Castella Goes. STADSNIEUWS Middelburg OVERNAME GROND. De burgemeester heeft besloten van den Polder Walcheren aan te koopen 95 ca. grond in het Gat van Ponse voor 10 cent per c.a. en van P. Vader alhier niet over te nemen 14 ca. grond aldaar. CONCERT. Hedenavond zal „E'celsior" op het Mo lenwater alhier een concert geven, OOK EXTRA LOON UITGEKEERD. Wjj vernemen, dat commissarissen der N.V. Zeeuwsche Confectiefabriek eenigen tijd geleden ,het besluit hebben genomen om van 38 Aug. aan het personeel een week vacantie te geven met behoud van loon, terwijl bovendien aan het geheele per soneel nog een" wee!, «tra loon zal worden uitgekeerd. STADSNIEUWS VOLKSCONCERT „HOSANNA". De „Harmonie Hosanna" hoopt Donder- dae a.s. weer een volksconcert te geven op de Groote Markt. Het programma ver meldt de no's 1. Lentegroet, marsch, J. \Horst: 2. Orphée aux Enfers, ouverture, Offenbach; 3. Die Helgolander, valse, Kiesseler; 4. Chr. Liederen fantasie, arr. C. G. Govaarts; 5. Marche Sollenell®, J. Horst: 6. Parade in 't Sprookjeswoud, Noack: 7. Nelly, fant. sur l'operette, Eouman; 8. Schweizerischer Etappen- rr.arsch, E. Ruh. KERK- EN SCH00LN1EUWS NED. HERV. KERK. Drietal (a s. vac. ds. Panhuise) te Aagtekerhe: 1. J. O Karei, predt. te Oudenbosch. 2 H. R. Elztnga. c>-iid. hulppr. te Vorden, 3 H. G. Beneder, cand. hulp predikant te Schapen. Toezecging van beroep aan ds. J. O. Norel te Oudenbosch. GEREF. KERKEN. Aangenomen naar Franeker (2e prcd. plaats) S. Eringa te Ripsumageest. CHR. GEREF. KERK. Beroepen te Ouderkerk a.d. Amstel en te Oos terheek G. A. Zijderveld, cand. te Nieuwland. ALGEMEENE SYNODE DER NED. HERV. KERK, In de 12de zitting werden ter vergaderfng ontvangen vUt afgevaardigden der commissie voor kerkelijk over leg ter bespreking van verschillende aangelegenheden. Deze afgevaardigden hielden Inleidingen over de verschillende raden, werkgroepen en commissies. Uit de vergadering werden allerlei vragen gesteld en be antwoord doof deze afgevaardigden. Deze zaken van kerkelijk overleg, die verband houden met alle'terrei nen. waarop .de kerk taak en roeping heeft en een ontxagltjk grooten arbeid omvatten, namen de geheelen dag In beslag. Limonade van gekieurd water en zoetstof. verkoop na 1 aug. verboden. De keuringsdiensten hebben besloten een einde te maken aan den verkoop van waardelooze producten,, welke bestaan voornamelijk uit gekleurd en gearomati seerd water met eenig citroenzwür of kunstmatige verzoetingsmiddel, welke pro ducten in den laatsten tijd in groote hoe veelheden in den handel worden gebracht, meldt de N.R.C. Zij beschouwen deze waren, zoowej als zij als grondstof of als surrogaat voor siro pen of andere producten moeten dienen, als ondeugdelijk^ van samenstelling. De ver koop ervan *is in strijd te achten met de bepaling van artikel 23, sub 4 van het jam-limonadebesluit. Slechts die produc ten, welke voldoend .geconcentreerd zijn, om daaruit door toevoeging van suiker en water deugdelijke limonade te maken zullen kunnen worden toegelaten. Deze pro ducten zullen tenminste 25 procent citroen- zuur, zuiver melkzuur of wijnsteenzuur moeten bevatten, voorts voldoende essence en eventueel kleurstof. Kunstmatige -ver zoetingsmiddelen kunnen in verband niet binnenkort te verwachten a'gemgen ver bod in deze producten nief* worden toege laten. Van dit verbod zal slechts surrogaat voor limonade gazeuse worden uitgezon derd. Als waterige producten worden slechts toegelaten limonade gazeuse surrogaat voor limonade gazeuse en gearomatiseerd spuitwater. Laatst bedoeld artikel mag echter geen suiker of kunstmatig verzoe tingsmiddel bevatten. De uitverkoop van voorraden van on deugdelijke samenstelling, reeds thans in winkels en café's aanwezig, zal nog eeni gen tijd. worden toegelaten, echter in geen geval na 1 Augustus. Producten in winkels en café's voorhanden, ter bereiding van al coholvrije punch", mits niet verwaterd, val- lêfi tot nader order buiten deze regeling. arbeidsvoorwaarden lood gieters- en fittersbedrijf. Blijkens de staatscourant van27 dezer heeft het college van rijksbemiddelaars een regeling van iconen en andere arbeidsvoor waarden .vastgesteld voor loodgieters en fitters. Ter bepaling van het loon van deze werk nemers zijn de gemeenten in Nederland in gedeeld in tien klassen. De loonen nemen toe met het aantal practijkjaren der werknemers. Voor volsla gen werknemers (werknemers, die negen practijkjaren vervuld hebben pf reeds eer der als volslagen worden beschouwd) be draagt het uurloon, naar gelang der ge meenteklasse, 70 cent tot 42 cent. De werknemers zullen zes dagen vacantie per jaar genieten met behoud van loon. Voor het overige bevat de regeling be palingen betreffende extra-vergoeding voor overwerk en doorbetaling van het loon tij dens christelijke feestdagen en zgn. kort verzuim. De regeling treedt in werking met in gang van de loonweek, waarin 1 Augustus 1942 valt. premie bijzonder ongevallenfonds. Het bestuur der rijksverzekeringsbank heeft beslist om de definitieve bijdrage over 1940 voor het bijzonder ongevallenfonds te stellen op 100 pet, van de geheven voor- loopige bijdrage. Er' zal dus geen verreke ning of restitutie van de voor 1940 betaalde voorloopige bijdrage bijzonder ongevallen fonds plaats hebben. Zooals deze kameel te.groot Is, om ooit de poort te passeerën, zoo is het de groote schuimbellen van normale tand pasta's onmogelijk, om in de vele, zeer kleine gebitsholten te dringen. Daar is Castella voor noodig, - de eenige tand pasta, die onder den invloed van het ingrediënt Perldon schuimbelletjes vormt, klein genoeg, om in iedere ge bitsholte te dringen schuimende TANDPASTA III! 200 K EDIO Dé3 BELM^K PIOOOCT! Rostof, een beeld van vernieling'. BUITENLANDSCHE JOIT/N'AI.ISTEX BEZOEKEN DE STAD. Vertegenwoordigers van de buitenland sche pers. die nog Vrijdagmiddag per vlieg tuig naar Rostof waren vertrokken en reeds 48 uur na de verovering van Ndeze stad aldaar aankwamen, zijn gistermiddag per vliegtuig weer te Berlijn teruggekeerd. De militaire correspondent van het D.N.B. vergezelde hen op deze reis. Van z\jn in drukken geeft hij de volgende uiteenzetting: Zwarte rookzuilen aan deiu horizon kon digden ons reeds Zondagmiddag aan, dat wij ons doel hadden bereikt Rostof. Toen wij dan door de veroverde stad reden, waar van de vijandelijkepropaganda "nog steeds beweerde, dat zij in hun handen was en dat verbitterde straatgevechten werden ge leverd, zagen wij een beeld vart vernieling, dat alleen door den indruk van de ver nietigde vesting Sebastopol wérd ov#rtrof- fen. De huizen, die zijn blijven staan, kan men op de vingers van een hand tellen en dat in een stad met 520.000 inwoners. Niets is verschoond gebleven, noch de in dustriewijk, noch de woonwijken. Overal ruïnes, niets dan ruïnes, waaruit nog vlammen opstijgen. De stad was een groote vesting. De verdedigingsinstallaties loopen tot in Het centrum van de stad, midden door de woonwijken. Zware en zeer zware kazematten en gevëchtsposten waren op ieder kruispunt in de stad gebouwd. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is geweest dat deze stad. zoo zwaar versterkt, reeds bij den eersten aanval in onze handen viel. Het geheim hiervan ligt ook hier weer in de superioriteit van de Duitsche leiding én van de Duitsche soldaten. Na aan de hand van de operatiekaarten van het Duitsche opperbevel een uitvoerige uiteenzetting te hebben gegeven van de aanvalsmethoden konden de buitenlandsche journalisten de stad op een rondrit bezich tigen. Zondagavond stonden de buitenlandsche ^journalisten op een heuvel op den Noorde lijken oever van den Don, waar zij een ge zicht hadden op het Zuiden en op de water massa's en de monding van den Don. De Duitsche batterijen bestookten enkele honderden meter aqjiter ons het gebied ten Zuiden van Bataisk met granaten. Want ook dit plaatsje, bevond zich sedert de morgenuren reeds vgpr driekwart in Duit sche handen. Larigs de journalisten trok een stroom infanterie naar het nieuwe gevechtsgebied, raasden de voertuigen en knetterden de motoren op een oorvepdoovende wijze, ter wijl tanks op den Zuidelijken oever aan land gingen. Lange rijen krijgsgevangenen trokken eveneens langs de journalisten, voor het meerendeel oude lieden en zeer. jonge mannen van ten hoogste 16 jaar. De bevelvoerende generaal van een leger corps, dat den strijd hier voert, heeft de buitenlandsche jonmalisten in een kwartier voor Rostof ontvangen. Hjj verklaarde slechts-: „De troepen hebben zeer veel ge presteerd. De Don is overwonnen. De be slissende pilnten zijn veroverd". BESLUITEN, BENOEMINGEN ENZ. MULO-EXAMENS GOES. Voor diploma A slaagden: E. K. Kolo. 'e Hccj Arendskerke, J. P. Klompe, Wolphaartsdljk: M. K. Was en T. Jonkheer, beiden le Yerseke; C. L. Ver- hoeveD, J. Westveer: J. C. de Jonge, 'F. M. de Schrijver. W. N. Kprt, allen te Goes; G. de Visser. J. S. Lenselink. belden Middelburg, HROroot Ntbbe- link. Grljpskerke: J. Suurmond, J. J. Woltera, bet den Souburg. J. Boer, Vrouwenpolder. H. van de Graag, P. J. Ufkes. J. Steketec, C. B. Leynse, J. C. Derf, allen Vlissingen, J. L. Roggeband, Brouwershaven. J. W. van de Weele, Duivendtjke, F. J. Berman en J. Eversdijk, beiden Kapelle, afge wezen -3. Geslaagd voor het praktijk diploma boek houden de heeren J. R. Bos te Middelburg en J. Domm-.ssse te Vlissingen en voor het diploma Eng. handelscorrespondentie de heer W. F. Damon te Vlissingen. Voor het examen handenarbeid zijn geslaagd de dames: N. C. Dekker, Serooskerke (W.), J. G, Dirks en M. H. de Drcu, beiden tc Goes. LAATSTE BERICHTEN Britsche vliegtuigen boven Hamburg. Britsche bommenwerpers hebben in den af- geloopen nacht opnieuw het gebied van Groot-Hamburg aangevallen, zoo wordt van Duitsche militaire zijde meegedÊteld. Door brisant- en brandbommen ontstonden ver woestingen en branden, voornamelijk in woonwijken. De burgerbevolking leed ver liezen. Volgens de hier ontvangen berich ten werden 26 aanvallende vliegtuigen neergeschoten. tsjiang kai sjek naar indië Maarschalk Tsjiang Kai-sjek zou op nieuw naar Ipdië gegaan zyn om er te confereeren met den vertegenwoordiger van president Roosevelt, meldt Afigo uit Bangkok. arbeidsvoorwaarden mandenindustrie. Bljjkens de staatscourant van 27 dezer Ijeeft het college van rtjksbemiddelaars een regeling van loonen en andere arbeidsvoor waarden vastgesteld voor werknemers in de mandeninijlustrie. Als regel zal in tarief worden gearbeid. Voor bepaalde soorten manden zijn de ta rieven vastgesteld. Voor de overige soorten manden moeten de tarieven zoodanig worden bepaald, dat door 70 der werknemers tenminste 22 per week wordt verdiend. De werkgever is verplicht, telkens na 3 maanden (voor het eerst na 3 maanden na de inwerkingtreding der regeling) aan het college van rijksbemiddelaars, opgave te verstrekken van de door hun werknemers verdiende loonen, voor zoover door de werk nemers arbeid in tariefloon is verricht, waarvoor -.in deze regeling geen tarief is vastgesteld. Indien op tijdloon wordt gewerkt, be draagt dat uurloon 44 cent. De werknemers zullen zes dagen vacantie per jaar genieten. Verder bevat de regeling nog bepalingen betreffende doorbetaling van loon over feestdagen en bij zgn. kort verzuim. De regeling treedt in werking met in gang van dé loonweek, waarin Maandag 3 Augustus valt. kalmê handel op de beurs. De effectenbeurs te Amsterdam had gisteren globaal genomen een kalm verloop. Daar zich echter in enkele rubrieken een vrij drukke affaire ontwikkelde, en vooral voor dc Ncdcrlnndsche industriëlen goede belangstelling aan den dag werd gelegd, had de markt toch geen doodsch voorkomen. Bij de opening was de stemmirig vast. Daarna echter voltrok zich naar het voor beeld van olies een Inzinking maar later op den middag trad een herstel in, terwijl tegen het slot opnieuw een inzinking viel te bespeuren. De Philipsaandeelen werden hooger ingezet, maar later op den middag ging weer een goede viertal punten verloren. In Unielevers ging het eveneens druk toe. Aku's waren goed prijshou dend maar niet veel veranderd. Op de petro- leum-afdeeling werden ojies geregeld in ei/i onen hoek verhandeld: bij een openingsprijs van 351 zakte de koers in om daarna weer te stijgen tot 350. Daarna werd weer een paar puntei) lager afgedaan. De -scheepvaaat afdeeling was kalm. Op de suikerafdceling werd nu en dan een enkel stukje gedaan in H.V.A.'s die bij het einde van de rekening zoo goed als onveranderd ble ven. Van de tabakken werden de Sumatra aan- deelen kort. na de opening tegen iets hoogeren prijs verhandeld. De rubbermarkt was stil. De belegglngsafdeeling was kalm. De koersen waren aanvankelijk* niet veel veranderd jjpar reeds spoedig bleek. dat. de stemming lusftloos was. Nederland Obl. 1941 100 4 100%—300%Ne derland a 1000 1938 (3!/,) 3 98—98-97%; ïndië sche Petroleum Mij. Obl. 4.103%—103%Idem Obl. 3% 9898%A Amsterdamsche Bank 142% 142; A Incassobank 146%—317; A Rotterd. Bank- ver. 149149: Nererland 2e lng. 1940 4 100% 300%; Nederland .met bel. fac. 1940 4 101% 301%: Nederland A f 1000 1937 3 95%—94.%; Ne derland A f 1000 1938 3%) 3 98-98-97%: Indië k f 1000 1937 3 88%—88%: Indië A 1000 1937 A 3 86%—86%: A Koloniale Bank 126%—124%: A Ned. Indische Hande'sbank 96%—86%C Ned. Handel-Mij. 1000) 126%—128: A Algemeene Kunstzijde Unie 154%—155%-%A Van Berke'.'s Patent 135%—136%-37%C Calvé Delft 124%— 126%-28: A Fokkervliegt. Fabr. 282—289: A Le ver Bros Unilever 180%—184%-87%A Ned. Ford Aut. Mil. 298—300: A Philips' Gloeil. Fabr. Gem. Eez. 332%—339-33%Idem Pref. W.A. 180— 182: A Dordtsche Pe'r. Ind Mij, 347%303: A Kon. Retrolum Mij. 340%—351-47%; C Amster dam Rubber 216%—217-15% A Bandar Rubber Mii. 147—144: A Deli Batavia Rubber Mij. 135% C Oostkust A 500 91—88; A ..Serbadjadi" Sum -Rubber 89% A Holland—Amerika lijn 157%159%-58: A Java—China—Japan liin 127— 328%: A Kon. Ned. Stoomb. Mii 200%'—200: A Ned, Scheepvaart Unie 185%—188-86: A Rot- terdamsehe T,loydl57%158: A Stv. Mij. Neder land 159—158: ATTandelsver Amsterdam 319— 317-22: A Javasche Cultuur Mij. 151154; A Ned. Ind. Suiker Unie* 157159. SPORT G DE PAGTER VAN A.V. '35 TEGEN SPREE, OSENDARP EN BERGER. Op 23 Augustsu a s. zullen te Hilversum'groote invitatie-ahtletiekwedstrijden plaats vinden. O.a. heeft G. de Pagter (A.V. '35) een uitnoodiging ontvangen om in een sprintersdriekamp (100 m„ 150 m. en 200 m.) te starten tegen Spree, Osen- darp. Berger, Grijseels en Van Beveren. De Zeeuwsche ahtleet nam de uitnoodiging aan. Voetbal ONDERLINGE ZEVENKAMP. De M. V. A. V. Middelburg hield een on derlinge Zevenkamp voor de leden dier veree- niging. tevens als oefening voor den te houden Zevenkamp, georganiseerd door de afdeeling Zeeland van den Nederlandschen Voetbal Bond. Er werd door 23 leden deelgenomen. Goede piestaties werden op verschillende nummers ge leverd Uitslagen: Doelschieten: 1. M. Plutjmers; 2., 3. en 4. J. W. Becks, L. Kraak en J. Wisse. 80 Meter hardloopen: 1. A. de Beer; 2. Jonge- pier; 3. J. J. Hesseling. Baldribbelen: 1 J. J. Hesseling; 2. en 3. J. Wisse en L. Kraak. Vèrsprlngen: 1. J. J. Hesseling; 2. A. de Beer; 3. J. Leest. Raak den paal: 1. J. Wisse; 2. R. de Steur. Vertrappen: 1. A. Mijnheer: 2. A. de Bree; 3. F, v. d. Kop. Inwerpen: 1..A. de Beer; 2. L. Kraak; 3. Fr. v. d. Kop. De totaal uitslag luidt: 1. A. de Beer 3660 1'5 punt: 2. J. Leest 335? p.; 3. J. Jongepicr 3334 en J. J. Hesseling 3246% pnt. ZEVENKAMPEN AFDEELING ZEELAND. De derde Zevenkamp van dc afdeeling Zeeland van den N.V.B. zal a.s. Zondag te Sas van Gent gehouden worden. Uit alle deelen van de pro vincie zullen leden van voetbalvereenigingen deelnemen. Bijna 100 deelnemers zijn ingeschre ven en wel behalve uit Oostelijk Zeeuwsch- Ylaanderen, uit Westelijk Zeeuwach-VIaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland. De laatste Zevenkamp van dit jaar op 9 Augus tus te Middelburg belooft een spannende kracht meting te worden en het zal voor R.C.S. een heele toer worden om den wisselbeker te behot*- den Er wordt te Middelburg een record aantal deelnemers verwacht en de commissie, welke/- met de organisatie belast is. vreest dat èet aan tal inschrijvingen op drastische wijze beperkt zal moeten worden om een regelmatig verloop der wedstrijden mogelijk te maken. 490e STAATSLOTERIJ EERSTE KLASSE TWEEDE LIJST Trekking van 28 Juli ƒ20.000 No. 6739. 5.000 No^ 20924. 2.000 No. 8479. 1.500 No. 15382. 1.000 No. 4327, 11664, 13223, 21976. 400 No. 21280. 200 No. 3569, 11764, 14962. 100 No. 3792, 4906, 6799, 7228, 8934 15476. PRIJZEN VAN 20. 1043 10Ö3 1103 1125 1144 1250 1270 1328 1361 1370 1371. 1390 1393 1454 1456 1495 1498 1512 1537 1554 1579 1599 1607 1609 1628 1631 1754 1781 1798 1805 1812 1839 "1854 1912 1930 1958 1993 2044 2084 2085 2162 2166 2178 2181 2183 2206 2251 2258 2278 2280 2318 2328 2379 2381 2399 2402 2412 2433 2450 2501 2538 2559 2600 2613 2633 272' 2727 2748 2755 2774 2790 2838 2850 2867 2900 2914 2952 3079 3154 3204 3207 3220 3279 3332 3344 3402 3437 3444 3511 3531 3583 3618 3637- 3668 3676 3721 3782 3788 3813 3857 3984 3991 4008 4035 404U 4106" 4143 4185 4197 4243 4249 4235 4304 4305 4311 4312 4330 4341 4368 4415 4441 4465 4530 4536 4629 4657 4668 4790 4832 4892 4930 4937 4944 4971 4975 5129 5138 5149 5227 5238 5320 _5332 5344 5426 *5427 5431 5461 5476 5528 5536 5557 5582 5604 5704 5763 5764 5837 5838 5879 5885 5901 59Ó5 5929 5931 5954 5962 5981 6007 6028 6085 6086 6090 6099 6109 6120 6136 6243 6264 6278 6302 6479 6495 6505 6525 0548 6602 6629 6660 6687 6è98 6721 6755 6774 6783 6806 6807 6837 6872 6874 6883 6884 6890 6954 7016 7030 7037 7046 7075 7127 7155 7187 7246 7276 7284 7287 7291 7319 7336 7342 7344 7360 7397 7456 7462 7469 7470 7521 7626 7669 771Ö 7754 7776 7787 7797 7803 7814 7829 7859 7897 7923 7937 7959 7970 8006 8018 8245 8295 8314 8334 8402 8420 8451 8465 8656 8675 8681 8719 8740 8755 8777 8779 8800 8817 8879 8918 8937 8964 9013 9076 9096 9100 9108 9134 9165 9220 9265 9300 9306 9352 9372 9386 9405 9473 9483 9533 9586 9704 9837 9897 9922 9927 9932 10015 10100 10108 10124 10135 10163 10182 .10190 10224 10271 10294 10302 10331 10343 •10462 10483 10488 10550 10585 10621 10638- 10650 10659 10714 10726 10753 10779 10796 10806 10818 10881 10929 10940 10941 10949 10982 10996 11000 11017 11047 11128 11135 11161 11182 11191 11196 11219 11230 11236 11257 11253 11301 11321 11337 11379 11403 11407 11451 11461 11473 11502 11535 11605 11649 11677 11707 11708 11750 11803 11304 11806 11856 11901 11918 11955 12022 12033 12036 12094 12170 12199 12214 12232 12233 12235 12244 12250 12251 12281 12306 12308 12377 12439 12524 12525 12529 12553 12502 12623 12624 12639 12683 12742 12785 12869 12873 12927 12928 13007 13012 13016 13085 13114 13129 13154 13169 13229 13255 13276 13282 13285 13297 13306 13362 13364 13395 13397 13419 13461 13478 13540 13546 13562 13566 13659 13665 13675 13683 13691 13746 13803 14025 14034 14040 14053 14067 14091 14104 14106 14125 14137 14138 14144 14151 14154 14174 14205 14258 14271 14290' 14318 14324 14370 14388 14437 14439 14442 14464 14466 14477 14538 14378 14628 14030 14631 14712 14716 14729 14748 14766 14797 14806 14814 14857 14863 14922 14933 14942 14952 14958 15011 15149 15167 15174 15232 15236 15267 15278 15318 15328 15384 15424 15435 15461 15472 15512 15607 15608 15611 15661 15065 15744 15777 15782 15792 15813 15842 15899 15944 15957 15985 16033 16128 1.6285 16310 16373 16386 16392 16538 16556 16610 16628 16638 10663 16696 16727 16731 16734 16811 16819 16830 16851 16873 16889 16907 16910 16966 17001 17046 17119 17126 17164 17214 17222 17237 17278 17294 17317 17322 17325 17332 17341 17389 17396 17411 17419 17478 17522 17623 17655 17664 17668 17676 17683 17686 17801 17806 17821 17825 17846 17883 17894 17897 17901 17905 17940 18025 18028 18032 18155 18165 18167 18191 '18202 18207 18213 18247 18345 18349 18355 18389 18392 18436 18443 18475 18501 18511 18568 JÖ594 18598 .18600 18610 18622 18627 18690 18729 18792 18836 18844 19025 19199 19310 19486 19747 19879 20108 20228 20397 2Ö551 20956 21066 21222 2i»45 21456 21577 21767 21896 19034 19216 19348 19531 19768 19880 20116 20319 20405 20568 20959 21082 21223 21382 21482 21620 21786 19076 19232 19350 19538 19779 19900 20137 20322 20422 20682 20960 21148 21225 21409 21483 21639 21789 19114 19262 19368 19544 19801 19913 20138 26335 20487 20707 20977 21150 21236 21428 21494 21670 21838 19121 19273 19374 19559 19802 19956 20144 20336 20517 20725 20988 21185 21245 21431 21495 21725 21851 19170 19193 19275 19292 19421' 19465 19710 19723 19807 19819 20020 20050 20155 20210 20353 20375 20532 20544 20811 20826 21016 21039 21198 21201 21248 21306 21439 21441 21533 21553 21736 21741 21881 21905 HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. (Trekking van heden). 400.— 21465 100.— 9146 9497 fourniturenbijslag thuiswerkers in confectie-1ndustrie. Blijkens een in de staatscourant van 27 dezer gepubliceerde beschikking heeft het college van rijksbemiddelaars wegens de prijsstijging der fournituren in de kleeding- industrie, aan werkgevers in de confectie- industrie, die fiiet zelf aan hun thuiswer kers fournituren verstrekken of deze ver strekken tegen een hoogeren prijs dan gold op 9 Mei 1940, de verplichting opgelegd, aan hun thuiswerkers een bijslag van 2% cent te betalen voor elke 70 cents afgele verd werk. Indien zij echter aan hun thüis- werkers een verhooging van minder dan 2% cent per 70 cents werk in rekening brengen, kunnen zij volstaan met betaling van de door hen in rekening gebrachte ver hooging. Deze beschikking treedt op 3 Augustus a.s. in werking. VERLOFGANGERS VERTELLEN. Op ons hoofdkwartier ontvangen wU geregeld be zoeken van Oostfrontstrijders die met verlof zijn en ons vertellen van hun ervaringen aan het Oostfront. Altijd weer komt dan het gesprek op de ontvangst van de pakketten uit het vaderland en telkens weer blijkt hoe dankbaar onze strijders in het Oosten zijn voor de zendingen die geregeld door ons fonds ver zorgd worden. Landgenooten cr kunnen nimmer genoeg pakketten met sigaren, tabak, sigaretten, boeken* tijdschriften, versnaperingen en nuttige gebruiksvoorwerpen worden gereed gemaakt en verzonden. Laat ons die dappere kerels toch bewijzen dat wU weten hoe groot de offers zijn die zU brengen. Steunt ons fonds zoo veel U kunt. Stort Uwe bijdrage op girorekening 432X00 T.N. Ver zorgingsfonds Vrijwilligerslegioen Nederland Koningin negracht 12 te 's Gravenhage. MARKTBERICHTEN Vollbigsvcrcen. KapelleBiczelinge en Ome, KAPEIvLE, 28 Juli. Groote veiling:'Roode bes sen 1824.60, frambozen 35, zwarte bessen 3360 42. Kleine veiling: frambozen 40—50, kruis bessen 12.80—16, roode bessen 18—22.50, prolific 2430, oranje pruimen 22, occulanen 22, Early Laxton 12—36, Ruth. Gerstetter 12-T-22. valprui- men 5: kersen: groep II A kw. 50, B 40. C 10, groep III B 30. C 10, groep IV A kw. 25, B 20, C 10. Madeleine 15—35, id. val 12, kroetappelen 8, Janbaaspeeren 1015. kroetperen 5, stamboo- nen 2023. doperwten 9.60. Meirapen 6.50, spits kool 6. alles per kg., vroege aardappelen 3.50 5.60 per 100 kg., perziken 310, kaspruimen 4 14. komkommers 5.5CL—13.50, alles per stuk. GOES, 28 Juli. Veilingsver. Zuid-Beveland. Roode bessen 18-22.50, witte bessen 18-22.50. zwarte bessen 33.60-42. kruisbessen 16. frambozen 40-50, bitterkrie- ken 30-40. cterkrieken 30, klerken 35, zure morellen 20-25, uitschotkersen 10. Bevelander 12-22. EarleU- Laxton 12-35. Oranjepfuitnen, Olckelanen, Tollenaars- pruimen. alles 12-22. val 5 alles per 100 kg. Per ziken 2.40-10 per 100 stuks. Yellow Transp. 15-35, appels (val) 10. peren (val) 5, per 100 kg. MARKTBERICHT ROTTERDAM. ROTTERDAM, 28 Juli. Ter veemarkt werden aangevoerd 227É dieren, waaronder 1150 runde ren. 50 paarden, 242 veulens, 129 schapen, 312 nuchtere kalveren, 127 graskalveren, 36 biggen en 226 bokken en geiten. Prijzen per stuk: Melkkoeien 680, 565, 475; kal (koeien 685. 565, 475: varekoeien 456, 370, 305: vaarzen 460. 325. 220; pinken 305. 225, 185: graskalveren 200. 160, 95. De aanvoer van graskalveren was iets kleiner met vloten handel en prijshoudend. Melk- en kalfkoeien aanvoer als vorige week met redelijken handel c-n beste, kalf- en melkkoeien iets duur der. Varekoeien aanvoer iets grooter met mati gen handel tn onveranderde prijzen. Vaarzen en pinken aanvoer iets ruimer met kalmen handel en de beste vaarzen iets hooger in prijs. Verder als vorige week. GEM. VISCHMIJN BRESKENS. 28 Juli. Door 32 vaartuigen werden aangevoerd: 1933 kg handelsgarnalen A 37 ct. en 1495 kg. pellerij- garnalen A 34 ct. Zoodjes noleerden 4 tot 79,10. RADIOPROGRAMMA DONDKBDAO 3o JOU, HILVERSUM I. 415.5 -To'- Gram 650 Ochtendgymnastiek. 7-00 Ber. 7.15 Gram. 7.45 Ochtendgymnastiek. 8 00 Ber en Programma-uittreksel. 8.15 Gram. 9.15 Voor da huisvrouw. 9.20 Gram. 9.45 Robert Gaden en zijn Piano. 11.00 Radio-Vacantieschool. 11.20 Vocale dueten met piano en gram. 12.00 BertUB v-ui Dinteren en zijn orkest. 12.40 Alma nak. 12.4a Ber. 13.00 De Melodisten, soliste en gram. 14.00 Orkest van de Ned. Kamer-Opera en gram. 15.00 Ensemble Will Kok. 15.30 Voor de zieken 16.00 Zondag 23 van den Heidelbergschen Catechismus en Gewijde muziek. 16.30 Gram lb.45 Gerard van Krevelen en zijn orkest. 17 15 Ber 17.30 Piapo, 18.00 Flitser, over de motor- fo^e J 4?erar<^ van Kreve'en en zijn orkest. 18.45 Ber. *8.55 De werëldmeening uit vreemde kranten. 19.05 Clavecimbei. 19.35 Gram. 19.45 Om- rocpsymphoni-orkest. 21.45 Ber. 22.00 Gram. Vanaf 22 15 aleeo voor Radio-Centrales met lijn verbinding. 22.15—24.00 Gram. -HILVERSUM II. 301.5 M. 6.45—815 Zie Hil versum I. 8.15 Gram. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Orgel. 10.40 Voor de vrouw. 11.00 Ensemble Willy Kok en gram. 12.00 Frans Wouters en. zijn orkest 12.4o Ber. 13.00 Het Kwartier van den Land stand. 13.15 Gram. 13.45 Voordracht. M.OO Otto Hendriks en zijn orkest en gram. 15.00 Voor de vrouw. 15.30 Vlooi en piano. 16.00 Discovaria. 16.45 Voor de jeugd. 17.15 Ber. 17.30 Gevar. programma. 18.30 Lezing. 18.45 Gram. 19.00 Hier W.A. 19.15 Gram. 19.30 Ber. 19.40 Wat Nederland schrijft. 19.50 Spiegel van den dag. 20.00 Vaude ville-orkest en solisten. 20.30 Reportage 20.40 Gram. 21.00 Causerie. 21.15 Theo- Udeu Masman en zUn dansorkest. 21.45—24.00 Zie Hilversum I Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vlissingen; Algemeen redacteur: M. Geerse, Middelburg; Stadsnieuws: C. de Voogd, Vlissingen en J. P. Ph. Doorenbos, Middelburg; Gewestelijk nieuws; H. van Benthem. Goes en R. F. H. L, Sondag, Oostburg; Haagsch i redacteur; C. Kndff: Adv.ertentiechefvoor Mld- delburg C. P. Buljs, voor Vlissingen 8. RUkeboer. Officieele Mededeelingen, GEMEENTE MIllïiKLBLKG. INKWARTIERING. De Burgemeester van Middelburg vestigt de ge2de Van *,e'anÊ'*lebbenclen op het navol- Zonder toestemming van den Ortskommandant mag geen kwartier betrokken worden, d.w.z. iedere ingekwartierde moet dengene, aan wien W0Ldt4 v,erzocht, onmiddellijk bij het rfSl in. van kwartier een hem vanwege dCTi Ortskommandant 'verstrekt inkwartierings- blljet overhandigen. Bij het beëindigen der inkwartiering moet door den ingekwartierde het aantal dagen, ge- hetwelk hij van' het kwartier gebruik heeft gemaakt, op het inkwartieringsbiljet wor den Ingevuld, terwijl hij dit biljet tevens moet' voorzien van zijn handleekening, onder vermel- ding van dep rang. welken hij bekleedt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat, bH niet-nakoming van het bovenstaande, geen uit- pfaats vinden" inkwartierin£sgeld zal kunnen Middelburg," 29 Juli 1942. De lo. T" -rgemeester van Middelburg. A. JERONIMUS. DISTRIBUTIEKRING '8 HEER ARENDSKERKE. -EXTRA RANTSOENEN BROOD VOOR OOGST-WERKZAAMHEDEN. De Leider van den distributiedienst 's Heer-* Arendskerke maakt bekend, dat door arbeiders, die zware hopi- of oogstwerkzaamheden verrich ten. extra rantsoenen brood kunnen worden aan gevraagd. De aanvraag dient te geschieden onder over legging van een verklaring van den werkgever, waarbij deze o a. verklaart, hoe lang de daarin genoemde arbeidcr(s) hooi- of oogstwerkzaam heden zal verrichten. Voor een tijdvak, korter dan 14 dagen. zullen geen extra rantsoenen worden verstrekt. De verstrekking geschiedt tel kens voor een tijdvak van 4 weken en bedraagt 9 rantsoenen brood per week. Voor elk tijdvak dient opnieuw een verklaring van den werk gever te worden overgelegd. Degenen, die niet in het bezit zijn van een toeslagkaart voor zwa- ren arbeid, kamen niet voor bovengenoemden toeslag in aanmerking. 's Heer Arendskerke, 29 Juli 1942. De Leider vnd., M. VAN* OOSTEN. GEMEENTE OOST- EN W.-SOUBURG. VRIJSTELLING VAN .RIJWIELVORDERING. De Burgemeester van Oost- en West-Souburg maakt bekend, dat van de inlevering van heeren rijwielen zijn. vrijgesteld: a. personen, voorzien van een Auswels van den Rijkscommissaris' ten bewijze, dat zü bij liet Rijkscommissariaat werkzaam zijn; b. personen, voorzien van een Ausweis van den commissaris-generaal voor de openbare veilig heid, den Befehlshaber der Ordnungspolizei of den Befehlshaber der Sicherheitspolizei, ten bewijze da£ zU bU de Duitsche politie-instanties werkzaam zijn; c. leden van de Nederlandsche politie, de brandweer of den luchtbeschermingsdienst; d. personen met opsporingsbevoegdheid; e. -Ij, die ln het bezit zün van een ambts rijwiel f. zü. die in der. landbouw werkzaam zijn; g. handwerkslieden, w.o. verstaan: fabrieks arbeiders, mijnarbeiders I en overige handarbei ders: h. personen, die het rijwiel voor dè uitoefe ning van hun beroep, ter beoordecling van den Burgemeester, volstrekt noodig hebben. Bewijs van vrijstelling: Personen, die deugdelijk kunnen aantoonen. dat zij behooren tot een der onder e t/m h genoemde categorieën, kunnen, teneinde htm schriftelijk verzoek indienen ter bekoming van 'n rijwiel ongehinderd te kunnen gebruiken, een bewüs van vrijstelling. Een forniuier voor dit schriftelijk verzoek is verkrijgbaar ter gemeente secretarie vanaf Donderdag 30 Juli 3912, des vm. van 9—12.30 uur. Het uit ie reiken bewijs van vrijstelling moet bij gebr -taking van het rijwiel desgevraagd worden frrtootjd. Oost- en We8t-Soubtug, 29 Juli 1942. De Burgemeester vnd., STEMERDING. f

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 2