tyaahdxAw De T oekomst Spaarstrooken GARAGE P. LOUISSE, uMonsecco VAn HOUTens UIT DE PROVINCIE A. E. J, Lacomülé WETTIGE PREMIETREKKING HAIGHTON&Co. Aanvangende 3 Augustus 1942 SERVICE-en INBOÜWSTATION oan Gasgeneratoren GENERATORBRANDSTOFFEN HOUT - ANTHRACIET TURF - TURFCOKES. VERDUISTEREN Van hedenavond 21.38 tot morgenochtend 5.55 De maan gaat morgen te 9.14 onder en komt te 22.59 op. BESCHERMING VAN NATUURGEBIEDEN. De president van den rijksdienst voor het nationale plan heeft thans de natuur reservaten aangewezen, welke in de eerste, plaats voor bescherming in aanmerking komen. Bij de keuze van deze objecten is uit gegaan van het standpunt, dat natuur wetenschappelijke reservaten bg Verloren gaan niet kunnen worden vervangen, ter wijl schade aan landschapsschoon toege bracht dikwijls kan worden hersteld of door nieuw landschapsschoon worden ver vangen. Vandaar dat de" wetenschappelijke objecten sterk in de meerderheid zijn. Be dacht dient hierbij echter te. worden, dat wetenschappelijk belangrijke terreinen als regel ook rgk zijn aan landschapsschoon. Ieder die voornemens is binnen deze ge bieden werken uit te voeren en open bare lichamen mede ten aanzien van voor genomen grondaankoopen is volgens ar tikel 5 van het besluit tot instelling van een rijksdienst voor het nationale plan "verplicht daarvan door tusschenkomst van den burgemeester mededeeling te doen aan hetbureau van dezen dienst. Voor Zee land zijn bovenbedoelde objecten de vol gende Wildernis in den polder Kijkuit bij Brou wershaven; Wester-Schouwensche inlaag Schouwensche duinen; slot Haamstede; Flauwersinlager, bg Moriaanhoofd; Loc kers polder en Flake met eendenkooi; land goederen bij Schuddebeurs; Diepe Gat; Óosterland; de duinen en de manteling ten Oosten van Domburg; duinen van Noord- Beveland; geïnundeerde polder buiten den Mariapolder ten Noorden van Wissekerke; Calandspolder en Sebastiaan de Lange- polder; Schengen in den Wilhelminapolder; der Boede en Ter Hooge (landgoederen) Kaloot; geïnundeerde zwarte polder; Zwar te Gat; dijkhellingen ter Z.W. van Krab- bendijke; het Zwin; het Groote Gat; slik ken langs het Ossendrechtsche Gat of Noordkil; ingedijkte kreken bij Philippine; groote eiland, en Axelsche Sassing. WAARSCHUWING SDIENST AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van 's avonds 26 tot 's avonds 27 Juli is de weersgesteldheid in Zeeland kritiek geweest voor het op treden van aardappelziekte. WALCHEREN UITREIKING DIPLOMA'S MELKERSCURSUS. In de afgeloopen maanden heeft we derom een melkerscursus op Walcheren plaats gehad, uitgaande van .de Vereeni- ging tot verbeteo-.ing van het rundvee in Zeeland. Nadat de deelneemsters en deelnemers aan dien cursus met de leading, de com missie van toezicht en andere belang stellenden een bezoek aan de Coöp. Melk fabriek Walcheren hadden gebracht en daar onder leiding van den directeur, den heer M. A. van Varik, de inrichting had den bezichtigd, kwam men Dinsdagavond samen in de bovenzaal van het voormalig Militair Tehuis te Middelburg. De heer Van Varik sprak een wel komstwoord. De heer W. Sytema, assis tent zuivelconsulent, zeide dat de uitslag reden tot groote tevredenheid geeft voor de voormelkster, mej. M. Langebeeke en voor hemzelf, vooral gezien het groot aantal geslaagden met meer dan 180 punten. Hierna heeft de heer Van Varik aan de volgende cursisten diploma's en punten- igsten uitgereiktJoh. C. Volmér, Oost- kapelle met 195 p. Leintje de Buck. Se- rooskerke 193 p. Maria Verhage Kd., Koudekerke, Leijntje Franke, Serooskerke, Hendriks. de. Visser. Aagtekerké, allen 187 p. Cornelia de Buck, Veere 186 p. Jo hanna Dingemanse, Grijpskerke 185 p. Cornelia Verhage Kd.. Koudekerke en Jans Brouwer. Domburg, ieder 182 p. Elisabeth de Bruine, Oostkapelle 180 p. Marianne J. Aarnoutse, Koudekerke, Ma- .Was het niet wat te vroeg, Delano, om voor Mac Arthur een gedenkteeken op te richten Hij heeft toch nog niets veroverd .Neem me niet kwalijk, Australië!" Staof-Pax Holland m ACHT GEWONDEN BIJ TRAMONTSPORING NABIJ SNEEK. De tram van de H.T.M, die om 7 uur van Harlingen vertrekt en om 8.40 uur in Sneek moest arriveeren is dicht bg Sneek op een zijspoor en daarna in een zich daar bevindende vaart gereden. De machinist, de heer Punter uit Sneek, wist tijdig van de locomotief te springen, waarbij hij echter aan een zijner armen werd verwond. De conducteur de heer Chr. Welbedacht, eveneens uit Sneek, kreeg door glasscherven vrij ernstige verwondin gen aan het hoofd. Voorts liep een zestal passagiers, van wie vijf in Sneek woon achtig en den heer .Joh. van der Wal uit Rotterdam, min of meer ernstige snij- wonden op. Allen werden ter behandeling naar het St. Antonius-ziekenhuis in Sneek vervoerd. De machine geraakte bijna geheel onder water, terwijl van het personenrgtuig, dat halverwege op den wal bleef staan, het geheele onderstel werd weggeslagen. ria Gideonse. Middelburg, Jacoba de Vi»- ssr, Serooskerke, allen 176 p. Jacoba Aarnoutse, Koudekerke 174 p. Stoffel Brouwer, Domburg 172 p. Johanna Pop- pe, Grijpskerke 170 p. en Johanna Krij ger. Biggekerke 160 p. Een cursist, die verhinderd was, zal later nog êxamen doen. Als directeur der coöperatie bracht de heer Van Varik speciaal dank aan den heer Sytema en aan „Mientje" voor hun werk voor den cursus. De heer M. Kleinepier sprak als verte>- genwoordiger van de Vereeniging tot ver betering van het rundvee en bracht ook dank aan den heer Sytema, aan mej. Langebeeke en aan den heer Van Varik voor den steun aan den cursus verleend. De heer Cevaal bracht de leiding dank namens de commissie van toezicht en prees het da't men het de cursisten zoo goed heeft kunnen bijbrengen. Mej. Langebeeke heeft in keurige dichtregels dank gebracht doch ook daar in op passende-.- wijze enkele op- en aan merkingen de revue laten passeeren. Namens de cursisten heeft de heer Stoffel Brouwer dank gebracht voor alles wat gedaan is om hen de kennis te geven noodig voor het goed melken en ook voor de prettige wjjze, waarop dat is gedaan. De heer Sytema heeft ten slotte zich aangesloten bij den dank die reeds door andere sprekers was gebracht aan de veehouders, die hun vee ter beschikking stelden voor de practische lessen en aan hun vrouwen, die de cursisten zoo gul ontvingen. Ook aan de melkfederatie, die den cursus wederom financieel steunde, bracht spr. dank. Men bleef 'nog geruimen tijd gezellig bijeen. GEVONDEN VOORWERPEN. O EN W. SOUBURG. Gevonden: Pak -meel bij S. Kasse, Rurchtstraat 19; armbandje bij Beun, Van Teijlingenstraat 1: paar glacé dameshand-, schoenen op het politiebureau; jas bü I-. Vader, Ritthemschestraat 68: kinderhandschoentje. Mid- delburgsche straat 68. blauwe regenjas bij Van Schaik, Middelburgsehe straat 106; damespull- over bjj Van Dijk, Middelburgsehe straat 67. De lichamelijke opvoeding van den natlonaleir Jeugdstorm. Op de dagelflksche persconferentie, heeft de opperkompaan C. G. van Aelst, hoofd van de afdeeling lichamelijke opvoeding van den nationalen jeugdstorm, een cause rie gehouden. Spr. wees er op, dat de licha melijke opvoeding zich tot taak stelt den mensch lichamelijk en geestelijk te vormen. De opvoeding van de Nederlandsche jeugd is altijd veel te eenzijdig gericht geweest, het was uitsluitend alleen het verstand, dat ontwikkeld werd. Het lichaam werd daarbij verwaarloosd. De lichamelijke opvoeding moet naast de geestelijke opvoeding op den voorgrond komen. Het jeugdige 'organisme heeft voor een gunstige ontwikkeling een intensieve licha melijke werkzaamheid noodig-. Dat de school altijd in zijn plicht te kort is geschoten, blijkt uit de resultaten van de militaire keuring. De nat. jeugdstorm als de organisatie, die zich tot taak gesteld heeft de Neder- landscche jeugd waarlijk weerbaar te ma ken, ziet het groote belang van de ycha- melrjke ontwikkeling in en stelt deze ge lijkwaardig naast de geestelijke. Van de zeven uren dienst per week zijn voor de stormers, dat is de mannelijke jeugd van 14 tot en met 18 jaar, 2'/> u. Nch. oefening uitgetrokken en voftr de meeuwen, jongens van 10 tot en met 13 jaar, drie uren. Mén ziet hier dus, dat de jeugdstorm beseft, wat voor een alzijdige ontwikkeling van de jeugd noodzakelijk is. In den jeugdstorm streeft men in de eerste plaats naar veelzijdige en niet naar gespecialiseerde sportbeoefening. De sport mag nooit het doel zijn, het moet het mid del zijn om de resultaten van de lichame lijke opvoeding te controleeren. De jeugd moet zóó opgevoed worden, dat zij sport bedrijft niet om de prestatie maar in de erkenning van haar plicht zich voor de toe komst van haar volk, krachtig en gezond te ontwikkelen. Om deze veelzijdigheid te verwezenlijken, heeft de jeugdstorm eenige takken van sport verplicht gesteld, die binnenkort alle doorgevoerd kunnen worden. Dit zijn: le. de gymnastiek, welk als grondvorm voor de andere tókken van sport van groot be lang is, 2e. athletiek, 3e. sportspelen, 4e. zwemmen, 5e. boksen. Naast deze verplichte takken van sport worden ook andere takken van sport be oefend. zoo zal o.a. binnenkort weer een aanvang worden gemaakt met de ijshockey- training te Amsterdam. Het uiteindelijk resultaat, dat men met d€ beoefening van deze sporten beoogt is 1. verhooging van de volkskracht2. vergrooting van de weerbaarheid. Onder de volkskracht verstaan wij de kracht van het geheele volk om zich zoo wel geestelijk als lichamelijk op een hooger plan te brengen. Weerbaarheid is de be kwaamheid en de bereidheid van het volk om zich in de groot Germaansche gemeen schap te willen en te kunnen handhaven. Om dit te bereiken heeft de jeugdstorm in ieder gewest een gewestelijk sportleider, die'in het bezit moet zijn van de akte M.O. lichamelijke opvoeding en die daarnaast in de eerste plaats jeugdleider moet zijn. Deze sportleider is verantwoordelijk vopr de ge heele sportbeoefening in zijn gewest. In aansluiting hierop worden in speciale sportcursussen in de kaderscholen van den jeugdstorm de opleiding van de sportleiders vo'ltqoid. Verder controleert de gew. sport leider regelmatig de sportbeoefening in de streken van zijn gewest. Tot slot organi seert hij gewestelijke- en streeksportdagen, uitvoeringen en demonstraties. In iedere streek hebben in de maand Juni streeksportwedstrrjden plaats gehad, waar aan iedereen verplicht was mede te doen. Hierop zijn de gewestelijke sportdagen ge volgd en nu volgen od 8 en 9 Augustus in Deventer voor de eerste maal de landelijke atletiekwedstrijden, welke voortaan ieder jaar gehouden zullen worden. Hier zullen wg de resultaten kunnen zien van een jaar hard werken. Tevens zal dan de jeugd- stormploeg worden samengesteld, welke in September ons land bij de jeugdlandenwed strijden te Milaan zal vertegenwoordigen. NOODLOTTIGE WILDHEID. Het 13-jarig meisje H. Visser te IJssel- mondé is onder een der bussen van den dienst RotterdamRidderkerk geduwd door kameraadjes, die met haar op den bus wachtten. Een der achterwielen ging haar over het lichaam. Zg was op slag dood. GEMENGD NIEUWS VERTEGENWOORDIGER VERDUISTERDE 4000 GULDEN. Eerst na maanden aan het licht gekomen. Half Mei kreeg een vertegenwoordiger van de firma Bemelmans te 's-Hertogeiv bosch, van zijn patroon opdracht _4000 gulden te storten op de girorekening van een finfaa te Maastricht. Eenige dagen geleden belde, tot groote verwondering der firmanten, de Maas- trichtsche firma op, met de vraag, waar het verschuldigde bedrag bleef. Onmiddellijk is hierop een diepgaand onderzoek ingesteld, waarbg bleek, dat het regu der storting zich niet bij de boe ken bevond. Ofschoon de betreffende vertegenwoor diger volhield destijds de betaling te heb- ben verricht, werd er door de politie bij hem huiszoeking gedaan, te meer daar was gebleken, dat de man den" laatsten tgd abnormaal .groote uitgaven had ge daan. Verborgen in een waschmand werd een bedrag Van 1200 gulden gevonden. De politie heeft den vertegenwoordiger toen nog eens duchtig aan den tand ge voeld met het gevolg, dat hij de verduis tering bekende. INBREKERS MET EEN TRUC VERSCHALK^. Omwonenden ontdekten des morgens vroeg onraad nabij een sigarenwinkel aan den Stationsweg te Den Haag. Zij waar schuwden de politie, die twee agenten op onderzoek uitzond. Deze gingen daarbij nogal omzichtig te werk en troffen bg het pand geen inbrekers meer aan. De" deurpost vertoonde alleen eenige beschadigingen. Rekening houdend met de mogelijkheid, dat de inbrekers nog konden terugkeeren,'be sloten de agenten hierop pet, tuniek en beenkappen af te leggen en hun schoenen uit te trekken. Van perceel tot perceel sur- veilleerend zouden zij zoo kunnen worden aangezien voor burgers, die half gekleed een vuilnisemmer buiten zetten. Terwijl de een in de omgeving rondschar relde, maakte de ander op kousevoeten een blokje om. Twintig minuten later werd hun moeite beloond toen dé inbrekers ook in derdaad weer opdaagden en met een breek ijzer de deur van den winkel gingen for- ceeren. Toen de deurpost vernield was, gre pen de agenten in en legden de hand op beide mannen, de 22-jarige metaalbewerker D. K.p die al meefr wegens inbraak met de politie had kennis gemaakt en de 29-jarige los werkman J. R. KOFFERDEEVEN AANGEHOUDEN. De politie te Amsterdam ontving den laatsten tijd tal van aangiften van koffer diefstallen bij het bagagebureau van het Centraal Station. De diefstallen werden niet in het bureau gepleegd, doch daarbui ten, wanneer de eigenaars zich even ter zgde bevonden, bijv. om nog een fiets af te geven of te halen, of aan het loket stonden. De recherche viel het op, dat twee man nen vaak des avonds op den O.Z. Achter burgwal met koffers liepen te sjouwen. Het eigenaardige was wél, dat diezelfde mannen des morgens in de richting van het station gingen en dan nimmer eenige bagage bij zich'hadden. Daarop werden zij eenige malen gevolgd en het gelukte de politie hen op heeterdaad te betrappen, toen zg bij de bagage-afdee- ling van het station hun slag dachten te slaan. Beide dieven werden gearresteerd. Een hunner bleek voor eenzelfde feit reeds met de Hilversumsche politie in aanraking te zijn geweest. Bij den ander, die in Arn hem woont, werden bg huiszoeking ver scheidene koffers, ten deele nog met in houd, van diefstal afkomstig, aangetroffen. Thans wordt onderzocht, Wat het tweetal op zgn kerfstok heeft. NACHTELIJK BEZOEK IN EEN DANSINSTITUUT. Des nachts hebben eenige lieden een be zoek gebracht aan een dansinstituut in de Mercatorstraat, Dat het den bezoekers niet althans niet uitsluitend om dansgenot te doen was,' kan worden opgemaakt uit het feit, dat na afloop 700 aan geld, 9 paar schoenen, een stofzuiger, 100 glazen, 17 tafelkleedjes en nog enkele andere voor werpen werden vermist. TERNEUZEN. Abonnementen en advertenties voor de Provinciale Zeeuwsche Courant worden aangenomen door den agent Boekhandel LITTOOIJ, Vloosw\jkstraat 21. RECHTSZAKEN ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG. Fietsendiefstallen. Een viertal fietsendiefstallen werd Woensdag tijdens de zitting van de Rechtbank te Middel burg behandeld. In de" eerste zaak was de verd. de 19-jarige Chr. A. K. te Wissenkerke, thans gedetineerd. Verd. ontkende een fiets, althans twee buiten banden en en binnenband, die toebehoorden aan den landbouwer W. P. Kramer, te hebben ge stolen. Een drietal getuigen evenwel verklaar de, dat zij verd. op den dag, dat de fiets vermist werd, hadden zien fietsen in de richting van de plaats, waar de landbouwer haar had neerge legd en waar hij de fiets later niet terug vond. Den volgenden dag werd ae fiets door de politie gevonden, ontdaan van de banden .In den jaszak van verdachte trof men kleine fietsonderdeelen aan, die pasten op de gestolen fiets. Verd. bleef ontkennen de fiets gestolen te hebben. Hjj was dien dag ergens anders geweest, doch kon dit niet bewijzen. De op hem gevonden onderdeeltjes waren van zijn eigen fiets afkomstig, die hij' altijd zelf repareerde. De officier van justitie achtte op grond van getuigenverklaringen en de gevonden fietsonder- deeltjes bewezen dat K. den diefstal gepleegd heeft en eischte 6 maanden gevangenisstraf. Mr. Evers hechtte niet veel waarde aan de verklaringen van de getuigen, die zich best ver gist zouden kunnen hebben. Dat de fietsonder deelen op de gestolen fiets pasten, vond dc raadsman niets bijzonders, daar deze in de meeste gevallen van dezelfde afmetingen zijn. De verdediger concludeerde tot vrijspraak. De tweede verdachte. M. K., 23 jaar, tuinman te Souburg, thans gedetineerd, ontkende even eens den hem ten laste gelegden diefstal van een flets. Verdachte werd te Goes aangehouden, toen hü daar reed op een fiets, die voldeed aan het signalement van een als vermist opgegeven karretje. Verd. verklaarde de fiets eenige weken terug gekocht te hebben op de markt te Mid delburg van een persoon, dien hij wel goed kent, maar wiens naam bij niet weet. Hii zag dezen man vaak. op de Middelburgsehe markt. De po litie heeft verdachte daarom over de markt ge leid, inaar verdachte kon den bewusten man niet vinden; De officier vond de verklaring van K., op welke wijze hij aan de fiets gekomen was, niet aannemelijk, achtte het ten laste gelegde bewe zen en vorderde zes maandèn gevangenisstraf. Mr. Van der Weel achtte zijn cliënt onschul dig en vroeg daarom vrijspraak en in verband met de werkzaamheden van verd. onmiddelijke invrijheidsstelling. Dit laatste werd geweigerd. In de volgende zaak verscheen behalve de steler ook de heler. De 29-jarige steler J. L.. scheepsbouwer te Vlissingen, bekende de vijf hem ten laste gelegde fietsendiefstallen. De 15- jarige scheepsbouwer P. J.Q., eveneens uit Vlissingen. had van de opbrengst van de gesto len fietsen geld aangenomen. Ook deze verd. bekende. Tegen L. eischte de officier 8 maanden gevan genisstraf en tegen Q. een jaar tuchtschool. De resp. verdedigers rar. Van der Weel en mr. Vermaas, pleitten voor opneming van de gratie clausule in het vonnis. De. 24-jarigè arbeider J. K. te Kapelle, thans gedetineerd, bekende den hem ten laste gelegden fietsendiefstal, doch ontkende de diefstallen van portemonnaies met inhoud uit mantelzakken in het gebouw ..Obadja" te Kapelle. Een jongeman, die dien bewusten avond ook In het gebouw was, getuigde dat hij verd. in de buurt van de mantels gezien heeft, doch-hij heeft niet gezien, dat verdachte iets er uit weg nam. De beide benadeelde meisjes zeiden, dat zij hun portemonnaie na afloop van de bijeen komst. toen ze er wat geld uit noodig hadden, misten. De officier achtte ook een der diefstallen van een portemonpaie bewezen en vroeg eeh gvangenisstraf voor den tijd van 10 maanden. Mr. Vermaas vroeg voor verd.. die reeds een half jaar in voorarrest zit, onmiddellijke invrij heidsstelling, daar hij voor den fietsendiefstal een straf van 6 maanden hoog genoeg achtte. De invrijheidstelling werd geweigerd. Uitspraak in al'e zaken Woensdag 5 Aug. a.s. BURGERLIJKE STAND DOMBURG. Geboren: Andrles zoon van Pieter Mal- Jaars en Debora Brouwer; Neeltje, dochter van Marl- nus Paesenier en Beatrix Anna Uresch. Officleele Mededeelingen. RIJKSBUREAU CHEMISCHE PRODUCTEN. De Directeur van het Rijksbureau voor chemische producten maakt bekend, dat met ingang ran 27 Juli 1942 de afdeeling; prijzen van zijn bureau benevens die van de secties zeep, beenderen, pyriet en zwavel zuur zijn gevestigd aan den Wassenaarscheweg 27 te 's Gravenbage, tel. 183340. Het correspondentie adres van deze afdeellngen is Koningskade 15, 's Graven- ha ge. PRIJS VAN KIPPENGR1T. De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vlsscherlj maakt bekend, dat met in gang ran 29 Juli 1942 de prijs, tegen welken droge of gebrande kippengrït ten hoogste mag worden ver kocht en afgeleverd, is vastgesteld op 2.per 100 kg.. Inclusief zak, vrij wagon of schip af plaats van verzending. MAXIMUM-PRIJZEN VOOR GESNEDEN HENNEP. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening dn Oor logstijd tnaakt bekend, dat door telers voor van den oogst 1941 afkomstige gesneden hennep van goede mklden-kwaliteit, waarbij! dit product tevens voldoen de droog en bladvrij is, ten hoogste een prijs van 74 cent per kg. in rekening mag worden gebracht. Voor kwaliteiten boven deze midden-kwaliteit Is de maximumprijs bepaald op S cent per kg. voor kwali teiten beneden de mïddenkwalitelt mag ten hoogste 7 cent per kg. worden bedongen. Al deze prijzen gelden franco boord/wagen naastbjjliggende laadplaats. Herplaatsing wegens misstelling. Met groote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onzen zoon MARIUS JOHANNES M. J. CORVELEIJN. F. N. M. CORVELEIJN-BOEL Kwadendamme, 26 Juli 1942. Dorpsstraat B 77. In plaats van kaarten. Ondertrouwd C. VROEGOP en J. P. VAN DEN DRIEST. Middelburg, 28 Juli 1942. Zacharias Jansenstraat 3. Jacob Catsstraat 8. Huwelijksvoltrekking 19 Aug. 's namiddags 2.30 uur. Gelegenhéid tot feleciteeren van 4 tot 5.30 uur Jacob Cats straat 8. Arts, Vlissingen, HERVAT DONDERDAG DE PRACTIJK. MEDEDELING. Wegens vacantie zullen kantoor, winkel en maga zijnen van de Vlissingse Verf- en Glashandel Ff D. G. PRINS Zn. vanaf Maandag 3 Augustus tot en met Zaterdag 8 Augus tus gesloten zgn. Wegens vacantie is onze zaak van 3 t.m. 6 Augustus geslo ten. Fa. J. BLANKENBURGH Groenewoud 38, Vlissingen. Neen!! Want als U géén capsule bij Uw Haas-flesch inlevert, kunt U van Uw winkelier geen volle flesch terug verlangen. Daarom: èn de leege flesch maar ook het dopje (al is het stuk) inleveren! Voor elk'dopje, dat U weg gooit, komt er één flesch Haas-azijn minder. zijn wederom bij alle bekende agentschappen verkrijgbaar pari-aflossing volgens DC O Levering van Westwal 44 - GOES - Telef. 2175 voor een heerlijk glas kwast Eén theelepeltje Limonsecco - ons gearomatiseerd citroen» zuurpoedcr r is In gebruikswaarde gelijk aan het sap van é£a citroen. Een glas kwast is snel bereid, want Limonsecco lost ook ia koud water vlug en volledig op. Suiker kunt U naar smaak toevoegen. Limonsecco heeft echter zeer vele gebruiksmogelijkheden? U"kuat het gebruiken in alle gevallen,-waarbij'citroensap is voorgeschreven, en bovendien, als aan den smaak van citroensap de voorkeur wordtgegeven, ter 'vervanging van azijn ('/z theelepeltje op elke eetlbpel water). Hee fijne aroma van Limonsecco zal Uw gerechten werkelijk smakelijker maken. Neemt U een cartonnetje Limonsecco ia gebruik. U' zult er genot en plezier van hebben. Maar bewaart U het op. een droge plaats. De inhoud van n cartonnelfe homt in smaah en geur overeen met het sap van 20 citroenen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 3