PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUDAHT WOENSDAG 29 JULI 1942 De Don over een breed front overschreden. &BONNEMENTSPRI JS i 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.ra. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct, iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 15'woorden 30 ct, elk woord sneer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE. GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG dit nummer: bestaat uit 185ste jaargang BLADZIJDEN NUMMER 176 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te:^ VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521. na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, -tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45/ telefoon 103 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend In hst Oosten is het bruggehoofd over den Don by Rostof in een voortschrijden den. aanval sterk naar het Zuiden uitge breid. Ten Oosten van de stad hebben infanterie en gemotoriseerde formaties over een breed front den Don overschre den en nadat zij den vijandelijken tegen stand hadden gebroken, bereikten zij den sector van Manyts cn Sal. In de groote bocht van den Don duren de gevechten ten Noordwesten van Ka- latsj nog voort. Ten Zuiden van deze plaats hebben de Duitsche en verbónden troepen den gehèelen benedenloop van den Don bereikt of overschreden. De lucht macht heeft door krachtige aanvallen een groot aandeel aan de verplettering van den vijand ten Zuiden van den Don. Over dag en 's nachts werden ook Maandag de etappeverbindingën, het veerverkeer en de vliegtuigbasis der bolsjewieken aap- gevallen. Hierbij werden tal van treinen en spoorweginstallaties, verscheidene Wolgaschepen en 53 vliegtuigen verwoest. In de omgeving van Woronesj hebben de bolsjewieken na hun buitengewoon zware verliezen aan menschen en mate rieel Maandag niet meer aangevallen, af gezien van enkele plaatselijke operaties. In den middensector werden omsingel de vijandelijke strijdkrachten vernietigd of gevangen genomen. Aan het Wolchow- front mislukte een vijandelijke aanval op een bruggehoofd in een zwaar handge meen. In Egypte heeft de vijand des nachts weer met sterke formaties infanterie en tanks de Duitsch-Italiaansch© stellingen bij El Alamein aangevallen. In een tegen aanval werden de Britten met zware ver liezen teruggeslagen en hierb'ij werden duizend gevangenen gemaakt, benevens pantserauto's vernietigd. Gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers mengden zich met succes in de afweergevechten. In luchtgevechten schoten Duitsche ja gers negen Brïtsche vliegtuigen zonder eigen verliezen neer. Op Malta hebben Duitsche vliegtuigen de bestrijding van luchtbases voorgezet. In den strijd tegen Groot-Brittannië heeft de luchtmacht Maandag talrijke in- dustrieele en verkeersdoelen in Zuid- etn Midden-Engeland met afzonderlijke vlieg tuigen aangevallen en Maandagnacht met sterke strijdkrachten het Britsche indus triecentrum Birmingham benevens voor den oorlog belangrijke installaties in vele andere steden in den Midlands en Oostr Engeland. Terwijl de treffers goed neer kwamen, werden talrijke verwoestingen en uitgestrekte branden waargenomen. Bij militair pnvruchtbare overdag on dernomen stooraanvalien Van afzonder lijke Britsche bommenwerpers op neder- zertingen in het Noordwest-Duitsche ge bied werdjen drie ."üegtuigen neergescho ten. De defensie aan de kust van het Kanaal. Van bevoegde zijde verneemt het D.N. B. De zeer uitgestrekte, diep geëchelol neerde fortificaties aan de kust van het Kanaal in Noord-Frankrijk zyn dezer dagen door den technischen staf van den Duitschen opperbevelhebber in Frankrijk bezichtigd. Het betreft hier een systeem van uiterst moderne fortificaties, aan welker bouw thans bijna twee iaar tien duizenden geschoolde arbeider# gewerkt hebben. Bij de inspectie bleek, dat deze bunkerstelling2n en grachten, de auto matische tankvallen en versperringen, evenals de andere vestingwerken gróoten- deels gereed zijn en door de troepen zijn overgenomen. Op grond van de ervarin gen van dezen oorlog, zoo verklaarde een vestingsingenieur den inspecteerenden of ficieren, kunnen de Duitsche fortificaties aan de kust van het kanaal d-e modernste en technisch volmaakste van 'haar soort genoemd worden. Ten aanzien van den omvang der ver sterkingen in Noord-Frankrijk verneemt het D.N.B. van militaire zijde, dat meer dan-200.000 arbeiders aan de Kanaalkust per maand een half millioen kubieke me ter staalbeton hebben verwerkt. Daarbij heeft men 100.000 kubieken meter 'rots wand laten springen. Bij de duizenden reeds voltooide versterkingswerken ko men er thans nog hónderden, die, op grond van de ervaring, technisch vol maakt zullen worden uitgerust. ITALIAANSCH WEERMACHTBER1CHT. Het Italiaansche weermaehtbericht van gisteren luidt als volgt Maandag heeft in de zone ten Zuiden van El Alameön tijdens felle en herhaal de gevechten tegen de divisie Trento en de 90ste Duitsche divisie de vijand ern stige verliezen geleden zonder een enkel Voordeel te behalen. Ruim duizend ge vangenen, voor het meerendeel Austra liërs, bleven in onze handen. 32 tanks en een dertigtal pantserauto's werden ver nield. In den Zuidelijken sector 'van het front zijn vijandelijke detachementen, die trachtten onze stellingen te naderen, ge bombardeerd en teruggedreven door het nauwkeurige vuur van de artillerie. Tij dens levendige gevechten tusschen ver- kynningspatrouilles werden de Britsche patrouilles gedwongen terug te trekken. De luchtmacht der spil heeft de strijd krachten der tegenstanders aangevallen met bommen en mitrailleurvuur. Tydens luchtgevechten werden 9 toestellen neer geschoten door Duitsche jagers en één door onze jaohttoestellen. Een bommen werper, die door het afweervuur van To- broek werd getroffen, stortte op den grond neer. De vliegvelden Halfar en La Venezia zijn bestookt en drie vliegtuigen op den grond in brand geworpen. Twee Engelsche toestellen werden door escor- DE DUITSCHE LUCHTMACHT ACTIEF. Van militaire zijde verneemt het D.N.B. op de zwaartepunten van de gevechten ten Zuiden van Rostof en in den gróoten bocht van den Don zyn de operaties van het le ger bij het breken van len vijandelijken tegenstand doeltreffend gesteund door ster- ke formaties van het Duitsche luchtwapen. In aanvallen overdag en des nachts werden aanvallen gericht op het bolsjewistische ravitailleeringsverkeer in den Zuidelijken sector van het Oostelijke front en op het verkeer op de Wolga. Talrijke treinen en spoorweginstallaties, verscheidene Wolga- vracntschepen en 53 vliegtuigen der bolsje wisten werden vernield. Duitsche jagers schoten - in luchtgevechten Maandag 48 vliegtuigen neer, zoodat- de bolsjewisten dien dag in totaal 1Ó1 vliegtuigen hebben' verloren. HET VERLIES VAN ROSTOF. Na de inneming van Rostof bevindt het geheele Donetzbekken. dat belangrijke bolsjewistische industriecentrum, zich in Duitsche handen. De Sovjet-kapitein Was- silji Oeroegarof, die by de bestorming van Rostof in Duitsche gevangenschap was ge raakt, verklaarde dienaangaande: De bolsjewieken hebben hierdoor een der zwaarste verliezen geleden. Ondanks an dere bodemschatten zullen zij dit verlies niet kunnen compénseeren. Als genie-offi cier was ik bekend met de heteekenis van het Donetzbekken. Derhalve had ik bevel gekregen de industrieele installaties te Rostof op te blazen, alvorens zij in Duit sche handen vielen. Daarbij geraakte ik in gevangenschap. Alleen al het verlies van 10 kolenmijnen en wel een dozijn industriesteden met haaifc bewapeningsfabrieken in het Donetzbek ken is een gevoelige slag. De voorraden kolen, die de laa.tste weken naar het Oosten' zijn vervoerd, zijn niet voldoende om de Sovjet-industrie geruimen tijd in stand te houden. Tijdyoovende transporten uit andere ge bieden zullen noodig zijn om het dringend noodzakelijke verwarmingsmateriaal ter plaatse te brengen. De bevolking en ook de spoorwegen zullen geheel afstand moeten doen van kolen. Er bestond ook reeds een verordening, die het stoken van turf gelastte, om in geval van verlies van het Donetzbekken althans zich te gunnen be helpen met stookmateriaal. In militaire kringen te Berlijn beant- de men de vraag, of het n het gébied ten Zuiden of' ten Zuid-Oosten van Rostof reeds Cot groote achtervolgingsgevechten is ge komen, ontkennend. Men verklaarde, dat op het oogenblik van een groote actie ten Zuiden van den Don niet gesproken kan worden. Ook gisteren spraken Duitsche militairen de meening uit, dat na den val van Rostof en Bataisk het gebied van den' Donmond niet te verdedigen is. Verjaardag van Mussolini. Benito Mussolini viert heden zijn 59sten verjaardag. In politieke kringen te Berlijn wordt naar aanleiding hiervan de persoonlijkheid van den zeer nauw met Duitschland be- vrienden staatsman en chef van de regec- ring en de lotsgemeenschap van beide vol ken eerbiedig herdacht.Deze samenwer-_ king is de basis van het nieuwe Europa." Zij werpt op ieder gebied haar vruchten af. omdat zij op een aanvulling berust. Der halve is het onmogelijk, zooals van vijan delijke zijde steeds weer wordt geprobeerd, een grens aan te geven van het aandeel dat de eene of andere partner van de spil in dezen oorlog heeft. Italiaansche troepen strijden in Rusland en Duitsche in Afrika. Meer behoeft over de innerlijke afhanke lijkheid van beide mogendheden van elkaar en hun wederzijdsche onontbeerlijkheid niet gezegd te worden. De Duce en de__Führer zijn de beide groote centrale figuren in dit stelsel van een gemeenschappelijk, gees telijk, militair en economisch front, dat van de Noordkaap tot aan Afrika loopt. De revolutionair, vernieuwer en staatsman Mussolini is naar tenslotte wordt ver klaard, een .gestalte van een dusdanige historische grootte en wel zoo uniek, dat het Duitsche volk zijn 59sten verjaardag dankbaar en vol bewondering herdenkt. TELEGRAM VAN HITLER AAN MUSSOLINI. De Führer heeft den Duce het volgende telegram doen toekomen „Heden op Uw verjaardag, Duce, feliciteer ik U van harte, mede namens xhet Duitsche volk- in kame raadschappelijke saamhoorigheid. Deze fe licitaties gelden vooral Uw persoonlijk wel zijn en den bloei van het fascistische Italië. In de onwrikbare overtuiging, dat onze volkeren gemeenschappelijk met de bond- genooten van de as in dezen strijd in Euro pa's vrijheid en toekomst de eindoverwin ning zullen behalen, begroet ik U op dezen dag zooals steeds op de meest hartelijke wyze". Uw get. ADOLF HITLER. ENGEJLSCHEN IN EGYPTE TREKKEN TERUG. Reuter heeft gisteravond medegedeeld, dat de Britsche strijdkrachten zich in den Noordelijken sector van het Egyptische front op de stellingen hébben terugge trokken, waarin zij jl. Woensdag lagen. DE EERSTE VERLIESLIJST VAN TOBROEK. De Britsche nieuwsdienst' meldt, dat te Pretoria in de Zuid-Afrikaansche Unie de eerste verlïeslijst van Tobroek is gepubli ceerd. Zij behelst 5100 namen, voor het grootste deel van vermisten. teerende jagers neergeschoten zij stortten brandend neer. Twee onzer vliegtuigen die hadden, deelgenomen aan de operaties van den dag zijn niet op hun basis terug gekeerd. Een overzicht van de vernielde huizenzee der sovjet-vesting Sebastopol Deutscher Verlag-Recla-P.K. Breu-Pax Holland m 200 Duitsche gevechtsvliegtuigen naar Birmingham. OOK ANDERE INDUSTRIECENTRA AANGEVALLEN. Naar van militaire zijde word| vernomen, hebben aan een luchtaanval Maandagnacht op Birmingham meer dan 200 Duitsche ge vechtsvliegtuigen deelgenomen.Zij wier pen bommen van zwaar en het zwaarste kaliber benevens groote hoeveelheden brandbommen boven de aangewezen doe len uit. Voorts ""werden boven de Britsche wate ren en het kustgebied verkenningen uit gevoerd. Een reeks voor dea oorlog be langrijke doelen en vooral - fabrieken, van groote betcckenis voor de F'ritsche vlieg tuigindustrie, werden van geringe hoogte gebombardeerd. Het opperbevel der weermacht deelt om trent deze aanvallen nog mede, dat in de vroege ochtenduren van 27 Juli Duitsche formaties geveclitsvliegers in verschillende golven industriecentra in Midden-, Zuid en Oost-Engeland hebben aangevallen. In een aan den Oostrand van Birmingham gelegen gasfabriek sloegen verscheidene bommen in, waarbij de gashouder in de lucht vloog. Een fabriek'bij Sheldenham in Midden-Engeland is d#or verscheidene vol treffers in de voornaamste werkplaats vernield. In de montageloodsen van een locomotief- en wagonfabriek by Swindon zijn branden en explosies veroorzaakt. Bij een aanval op een vliegveld in de nabijheid van Swindsn werd het inslaan vaft bommen waargenomen in vlïegtuigloodsen en han gars. Andere gevechtvliegtuigen bombardeer den tezelfdertijd het vliegveld Bircham- Newton aan de Oostkust van Engeland. Daarbij werden vier tweemotorige vlieg tuigen .op den grond vernield. Tot over achten vormden talrijke andere steden aan de Oostkust van Engeland en in de Mid lands het doelwit van Duitsche luchtaan vallen. Zoo werd o.m. de stad Huil ge bombardeerd, waarbij talrijke gebouwen en loodsen aan den Westelijken rand' der stad in brand vlogen. Verscheidene spoor wegtrajecten aan de Oostkust werden door treffers van bommen verbroken. Nauwelijks 20 tiur na deze uitgebreide 'Duitsche, verdag uitgevoerde aanvallen, werden dc wapenbedrijven var Birming ham met brisant- en brandbommen aange vallen. Ondanks feilen afweer van geschut en schijnwerpers 'troffen de Duitsche ge vechtsvliegers met hun bommen de aange geven doelen. Een bom van het zwaarste kaliber sloeg in een tweede gasfabriek van Birmingham in en d'eed een felle ontplqffing ontstaan. Uitgebreide branden ontstonden voorts in een fabriek van vlieg- tuigonderdeelen en een gummibandenfa briek. In den loop van deze nachtelijke aan vallen waren talrijke andere plaatsen en vliegvelden in Midden en Oost-Engeland het doel van andere Duitsche gevechtsvlie- gersformaties. Daarbij werd een bij Man chester gelegen vliegtuigfabriek door ver scheidene voltreffers bijzonder zwaar ge troffen. De geallieerde scheepsverliezen. Een middelgroot Amerikaanscli koop vaardijschip is, naar het opperbevel van de Duitsche weermacht mededeelt, door Duitsche duikbooten in de Amerikaan- sche kustwateren tot zinken gebracht. Het schip werd op ongeveer 800 mijl uit de kust op den Atlantischen Oceaan in den grond geboord. De geredde ledèn der bemanning werden aan land gebracht. Hot Mexlcaansche s.s. „Emaxaca is Zondag in de Golf van Mexico tot zinken gebracht. De 4200 ton metende „Emaxa ca" was een jaar geleden als Duitsch schip in beslag genomen en heette toen „Ha- meln". Een communiqué van het Japansche algemeen keizerlijk hoofdkwartier deelt mede, dat de Japansche duikbooten op nieuw 8 vijandelijke schepen in den grond hebben geboord tusschen 1 Juni en 16 Juli De>ze schepen met in totaal 71.000 brt. moeten gerekend worden bij het cijfer dat werd opgegeven in het communiqué van 18 Juli. United Press maakt melding van de torpedeering van een Braziliaansch schip, dat op reis was van Rio de Janeiro naar de Ver. Staten. Sinds de conferentie van Rio zijn hiermede tien Braziliaansche schepen tot zinken gebracht. De Britsche nieuwsdienst meldt, dat het s.s. „Oaxa" van 4000 ton op den Atlanti- schcn Oceaan is getorpedeerd en tot zin ken gebracht. Verplichting koolzaadbouw. IN EENIGÉ GEVALLEN ONTHEFFING MOGELIJK. In aansluiting aan de in de pers ver schenen mededeelingen over de verplich ting tot het telen van winterkoolzaad of winterraapzaad vernemen wij dat de pro ductie-commissarissen voor den akker- en weideibomv van deze verplichting - in eeni- ge gevallen ontheffing kunnen verleenen. Dit betreft in de eerste plaats hen, die op contract' koolsoorten, koolrapen, voe der- en mergkool voor zaadwinning te len. Mits deze personen voor 10 Augus tus a.s. onder overlegging van het con tract een aanvrage bij den productiecom missaris indienen, verleent deze hun voor de gecontracteerde oppervlakte ontheffing van de verplichte koolzaad- of raapzaad teelt. In dit geval brengt de productie- commissaris de gecontracteerde opper vlakte dus fn mindering. Voor het eventueel restant kan de pro ductie-commissaris den contractteler eveneeqs ontheffing verleenen, indien naar zijn oordeel gevaar voor kruisbestui ving met het oog op de bedoelde con- traettéelt bestaat; Dit geldt echter uit sluitend voor den contracteier zelf en niet voor zijn buren. Aan deze ontheffing in verband met kruisbestuivingsgevaar is do voorwaarde verbonden, dat de oontract- teïer e&n gelijke oppervlakte met blauw- maanzaad of een ander door den produc tiecommissaris aan te wijzen oliehoudend zaad beteelt. In de derde plaats wordt ontheffing verleend, indien en voor zoover de ver plichting tot het telen van koolzaad of raapzaad, met toestemming van den pro ductie-commissaris. op e'en anderen teler is overgedragen. Deze overdracht is uit sluitend mogelijk, binnen het werkgebied van de landbouw-crisis-organisafie. Öok dezé ontheffing moet vóór 10 Augustus a.s. worden aangevraagd. Bij de aanvra ge moet een schriftelijke, gedagteekende enonderteekende verklaring van den overnemer zijn gevoegd, inhoudend-s, dat hij zich verplicht een in de verklaring aangegeven oppervlakte grond voor den aanvrager mot i koolzaad of raapzaad te bebouwen. Deze oppervlakte is de over nemer verplicht met deze gewassen te betelen, boven de door hem daarmede uit eigen hoofde te betelen oppervlakte. Ziekenfondspremie voor werkverruimingsarbeiders. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken is bepaald, dat voor de berekening van de door den werkgever ingëvolgé het zieken- fondsenbesluitverschuldigde premie, en van het op het loon van den arbeider in te hquden gedeelte da%.rvan ten behoeve van arbeiders, die werkzaam zyn "bij een van rijkswege gesubsidieerd of uitgevoerd werkverruimingsobject wórdt uitgegaan van hetzelfde dagloon als bij de .premie betaling voor de ziektewet, de ongeval lenwetten en de kinderbijslagwet. Dit be sluit wordt geacht in werking te zyn ge treden met ingang van 1 November 1941. GEEN VESTIGINGJZONDER VERGUNNING. THANS OOK VOOR SMEDEN, FITTERS, LOODGIETERS EN MEUBELMAKERS. In de Staatscourant van 24 Juli komt een viertal beschikkingen van den secre- feris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart voor, betreffende de uitvoering van de vesti gingswet kleinbedrijf. Hierbij wordt de vestiging zonder vergunning van den se cretaris-generaal verboden van inrichtin gen in het smids- en hoëfsmidsbedryf, gas- en waterfittersbedrijf, loodgietersbe- drijf en den kleinhandel in meubelen, on derscheidenlijk van het meubelmakersbe- drijf. Deze beschikkingen zijn op 25 Juli 1942 in weAing getreden. PREMIE ONGEVALLENWET 1921. De waarnemend secretaris-generaal van het departement van sociale zaken heeft de bijdrage over het jaar 1941 vastgesteld óp 110 pet. van de voorschotpremie betref fende de ongevallenwet 1921. Er zal dus 10 pet. van de voor 1941 betaalde ongeval- lenprèmie worden bygevorderd. NAAR HET OOSTFRONT. Donderdagmiddag om drie uur zullen de heeren Voorhoeve, Leeuwenberg en Schuurman met alle andere vrijwilligers vanuit den Dierentuin te 's-Gravenhage naar het Oostfront vertrekken Kaarsen op petroleumbon. TE VOREN BONINLEVERING BIJ WINKELIER. Gedurende het tijdvak van 1 Augustus tot en met 30 September 1942 geven de met „24" genummerde bonnen van depe- troleumkaarten „S" en „T" recht op het koopen van één 'rantsoen kaarsen. Eén rantsoen kaarsen bedraagt 300 gr. De voor het koopen van kaarsen aange wezen bonnen moeten vooral' bij den win kelier worden ingeleverd, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. De aflevering der kaarsen aan de verbruikers heeft eerst plaats nadat de winkelier zich door mid del van de door hem ontvangen bonnen heeft bevoorraad. Kt is de laatste bonaanwijzing voor kaarsen tot en met 30 September 1942. DIEFSTAL VAN LEVENSMIDDELEN. GEEN EXTRA-TOEWIJZINGEN TER VERVANGING. In geval van diefstal van levensmid delen uit eigen magazijnen, opslagplaat sen, winkels en dergelijke ruimten, ver strekken de organisaties, waaronder de desbetreffende producten ressorteeren, geen extra-toewijzingen of soortgelijke bescheiden ter vervanging van de gesto len goederen. Het rijksbureau voor de voedselvoorziening wijst een ieder er nog maals met den grootsten nadruk op. Men behoort zoodanige voorzorgsmaat regelen te treffen, bijvoorbeeld door voortdurende bewaking, dat diefstallen eenvoudig onmogelijk zijn. KINDEREN MET VACANTIE NAAR DUITSCHLAND. Wederom gaan 800 Nederlandsche kin* deren uit Utrecht, Noord-Brabant, Gel derland en Overijssel een prettige vacan- tie in Duitschland doorbrengen. Door de bemiddeling van den N.V.D. zullen deze kinderen nl. zes weken gastvrijheid ge nieten in het prachtige Thuringerland. Een 100-jarige te Biervliet. Maandag heeft de wed. Pieter Babijn— Zonnevylle te Driewegen, gemeente Bier vliet, haar lOOsten verjaardag gevierd. De bevolking heeft hefc^rasse oudje dien dag op spontane wijze gehuldigd. Des morgens werd de jubilaresse verrast met een fraaie eerepoort voor de woning. %Selke door de bewoners van Driewegen was opgericht. In de morgenuren moest het oudje reeds .vele blijken van belangstelling (Fam.-foto) in ontvangst nemen. Daar zij een echte liefhebster van bloemen is, werd zij gedu rende den dag dan ook waarschijnlijk „inde' bloemen gezet". Door burgemeester en wet houders werd een bloemenmand en versna peringen aangeboden. De gemeentenaren hadden als blijk van belangstelling een fraaie zetel, een aansluiting op het net der radio-distributie met luidspreker en tafeltje en ook verschillende bloemstukken gezonden. Na den middag werd 't oudje persoonlijk gefeliciteerd door burgemeester en wethouders, ds. Vrijland, het hoofd der school en vele anderen. Door de schqoljeugd werd een zanghulde gebracht, onder leiding van het onderwijzend personeel. Daarby werden ook door de kinderen bloemen aan geboden. Na de zanghulde gaf 't krasse moedertje te kennen dat zij ook nog wel zingen kon en gaf zij een liedje ten beste uit den ouden tijd:„Niet naar huis gaan of de flesch moet op zijn kop staan", hetgeen met een daverend applaus werd beant woord. Door een kleinzoon werd namens de ju bilaresse en verdere familie een woord van dank gebracht aan allen die hadden mede gewerkt om dezen dag tot een waren feest en vreugdedag te maken voor grootmoeder en verdere familie. Aan alle aanwezigen werd de geegenheid gegeven de 100-jarige toe te knikken, ter wijl zij in 't portiek der woning gezeten was in haar nieuwen stoel met een van vreugde stralend gezicht en heldere kijkers. De be volking was er in geslaagd zooveel bijeen te krijgen; dat de schooljeugd ruim ont haald kon -worden op limonade, koek en verdere versnaperingen. Des avonds werd door het muziekgezel schap en de zangvereeniging van Biervliet een serenade en zanghulde gebracht, het geen weer veel volk op de been bracht er de feestvirenden herschtc en vrooljjk Onder de feestvierenden heerschte een vroolyke stemming. -Nog zij gemeld, dat het 28 jaar geleden is, dat Biervliet een. 100-jarige onder de ingezetenen telde-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1