Unie 15514-55%: A Van Berkel's Pa tent 139V,-42: C. Celvé Delft 127%-29: A Lever Bros Unilever 187%-93%: A Ned. Ford Aut. Mij. 305%; A Philios' Gloeil. Fabr. Gem. Bez. 336-43: Idem Pref WA 180: A Dordtsohe Pctr. Ind. Mii. 323. A Kon Petroleum Mij. 355-63: C Amsterdam Rubber 217%-19%; A Bandar Rubber Mb. 146: A Deli Batavia Rubber Mi). 137%; A ..Serbadjndf" Sum,-Rubber 89%A Sumatra Rubber Cult, 155, A Ver. Ind. Cult. Ondern. 126?.i A Holland—Amerikf. lijn 161%-Po: A Ja vaChinaJanan liin 134-38%A Kon. Ned. Ftoomb. Mb. 204-'",-08: A Ned. Scheepvaart Unie 191-97: A Ro'terdemeehe Lloyd 166: A Stv. Mii. "ederJand 165* A Handel«n-er. Ama'erdam 323- •mi.; a Te-—'-e Cultuur Mij. 155; A Ned. Ind. Suiker Unie 160. SPORT ZEVENKAMP. De zevenkamp, welke Zondag tc Sas van Gent zou worden gehouden, is door omstandigheden uitgesteld. Deze zevenkamp zal nu op Zaterdag 15 Augustus plaats vinden. Zwemmen. ZWEMWEDSTRIJDEN TE TERNKUZEN. De zwem- cn poloclub ,,De Schelde" te Tcr- ncuzen heeft Zondag haar zwemfeesten gehou den. Het vrij talrijke publiek heeft kunnen geniten van een aardigen wedstrijd. Het programma bestond uit niet minder dan 17 nummers, doch door het vlotte optreden van de jury was de wedstijjd binnen drie uur af geloopen. Büzondere tijden werden niet gemaakt, zendat ook geen Zeeuwsche records gebroken werden. Verschillende nummers golden weer voor de zwemcompetitie. waarvan de stand thans luidt: De Bruinvisch, Sas van Gent, 152 punten; Scheldestroom, Breskens. 78% p.; De Zeehond/ Vlissingen, 75 p.De Schelde. Breskens. 36 p.: Luctor et Emergo. Middelburg, 22% p.: Terncu- zensche Zwem- en Poloclub 7 p.; Axclsche Zwem- club 6 p. Be uitslagen luiden: 100 M. i schoolslag dames: 1. M. Marcusse, De Bruinvisch l m 37.4 s.2. P. Nieuwelinck, De Schelde 1 m. 42 s.; 3. W. Weijermans, De Zee hond 1 m. 50.4 s. 100 M. schoolslag heeren: 1. F. Rb'nberg. T.Z. PC. 1 m. 29.2 s.: 2. E. de Vriend. De Bruin visch 1 m 29.4 s 3. L. de Jong. De Zeehond 1 m 32.6 s. 100 M, schoolslag meisjes: 1. M. Marcusse, D? Bruinvisch 1 rn. 36.8 s.2. H. Maas. Schel destroom 1 m. 40.6 s.3. J. Ca.mbier, idem 1 m. 41.2 s. 50 M rugslag jongens: 1. P. Ackc, De Schelde 43.6 s.2, W. Hamëlynck. ScHeldestroom 54 s 3. E. Carels. idem 55 s. 100 M. borstcrawl dames: 1. K. Zeölemaker, De Séheide 1 m. 27" s.: 2. M. Schrier, Schelde stroom 1 m..30.4 s.; 3. T. de Jong, De Zeehond 1 m. 32.2 s. 100 M. borstcrawl heeren: 1. C. Wagenaar. De Zeehond 1 m. 12.9 s.: 2. P. Roelse, idem 1 m. 14.4 s.3. M. J. Jansen, Luctor et Emergo, 1 'm. i6.8 s. 50 M. borstcrawl meisjes: 1. J. Cambicr, Scheldestroom 42 s.; 2. G. Ubtterhoevenj De Bruinvisch 43 s.; 3. J. Claeyssens, idem, 45 s. 50 M, borstcrawl jongens: 1. P. Acke, De Schelde 34 s.; 2. M. Feljen, De Brulmdsch. 36 s.; 3. A. de Maat. idem 36.4 s. Schoonspringen heeren: 1. Jacq. v. d. 'Steen, De Bruinvisch 34.59 pnt.; 2. J. Gulden, De Schelde 30.72 pnt.: 3. Joh. v. d. Steen, De Bruinvisch 21.29 pnt. Schoonspringen dames: 1. R. v. d. Velde, Scheldestroom 3629 pnt.: 2. C. Kras. De Bruin visch 25.95 pnt. 3 x 100 M. wisselslag-estafette dames: 1. T. de Jong, W. Weyermans, A. v. d. Leijé (De Zee hond) 5 m. 5 s.2. P, Nieuwelinck, M-. Faas, K. Zeijlemaker (Schelde) 5 m. 7.5 s.3. M. Schrier, A. Maas, J. Cambier (Scheldestroom) 5 m. 11 sec. 3 x 100 M. wisselslag-estafette heeren: 1. R. Claysscns, E. de Vriend, R. Klein (De Bruin visch) 4 m. 18 s.: 2. Th. Acke. A. Reber3e. L. van Oppen (De Schelde) 4 m. 22 s.: 3. C. Wa genaar. L. de Jong, H. Kodde (De Zeehond) 4 m. 24.4 s. 3 x 50 M. wisselslag-estafette meisjes: 1. M. Claeyssens, M. Marcusse, G.- Ultterhoeven (De Bruinvisch) 2 m. 13.4 s.2. L. Marcusse. J. Claeyssens, R. de Fever (De Bruinvisch) 2 m. 27 s'.; 3. H. Maas. J. Baart, J. Cambier (Schel destroom) 2 m. 27.1 s. 100 M. rugslag dames: 1. M. Claeyssens, De Bruinvisch 1 m. 27-8 p.: 2, M. Schrier Schelde stroom 1 m 44.8 s.; 3. P. Nieuwelinck, De Schel de 1 m. 47.4 s. 100 M rugslag heeren: 1. R. Claeyssens, De Bruinvisch 1 m. 27.8 s.2. C. Wagenaar. De Zeehond 1 m. 29.4 s.; 3. J. Gulden, De Schelde 1 m. 40.1 s. 50 M. rugslag meisjes: 1. R. de Fever. De Bruinvisch 518 s.: 2. H. v. d. Burg, De Schelde 54.4 s.3 L. Marcusse. De Bruinvisch 56.8 s. 5 x 50 M. vrije slag estafette heeren: 1. De Zeehond 2 .m. 47.6 s.2. De Schelde 2 m. 50-6 s.: 3 De Bruinvisch 2 m. 54.1 s. Waterpolo. COMPETITIESTAND. De competiti'estand luidt thans: Afdeeüng I. Scheldestroom 7 4 2 1 10 16—9 De Schelde 7 4 2 1 10 14—10 De Zeehond 7 3 2 2 8 19—10 De Bruinvisch 6 3 0 3 6 XI12 A. Z. C. 7 0 0 7 0* 5—30 A. Z. C. 2 verliespunten in mindering we gens niet opkomen. Afdeeling II, De Schelde II - 5 3 1 1 7 4—2 De Bruinvisch II 5 2 3 0 7 53 T.Z P.C. 4 1 1 2 3 3—3 A Z.C. II 4 0 1 3 0* 3—7 A .Z.C. 4 verliespunten wegen^ uitkomen met een ongerechtigden speler. Tennis. OM HET TENNISKAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND. Op de banen van de plaatselüke club Animo" zijn te Terneuzen op 24, 25, 26 Juli en 1 en 2 Augustus de wedstrijden om het Zeeuwsche kampioenschap gespeeld. Er waren veel inschrüvingen en er werd in een prettige sfeer gespeeld. De uitslagen der finales' waren als volgt: Dames enkel: mej. A. van Acker slaat mevr. O. v. Waes 6—3. 6—4. Gemengd dubbel: mevr. Verstraeten en de heer L, Verstraeten winnen van mej. A v. Acker en de heer H. v. Waes 63: 36: 03. Heeren enkel: L. Verstraeten wint van H. v. Waes 6—0: 6—2. Heeren dubbel: Ir. Hommes en Em. Verstrae ten winnen van K. Jurry en K. de Bock 75; 3-6; 7-5. Schaken KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. De afgebroken partij van de eerste ronde van Van der Hoek en Van Scheltinga eindigde, zon der dat er verder gespeeld werd, in remise. Tweede rende: Van ScheltingaVan Steenis 10: StumpersVan dor Hoek Corlever Kramer 1—0; De GrootMulder 1—0. Wielrennen. DERKSEN WINT DEN GROOTEN PRIJS VAN DE O RD RIJP BA AN. De groote prijs van de Ordrupbaar welke reeds sedert 188S bestaat, werd ditmaal gewon nen door den Nederlander Jan Derksen in een strijd tegen Arie van Vliet en de Denen An ker Meyer Andersen en Willy Falck Hansen. RADIOPROGRAMMA WOENSDAG 5 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 415.5 M. 6 45 Gram. 6.50 Ochtendgym. 7.00 Ber. 7,15 Lichte gram. 7.45 Ochtendgym, S U0 Ber. 8.15 Gewijde zang (opn.) 8.45 Cello en piano (gr.) 9.15 Voor de huisvrouw. 9.30 Kindermuz, (gr.) 10.00 Geliefde melodieën (gr.). 11.00 Vacantie- Kleuterklas. 11.20 Ensemble Jack der Kinderen. 12.00 Klaas van Beeck en zijn orkest. 12.40 Al manak. 12 45 Ber 13.00 Zang met planobegel. en gram. 13.45 Strijkkwartet (gr.) 14.00/ Melo- disten en soliste en gram. 15.00 Voor de vrouw. 15.20 Viool cn piano. 16.00 Cyclps. 16.20 Voor de jeugd. 17.00 Valse musette <gr.) 17.15 Bet. 17.30 Jcugdstormreportage. 17.45 Koor en orkest van den Nat. Jeugdst. (gr.) 18.00 Een half uur Roe menië, gram. 18.30 Nederl; solistenplaatjes. 18.45 Ber. 18.55 Zakelijk praatje over den landbouw. 19.05 Liedje van verlangen. 19.15 Zang met piano en gram. 20.00 Residentie-Orkest en solist. ,21.00 Luisterspel. 21.20 Residentie-Orkest. 21.45 Ber. 22.00 Humoresk Melodios (gr.) Vanaf 22.15 al leen voor de Radio-Centrales met lijnverbinding 22.15 Walsen (gr.), 23.00—24.00 Van A tot Z liefde (gr.) HILVERSUM II. 301.5 M. 6.45—8.15 Zie Hilver sum I. 8.15 Gerard van Krevelen en zijn orkest, solist, dameskoor ..Aethercharme" en orgel (cpn.) 9.00 Omroeporkest (opn.) 9.40 Opera- cn filmmuziek (gr.) 10.00 Morgenwijding. 10.15 Piano. 10.40 Voordracht. 11.00 Klassieke gram. 12.00 Bertus van Dinteren en zijn orkest. 12.45 Ber. 13.00 Reportage. 13.15 Otta Hendriks en zijn orkest. 14.00 Kinderkoren zingen (gr.) 14.15 Voordr. 14.30 Opera, (opn.) 16.00 Klassieke ka mermuziek (gr.) 16.30 Beethoven's le Symphonle (gr.) 17.00 Den tuin in! 17.15 Ber. 17.30 Ensem ble Willy Kok. 18.00 Luisterspel. 18.30 Ensemble Willy Kok. 18.45 Marcel Wlttrisch en Erna Sack (gr.) 19.00 De Praatvaars, 19.15 Marschen en marschliedercn (gr.) 19,30 Ber. 19.40 Bi-nbantsch praatje van den Dré. 19.50 Spiegel van den dag. 20.00 Cabaretprogramma 20 45 De Familie de Boer. 21.00 Anna del Rlo zingt (gr.) 21.15 Amu- sementsork. on solisten. 21.45 Ber. 22.00 Politiek praatje 22.10 Avondwijding. 22.1524.00 Zie Hil versum I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 2