PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 4 AUG. 1&2 Duitsch pantserleger nadert den bovenloop van den Koeban. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct.. Iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en diënstaanb. resp. 55 en 11 cL Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 wóórden 30 ct., elk woord meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie-" ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 3S930Q. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 181 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE. F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na Kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, tel.' 2863. na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 HAUPTD1ENSTLE1TER SCHMIDT SPREEKT OVER: Kwesties welke in Nederland actueel zijn. De jodenkwestie. De vordering van rijwielen. De Neder- landsche vrijwilligers aan hqf Oostelijk front. Sluikhandel en woekerprijzen. De economische medewerking van Nederland in het Oosten. Het tweede front. De verovering van Rostow. - Motorrijders der Duitsche weermacht rijn in de binnenstad doorgedrongen PBZ-v. Eysden-PK Leher-Pax Holland m De Ortsgruppe Waubach in het Arbeits- bereich der N.S.D.A.P. heeft Zondag haar tienjarig bestaan gevierd. De leider van het Arbeitsbereich, Hauptdienstleiter Schmidt, heeft daarbij als dankbetuiging en erkentelijkheid van den Rijkscommissa ris aan de Ortsgruppe Waubach een buste van den Führer, van den beeldhouwer Ferdinand Liebermann, overhandigd. In het middelpunt van de bijeenkomst stond een toespraak van den leider van het Arbeitsbéteich, commissaris-generaal Schmidt, waarin deze opheldering ver strekte over verschillende kwesties welke op het oogenblik in Nederland bijzonder actueel zijn. Uitgaande van de eerste oprichtings plechtigheid van 24 Februari 1920 bracht de commissaris-generaal hulde aan de pres taties der partijgenooten, die destijds, om geven door haat' en verachting, het be sluit namen het vaan van het hakenkruis in Waubach op te ricnten. De jodenkwestie. Na een korte schildering van den hul digen stand van den oorlog behandelde commissaris-generaal Schmidt uitvoerig de jodenkwestie in het algemeen en voor Nederland-in het bijzonder. De joden, zoo zeide hij, zijn de gevaarlijkste en gemeen ste vijanden van het nationaal-socialls- tische Duitschland. Schrijvers en denkers hebben te allen tijde het Duitsche volk voor parasieten gewaarschuwd. Aan de hand van talrijke voorbeelden schilderde commissaris-generaal Schmidt het nood lottige optreden der joden. Het interna tionale jodendom wilde niet alleen de na- tionaal-socialistcn maar. alle Duitschers vernietigen. Aan de hand van andere overtuigende voorbeelden toonde commissaris-generaal Schmidt aan hoe het jodendom, vooral in Frgnkrjjk, doch ook in Engeland en Ame rika tot den oorlog tegen Duitschland heeft opgehitst en de volkeren stelselma tig den oorlog ingedreven heeft, zooals het ook in hoofdzaak schuldig is aan den moord op 60.000 volksduitschers in Polen. Wie zal het ons als Duitschers derhalve euvel duiden, zoo vervolgde commissaris- generaal Schmidt, wanneer wy in den ver bitterden, beslissenden strijd, die het lot van de volgende eeuwen zai bepalen dezen gevaarleken tegenstander uitschakelen Of het een Duitschen, Franschen, Belgi schen, Zwitserschen of Nederlandschen jood betreft, steeds is hij de vertegenwoor diger van zijn ras. Om die reden moet deze ergste en meest gehate vijand ook hier uit het Westen verdwijnen. De Wettelijke kust is krachtig be schermd, de Westwall van 1939 is ver plaatst tot aan de zee. Zij zijn dus sterk en zullen elke aanvalspoging, zooals dr. Goebbels in zijn jongste groote artikel schrijft, met de nu reeds bekende Duitsche militaire grondigheid afslaah. Daarvoor is het echter ook noodzakelijk dat wij alle voorzorgsmaatregelen nemen die genomen moeten worden. Voor eiken Nederlander spreekt het vanzelf dat wij geen Engelsch- man en geen Amerikaan in dit gebied vrij laten rondloopen. Dat dit heel in het bij zonder geldt voor onzen ergsten vijand moet eiken verstandigen Nederlander dui delijk zyn. Om die reden moet de jood het Westen verlaten. Wij hebben ook arbeidskrachten noodig en hebben die joden daarom in arbeids kampen ondergebracht, ten deele hier in Nederland. Het grootste deel echter moet in het Oosten werken en daarmede weer goedmaken wat het met zijn ophitsing ten aanzien van den oorlog heeft misdreven. Wij zijn geen barbaren, wij willen ook den joden toestaan dat hun gezinnen meereizen. Zij moeten echter ginds in het woeste Oosten, in de ledige steden, een .begin maken met het opruimingswerk. Hun lot zal hard zijn, maar laten wij ook niet ver geten dat zij eens arm en haveloos onze landen zijn t '..nengekomen. Deze historische opdracht, die het nationaal-socialisme op zich hieft ge nomen wordt uitgevoerd en iedereen die dezen als juist en noodzakelijk in- gezienen weg dwarsboomt of ons by de uitvoering daarvan hindert, moet, onverschillig tot welke nationaliteit hij behoort, verwachten, dat hij hetzelfde lot als de joden moet ondergaan. Om die reden moeten de Nederlanders zich gereserveerd houden en zich niet men gen in aangelegenheden die tusschen strijdende partijen worden uitgevoch ten. Nu hebben zich in deze kwestie verte genwoordigers van de kerken gerich tot den Rijkscommissaris en tot den generaal der vliegers Christiansen en zijn voor hun joodsche geloofsgenooten opgekomen. Ik heb met een vertegenwoordige. der kerken gesproken en hem uiteengezet dat in onze principieele houding niets gewijzigd f:an worden, doch dat er in de uitvoeringsmaat regelen een onderscheid kan worden toe gestaan wanneer het kleine groepen be treft. Nu is de vorige week Zondag, vooral in de katholieke kerken, een schrijven voor gelezen, waarin de geestelijkheid critiek oefent op de maatrege'en die genomen zijn tegen de joden ter bescherming van onzen strijd tegen «en erfvyand van' het avond land. Zij meenen voor de joden te moeten opkomen wier rasgenooten in het Oosten, in de Sovjet-Unie, de ware aanstichters van het bolsjewisme en de vernietigers der godsdiensten en moordenaaVs der priesters zyn. Ook in eenige protestantsche kerken hebben voorlezingen plaats gehad, waarin een principieel standpunt werd bepaald. De vertegenwoordigers van de potestantsche kerk hebben ons echter medegedeeld dat deze volledige voorlezing niet in hun voor nemen gelegen heef*, en door technische moeilijkheden niet overal kon worden voor komen. Wanneer echter de katholieke gees telijkheid zich aan geen onderhande lingen stoort, zijn wy van onzen kant genoodzaakt de katholieke vol-joden als onze ergste tegenstanders te be schouwen en derhalve zoo spoedig mo gelijk voor hun wegvoering naar het Oosten te zorgen. Dat is geschied. Eens zal ook de kwestie van het joden dom in Nederland zijn opgelost. De vordering der rywielen. Wanneer ik thans overga tot een andere kwestie, nl. de vordering der rijwielen, dan wil ik terstond beginnen met er op te wijzen, dat de rywielvordering niet ge schiedde om de Nederlandsche volksge- nooten te verbitteren, doch als noodzake lijke maatregel voor de Duitsche 'weer macht moest worden uitgevoerd. Het is de voornaamste plicht van alle dienstin- stanties van het Duitsche rijk en de be zette gebieden zoo snel mogelijk en zonder dralen te voldoen aan de vereischten vah de weermacht. Alleen daardoor kunnen de groote overwinningen en prestaties .van de Duitsche weermacht verklaard worden, doordat het thuisfront zich steeds weer on voorwaardelijk ter beschikking- van de weermacht stelt en van alles afziet. Ditmaal waren het nu de Nederlanders, die hun rijwielen moesten afstaan. Ook Duitschers zijn door deze actie getroffen. Wanneer de ijwielen van de arbeiders en boeren werden meegenomen dan was zulks in beginsel niet den wil van den Rijks commissaris en van den weerma^htshevel- hebber. want beiden hadden opdracht ge geven. dat deze groepen hun rywiel moes ten behouden. Daar de tijd ecMer drong, moest er gehandeld worden. Had er een betere geest van vrijwilligheid onder de bezittende klasse der Nederlanders ge- heerscht, dan hadden dezen tersfond in de bres kunnen springen. Anders praten zjj altijd over de eenheid van alle Nederlan ders. Wanneer het er echter c-» «mat, dat de bezittende zijn rijwiel moet.afstaan. om het aan den- arbeider weer terug te gevën~ dan kan men met 60 pol!tieh*">mbten epn geheelen dag door de villawijken loopen, waarna dan aan het einde van dien dag in totaal 42 rijwielen verkregen zijn. Hier komt het werkelijke uiterlijk - der volksverbondenheid en de opoffering van de bezittende klasse tot uiting voor hen, die met hun rijwiel hun brood moeten ver dienen of zich met hun rijwiel naar hun werk moeten begeven. Wat zou het niet mooi zijn. wanneer thans al degenen, die hun rijwiel uitslui tend gebruiken om er pleziertochtjes op te maken, hun fietsen ter beschikking zouden stellen van de Nederlandsche burgemees ters. Ik bedoel, dat het gemakkelijk moest zijn om van 4 millioen rijwielen er 100.000 af te staan. Wanneer deze kringen einde lijk eens de teekenen des tijds begrepen hadden, zouden zy hun rijwiel afstaan en het geven aan hem, die het voor zyn werk noodig heeft. Dat zou nationaal-socialisme zijn. Tot ons leedwezen moeten wij echter constateei-en, dat zulks alleen wordt in gezien en ook beleefd door de vertegen woordigers van de arbèidende klasse. De 375 Nederlaridsche nationaal-socialis- ten, die vorige week weer vrouwen en kin deren verlieten en zich ter beschikking stelden vt or den strijd tegen het bolsje wisme, hebben zich meer offers getroost, dan ranneer een rijkaard zijn rijwiel voor de verdediging ook van zijn land zou afstaan. Derhalve zal de dag komen, waarop de nationaal-soclalisten zoo noodig de rijwielen zullen ontnemen aan hen, die ze werkelijk bezitten. Zij moeten zich niet verbeelden, dat wij niet zouden w>.ten, waar zij die rijwielen hebben of hoe wij ze in handen zouden kunnen krijgen. De sluikhandel. Een andere kwestie is die van den sluik handel en van de woekerprijzen. Vorige week Vrijdag zijn vier saboteurs doodge schoten. Anderen worden nog berecht en wachten hun rechtvaardige bestraffing af. 1200 zjjn er reeds in een kamp onderge bracht en leeren daar, wat ordening be- teekent. Hun zal worden bijgebracht, wat het zeggen wil in het zweet zjjns aan- schijns zijn brood te verdienen. Alle krachten moeten zich thans ter be schikking stellen van deie contróle, de Duitsche en Nederlandsche nationaal-soci- Hsten in de eerste plaats. Geen persoon en geen rang zal worden ontzien. Nederland en het Oosten. Door een fout bij de pers is onlangs in Nèderlandrche en Duitsche bladen gemeld dat er 3 mülioen N"deri°"dprs na^r het Oosten zouden moeten verhuizen. Niets is dom genoeg of het wordt terstond door de te Londen woelende emigrantenkliek aan gepakt. Ieder verstandig mensch heeft ter stond kunnen nagaan dat hier sprake was van een verwisseling. Er zijn 300 Neder landers naar Charkof vertrokken. Hier be gint de fout van dit bericht. Een ding mag echter wel voor altoos worden gezegd nooit zal het gebied dat aan 9 millioen Nederlanders 280 men- schen op een vierkante km. ter beschik king staat, toereikend zijn om een normale voedselvoorziening te waarborgen. Alleen met inspanning van alle krachten de zorg vuldigste indeeling der benoodigde rant soen is het mogelijk de Nederlandsche bevolking te voeden. De oogst staat er goed voor en daarmede is ook de voedselvoor ziening voor het komende jaar 1942/43 ge waarborgd. Dat deze voedselvoorziening gering is en dat zij eens weer beter moet worden weet ieder van ons. Derhalve stellen Duitsche en Nederland sche instanties pogingen in het werk om de aanvullende hoeveelheden brood en koren uit het Oosten te betrekken. Het gaat er dus niet om dat er 3 millioen Nederlanders naar het Oosten vertrekken, doch dat wellicht 3000 of 30.000 Neder landsche pioniers van het beste gehalte ginds het bestuur van landgoederen op zich nemen en daarmede er toe bijdragen dat de broodvrrjheid in eigen land gewaarborgd is en dat de hoeveelheden die voor de voe ding van de Nederlandsche .bevolking noo dig zijn eens uit het Oosten weer hief in de haven van Rotterdam worden gelost. Het spreekt vanzelf dat de een of ander ginds een nieuw vaderland, zal vinden en even vanzelf spreekt het dat een bepaalde stroom, die zich vroeger eens heeft uitge goten over alle zeeën, koloniën opbouwde en aan andere volken als hulpkrachten diende, zich thans den weg naar het Oosten zal banen. Vyandeljjke influisteringen. Vaak heb ik in opdracht van den Rijks commissaris en van den weermachtsbevel hebber waarschuwend mijn stem verheven. De vroegere officieren van de Nederland sche weermacht wilden hier niet naar luis teren en leenden steeds weer het oor aan vijandelijke influisteringen; totdat de hun door den Führer geschonken vrijheid door den weermachtbevelhebber moest worden ontnomen, om hen voor den ondergang te behoeden. De tijd is ernstig. Belachelijke pamflet ten en radiostemmen probeeren de goede en fatsoenlijke Nederlandsche bevolking op te hitsen en haar voor hun smerig wa gentje te spannen. EVkeen die het waagt Duitschen militairen of civielen dienstin- stanties moeilijkheden te berokkenen, wordt met de gestrengheid van de wet gestraft. Niemand kan ontzien worden. Meer dan 1000 Nederlanders zijn ge gijzeld en moeten met hun leven in staan voor de daden die hun volksge- nooten in onbezonnenheid plegen. Elk een moét zich van dezen maatregel goed bewust zijn en er niet op rekenen dat Duitsche militaire instanties daar voor zouden terugschrikken. Zij het ook de geringste sabotage, terstond zal met de hardste maatregelen- geant woord worden. Het gaat er om, in het Oosten het bol sjewisme vernietigend Te verslaan en in het Westen het hoofd te bieden aan de pluto craten en democraten totdat ook zij ver nietigd zijn. Elke Nederlander, jong of oud, moet zich derhalve In' dezen "lijd er van be wust zijn wat hij aan zichzelf, zijn familie en zijn volk verschuldigd is. Elkeen ver richte rustig zijn werk en houde zich verre van vijandelijke acties. Laat het tweede front over aan de Duit sche soldaten en de civiele besturen, dan zal niemand iets gebeuren. Elkeen zal ook daardoor zichzelf en zijn volk van dienst zijn. De legers van het Oosten, die reeds in honderden veldslagen bewezen hebben wat zij waard zijn, zullen de voorstanders van het z.g. tweede front wel mores weten te leeren. Wij als nationaal-socialisten willen ech ter onzen plicht doen, wy willen ons werk voortzetten en willen den Führer in hoog ste plichtsvervulling dienen omdat wij we ten dat wij daarmede niet alleen de wetten van den Führer opvolgen maar ook werken in het welzijn van het Duitsche zoowel als van het Nederlandsche volk m de gemeentelijke geneeskruiden- tuinen te 't Gravenhage is de oogst begonnen Het kruiskruid «Fordt ge trokken Schimmelpenningli-Pax Hofland ra Nieuwe volksongevallen verzekering in Duitschland. Als aanvulling van de rrjksongevallen- verzekering, welke slechts vergoedt wan neer het beroepsongevallen betreft, zal binnenkort in Duitschland een volksonge vallenverzekering worden ingevoerd, wel ke verzekeringsmogelijkheid biedt tegen alle ongevallen in verkeer, beroep, sport, de huishouding en wegens alle andere mogelijke oorzaken. Daarenboven ver- Strekt zij bij beroepsongevallen een aan vullende uitkeering. Bij een zoo eenvou dig mogelijke opbouw van het uitvoerend orgaan zal men zich tegen een maande- lijksch bedrag van Rm. 1.50 in de groep familieongevallenverzekering bij dood door ongeval van het hoofd van het gezin een uitkeering van Rm. 1000 kunnen ga- randeea-en, by blijvende invaliditeit een bedrag van Rm. 5000. Voor gehuwde vrouwen zijn deze bedragen resp. 1000 en 3000 en voor elk i laad 100 resp. 1000 Rm. Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend In het Oosten nadert het pantserleger, dat voor <Je achtervolging gebruikt wordt, den bovenloop van de Koeban. Onsamen hangende plaatselijke tegenstand van %en vjjand werd gebroken en talrijke buit, vooral stukken geschut, gemaakt. Ten Noordwesten daarvan werden vijandelijke achterhoeden van den Jejasector naar het Zuiden geworpen. Ook hior duurt de opmarsch voort. Tusschen Sal en ,Don dryven Duitsche en Roemeensche troepen den vijand naar het Oosten terug. Sterke formati&s gevechtsvliegtuigen en jacht- kruisers h-ebben in deze gevechten inge grepen. De achterwaartsche verbindin gen der Sovjets in het Koebang ebied. vooral de spoorlijn Bakoc-Rostof stond aan zware aanvallen bloot. In de groote bocht van den Don werden nieuwe Sov jet-Russische tegenaanvallen afgeslagen en 85 pantserwagens vernietigd. Eskaders duikbommenwerpers en slag vliegtuigen, alsmede afdeelingen lucht doelartillerie der luchtmacht namen ook aan deze gevechten met succes deel. Tijdens nachtelijke aanvallen op de scheepvaart op de VVolga werden twee tankbooten en zes vrachtschepen tot zin ken gebracht, negen vrachtschepen be schadigd. Ten Noorden van Rsjef aan het Wolchoffront en voor Leningrad misluk ten verdere aanvallen van sterke vijande lijke strijdkrachten, die blijkbaar ter ont lasting van het sterk in het nauw ge brachte Zuidelijke front door den tegen stander werden uitgevoerd. In Lapland veroverden Duitsche infan terie en bergjagers, met effect door duik bommenwerpers gesteund, een door den De Duitsche luchtaanvallen op Engeland. Omtrent de Duitsche luchtaanvallen op Groot-Brittannië van Zondag deelt het opperbevel van de weermacht mede, dat Z ondagochtend militaire doelen in Mid den-, Noord- en Oost-Engeland het doel van aanvallen van Duitsche gevechts vliegtuigen waren. Bommen van zwaar kaliber vielen op de stad York. Ook de verkeerswerken aan de Britsche Oost kust werden doeltreffend met bommen bestookt. Op een station ten Zuidwesten yan Norwich werden talrijke bominslagen waargenomen, die verwoestingen teweeg brachten in locomotiefloodsen en op spoor wegcomplexen. Zondagnacht zette de Duitsche lucht macht haar aanvallen op het Britsche eiland voort. Van geringehoogte lieten de machines in verscheidene golven haar bommen vallen op inrichtingen die voor de oorlogvoering van belang zyn te Bed ford in Midden-Engeland. Na de ontplof fingen ontstondenverscheidene groote branden. Tevens werd een aanval onder nomen op vliegvelden, luchtdoelgeschut en zoeklichten ten Zuidoosten van deze stad. Andere Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten de havenwerken van Har wich en Great Yarmouth met brisant- en brandbommen. In twee andere steden aan de Oostkust van Engeland werden na het uitwerpen der bommen verscheidene branden waargenomen. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT In zyn weermachtbricht no. 797 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: In Egypte: levendige duels tussschen de artillerie. Aanzienlijke activiteit in de lucht van weerskanten. De Italiaansch-Duitsche luchtmacht bombardeerde troepenconcen traties en vijandelijke voertuigen met zicht baar resultaat. Het luchtdoelgeschutvan de divisie „Trento" vernietigde twee Britsche vliegtuigen. Het vliegveld Halfar op Malta werd door formaties van de as gebombar deerd.. Twee Spitfires werden in luchtge vechten door Duitsche jagers neergehaald. Herhaalde luchtaanvallen op een van onze convooien in de Middellandsche Zee misluk ten volkomen dank zy de snelle manoeuvre der schepen en doetreffende reactie van de escorteergnde vaartuigen. MIJNWERKERSSTAKINGEN IN ENGELAND. De Manchester Guardian meldt, dat in Lancashire en Cheshire 3000 tot 4000 mijnwerkers in staking zijn. in verband met looneischen. Het gevaar bestaat, dat andere mynwerkers in sympathiestaking gaan. vijand sterk bezette en versterkte hoogte. Tijdens hardnekkige boschgevechten werd een groot aantal vyandelijke gevëchts- stellingen vernield. Aan het Moermansk- front hebben bergjagers tijdens succes volle stoottroep-operaties verscheidene vyandelyke gevechtsstellingen vernield. De Sovjet-Russische luchtmacht heeft Zondag 114 vliegtuigen verloren. Vyf eigen toestellen worden vermist. Op Malta werd het vliegveld Halfar door Duitsche en Italiaansche gevechts vliegtuigen met goed gerichte bommen bestookt. In het Oostelijk deel van de Middelland sche Zee heeft een Duitsche duikboot een transportzeilschip tot zinken gebracht. Aan dë Oostkust van Engeland en in de Midlands heeft de luchtmacht Zondag en Zondagnacht voor den oorlog belang rijke installaties op verscheidene plaatsen aangevallen. In den tijd van den 23sten Juli tot den 2en Augustus heeft de Britsche lucht macht 248 vliegtuigen verloren, waarvan 84 boven de Middellandsche Zee en in Noord-Afrika., In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 78 eigeji toestellen verloren. VERDER OPDRINGEN VAN DUITSCHE TROEPEN IN HET OOSTEN. De Duitsche en verbonden troepen zyn op 2 Aug. in achtervolging van de terug trekkende bolsjewieken in het gebied ten Noorden van de rivier de Kuban verder opgetrokken en zyn hierbij een linie ge passeerd, die gevormd wordt door de plaat sen Bjelaja-Glima naar Basjanta. De bol- .sjewieken leden weer zware verliezen aan menschen en materiaal. - Het groote convooi in de Noordelijke IJszee. Berlijn geeft nieuwe namen In antwoord op het zwygen van Londen. Het D.N.B. verneemt van militaire zijde: Eenige dagen geleden ging het opperbevel der Duitsche weermacht er toe over het zwijgen van Londen en Washington over de vernietiging van het gröote convooi in de Noordelijke IJszee te verbreken door een aantal namen te noemen van tot zin ken gebrachte schepen. Ondanks dit objectieve tegenbewijs werd aan den 'eisch va ft het Engelsche volk om eindelijk opheldering te geven, niet vol daan. Het argument, dat men door de werkelijke scheepsverliezen in den slag op den Atlantischen Oceaan en de ramp in de Noordelijke IJszee bekend te maken, den tegenstander aanknoopingspunten zou ge ven over de uitwerking van zijn oorlog voering ter zee, blijkt na de publicaties van het opperbevel der Duitsche weer macht niet steekhoudend. Attlee. kan zich aan de onaangename vragen in het La gerhuis nog slechts onttrekken met een botte weigeringen de bijvoeging, dat over de verliezen niets kan worden gezegd. Een dergelijk zwijgen spreekt voor zich zelf. Anderzijds poogt men te Londen om de Duitsche mededeellngen, die namen en grootte van de tot zinken gebrachte scne- pen bevatten, te verdoezelen, de wereld te doen gelooven, dat aan Duitsche en Itali aansche scheepsruimte sedert het begin van den oorlog tot eind' Juni van dit jaar ongeveer 6.8 millioen brt. tot zinken ge bracht of beschadigd zijn. Londen is dus niet eens in staat onderscheid te maken tusschen zoogenaamd tot zinken gebrachte, buitgemaakte of beschadigde schepen. Het opperbevel der weermacht zet zijn publicatie voort van namen van schepen, die sedert den eersten Juni 1942, den eer sten dag van zwygen van Churchill over den slag op den Atlantischen Oceaan, tot zinken zijn gebracht. De Duitsche duikbooten hebben sedert' dien dag onder andere de volgende schepen Vernietigd: Joemaid (1964 brtGeo Mc. Knight (12502 brt.), Alfred Jones (5013 brt.). Ope (4545 brt.) Ashy (4868 brt.), British Cap tain (6968 brt.) het ravitailleèringsschip voor oorlogsmateriaal Corenthia (3123 brt.), British Workmen (6994 brt.), Clan Campbell (7255 brt.), Helka (3471 brt.), Grelrasa (4574 brt.) Peterton (5221 brt.), De lfct wordt voortgezet. JAPANNERS BEZETTEN VLIEGVELD OP NIEUW GUINEA. Naar uit New York wordt gemold, heb ben de Japanners het vliegveld Cocoda, 90 kilometer van Port Moresby, bezet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1