PH0VIMCIA1E ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 13 JULI 1942 Anglo-Amerikaansche koloniale politiek. 'ABONNEMENTSPRIJ S 19 ct per week of 1 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummera 5 cent AD VERTENTIEPRIJ S Per m.m. 14 cent, min. per adv. 1 2.S0. Bij abonnement speciale prij3. Kleine advertenties (ma*. 8 regels): van 1—6 regels 65 ct. iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dlenstaanb. resp. 65 en U ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT uitgave der firma's f. van de velde jr. en g. w. den boer postrekening 359300. provinciale zeeuwsche courant, middelburg DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 161 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, \£JSSINGEN De BÜREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini strate Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd teief. 3454. Administratie telet 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel 2863, na- kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 DU1TSCHLAND OVERWINT OP AlLE FRONTEN. Bolsjewisten ten Westen van de Don vernietigd. Hoofdkwartier van den Führer, 11 Juni (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Duitsche en verbonden troepen, schitterend gesteund door het lucht- wapen, hebben in den loop van de aanvalsoperaties ten Westen van den Don van 28 Juni tot 9 Juli den vy- and vernietigend verslagen. Na de verovering van Woronesj op 7 Juli werd ten Zuiden daarvan de Don over een breedte van 350 km. bereikt en verscheidene bruggehoof- den werden over de rivier gewonnen. Tusschen dit front aan den Don en de vroeger bedreigde, thans 300 km. achterwaarts gelegen steden Charkof en Koers bevindt zich geen noemens waardige vijand meer. Volgens de tot dusver ontvangen beschikbare berichten werden in den loop van dezé gevechten 88.689 ge vangenen binnengebracht, 1007 tanks en 1688 kanonnen,benevens een on overzienbare hoeveelheid andere wa pens en oorlogstuig van allerlei aard buitgemaakt of vernietigd. 540 vlieg tuigen werden neergeschoten. De aantallen gevangenen en buit nemen voortdurend toe. De by den afweer van vijandelijke aanvallen in het ge bied ten Noorden en Noordwesten van Orel vernietigde 390 tanks zijn niet opgenomen in deze getallen. De nistelooze achtervolging van den vijand wordt voortgezet. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Zondag mede „In de Zuidelijke zóne van het Oostelijke front nikten snelle formaties en bewege lijke afdeelingen der infanterie-divisies ifi rustelooze achtervolging achter den wij kenden vijand op. Plaatselijke tegenstand werd overal gebroken. In Rostof en in ver scheidene Kaukasushavens werden voor den oorlog belangrijke installaties gebom bardeerd. Vijandelijke ontlastingsaanvallen ten Noordwesten van Woronesj bleven ook gisteren zonder resultaat. Daarbij werden in samenwerking met de luchtmacht 63 vijandelijke pantserwagens vernietigd. In het gebied ten Noorden en ten Noord westen van Orel herhaalde de vijand zijn aanvallen metvrij sterke infanterie- en pantserafdeelingen. Na harde gevechten werden zij met doeltreffenden steun van de luchtmacht afgeslagen- Aan het Wol- choffront mislukten vijandelijke aanvallen met groote verliezen voor den vijand. De Sovjet-luchtmacht heeft gisteren 74" vlieg tuigen verloren. Zes Duitsche vliegtuigen wordeiyrermist. In Egypte duren de hevige gevechten in de stelling van Al Alamein voort. Afdee lingen gevechtsvliegtuigen en Stuka's be stookten de Britsche stellingen en gemo toriseerde troepen met bommen van zwaar en van het zwaarste kaliber. Zij brachten den vijand groote schade toe. Bij luchtgevechten werden door Duitsche en Italiaansche vliegers 14 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Op Malta zijn steunpunten der Britsche luchtmacht ge bombardeerd. Aan de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen twee torpedo- bootjagers, die deel uitmaakten van een vijandelijke vlootformatie, tot zinken ge bracht. In den afgeloopen nacht heeft de luchtmacht voor den oorlog belangrijke doelen aan de Engelsche Oostkust met zware bommen bestookt. In het Zuidelijke deel va^i het Kanaal van St. George werd bij een aanval op een vijandelijk konvooi een vfachtschip door bomtreffers bescha digd. Na een vruchteloozen storingsaanval op de stad Flensburg in de avonduren van gisteren vlogen in den afgeloopen nacht eenige Britsche bommenwerpers het ge bied van Dantzig binnen. Door brisant- en brandbommen ontstonden in woonwijken der stad Dantzig materieele schade en schade aan gebouwen. In een vernield zie kenhuis vonden talrijke kinderen den dood. Vier der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. Zooals in een extra bericht is medege deeld, hebben Duitsche duikbooten op den Atlantischen Oceaan en in de Amerikaan- sche kustwateren 18 vijandelijke koop vaarders met een gezamenlijken inhoud van 116.000 ton tot zinken gebracht. Een ander schip van 7000 ton werd door torpedotref fers beschadigd. Drie zeiltransportschepen werden door artillerievuur tot zinken ge bracht. Daarmede heeft de Duitsche duik- bootvloot op de oorlogstooneelen van At lantischen Oceaan, Noordelijke Uszee en Middellandsche Zee sedert 1 Juli 34 sche pen met een gezamenlgken inhoud van 225.900 ton tot zinken gebracht en het vijandelijk ravitailleeringsverkeer naar alle fronten wederom zwaar getroffen. KOSTBARE FOUTEN. (Van onzen Haagschen redacteur.) Een Open Brief in de „Times" heeft het vraagstuk der Anglo-Amerikaansche ko loniale politiek, met name in den Pacific, op pijnlijke wijze en op een ongelegen oogenblik voor het voetlicht der Engelsche openbare meening gebracht. Het ging en gaat daar met de Anglo-Amerikaansche bezittingen allerminst goed. Malakka, de Philippijnen en Hawaï, eens door de Ame- rikaansche en Britsche machthebbers op den weg der monocultuur gedrongen, om door een, met alle middelen tot het uiter ste opgevoerden uitvoer zoo hoog mogelijke winsten af te werpen, zijn in dezen twee den wereldoorlog in niet geringe mate het slachtoffer dezer politiek geworden- De Fhilipprjnen, door Noord-Amerikaan- sche suikerbaronnen geëxploiteerd, zagen door gebrek aan scheepsruimte in de Anglo-Amerikaansche landen reeds medio 1941 geen kans meer, hun uitvoer naar de U.S.A. op peil te houden, waardoor zij te vens niet meer in de gelegenheid waren, voldoende rijst ten behoeve van de eigen bevolking te koopen en in te voeren, ter wijl zij met de suiker bleven zitten. Nog hachelijker werd de toestand op de Ha- wax-eilanden, waar het evenzeer ontbrak aan scheepsruimte, om de uitvoerproducten (met name suiker en ananas) te versche pen en de noodige levensmiddelen te im porteeren, hetgeen, sinds de Japansche blokkade vrijwel alle verkeer tusschen deze eilandengroep en de Vereenigde Staten on mogelijk heeft gemaakt, nog erger is ge worden. Volgens Noord-Amerikaansche meening mag de Japansche blokkade geen twee maanden meer duren, daar dan de levensmiddelenvoorraden van Hawaï schoon opgeteerd Zullen zijn. Malakka geeft een dergelijk beeld te zien. Hier viel de laatste tientallen jaren een welhaast fabelachtige economische vooruitgang te constateeren. De breede lagen der arbeidende massa echter waren grootendeels het slachtoffer van niet ge ringe uitbuiting, als gevolg van het BriL sche streven caoutchouc en tin in de grootst mogelijke hoeveelheden te produ- ceeren en uit te voeren. Zeker, de sultan van Johore kon reeds in den vorigen oor log uit eigen middelen Engeland een lazaretschip ten geschenke aanbieden, en ook de andere Malakka-staten waren be langrijke steunpilaren voor den rijkdom van het Empire geworden, terwijl dit laatste het grootendeels aan het deviezenverdrag van Malakka te danken had, dat het z'n aankoopen .in de Vereenigde Staten kon voortzetten. Malakka was de belangrijk ste deviezenleverancier van het Britsche rijk geworden. De rijkdom van Malakka was echter geheel'van de conjunctuur af hankelijk en berustte op de eenzijdige exportproductie van caoutchouc en tin- Ontstond er voor deze beide producten een ongunstige prijsvorming of ontbrak het aan scheepsruimte, zooals thans het geval is, dan ontsloeg men zonder pardon tal- looze arbeiders er. den overblijvenden ver laagde men het loon. De Britsche kapita listen lieten zich er weinig aan gelegen liggen, dat op deze manier de prijzen der levensmiddelen, met name van rijst, het onontbeerlijke voedingsmiddel, voor de ar beidende bevolking onbetaalbaar werden. Toen in December 1941, met het uitbre ken van den oorlog in Oost-Azië, Malakka en Singapore plotseling ernstig bedreigd werden, begon de openbare meening in Engeland zich noodgedwongen met de al daar heerschende toestand bezig te hou den. Japansche, Amerikaansche en neutrale Europeesche verslaggevers plaatsten ze in een onaangenaam fel daglicht, en wat einde Januari 1942 in een Lagerhuis-debat door Engelsche deskundigen aan critiek ten beste werd gegeven, bevestigde deze waar nemingen. Dit „nakaarten" is nog steeds niet ten einde, gelijk de in§den aanvang genoemde Open Brief in de „Times" bewijst. De schrijver keert zich hierin tegen de ge woonte, speciaal zondebokken voor Enge- land's nederlagen ter verantwoording te roepen. De d'Irecte oorzaak acht hij wel de verantwoordelijkheids-schuwheid der be stuursambtenaren ter plaatse, hetgeen een gevolg zoü zijn van bemoeizucht in Londen, waardoor de gouverneui's gedegradeerd worden tot de hoedanigheid van politieke brievenbestellers, wat door de ontwikkeling der communicatiemiddelen nog wordt be vorderd de indirecte schuld ligt echter by het ministerie van koloniën. In de leidende functies in de kolomën, .aldus de schr., worden in de meeste gevallen sinds langen tijd niet meer die mannen benoemd, die bezield werden door een geest, waaraan Engeland's toekomst kan worden toever trouwd. Er zijn mannen noodig, bij wie het /et zoo zeer op een bepaalden leef tijd aankomt, alswel dat zij innerlijk jong, soepel en bevattelijk zijn, steeds geneigd den korsten weg te gaan en hun beslissin gen snel te nemen. Volgens den schr. in de „Times" telt het Empire op de leidende posten nog al te veel slapende Doornroos jes de hervorming zal echter in het mi nisterie van koloniën moeten beginnen, omdat juist daar de menschen met breeden blik al te zeer ontbreken.Tenslotte vraagt de schr. zich af, hoe het anders mogelijk zou kunnen zijn, dat in 1940 en 1941, dus in een bij uitstek ernstigen tijd, waarin vele belangrijke deelen van 't Empire teer den bedreigd, als minister van koloniën een man als Lord Moyne kon optreden. De oplossing: hiervan zou moeten zijn, dat hij, ofschoon voor deze functie volkomen onbekwaam, stamt uit een schatrijke brou wersfamilie. Engeland zal derhalve moe ten besluiten tot een hervorming van top tot teen en zich een economische en sociale politiek aanmeten, welker grondslagen ge heel afwijken van de tot nógtoe gevolgde. Maar of het daartoe reeds thans niet te laat is? 1 VROEDVROUWEN KRIJGEN EXTRA RANTSOEN ZEEP. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat vroedvrouwen, die in aanmerking wenschen te komen voor een extra rantsoen zeep, zich met ingang van 1 Augustus a.s. met hun diploma tot den plaatselijken distributiedienst kunnen wen den, welke van genoemden datum af per periode van 3 maanden 3 rantsoenbonnen voor toiletzeep uitreiken. Strijd om een sovjet-dorp. Rook en vlammen slaan uit de huizen, waar binnen In alle hoeken weerstandsnesten van de sovjets gemaakt waren Orbis-Holland-PICWetterau- Pax Hol!, m EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. 116.000 TON TOT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van den Führer, 12 Juli (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede „Duitsche duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan en in de Amerikaansche kustwateren 18 vij andelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 116.000 ton tot zinken gebracht. Een ander schip van 7000 ton werd door torpedotreffers beschadigd. Drie zeiltransportschepen* werden door artillerievuur tot zin ken gehracht. Daarmede heeft de Duitsche duik- bootvloot op de oorlogstooneelen van den Atlantischen Oceaan, de Noorde lijke IJszee en de Middoliandsche Zee sedert 1 Juli 34 schepen met eenge zamenlijken inhoud van 225.900 ton tot zinken gebracht en het vijande lijke ravitailleeringsverkeer naar alle fronten wederom zwaar getroffen". Duitscfóf en Engelsche luchtaanvallen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Zaterdagnacht steden aan de Oost- en Westkust van Engeland gebombardeerd. Britsche bommenwerpers hebben den zelfden nacht met schending van de Zweedsche neutraliteit eenige steden aan de Oostzeekust aangevallen. Nadat de En- gelschen over Zuid-Zweden en Denemarken hadden gevlogen, kozen zij in hoofdzaak de stad Dantzig als doel, waarbij zij hun bommen wederom niet op oorlogs-econo- mische doelen, maar op cultuurmonumen ten en woonwijken lieten vallen. Zoo ont stond te Dantzig schade aan huizen, waar bij ook eenige burgers het slachtoffer wer den. Het diaconessenziekenhuis met het vrouwen- en kinderhuis, dat duidelijk het Roode-Kruisteeken droeg, werd getroffen. Volgens de tot dusverre ontvangen be richten werden 3 Britsche bommenwerpers neergeschoten. Een vierde toestel werd bij Flensburg neergehaald. De afdeeling luchtmacht van den Zweed- schen defensiestaf deelde mede. dat Zater dagavond tien uit Westelijke richting na derende Britsche vliegtuigen - het gebied* van Gothenburg binnenvlogen. Zweedsche jachtvliegtuigen, die opstegen, konden ten gevolge van de .weersgesteldheid niet met de Engelsche vliegtuigen in contact ko men. Een andere groep Engelsche vlieg tuigen vloog gisteravond over de Westkust van Skanen. Deze toestellen werden op verscheidene plaatsen door Zweedsch lucht doelgeschut beschoten. ■?u a at' isj o i t dank. vc MÖ" A ANG£KtAAA\ VEqCöOr&stj ic-ckf AAJ^ VAN "V BttScHj SCHILLEN EN oc; DOOZ.EfN^j Poirgooa-Siy«Ta* HoIUnd ra BINNENKORT NIEUWE BONKAARTEN. WAT DE DISTRIBUTIEDIENST ZAL UITREIKEN. De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart en van landbouw en visscherij maakt bekend, dat door den distributie- dienst der •gemeente, waar men in het bevolkingsregister is opgenomen, op na der te bepalen tijdstippen gedurende het 1 tijdvak van 20 Juli tót en met 8 Augus tus a.s. tegen overlegging van de distri butiestamkaart en tegen in ontvangst neming van een bon van het inlegvel dier kaart, een „bonkaart voedingsmid delen 9e periode 1942" benevens een aarüappelkaart zal worden uitgereikt. De diensten zullen uitreiken aan houders van een inlegvel Kl' of LI een bonkaart K106 of L106 en twee aard- appelkaarten EW,, aan houdeés van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K206 of L206 en drie aardappelkaarten EW., aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaart K306 of L306 en twee aard appelkaarten EW, aan houders van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K406 of L406 en één aardappel kaart EW. In een aantal gemeenten dient men ter verkrijging van een aardappelkaart een formulier MD 32 in te vullen. De plaat selijke distributiediensten zullen hierover nadere mededeelingen doen. Zij, die' geboren zijn tusschen 12 Juli en 10 Augustus van de jaren 1921, 1928 en 1938 dienen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen, hun inlegvellen te ruilen. Zelfverzorgers. voor aardappelen, brood en vleesch en kinderen van melkveehou ders, zullen onderscheidenlijk geen aard- appel-, brood- vleesch- of melkkaarten ontvangen. Daarenboven zullen de diensten tege- lgk met de reeds genoemde bonkaarten aan houders van L-inlegvellen ongeacht hun leeftijd één toeslagkaartje voor aardappelen uitreiken. Zjj, die evenwel geen aardappelkaart EW ontvangen, zul len ook geen toeslagkaartje ontvangen. Voorts zullen de diensten gedurende bovengenoemd tijdvak aan kinderen, die na 1 Augustus 1940 geboren zijn, een zeepkaart ET uitreiken, welke drie bon nen voor eenheidszeep en 3 bonnen voor waschpoeder bevat,, benevens een zeep kaart EU, welke 3 bonnen voor toilet zeep bevat. Kinderen, die geboren zijn na 1 Augustus 1934, doch vóór 2 Augus tus 1940 zullen een zeepkaart ET ont vangen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat men terstond bij het in ontvangst- nemen der kaarten, dient te controleeren of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, heeft ontvangen, aangezien latere reclames uiteraard niet in behandeling kunnen worden genomen. Ds distributiediensten zullen voor deze controle de noodige gelegenheid geven. Rijkssteunregeling en armenwet. De persdienst van het N A.F. meldt Bij de herziening van de rijkssteunrege ling, welke onlangs met terugwerkende kracht van 23 Mei j.l. af is ingevoerd, zijn deze steunnormen als absoluut minimum aangemerkt. Naar aanleiding hiervan heeft het Ne- derlandsche Arbeidsfront zich tot het de partement van binnenlandsche zaken ge wend met het verzoek den steun krachtons de armenwet in overeenstemming te bren-' gen n?et het peil van de rijkssteunregeling. In verband hiermede heeft genoemd de partement op 3 Juli j.l. een circulaire aan de burgemeesters gezonden, waarin als wensch van het departement van binnen landsche zaken te kennen wordt gegeven, dat de z.g. armlastigen gesteund zullen worden overeenkomstig de rijkssteuntarie ven en dat eveneens voor kinderen onder den 14-jarigen leeftijd kosteloos melk zal worden verstrekt, zooals dit voor de kinde ren van de gesteunden volgens de rijks steunregeling thans geschiedt. De gevechten rond El Alamein. Naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, hebben Duitsche gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers aan het Egyptische front vijandelijke autoconcen traties, alsmede artillerie- en veldstellingen in het gebied van El Alamein gebombar deerd. Tevergeefs trachtten Britsche bat terijen luchtdoelgeschut de aanvallende Duitsche vliegtuigen van hun doelen ver- (vrjderd te houden. Bommen van zwaar kaliber ontploften midden in de auto-con centraties en veroorzaakten branden en ontploffingen in de met munitie en oor logsmateriaal geladen voertuigen. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen be stookten voorts in scheeraanvallen vijan delijke gemotoriseerde strijdkrachten met bommen en namen de getroffen doelen doeltreffend onder vuyr met de boordwa- pens. Duitsche jagers vergezelden de ge vechtsvliegtuigen en schoten in hevige luchtgevechten 7 Britsche jagers boven de woestijn neer. Twee eigen vliegtuigen keerden niet op hun steunpunten terug. De Italiaansche verliezen In Juni. Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht heeft de verliezen in de maand Juni medegedeeld, met inbegrip van de ver liezen, die niet op vroeger gepubliceerde lijsten voorkomen, doch die thans bevestigd zijn. Van het leger en de vrijwillige militie zijn, volgens deze opgaven, in Noord-Afrika 849 man gesneuveld, 1399 gewond en 868 vermist. In Rusland (negende lijst) vielen 60 man en werden 186 man gewond. Op den Balkan 466 gesneuvelden en 496 ge wonden. Van de marine sneuvelden 30 man en werden 245 man gewond. 826 man wor den vermist. Van de luchtmacht sneuvelden 35 man, 70 werden gewond en 178 worden vermist. BURGEMEESTER VAN WOELDEREN 65 JAAR. Foto archief P.Z.C. De 12e Juli 1942 is voor Vlissingen een bijzondere dag geweest. Een bijzondere dag, omdat de eerste burger der Schelde- stad zijn 65sten verjaardag vierde. Wetende, dat de burgemeester dit feit onopgemerkt wenschte te doen voorbij gaan, hebben wij er te voren geen melding van gemaakt. Maar de heer van Woelde- ren zal het ons niet euvel duiden, wan neer wij thans met een enkel woord den 12en Juli aan de vergetelheid ontrukken, om hem met zijn feestdag geluk te wen schen en hem den dank van Vlissingens burgery over te brengen voor de groote toewijding en trouw, waarmede hij steeds voor haar belangen is opgekomen. Zoon van Vlissingen dat is het sim pele geheim, waardoor burgemeester van Woelderen in staat was, de stad te be sturen zooals hij dat nu reeds bijna zeven tien jaren heeft gedaan. Zoon van Vlissingen dat is ook de kracht van den burgemeester. Want dit „zoon van Vlissingen" is voor den heer Van Woelderen de samenvatting van plich ten en verantwoordelijkheden. Immers hier in is gelegen de binding met een groot en grootsch verleden. Daaraan trouw te blijven, daarin de inspiratie te vinden om de Scheldestad tot schooner bloei en tot grooter ontwikkeling te brengen, dat was en is het onveranderlijke devies van den burgemeester van Vlissingen. En op dezen dag mag getuigd worden hij is trouw gebleven. Dat heeft Vlissingen wel heel sterk mogen ervaren in de achter ons liggende jaren. Voor niemand zal het wel pijnlijker zijn geweest te moeten constateei'en, hoe de welvaart uit Vlissingen werd wegge zogen, dan juist voor den burgemeester, die een stuk levenswerk zag vergaan. En toch burgemeester Van Woelde- ren is op zijn post gebleven, omdat hij zoon van Vlissingen is Ook als was het tg tegen zijn energie is onverwoest baar. Zoo ook zijn geloof in de toekomst van de stad. Want in dit opzicht beschikt burgemeester Van Woelderen over een prachtig optimisme en hij verstaat de on navolgbare kunst om van dit optimisme op zijn medewerkers over te dragen en hen te inspireeren tot eenzelfde verbeten en doelbewuste vastberadenheid, als waar door zijn geheele beleid als burgemeester werd gekenmerkt. Zoo mogen wij met t den burgemeester achter het donker van dezen tijd een nieuwe toekomst zien lichten, welke voor de stad en haar nijvere bevolking groote perspectieven in zich bergt. Het vaste vertrouwen in de toekomst kenmerkt het beleid van den heer Van Woelderen en daarin is hij in den allerbesten zinzoon van Vlissingen. Hierin is ooft gelegen de verklaring van de populariteit van dezen burgemeester. Hij is een Vlissinger in hart en nieren, der Vlissingers één. Daardoor wordt zijn verhouding met de ingezetenen bepaald. En omgekeerd dragen deze den thans 65-jarigen magistraat de hartelijke en dankbare genegenheid toe als aan een der besten, die in deze stad het levens licht aanschouwden. Burgemeester Van Woelderen is toe gankelijk voor de zorgen en de nooden van allen. Ook van de geringsten, omdat hij weet: zy zijn als ik: kind van Vlis singen. Wanneer de waardeering zoo dik wijls misplaatst burgervader ooit te recht werd gebezigd, dan hier. Dat heb ben zeer velen in de moeilijke jaren, welke wij thans beleven, als een balse mende ervaring mogen ondervinden. De Van Woelderen-bank is een tast baar teeken van de waardeering die Vlis singen voor zijn burgemeester gevoelt. Maar in de harten der Vlissingers heeft deze burgemeester zich een onver woestbaar monument gesticht. Op dezen dag mogen wij namens de ingezetenen van de Scheldestad onze betuigingen van dankbaarheid en genegenheid jegens den heer Van Woelderen hernieuwen en op nieuw bekrachtigen. Voor alles wat de burgemeester deed en doet: dank! De kapitein blijft op de brug. De be manning blijft in touw. Want de haven is in zicht. De prijs van vroege aardappelen. De prijzen voor vroege aardappelen, wel ke ten hoogste aan den consument in reke ning mogen worden gebracht van 13 tot en met 18 Juli a.s. zijn, blijkens een mededee- ling van het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd, voor de sortee ring 28 mm. vierkantsmaat en opwaarts 0.09 per kg. en. voor de sorteering van 15 tot 28 mm. vierkantsmaat 0.06 per kg. Deze prijzen mogen zoo noodig worden verhoogd met 0.01 per kg. voor thuisbe zorgen en 0.01 per kg. voor schrappen. Het wegen moet geschieden voor het schrappen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1