PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 27 JULI 1942 Nieuwe Duitsche successen bij Rostof. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct per week of 1 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per' kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJ S Per m.m. 14 cent, min. per adv. 12.80. Bil abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (mar. 8 regels)van 15 regels 65 ct.. Iedere'regel meer 13 et., di ens taan vr. en dlenstaanb. reap. 65 en U ct Kabouters (alleen op VriJ- dag): 1—6 woorden 80 ct., elk woord meer 6 et., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.cLBL" 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE D€R FIRMAS F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 174 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd ten VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521. na kantoortijd telef. 3454, Administratie telef. 8541. GOES: Rpd. en Admtnlstr* Turfkade 16. teL 2863. na kantoortijd teL 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en 'Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 BRESKEN S: Dorpsstraat 85. teL 21 Het opperbevel van de Duitsche weer macht' maakte Zondag bekend: Ten Zuiden en ten Oosten van Rostof w-erd in hevige gevechten de overgang over den Don veroverd. De pogingen van den vijand om een geordend en samenhan gend afweerlfront op den Zuidelijken oever van den Don op te richten, zijn mislukt. Een Sovjet duikboot werd door de lucht macht in de monding van den Don tot zinken gebracht. Op de Wolga wierpen gevechtsvliegtuigen bij aanvallen overdag en 's nachts twe« tankschepen met een gezamenlijken inhoud van 6.000 ton in brand en brachten drie met ravitaillee ring goederen geladen groote sleepsche- pen tot zinken. In de groote bocht van den Don zijn Duitsche en Roemeènsche troepen in ge vecht met vijandelijke infanterie- en pant serstrijdkrachten. Zij hebben met hun voorhoeden den Don bereikt. In het gebied van Woronesj mislukten ook gisteren alle aanvallen van de bolsje wisten door den schitterenden strijdlust van onze troepen. Ten Noordwesten van Woronesj w-erden omvangrijke troepen concentraties van den vijand door een geconcentreerden aanval van formaties in fanterie, pantserwagens en de lucht macht uiteengeslagen. Tegenaanvallen van den vijand keverden geen succes op. Alleen in een sector van een divisie werden gisteren overdag 48 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Aan het overige Oostelijke front slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Op Malta werden in de installaties van de vliegvelden Luca en Halfar nieuwe vernielingen aangericht. Voor "Port Said werd een vrij groot koopvaardijschip^ door bommen beschadigd. Aan de Oostkust van Engeland be stookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht bij goed zicht op den grond de ha ven van Middlesbbrough met een groot aantal brand- en brisantbommen. Na he vige ontploffingen ontstonden uitgestrek ts branden. Nadat enkele Britsche vliegtuigen over dag in het Rijn-Main gebied lukraak bom men hadden neergeworpen, viel de Brit sche luchtmacht in den afgeloopen nacht West-Duitschland aan, .vooral Duisburg. Hamburg en Moers. De burgerbevolking leed verliezen. Vooral in woonwijken ont stond deels aanzienlijke schade aan ge bouwen. Door nachtjagers en luchtdoelar- tillerie werden 11 der aanvallende bom menwerpers neergeschoten. Sovjet bommenwerpers ondernamen storingsaanvallen zonder eenige uitwer king op Oost-Pruisisch gebied. De bolsje- wistische-luchtmacht verloor op 24 en 25 Juli 128 vliegtuigen. Vijf eigen vliegtui gen worden vermist. NOWOTSJERKASK GENOMEN. Snelle Duitsche formaties hebben de stad Nowotsjerkask ten Oosten van Rostof in genomen, terwijl in de omgeving van laatstgenoemde stad de zuivering van het gevechtsterrein van verspreide bolsjewie ken wordt voortgezet, naar het opperbevel der weermacht meldt. Ten Oosten van Rostof heeft de Duit sche luchtmacht zware aanvallen gedaan op de terugstroomende bolsjewistische co lonnes. Vooral bij de opstoppingen aan de overgangen van den Don leden de bolsje wieken zeer zware verliezen. Ook treinen en emplacementen ten Zuidoosten van Rostof kregen het zwaar te verantwoor den. De bolsjewistische jagers, die den Sovjetcolonnes bescherming trachtten te verlèenen tegen de hevige Duitsche lucht aanvallen, werden door de Duitsche jacht vliegtuigen tot den strijd genoopt en 23 werden neergeschoten. DE STRIJD BIJ WORONESJ. De Honvedtroepen hebben, naar het Hongaarsche telegraafagentschap meldt, tijdens de afgeloopen week over de geheele breedte van hun frontstellingen aan den Don de verdediging van deze rivier ten Zuiden van Woronesj georganiseerd. Pogin gen van kleine eenheden om de rivier over te steken, werden verijdeld. Hongaarsche artillerie heeft de verdediging van het na burige Duitsche bruggehoofd gesteund. Bezettingstroepen der Honveds hebben met succes een uitgestrekt boschgebied van gewapende benden gezuiverd. 83 BOLSJEWISTISCHE VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN. Naar het opperbevel der weermacht meldt, heeft de bolsjewistische luchtmacht Vrijdag weer zware verliezen aan vlieg tuigen en vliegers geleden. In luchtgevech ten boven het Oostelijk front schoten Duit sche jagers met slechts drie eigen verlie zen 83 bolsjewistische vliegtuigen, neer. 17 TANKS IN EEN UUR. Een zware Duitsche batterij luchtdoel geschut heeft in één uur 17 vijandelijke tanks kapot geschoten in de omgeving van Rostof. De Japansche landing op Papoea. Alle pogingen, welke de geallieerden tot dusverre hebben ondernomen om de Ja pansche landingsmanoeuvre op dc Noor delijke kust van Papoea (Nieuw Guinea), welke een van de tot nu toe gevaarlijkste bedreigingen vormt voor het garnizoen der geallieerden in Port Moresby, te belem meren of te verijdelen, zijn mislukt. Van de plaats waar de Japanners aan land zijn gegaan, leidt een betrekkelijk goede weg naar Port Moresby. Zaterdag is het vliegveld aldaar door Japansche bommenwerpers en jachtvliegtuigen aan gevallen. Ook de stad Tmvnsville aan de Oostkust van Australië is door Japansche vliegtuigen gebombardeerd. PER VLIEGTUIG VAN ROME NAAR TOKIO EN TERUG. Een Italiaanshh Savoia Maruhefcti vlieg tuig vöor lange af stands vluchten is naar officieel te Rome wordt medegedeeld van Rome rraar Tokio en terug gevlo gen. teneinde het Japansche volk de kame raadschappelijke groeten van het Italiaan- sche volk te brengen. Het toestel werd bestuurd door den lt.-kol. Moscatelli, die 22 maal over den Atlantischen Oceaan is gevlogen. Het is na volgens program de vlucht van 22.000 km. te hebben voltooid, van Europa naar Azië en terug, op een vliegveld in midden Italië geland. De bemanning werd na aankomst door den Duce begroet, die begeleid was door den partijsecretaris, minister Vindonzoni en door den onderstaatssecretaris in het ministerie van luchtvaart,, generaal Fou- gier. Bovendien waren aanwezig de chef van de Japansche ma'rinemissie, admiraal Soè, de militaire attaché van de Japnsche mambassade, kol. Zilmitsoe en de Duitsche luchtvaartattaché. De lange afstandsvluclit Italië-Japan- Italië heeft, naar de Italïaansche pers meldt, voor het grootste deel geleid over vijandelijk gebied- Het vliegtuig had tij dens zjjn vlucht geen radio-installatie tot zijn beschikking, zoodat de bemanning geen weerberichten kon ontvangen. On- De strijd In de lucht. Vrijdag hebben Duitsche verkennings vliegtuigen, die op verkenning uit waren, bommen laten vallen op voor den oorlog belangrijke doelen aan de Oostkust van Groot-Brittannië. De Britsche luchtmacht heeft in het af geloopen weekeinde ook verschillende vluchten naar Duitschland en het bezette gebied gemaakt, hetgeen haar op het ver lies van talrijke vliegtuigen is komen staan. Vrijdag trachtte zij militaire instal laties in het Noord-Fransche kustgebied aan te vallen. De Duitsche afweer dwong ze de wpk te nemen. Door de weinige bom men werd slechts geringe materieele scha de veroorzaakt en enkele burgers gewond. Denzelfden dag trachtte een Britsch toe stel het Belgisch gebied binnen te vliegen. Het werd door Duitsche marine-artillerie neergeschoten en stortte brandend neer. Zaterdagnacht hebben Britsche bom menwerpersopnieuw aanvallen gedaan op het Rijn-V.restfaalsche industriegebied en enkele storingsvluchten gemaakt boven 't Noord-Duitscfie kustgebied. 'Het hierbij in het weermachtbericht genoemde aantal verloren Britsche bommenwerpers is nog gestegen van elf tot dertien. Zondag deden afdeelingen Engelsche ja gers verscheidene aanvallen op de kust van het bezette gebied. Boven het Kanaal ontmoette zij Duitsche jagers, die hen tot den terugkeer dwongen. Bij talrijke korte luchtgevechten werdén vijf Britsche iaeers door Duitsche jagers van de typen Focke- Wulf en Messerschmidt neergeschoten. In den afgeloopen nacht deden Britsche bommenwerpers met brisant- en brand bommen aanvallen op het stadsgebied van Hamburg. Door talrijke afzonderlijke bran den ontstond in de woonwijken schade aan de civiele eigendommen. Ook moet op slachtoffers onder de bevolking gerekend worden. Volgens de voorloopige berichten zijn 18 aanvallende bommenwerpers om laag gehaald. Een Angelsaksisch gesprek. Wien t je meer waard, WaveW of Mac ArtherT* WaveW. Wavell. Niemand, die too hard wegloopt als Hij .Gueri* Meschiwo Meschino" 26-4-42- Holiand-Pax Holland m danks dé moeilijkheden, die hieruit voort vloeiden, wc d het traject volgens het plan afgelegd. v De haven Bardla, «elke door da Dultjche en Italiaanse!» troepen werd Luce-Orbb-Holland-Pax Holland a MUSSOLINI IN N00RD-AFRIKA Van 29 Juni, den dag der verovering van Mersa Matroe, tot 20 Juli heeft de Duce, naar van officieele Italiaansche zijde be kend wordt gemaakt, in het Marmarische operatiegebied vertoefd. Hij heeft dagelijks besprekingen gevoerd met het opperbevel in Noord-Af rika. Op zijn reis bezichtigde de Duce troepen, vliegvelden, vlootsteunpunten, Italiaansche en Duitsche lazaretten, ravitailleerings- en opleidingsstations en Italiaansche kolonis tendorpen. Hij reikte den piloten van het vijfde luchteskader dapperheidsonderschei- dhigen uit. Het onverwachte verschijnen van den Duce wekte groote geestdrift onder de troe pen, die zich na hun bliksemsnellen op- rftarsch van 700 km. gereed maken om op nieuw georganiseerd en van nieuwe uitrus ting voorzien tezamen met de Duitsche troepen de tweede phase van den slag in te gaan. Op den terugweg verbleef de Duce eenige uren in Athene, waar hij op het vliegveld van .Tatoi door generaal Al Geloso, den fcommandant van het 11de leger en door minister Chigi werd ontvangen. Na het plechtig bezoek aan de Akropolis begaf de Duce zich naar de grenadiers van het vier de regiment en naar het cavalerieregiment Guide uit Milaan, waar hij geestdriftig werd ontvangen. In het gebouw van de Italiaansche legatie ontving de Duce den Duitschen gezant te Athéne, "Von Alten burg, den chef der Grieksche regeering, generaal Tsolakogloe, den minister van economische zaken, dr. Gotzamanis en den burgemeester van Athene, Gehirdiados. Op 20 Juli des avonds landde de Duce op het vliegveld van Guidonie, nadat hij 20 dagen lang' ruim 6000 km. per vliegtuig had afgelegd over zeeën en woestijnen. De duikbootoorlog. Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: Sedert 24 Januari hebben alleen Duitsche duikbooten 616 schepen met een inhoud van 3.843.200 brt. in den grond geboord. Binnen elke 24 uur zonkén in deze 180 da gen minstens drie schepen naar den bodem van den Atlantischen Oceaan, de Noordzee, de MÏddellandsche Zee of de Amerikaan- sche wateren. Elk van deze schepen had een gemiddelde tonnage van 6500 brt. Van dc 616 schepen waren er 453, met een inhoud van 2.517.700 brt., transportsche pen en 163, met een inhoud van 1.325.500 brt., tankschepen. Bij dc catastrophe van het groote convooi op de Noordelijke IJs zee, waarbij 38 schepen met ruim 230.000 brt. en 350.000 ton oorlogsmateriaal -voor de bolsjewieken«sin den grond werden ge boord, ging dè volledige uitrusting voor een leger van minstens 50.000 man verlo ren met inbegrip van de voor den gemo- toriseerden oorlog noodige benzine. De in de zes maanden alleen door de Duit sche duikbooten in den grond geboorde schepen zouden rond 4,5 millioen ton oor- logstuig en benzine naar de fronten in Europa, Afrika en Azië hebben kunnen vervoeren. DE GEALLIEERDE SCHEEPSBOUW. De verhouding van het aantal tot zinken gebrachte schepen tot dat der nieuw ge bouwde schepen bedrag reeds in April van dit jaar volgens zeer betrouwbare be rekeningen ongeveer vier tot een, zoo schrijft het Amerikaansche maandblad Fortune inzake de scheepvaartkwestie van de V.S. en Engeland. De tonnagekwestie is practisch voor de geallieerden tot een onoplosbaar probleem geworden en hun „over het hoofd gegroeid". Een natie kan evengoed als ceen mensch eens met zijn productie-capaciteit aan het einde van haar latijn komen. Precies op dit punt bevinden zich op het oogenblik de V.S. en Engeland wat hun scheepvaart betreft. Het is hun onmogelijk aan alle eischen, die hun ge steld worden, het hoofd te bieden. Voor het opheffen van het sebrek aan scheeps- ruimte spelen de nieuw te bauwen sche pen niet zoo'n beslissende rol als in het algemeen wordt aangenomen. BRITSCHE SCHIPBREUKELINGEN. Het Spaansche schip Castillo heeft 22 dezer 10 schipbreukelingen van de Britsche tankboot British Hyoman te San Vincente op de Kaapverdische Eilanden aan land gezet. Dit tankschip werd een 500 zeemijl van de Kaapverdische Eilanden getorpedeerd door een onderzeeër en zonk in enkele mi nuten. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 1 1000 No. 1108 4O0 No.4841 15226 189S4 v 200 No. 9273 17282 100 No. 2963 3033 6583 2368 14165 30361 31673 Slachtoffers Engelsche luchtaanvallen. t Uit de vluchten/ der Britten blijkt steeds een zekere stelselloosheid, als zij boven Nederlandsch gebied komen. Als zij eens, zooals enkele dagen geleden, in het wolken dek naderbij sljiipen en op zee visschersboo- ten onder vuur nemen, dan mogen zij dat gerust in het credit van het tweede front boeken. Meer dan lichtzinnig is het evenwel, als zij zich laten verleiden geen militaire doe len aan te vallen, maar in plaats daarvan hun aanvallen met bommen of schietwa pens te richten op burgers en htm vredige erf. Dat heeft de laatste dagen alleen al 6 dooden geëischt en verscheiden zwaar- en lichtgekwetsten. De maximum rantsoenen gas en electriciteit. Het onlangs gepubliceerde bericht be treffende de instelling van maximumrant- soé'nen voor gas en electriciteit blijkt aan leiding te hebben gegeven tot noodelooze ongerustheid bij het publiek. Er wordt derhalve op gewezen, dat de ze maatregel niet beoogt den verbruiker van een normale hoeveelheid gas of elec triciteit een verdergaande beperking op te leggen dan de bestaande van 75 pet. van zijn verbruik in 1939/40. De be doeling is uitsluitend te voorkomen, dat zij, die gedurende 1939/40 'een volgens de tegenwoordige normen abnormaal hoog verbruik hadden, ook thaxi| nog zeer royaal met gas of electriciteit kunnen omspringen. Het is derhalve mogelijk, dat het maximum, hoewel zeer ruim ge steld, voor zulke verbruikers lager ligt darw.75 pet van 1939/40. Verbruikers, die voor een maximum- rantsoen in aanmerking komen, zullen van het betrokken gas- of electriciteits- bedrijf bericht ontvangen; maximum rantsoenen worden eerst van kracht met ingang van de eerstvolgende periode van ongeveer 60 dagen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat bij het vaststellen van. de maximum rantsoenen voor gezinnen tot vier (inwo nende) personen reeds rekening zal zijn gehouden met de aanwezigheid van ra diotoestel en electrisch strijkijzer. Verbruikers, wier gezin bestaat uit 5 of meer (inwonende) personen en voor wie een maximum-rantsoen is vastgesteld kunnen, indien zij electrisch strijken, bjj het electriciteitsbedrijf toeslag aanvra gen, deze toeslag zal bedragen 8 kwh per periode van circa 60 dagen voor elk gezjnslid boven het aantal van vier. In geen geval zal een maximum-rantsoen echter hooger zijn dan 75 pet. van het verbruik in 1939/40. Nieuwe regeling auteursrechten. Tot voor kort heerschte op het terrein der auteursrechten een ongewenschte ver deeldheid, doordat het voormalige Buma auteursrechtencontracten afsloot, zoowel met een aantal landelijke en provinciale organisaties van muziekvereenigingen als met dilettantsorkesten afzonderlijk. Daarenboven is gebleken, dat verschei dene harmonie- en fanfaregezelschappen aan den controle van het voormalige Buma ontsnapten en in het gAeel geen auteurs rechten betaalden, hetgeen ten nadeele was van de componisten. De Nederlandsche Kultuurkamer heeft ook aan het auteursrechtenvraagstuk haar aandacht geschonken en in overleg met de vakgroep volksmuziek van het muziekgilde en het Nederlandsch auteursrechtenbureau is een collectief contract ontworpen, dat afgesloten is met den Nederlandschen bond van dilet^tantenorkesten, geldende voor 3 Vz jaar en ingaande 1 Juli 1942. Hierdoor zijn de auteursrechten-verplicht- tingen van alle dilettanten-orkesten uni form geregeld en wel op een basis van 2 procent van het jaarlijksche budget der ver- eeniging, met een minimum van 6 per jaar. Daarvoor kunnen de muziekvereenigin- gen zooveel uitvoeringen per jaar geven als zij wenschen. Slechts dienen zij de uit te voeren programma's tqdig aan het N.A. B. in te zenden. Maken zij muziek in opdracht van derden (bij sportuitvoeringen of bij medewerking aan door anderen georganiseerde feesten), dan moeten de auteursrechten rechtstreeks met het N.A.B. worden geregeld door de organisatoren. Met het nieuwe collectieve contract voor de auteursrechten is een voor de volksmu ziek belangrijk probleem radicaal opgelost in het voordeel der muziekvereenigingen en in dat der auteurs. Een practisch resul taat van den arbeid van de Nederlandsche Kultuurkamer, die in de -kringen der be trokkenen, naar reeds is gebleken, zeer wordt gewaardeerd. Werkloozenkas N.A.F. Naar aanleiding van een verzoekschrift van het Nederlandsche Arbeidsfront (N.A. F.) heeft de secretaris-generaal van het departement van sociale 2»ken zich in be ginsel bereid verklaard het reglement voor een door het N.A.F. opgérichte werkloo zenkas goed te keuren, en ten behoeve van die werkloozenkas, te rekenen van 28 Juni 1942 volgèns het Werkloosheidsbesluit 1917 subsidie te verleenen ten bedrage van 100 van de bijdragen der leden. Voorts Heeft genoemde secretaris-generaal zich tevens in beginsel vereenigd met den over gang van de werkloozenkassen der gesub sidieerde vereenigingen, aangesloten bij het Nederlandsch verbond van vakvereeni- gingen, in de werkloozenkas van het Nr A.F., te rekenen van den zélfden datum. Het verleenen van recht op subsidie voor, de werkloozenkas van het NA..F. was eerst mogelijk na een wijziging van het Werkloosheidsbesluit 1917, die inmiddels is aangebracht Onderhandelihgen zijn nog gaande over de aan de subsidie-verleening en aan de goedkeuring van den overgang van de werkloozenkassen van het N.V.V. te verbinden voorwaarden, DE REGISTRATIEPLICHT VOOR VOLKSTUINDERS. EN HET VERVOEREN VAN AARDAPPELEN. De volkstuinders zijn op grond van de .Bodemproductiebeschikking 1942 volks tuinen" verplicht hun volkstuin te laten inschrijven bij 0e Landbouw-crisis-organi- sa/tie in de provincie, waarin de tuin ligt. Velen hebben aan deze verplichting echter nog niet voldaan onder meer uit vrees, dat ztj eerlang de in hun tuin geteelde pro ducten zouden moeten inleveren. Van officieele zijde hebben wij thans de verzekering ontvangen, dat deze vrees te eenenmale ongegrond -is. De registratie heeft uitsluitend ten doel statistische ge gevens omtrent het volkstuinwezen -in" ons land te verzamelen en tevens om den grondslag.te leggen voor de noodzakelijke ordening van het gebruik van cultuurgron den door volkstuinders* Van inleveringder producten is geen sprake. Ten aanzien van de aardappelen is in de kringen van volkstuinders destijds bekend gemaakt, dat men voor de met aardappelen beteelde oppervlakte boven 200 vierkante meter een zeker aantal aard- appeldistributiebonn^n zou moeten afstaan. Dit voornemen heeft inderdaad bestaan, doch ook hiervan is afgezien. De volkstuinder behoeft derhalve van de in zijn tuin geteelde aardappe len niets in te leveren en evenmin bon- men af te staan, tenzij de L.C.O. be slist, dat de met aardappelen beteelde oppervlakte veel grooter is dan voor een redelijken wintervoorraad van het gezin noodzakelijk ls. Volkstuinders die zich nog niet bij de L.C.O, hebben aangemeld, zullen echter verstandig handelen door de verplichting tot registratie alsnog ten spoedigste na te komen, want aan hen, die niet aan den registratieplicht hebben voldaan, zullen met ingang van 3 Augustus geen. vervoer- bewijzen meer worden verstrekt- Het ligt ook in de bedoeling de gelegenheid tot aanmelding binnenkort te sluiten. Het gevolg zou zijn, dat de volkstuin ders de op hun tuin geteelde aardappelen niet zullen mogen behouden, doch deze door de P.I.C.A. zullen worden gevorderd. De» volkstuinders dienen er verder re kening mede te houden, dat zij voor het vervoeren van de door hen geteelde aard appelen in het bezit moeten zijn van eén door den plaatselijken bureauhouder af gegeven vervoerbewijs. Dit vervoerbewijs zal 'slechts worden verstrekt aan hen, die in het bezit zjjn van een bewijs van in schrijving bjj de L.C.O. Het vervoereawan aardappelen door volkstuinders zonder een vervoerbewijs is dus verboden, tenzij het vervoer plaats heeft binnen het consump- tiegebied (dat is practisch het bebouwde gedeelte van de steden) en^de hoéveelheid niet meer dan 7 kg. bedraagt. Op welke wijze komt nu een volkstuin der in het bezit van het vervoerbewijs. Hiertoe onderscheidt men drie groepen: a- volkstuinders, die bij een vereeniging zijn aangesloten; b. jrolkstuinders, die rechtstreeks van de gemeente een tuin hebben gepacht; c. de op zichzelf staande volkstuinder, niet behöbrende tot de groepen a of b. De volkstuinders, aangesloten bij een vereeniging van volkstuinders, wenden zich tot het secretariaat dier vereeniging onder overlegging van het bewijs van in schrijving. Is de volkstuin nog niet gere gistreerd, dan dient men hiervoor eerst zorg te dragen. De secretaris vraagt de vervoerbewijzen aan bij den plaatselijken bureauhouder en reikt 'deze na ontvangst aan de leden uit. De volkstuinders, die rechtstreeks van de gemeente hun tuin hebben gepacht, kunnen ter gemeentesecretarie, eveneens onder overlegging van hun bewijs van in schrijving, het vervoerbewijs aanvragen. De gemeente vraagt voor hen de bewijzen aan en reikt deze na ontvangst aan de aanvragers uit. Alle andere volkstuinders moeten het vervoerbewijs aanvragen bij den plaatselij ken bureauhouder in hun woonplaats of district. Overlegging van het bewijs van registratie is noodzakelijk. De vervoerbewijzen zullen gëldig zjjn tot en met 15 November a.s- De houders van particuliere tuinen, als mede land- en tuinarbeidérs die perceeltjes in het bedrijf van hun werkgever hebben beteeld, kunnen zich ter verkrijging van de benoodigde vervoerbewijzen wenden tot den plaatselijken bureauhouder in hun woonplaats of district. Oefeningen in tegenwoordigheid van bevelhebber der weermacht. Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland -maakt bekend De ^bevelhebber der weermacht in Neder land, de generaal der vliegers Fr. Chris tiansen, heeft in gezelschap van den chef van zijn generalen staf, gene^aal-majoor Drum, dezer dagen nieuwe verdedigings- installaties van het leger aap de Neder landsche kust en zware artillerie der ma rine geïnspecteerd. Hij nam deel aan oefeningen der troepen in het achterland en woonde een oefening in de bestrijding van valschermtroepen bij onder leiding van den commandeerenden generaal en bevelhebber in de L/uftgau Hol land, generaal-vlieger Siburg. ZIJ KOMEN TERUG. Zij zullen terugkomen. onze strijders aan het Oostfront. Zeker, er zUn er die zulten blijven omdat zU voor volk en land. het grootste offer brachten. Het grootste gedeelte echter za^, teruggenomen, ndat het bolsjewistische monster vernietigd zal zijn. ZU die terugkomen, sullen u vlagen wat cy deed toen z(J in het Oosten met de wapenen tn de vuist de Euro- peesche beschaving en cultuur verdedigden. Wat zat dan uw antwoord zijn? Zult gij kunnen antwoorden dat gU ook behoorde iot.bet thuisfront, dat ztja plicht deed Langenoot, ztf die straks zullen terug komen hebben nu recht op uw steun. Versterkt daar om ons verzorglngafonds dat geregeld duizenden pakj ketten zendt aan onze Oostfrontstrijders. Het giro nummer is 432100 T.N. Verzorgtngsfonds Nederland Koninginnegracht 22 (o 'e Gravcnhage.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1