GESLOTEN SCHILDERS-BEDRIJVEN W. L. HEIJBOER Co N.V. aankomende typiste FLINKE LEERJONGEN HERBOUW GESLOTEN V.N.O. LEO HELDER Fa. GABRIËLSE, GESLOTEN BOVENWONING Moeilijkheden Vacantie Bouwbedrijven wegen vacanties FLINK MEISJE VAN DEN DRIEST 3 tot en met 8 Augustus. A. ELENBAAS SMITS' Woningbureau HANDELSAVONDSCHOOL - GOES Arbeiders voor het landbouwbedrijf De Middelburgsche Rijwielhandelaren H.H. KRUIDENIERS! van 3 tot en met 8 Aug. Vacantie Loodgietersbedrijven Waterbouwkundig Opzichter Heden overleed na een langdurig geduldig gedra gen lijden, in de Hope des Eeuwigen Levens, onze ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. Wed. JA COMIX A OVERTVELD, geb. JANSE, in den ouderdom van 72 jaren. Uit aller naam, H. M. OVERTVELD. Middelburg, 29 Juli 1942. Korte Giststraat 9. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onzen lieven Vader Behuwd-, en Grootva der, den Heer CORXELIS DÈ VOOGD, Weduwnaar van CATHARINA IX T ANKER, bewijzen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. Uit aller naam, W. DE VOOGD. O. en W. Souburg, 29 Juli 1942. Groote Abcele' b2. Langs dezen weg'betuigen w\j onzen hartelijken dank aan Directie en personeel der Ne- derlandsche Spoorwegenals mede vrienden en bekenden voor de vele blijken van be langstelling en medeleven, ons betoond bij het smartelijk ver lies van onzen geliefden Man en Vader. Mqde namens verdere familie Wed. S. BUIJS-MULDER, Kinderen ?n kleinkinderen. WEGENS VACANTIE zijn de bedrijven der Souburgsche Timmerlieden en Aannemers VAN 3—8 AUG. GESLOTEN. Een droog beneden pakhuis te huur, 4 p.w. en een ged. Bovenwoning voor 1 of 2 pers. Gas en electr. Aparte meter, 3 p.w. pl. waterl. Te bevr. Makelaar D. BIJL, Kasteelstr. 116, Vlissingen. Wegens vacantie van 3 tot en met 8 Augustus Woninginrichting Langeviele 25 Middelburg. DAMES- en HEERENSALONS zijn wegens VACANTIE van 3 tot 10 Augustus TH. A. SCHIPPERS Dames- en Heerenkapper Lange Noordstraat 30/32 Telefoon 2400 - Middelburg. MIDDELBURGSCH ZIEKENFONDS. Spreekuur eiken Don derdagnamiddag van 4 tot 5 uur Biauwedijk 35. Singel 52. Te bevragen Dr. Ot- testraat 3, Vlissingen. Gevraagd te Middelburg op advocatenkantoor voor dadelijke indiensttreding; eenige kennis van moderne ta len gewenscht. Zich uitsluitend bij eigenhandig geschreven sol licitatie aan te melden met op gave van referentiën, Balans 13, Middelburg. met Uw belasting-opgave Laat JOOSSE die paperas sen toch in orde maken. Dat kost U weinig en U weet dan zeker, dat U niet tevéél aan belasting be taalt. Kom met Uw belasting- moeilijkheden naar ejc OOSS2. BOEKHOUDER EN BELASTINGADVISEUR Noordweg B 33, Sint Laurens. Gevraagd voor schoonhouden van kantoor, een NETTE WERKVROUW voor één dag per week. Zich aan te melden ten kan tore van de INCASSO-BANK N.V., Houtkadë 11, Middelburg. NJ5T MEISJE GEVRAAGD van 's middags half 2 tot half 6. Zich aan te melden tusschen 7 en 8 uur. Nieuwe Haven 37 beneden, (trekbel) Middelburg. WEGENS VACANTIE GESLOTEN van 3 lot 8 Augustus. Fabriek v. Houtbewer king, Goes, Tel. 2237. WEGENS VACANTIE is onze zaak van 3—8 Aug. GESLOTEN. C. DEN HOLLANDËR Korte Noordstraat 63, Middelburg. WEGENS VACANTIE Is de zaak van 3 Aug. tot 8 Aug. GESLOTEN Meubellnrichting JOH. A. JULIANUS Langeviele 42, M'burgl De Patroons Vereen. G.O.E.S. te Goes (in liquidatie), geeft hiermede kennis dat hunne bedrijven vanaf 3 tot en met 8 Aug. GESLOTEN ZIJN. Gevraagd: REIZIGER voor Zeeland, in Galanterie en Huishoudelijke Artikelen, en EEN FLINKE JONGEN voor magazijn-werk, - leeftijd 1416 jaar. Brieven onder -No. A 383. Bur. v. d. Blad, Goes. gevraagd voor de FOTO-AFDEELING. CORNs. HENNING FOTOGRAAF, Korte Delft, Middelburg. Te Domburg voor Aug. GEMEUB. VILLA TE HUUR. 6 kamers, waarvan 4 met stroomend water, serre en keu ken. Inlichtingen Bureau VVV aldaar. GEVRAAGD om in het vak te worden op geleid, goed loon. Aanmelden tot 7 uur. CORNS. HENNING, Fotograaf, Korte Delft, Middelburg. ^WANDJES Zonvreugde, dat is goed voor z'n kleine rakker en U geniet er zelf in mee. Een geluk, dat wij nog mand jes en kinderduo's in voorraad hebben, tenminsteop het moment wel. Heerenstraat 12 - Middelburg Telefoon 3410 (2 toestellen). Wegens vacantie is onze zaak gesloten van Wij verzoeken U beleefd hiermede rekening te willen houden, waarvoor onzen dank. Maandagmiddag 10 Augustus staan wij .weder tot Uw dienst. BOEK- EN PAPIERHANDEL Engros en Detail Telefoon 2086 GOES. Wij verstrekken gaarne inlich tingen en formulieren aan téi* verkrijging van een toe wijzing van prima Verfwaren VOOR HET SCHILDEREN VAN HERBOUW van door oorlogs geweld verwoeste panden in Zeeland. IVHddelburgsche Verfhandel Latijnsche Schoolstraat 13, Tel. 3205, Middelburg. Ons bedrijf zal van 3 t/m 8 Augustus wegens vacantie in de bouwvakken gesloten zijn. NIEMAND ZAL HET TEGENSPREKEN WONING-ZORG IS NIETS VOOR LEEKEN In woning-zaken komen dagelijks gevallen voor, waarin Gij U leek gevoelt. Wij zijn bedreven in alle'woning- /aangelegenheden en is het beheer bij ons in deskundige handen. Alle inlichtingen worden U gratis verstrekt. Filiaal GOES Oostsingel 12 J. F. BAARENDS Telefoon 2064 Wegens vacantie in de bouwvakken zijn kantoren en magazijnen van onderstaan de zaken van 3 tot en met 8 Aug. a.s. Handel in bouwmaterialen van D. M. BOONE, Middelburg Firma J. M. MALJERS, Middelburg F. J. DESEIN, Vlissingen Vlissingsche Bouwmateriaienhandel W. ANKER Jr., Vlissingen N.V. Kalkfabriek v/h VAN DIJK Co., Filiaal Goes Firma J. TH. PILAAR, Goes Firma G. j. VAN DOORN Zn., Krabbendijke AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN voor den nieuwen cursus kan plaats hebben schriftelijk vóór 15 Augustus; mondeling Zater dag 1 Augustus van 7—9 en Dinsdag 4 Augus tus van 7—9-uur, Wijngaardstraat 21, Goes. Onderwijs wordt gegeven in Boekhouden, Han- delsrekenen, Nederlandsche, Duitsche en En- gelsche Handelscorrespondentie, Handelsken nis, Wetskennis, Moderne Bedrijfsleer, Han- delsaardrijkskunde en Machineschrijven. Iemand, die de school heeft doorloopen is klaar om deel te nemen aan het examen „Algemeene Handelskennis" voor het Middenstandsdiploma! Candidaten, die één of meerdere jaren U.L.O. hebben genoten kunnen in een hoogere klasse geplaatst worden. Nadere inlichtingen bij den Directeur: W. DE GLAS, Wijngaardstraat 21,,Goes. Voor ontginningswerk in den Noord-Oostpolder-worden gevraagd, onder gunstige voorwaarden. Inlichtingen en aanmeldingen bij de Nederlandsche Heidemaatschappij aan de volgende adressen: H. VAN ESSEN, Willem de Zwijgerstraat 54, Goes, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 79 uur n.m.; H. VAN HOUTEN, Noordweg A 92 M, St. Laurens, alle werk dagen van 79 uur n.m. willen er ook eens uit! Men moet evenwel niet denken, dat er dan geen rijwielen e.d. gerepareerd kunnen worden. Niets is minder waar! De vacantie is zóó gere geld, dat er steeds gelegenheid zal zijn in Uw naaste omgeving de reparaties te kunnen laten vèrrichten. Van 28 Augustus zijn de volgende zaken gesloten: J. BOOGAARD, J. VAN GRAAFEILAND, Ia. HUIBREGTSE, P. A. MEERMAN, M.K. GARAGE, Afd. Rijwielen, Fa. MÜLIJÉ KUNST, J. ROZEMOND, J. SMAARDIJK, WIBRA, A. J. MESU, Van 915 Augustus: W. VAN AARTSEN, A. W. DEKKER, GEBR. VAN DEN DRIEST, Fil. FONGÈRS, W. Bosdijk, C. L. JONGEPIER, H. PEUTE, A. DE SMIDT, Kromme Weele 25. Turfkade 63. Seisstraat 35. Breestraat 42. Gravenstraat 57. Korte Noordstraat 50 Nieuwe Haven 3. Noordweg 16. Lange Giststraat 16. Heerenstraat 12. Londensche Kade 42. Langeviele 35. - Nieuwstraat 29. Varkensmarkt 9. Denkt U er aan dat de Vacantieweek voor ons personeel dit jaar plaats vindt Wij danken U bij voorbaat voor Uwe medewerking. FIRMA SNOEP Co., Middelburg. FIRMA F. MALJERS Zn., Middelburg. Natuurlijk is het U, d» in een loterij «peelt, om een flinken prij» 4e doenl Men «peelt in een loterij om als het kan een gooi ie doen naar een aardig fortuintje. De minste prijs, welken men fat de nieuwe W-H-N.-Loterij kan winnen, bedraagt f 0.25. de hoogste f 5000. Bovendien rijn er, behalve «es hoofdpremie's van f 10,000 in totaal nog 420 premies van f 100 elkl Hoe en waar rijn de W.H.N.-loten verkrijgbaar? In de eerste plaats weer bij de bekende straatverkoopers (de meeste prijzen krijgt men onmid- delijk uitbetaald I). voorts door middel van bei bekende ..rad van avontuur", dat overal in den lande zal opduiken en tenslotte bij een groot aantal winkeliers, die loten in voorraad hebben. Ofschoon in bet karakter van de Loterij 1942 enkele dingen xijn ge wijzigd. waardoor ojn. de prijzen- verhouding aanzienlijk gunstiger is er is nu op iedere drie loten één prijs, het vorige jaar was dit één op de zeven loten bleef de gang van zaken vrijwel dezelfde. Ook nu is weer dadelijk te zien, of men een prijs beeft getrokken. Elk lot bestaat uit twee deelen: een siamlot en een premieloL welk laatste men voor de premietrekking zorgvuldig moei bewaren, mede in ver band met een bijzondere attractie, welke nog nader bekend zal worden gemaakt. VERENIGING VOOR VOORTGEZET NIJVERHEIDS ONDERWIJS TE MIDDELBURG. Op verzoek zg'n wig" voornemens, naast onze cursussen voor Waterbouwkundig-, Ad spirant- en Bouwkundig Opzichter, b(j voldoende deelname, wederom een normaalcursus te openen VOOR WERKTUIGBOUWKUNDE. Inlichtingen en aanmelding hiervoor ten spoedigste aan onderstaande adressen: D. P. MEIJLER, Noordweg B 3, Middelburg. N. KEÈRSEMAKER, Branderijmolengang 10, Middelburg. onze: kleintjes Vut lI re«eU tt et. Iedere re«el meer IS et. Dlenstaanvra- «vn en dienstaanbiedingen rerp. W en 11 et. (max. 8 resell). „Brier, ef edrei Bur.v.d.bL" 10 et. extra. Betaling h contant. De'leden der B.L.F.N. afdeling Kring Walche ren in liquidatie geven kennis, dat hunne zaken te Middelburg, Vlissingen en op de dorpen in Walcheren van 3 tot 8 Aug. gesloten zullen zijn. HET BESTUUR. Meubelmagazijn „DE UIVER" - Middelburg is wegens vacantie GESLOTEN van 310 Augustus. OPTIEK EN FOTOHANDEL MIDDELBURG VLISSINGEN Lange Delft 1. Bellamypark 88. Wegens vacantie GESLOTEN van Zaterdag 1 Aug., 13 u., tot Maandag 10 Aug., 14.30 u. De nieuwe, 2-jarige cursus^ter opleiding tot vangt aan begin September a.s. Billijke les gelden. Inl>ht;ngen en aanmelding bij Ir, j. A. HOFWEGEN, civiel-ingenieur Vsmperfoeliestraat 39, Goes. KOOP EN VERKOOP 0 Te koop gevraagd: Witte ver- pleegstersschorten en bonte schor ten, verpleegstersmodel, WILLY VAN SCHIJNDEL, Veersche sin gel 31. Middelburg. 0 Te koop géVraagd: Alle soorten meubelen, Inboedels, zolderoprni- mingen, muziekinstrumenten enz. Hooge prijzen. Adres: VAN LOO, Singelstraat 35, Middelburg. 0 Te koop: Nieuwe Radio-ontvan ger. Geen U.K.G., tegen ea.b. Kast: massief Palisander; na 6.30 uur. Hoogstraat 19, Middelburg. 0 Te koop een gebruikte 5-balks houten egge, bij L. WOUTERS, Westkapelle./ 0 Te koop een paar heerenschoe nen, maat 45. Kort Wegeling te Zoutelande. 0 Te koop: 3 halfwas konijnen met hok of konünen te ruilen voor 1 slnchtkonUn. 'Duinweg 12, Zou telande. 0 Te koop gevraagd: Teekentafel met parallelgeleldlng, 80 x 120. Adres. SIETEMA, Breeweg 76ftc Middelburg. '0 Te koop gevraagd een nette woning te Middelburg. Brieven onder no. 3759, Bureau van dit blad. Middelburg. 0 Stofzuiger te koop, als nieuw. Langeviele 73, Middelburg. 0 Brandkast te koop gevraagd. A. VAN ROON. Langeviele 62 te Middelburg. 0 Te koop: Twee zijden meisjes jurken, 1. 95. Ter Hoogestraat 40, 't Zand. 0 Te koop: Pracht eikenhouten dressoir-buffet. Hofplein 10, Mid delburg. 0 Te koop gevraagd: Nieuw of z.g.a.n. vloerkleed (in 't bruin) 2x3 M.. en witte pumps 38. Prijs opgave enz. onder no. 3762, Bureau van dit blad. Middelburg. 0 Te koop een z.g.a.n. theemeubel en dressoir. Brieven onder no. 3757, Bureau van dit blad. Mid delburg. 0 Te koop een accordeon, 120 bassen. Adres: Nederstraat 10 te Middelburg. -0 Te koop: Twee armstoelen en bloementafeltje. Jasmijnstraat 17, Middelburg. 0 Te koop: Tuinameublement en een emmerkachel. Adres: Korte Delft 33, Middelburg. 0 Te koop: Volbloed* kalfvaarzen, rek. Aug./Sept.. dochters v. Tho mas van Eelshuis 15100S en drach tig van Sophie's Frans 19300S. W. DE BUCK, Meliskerke, „Pa- relvliet". Telef. 272. Te koop: Gloednieuw Phlllps- toestel, type 5507. Uitstekende klank. Brieven onder no. A 470, Bureau van dit blad. Goes. 0 Te koop gevraagd alle soorten luchtbuksen. Ook voor defecte luchtbuksen geven wij hooge prij zen. C. DE JONGE, Wapenmaga zijn 't Jagershuis, Hoogstraat 13, Middelburg. •B Te koop z.ga.n. Philips draag baar radio-toestel. Speelt overal zeer goed van klank. Brieven on der no.A 471, Bureau van dit blad. Goes. 0 Te koop een goedgek. dekstier met papieren, ook genegen te rui len voor slachtvee of bonnen. W. DE BUCK, Meliskerke, „Pa- relvliet", Telef. 272. HUUR EN VERHUUR 0 Benedenkamer te huur gevraagd met gebruik van keuken te Mid delburg. Brieven onder no. 3760, Bureau van dit blad, Middelburg. 9 Te huur: Ruime bovenwoning. Te bevragen: Hendrikstraat 16 ben., Vlissingen. 0 Gevraagd een slaapkamer voor 1 of 2 personen te Souburg. Brie ven onder letters C.H., Bur. Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. Dame vraagt te Middelburg ongemeub. zit-slaapkamcr met of zonder pension. Brieven onder let ters C.G., Bureau Prov. Zeeuw sche Courant, Vlissingen. PERSONEEL GEVR. Juffrouw gevraagd voor verstel en stopwerk, 1 per week aan huls. Adres: Noordweg A 69j| Sint- Laurens. APOTHEEK VAN DER HARST vraagt netten fietsjongen; fiets aanwezig. Gevraagd een meisje, niet bene den 16 jaar. Lange Delft 123. Mid delburg. 0 Gevraagd een loopjongen. Apo theek M. J. VAN PIENBROEK. Langeviele 14, Middelburg. 9 Nette werkster gevraagd. Scheld cstraat 96, Goes. DIENSTAANBIEDING 0 Nette werkster vraagt werkhui zen voor Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag. Souburg of Mid delburg. Brieven onder no. 3756, Bureau van dit blad. Middelburg. BLOEMEN-PLANTEN 0 Ssvoye-, boeren-, bloem-, spruit- kool-, selderij-, koolraap-, witlof-, andijvie- en preiplanten. Morgen Dam. hoek Korte Delft. Aanbev. C DE KLERK, Middelburg. 0 Te koop: Mooie jónge 6avoye- koolplanten. A. KLUIJFHOUT Lz.. Dishoek, Koudekerke. RUILING 0 Wie rwtlt jongensschoenen m. Si voor ra. 37—38? Dijk A 10, Kat- tendijke. DIVERSEN 0 M. H. ANNOT, Schoenmaker, is verhuisd van Spanjaardstraat 32 naar Burgerweidestraat 24, Mid delburg. 0 Gelegenheid tot contractceren van alle soorten kool- en raapzaad. AanbevelendM. VERHAGE— KODDE, Molenstraat 5, Zoute lande. 0 Distributie-Ophaaldienst te Mid delburg maakt hiermede den abon- ïé's van 't Zand. N. Vliss. weg, Lageweg, Tram3ingel en, Lange- vielesingel bekend, dat Dinsdag 4 Aug. de stamkaarten zullen wor den afgehaald. M. STEUTEL. 0 H.H. Landbouwers! Wij bieden U aan knallende vogelverschrik kers. C. DE JONGE. Wapenmaga zijn 't Jagershui», Hoogstraat 13, Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 4