PHOVIHCIALE ZEEUW5CHE COURANT MAANDAG 6 JULI 1942 'De Rijkscommissaris in Zeeland. De slag om Sebastopol geëindigd. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco pe? poot t 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, min. per adv, 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—6 regels 65 ct. Iedere regel meer 18 ct, dlenstaanvT. en dlenstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden.30 ct, elk woord meer 6 ct, b|] vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIAL^ ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 155 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER. VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale ZeeuwEche Courant rijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tèl. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 8541. GOES: Red. en Adiplnlstr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85. -tel. 21 Bezichtiging van verschillende be drijven en instellingen en van den herbouw in Middelburg. Zeeland een edelsteen in de parel keten van Nederlandsche provin cies. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart heeft van Donderdag tot en met Zondag in Zeeland vertoefd met het doel zich persoonlijk van de toestanden in dit gewest op de hoogte te stellen. Zeeland, in. elk jaargetijde een van de bekoorlijkste gedeelten van Nederland is in den voor-zomer wel op zijn aantrekke lijkst. De afwisseling van land en water vormt juist dan een ongemeene attractie, en de ongeëvenaarde Zeeuwsche luchten, die in dezen tgd óver een weelde van zach te, in elkaar vervloeiende tinten koepelen, bieden dan nog Zeldzamer aspecten, als anders. Mede dank zij het fraaie zomer weer, dat de reis van den Rijkscommissaris door Zeeland heeft begustigd, is zijn ver blijf in deze prbvincie tot iets zeer bijzon ders geworden, hetgeen dr. Seyss-Inquart even voor zijn vertrek tot uiting deed ko men, toen hij dit gewest een edelsteen in de parelketen van Nederlandsche provin cies noemde. Donderdagmiddag bereikte de Rijksmi nister met Jdein gevolg per auto de grens tusschen Noord Brabant en Zeeland, waar hij werd verwelkomd door den heer W. Münzer, gevolmachtigde voor Zeeland en den heer Korte, Referent voor sociale aan gelegenheden. Vervolgens werd naar Yerseke gereden. Hier maakten de waarnemend commissaris der provincie, mr. P. Dieleman en de burge meester van Yerseke, de heer H. C. J. Gun ning hun opwachting bij den hoogen bezoe ker. Tijdens het oponthoud in het Zeeuw sche oesterdorp heeft de Rijkscommissaris zich uitvoerig over de oester- en de mossel- cultuur doen voorlichten. De heer I. Wil- lemse toonde zijn bekende verzameling schelpen, die op de oestercultuur betrek king heeft en de burgemeester gaf een overzicht van de moeilijkheden, waarmede deze cultuur te kampen heeft en van de eischen welke zij stelt aan degenen, die haar beoefenen. Na deze inleiding begaf het gezelschap zich aan boord van het oestervaartuig „Yerseke 28" van gebrs. Padmos, waarmede naar de oesterperceelen werd gevaren om, den Rijkscommissaris daar een inzicht in het zoogenaamde kor ren, d.i. het visschen der oesters te geven. Na het korren werden de opvarenden uiter aard in de gelegenheid gesteld hun kennis making met het zeebanket en nu versch uit de Schelde gevischt te hernieuwen. Bij het vertrek uit Yerseke waren de auto's van den Rijkscommissaris en zijn gevolg, om stuwd door belangstellenden. Van Yerseke werd naar Wemeldinge ge reden, waar dr. Seyss Inquart dén beken den vluchtheuvel op het grondgebied van oud-burgemeester Wabeke beklom, van waar men een prachtig uitzicht op het Zuid-Bevel andsche landschap heeft. Burge meester Willemse lichtte een en ander toe en de 80-jarige oud-burgemeester P. Wa beke Az. deelde mede, wat zooal over het ontstaan van den vluchtheuvel bekend, is. De tocht leidde vervolgens over Kapelle en Kloetinge, langs de uitgestrekte Beve- landsche boomgaarden, over Goes en Mid delburg naar Koudekerke, waar de Rijks commissaris ten huize van den heer Mün zer, in gezelschap van een klein aantal ge- noodigden, den avondmaaltijd gebruikte. Naar Zeeuwsch-Vlaanderen. De tweede Idag van het verblijf was aan Zeeuwsch-Vlaanderen gewijd. Na een prachtigen tocht per extra-boot over de Westerschelde, die onder de zomerzon tin telde, werd koers gezet in de richting van de teere nuances, waarin de Zeeuwsch- Vlaamsche kust was gevat. In Breskens nam de waarnemend commissaris der pro vincie, mr. P. Dielèman,plaats in de auto van den Rijkscommissaris, teneinde dezen tijdens den tocht door het typisch Zeeuwsch-Vlaamsche landschap van voor lichting te dienen. Het'eerste oponthoud gold de gemeente Retranchement, waar het hooge gezelschap onder leiding .van burge meester A. I. Leenhouts de resten van de oude wallen bezichtigde en kennis nam van de restauratie-plannen. Vervolgens werd naar LTzendijke gere den, n.l. ;-aar de hofstede van den heer Dobbelaere, een der bekendste fokkers van het Zeeuwsch-Vlaamsche trekpaard. Deze De laatste houtzaagmolen van de Zaan streek .Het Klaverblad" Ie Westzaae zal binnenkort worden afgebroken Pa» Holland-Overduin m fokker had zijn waardevol paardenmate- riaal feestelijk uitgedost opgesteld. De zware, schonkige merries, behoorend tot het allerbeste dat het Zeeuwsche koud- bloed voortbrengt, vormden een zeldzaam aantrekkelij ken aanblik. De Rijkscommis saris liet zich tal van bijzonderheden over het gebodene geven, en bezichtigde ook de stallen, waar fi.a.. een veulen-tweeling was ondergebracht: In Sluiskil hield het hooge gezelschap zich vervolgens langdurig in de stikstoffen- fabriek ,,L' Azóte" op. Tijdens de wande ling over de uitgestrekte fabrieksterreinen en door de groote gebouwfcn-complexen onderhield de Rijkscommissaris zich meer malen met de arbeiders en informeerde naar de sociale omstandigheden waaronder zij werken. Ook over het fabricage-proces deed hij zich door den directeur, den heer Alegro nauwkeurig inlichten. Het bezoek aan dit groote industrieele bedrijf werd besloten met een maaltijd in het casino. Behalve de Rijkscommissaris en zijn ge volg zaten daar oa mede aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Zeeland, de heer v. d- Peijl uit Terneuzen, burgemeester Smallegange van Axel en enkele partij-functionnarissen der N.S.B. in deze streek. De andere industrieën in Oostelijk- Zeeuwsch-Vlaanderen, die nog in oogen- schouw werden genomen, waren een tex tielfabriek en een klompenfabriek te Hulst. Ook in deze bedrijven gaf dr. Seyss- Inquart in gesprekken met arbeiders en ar beidsters blijk van zijn groote belangstel ling in sociale aangelegenheden. Nadat met het veer PerkpolderHans- weert Zuid-Beveland weer was bereikt, leidde de rondreis naar Kattendijke en Goes- In Kattendijke werd een bezoek ge bracht aan het groote landbouwbedrijf de Wilhelminapolder. In Goes vertoefde de Rijkscommissaris een oogenblik op de eere-begraafplaats van de Weermacht en bezichtigde daarna onder leiding van bur gemeester Lenshoek enkèle Goesche merk waardigheden. De wederopbouw van Middelburg. Een der hoogtepunten van het verblijf van den Rijkscommissaris in Zeeland vormde zijn bezoek aan Middelburg, dat Zaterdagmorgen plaats vond, nadat op1 een zeer vroeg uur reeds een bedrijf 4n Vlis- singen was bezichtigd. In Zeeland's hoofdstad von(T n.l. een bijeenkomst plaats, die betrekking^ had op den wederopbouw van deze stad. Aan deze bijeenkomst namen o.a. deel prof. dr. T. Goedewagen, secretaris-generaal van het departèment "van volksvoorlichting, prof. dr. G. A. S.- Snijder, president van den cultuurraad, dr. J. Kalf en prof- v. d. Steur van den Rijks Monumentenzorg, lp. W. Münzer, gevolmachtigde voor het Woh- nungs- und Siedlüngswesen en bouw- inspecteur, de waarnemend commissaris der provincie, de burgemeester van Middel burg, mr. dr. J. van Walré de Bordes, de directeur van de stichting „Herbouw Mid delburg", ir. P. Verhagen en enkele voor aanstaande architecten. De burgemeester begroette de aanwezi gen, in het bijzonder den rijkscommissaris en gaf een overzicht van de financieele en andere problemen, die aan den herbouw van Middelburg zijn verbonden. Ir. Verha gen behandelde de architectonische gedeel ten van den herbouw ir. v. d. Steur lichtte de restauratie van het Stadhuis tpe, waar na dr. Laboüchère de aandacht vestigde op een nieuw plan ten aanzien van de res tauratie van dit kostelijke Middelburgsche monument. De rijkscommissaris stelde her haaldelijk vragen ove* de onderhavige on derwerpen, gaf zijn opvatting van verschil lende moeilijkheden te kennen en bleek tot in onderdeeleri met den herbouw van Mid delburg vertrouwd te zijn. Op de interessante besprekingen volgde een rondwandeling door de. binnenstad om de tot nu toe bereikte resultaten te bekij ken en om ter plaatse indrukken te verza melen aangaande de mogelijkheid enkele problemen nader tot een oplossing te bren gen. Evenals in de andere gemeenten trok in Middelburg het hooge bezoek veler aan dacht. Zaterdagmiddag boden de gevolmach tigde voor Zeeland en mevrouw Münzer den hoogen gast en een aantal vooraan staande Duitschers en Nederlanders uit Zeeland in de oude ridderhofstede Der Boede een thé en een concert aan. De rijkscommissaris deed alle gasten aan zich voorstellen en onderhield zich met verschillende hunner over Zeeuwsche aan gelegenheden. Alvorens het concert te doen aanvangen heeft de ..oer Münzer zijn vreugde over het langdurig en intensief verblijf van den rijkscommissaris in Zeeland uitgespro ken en ook prof dr. Goedewagen hartelijk welkom geheeten in de provincie. Het concert werd verzorgd door de vio liste Maria Neuss en graaf Wesdehlen, piano, die op voortreffelijke wijze een zeer belangwekkend programma ten gehoore brachten. Na het concert heeft de heer Jan Dek ker, gemachtigde van den leider der N.S.B. voor Zeeland, den Rijkscommissaris na mens de N.S-B. in dit gewest détnk ge bracht voor zijn belangstelling in Zeeland en hem een waardevol boekwerk over ad miraal Michiel de Ruyter aangeboden. Zaterdagavond heeft dr. Seyss-Inquart in hotel „Britar.nia" te Vlissingen met leden van de Weermacht aan een maaltijd aan gezeten. Tenslotte volgde Zondag een rondrit door Walcheren, Zeeland's tuin, waarop des middags naar Zierikzee is gevaren, en vervolgens op Schouwen tal van gemeen ten zijn bezocht. Na dezen laatsten tocht door de Zeeuw sche landouwen heeft de Rijkscommissaris den gevolmachtigde zijn-bijzondere erken telijkheid voor zijp verblijf in Zeeland betuigd en de terugreis naar Den Haag aanvaard.. CHURCHILL'S OVERWINNING. IN FEITE EEN NIEUWE BRITSCHE NEDERLAAG. (Van onzen Haagschen redacteur.) Churchill zal Donderdagavond met een bijzonder zelfvoldaan gevoel een nieuwe, dikke sigaar hebben aangestoken, want hij had dien dag ook eens een overwinning be haald. Het was er dan wel niet één ergens aan een der fronten, waar het Imperium tracht, nog iets van zijn verschrompelde bestaan te redden.maar wat niet is kan komen, In ieder geval had de Britsche premier aan zijn serie succesvolle neder lagen nu ook een overwinning weten toe te voegen, zij het dan slechts in het Lager huis. Intusschen heeft deze overwinning geen enkelen goeden politieken waarnemer ver rast- Niet op grond van de rede, waarmee Churchill haar behaalde, zij stond zelfs al vast, vóórdat Churchill nog een woord had gezegd, want Engeland verkeert in de on gelukkige omstandigheid, dat het geen krachtige leidende figuur heeft, die Chur chill's plaats met eenig effect zou kunnen innemen. Was de overwinning dus geen verras sing, de rede van Churchill bracht daar entegen wèl eenige verrassingen. De Brit sche premier heeft daarin n.L onthuld, dat de Engelschen in Afrika 100.000 man in den strijd hadden, tegen de Duitschers 90.000. Bovendien hadden de Britten een numerieke superioriteit aan tanks van minstens 7 tegen 5 en een superioriteit der artillerie van bijna -8 tegen 5, terwijl die artillerie ook de nieuwste types ter be schikking had. In het licht dezer mededeeling van Churchill zelf worden de prestaties der Duitsche troepen en het succes van Rom mel des te'veelzeggender en des te grooter. Voor het overige draagt ook deze rede alle reeds voldoende bekende teekenen van brutaliteit en verslagenheidalleen maakt zij een aanzienlijk matteren indruk dan zijn laatste redevoeringen. De rede is in haar gèheelen opzet gelijk aan die, welke Chur chill na zware nederlagen als Singapore e.d. heeft gehouden. Met veel handigheid poogt hij de catastrofale nederlagen op an deren af te wentelen- Over het eigenlijke resultaat van zijn reis naar Washington spreekt hij niet, want concrete dingen kan hij het Engelsche volk toch niet aanbieden. Hij spreekt derhalve langs den kern der dingen heen en goochelt zijn hoorders iets voor-van een toekomstige, sterkere Araeri- kaansche hulp. Ook zijn oude methode, om steeds, wanneer er nederlagen verborgen moeten worden, het volk schrik aan te ja- gèn en den toestand te dramatiseeren, om zich dan als den eenigen redder uit deze situatie te laten voorstellen, werd weer op de bekende wijze toegepast. De strekking van de rede komt in het kort eigenlijk hierop neer „Moge het Imperium ook ten gronde gaan, ik, Chur chill, zal blijven". Dat niet qjle Lagerhuis leden deze houding niet doorzien, kan blij ken uit een uitspraak van Mac Govern. Deze noemde n.l, Churchill „het meest intolerante en aanmatigendste lid van het Lagerhuis" en hij zei verder, dat de regee- ring-Churchill „noch den vrede te behou den noch den oorlog te voeren" weet. Zoo is Churchill's „overwinning" voor het Engelsche volk in feite een nieuwe neder laag. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het opperbevel van de Italiaansche weer macht maakte Zondag bekend „Gisteren namen de gevechten in het gebied van El Alamein een bijzonder hevig karakter aan in den Zuidoostelijken sector waar zij gelo- caliseerd werden. Herhaalde vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. Ver scheidene Amerikaansche pantserwagens werden vernietigd. De luchtmacht der spil- mogendheden heeft bij haar onvermoeid ingrijpen in de gevechten 19 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Het vliegveld van El Cantara (Suez- kanaal) werd door een van onze formaties aangevallen. Het gebied, waar de vliegtui gen waren ondergebracht en het station, werden met duidelijk zichtbaar succes ge bombardeerd. Boven het eiland Malta verloor de Britsche luchtmacht in een bijzonder hevig luchtgevecht overdag met onze formaties vliegtuigen 14 vliegtuigen, waarvan twee door onze bommenwerpers en de overige door de vergezellende jagers werden neer geschoten. De ook bg verscheidene acties des nachts aangevallen doelen kregen ver scheidene malen voltreffers. Drie van onze vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. Enkele leden der bemanningen zijn gered. In het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee werd een vijandelijk koopvaardijschip van 50Ó0 ton door een Italiaansch torpedovlieg tuig getroffen en zwaar beschadigd". ARBEIDER DOOR TREIN GEGREPEN. Op hèt spoorwegsnijpunt aan de Aert Heynelaan te Vught, waren twee weg werkers bezig met htm werkzaamheden, toen tiwee treinen naar en van Tilburg el kaar hier passeerden. De arbeiders gingen Voor de trein naar Tilburg opzij, doch door den tweeden trein, die zg niet hadden gezien werden zg verrast Een van hen, de ongehuwde A. See- gers uit Breda werd gegrepen en over grooten afstand meegesleurd, de ander kon nog tgdig terzijde springen en be kwam geen letsel. Met zware verwondingen werd het slachtoffer naar het ziekenhuis ge transporteerd, waar de ongelukkige kor ten tijd later is overleden. DOODELIJKE VAL VAN G LAZEN WAS S CHER, Te *s-Gravenhage is een 29-jarige glazen- wasscher btj werkzaamheden aan een per ceel aan de Waldeck Pyrmontkade van een ladder gevallen. De man werd zoo ernstig gewond, dat hij tijdens de overbrenging naar een ziekenhuis is overleden. De bouw van een duikboot-bunker. Het grondwerk is in vollen gang Orbls-Holland-Pax Holland ra Succesvolle aanvallen duren voort. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zondag bekend Ten Zuidwesten van Sebastopol zijn de laatste vijandelijke groepen na hardnekkig verzet vernietigd of gevangen genomen. Hiermede is de slag om Sebastopol geëin digd. De definitieve cijfers van de gevan genen en de buit worden nog gepubliceerd. In het zeegebied van Rostof hebben jachtvliegtuigen van de Kroatische lucht macht een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken gebracht en een andere boot zwaar beschadigd. Na de doorbraak door de bolsjewistische stellingen tusschen Charkof en Koersk heb ben de voorste afdeelingen van de Duitsche en verbonden troepen den Don bereikt. Wanhopige tegenaanvallen van bolsjewisti sche pantserformaties werden met zeer zware verlièzen voor den vijand afgeslagen. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen en torpedovliegtuigen steunden door onophou delijke aanvallen de oprukkende divisies en brachten den vijand nieuwe zware, bloedige verliezen aan menschen en materiaal toe. In luchtgevechten werden 51 bolsjewisti sche vliegtuigen neergeschoten. Dok in het gebied van Rzjef werd de aanval, ondanks hardnekkigen vrjandelifken tegenstand in sterke veldversterkingen en het ondermijnde moeilijk begaanbare ter rein voortgezet. Overdag werden luchtaanvallen gedaan op vijandelijke kwartierruimten voor troe pen en ravitaüleeringscolonnes in het ge bied van het Ilmenmèer en 's nachts op het spoorwegverkeer en ravitailleeringssteun- punten ten Westen van Móskou. Artillerie van het leger bestookte voor den oorlog belangrijke industrieele instal laties in Leningrad. Het tusschen de Noordkaap en Spitsber gen in Oostelijke richting varende convooi werd ook gisteren door duikbooten en vlieg tuigen aangevallen. Hierbij vernietigden gevechtsvliegtuigen vier koopvaardijsche pen met een gezamenlijken inhoud Van 24.000 brt. en beschadigden elf schepen. Duikbooten brachten van deze beschadigde schepen een met pantserwagens geladen Amerikaansch transportschip van 7000 brt. en een andef schip van 5000 brt. tot zinken. In Egypte werden Britsche tegenaanval len in het verdedigingsstelsel bij de El Ala mein stelling afgeslagen. De vijand verloor in luchtgevechten 19 vliegtuigen. Aan het Suezkanaal werd het Britsche steunpunt voor vliegtuigen Cantara met bommen bestookt. Bij luchtaanvallen op Malta werden over dag 14 Britsche vliegtuigen neergeschoten. DE BOLSJEWISTISCHE VERLIEZEN. - In de rotsstellingen en kazematten van het vestingterrein van Sebastopol wórden hoopen doode bolsjewistische soldaten ge vonden brj de opruimingswerkzaamheden, zoo verneemt het D.N.B. van militaire zij de. Door de uitgebreidheid van het terrein vordert dit opruimingswerk slechts lang zaam zoodat het vooreerst niet mogelijk is de gevallen bolsjewisten nauwkeurig te tellen. Intusschen kan thans reeds worden vastgesteld, dat de verliezen zoo groot zgn, dat zij alle bekend geworden ramin gen overtreffen. De successen, die by aanvalsoperaties aan het overige front zqn behaald, werden bevochten op die plaatsen van het front, waar de bolsjewistische oorlogsleiding een doorbraak van haar linies voor onmogelijk had verklaard. De omsingeling van sterke strgdkrachten van den vijand noemt men van Duitsche zgde een gevolg van het karakter der ope raties die niet gericht zgn op een terug- dringeh doch op vernietiging van de be trokken Sovjet-Russische strijdkrachten. Duitsche motortorpedobooten hebben op den dag van-den val ran Sebastopol tweo Sovjet-Russische duikbootjagers die met groote snelheid trachtten te ontkomen, tot den stryd gedwongen en tot zinken ge bracht. Aan boord van de vijandelgke vaar tuigen bevonden zich behalve de bemanning een aantal hooge officieren en functiona rissen, die gevangen .werden genomen. On der hen bevonden zich een bevelvoerend generaal, een commandant van een kruiser en een commissaris, die hun troepen in don steek had gelaten, 1200 VROUWEN EN KINDEREN IN SEBASTOPOL OMGEKOMEN. Na den val van Sebastopol is, naar van militaire zgde wordt vernon.on, een vree selijke ramp ontdekt, waardoor meer dan twaalfhonderd vrouwen en kinderen zijn getroffen. Toen manschappen van een Duitsche divisie infanterie tot een stormaanval op de vesting Inkerman overgingen, bemerk ten rij plotseling, dat door 'n geweldige ont ploffing het oostelgk deel van het massief omhoog geheven werd. Onder groot geraas viel het geheel ondermijnde fort uit el kaar en meer dan twaalfhonderd vrouwen en kinderen, die daarheen gedreven waren op bevel van den bolsjewistischen opper bevelhebber, werden tezamen met een groot deel der militaire bezetting in de lucht geblazen of onder puin begraven, terwgl de commissaris der vesting, Tsjoechnof met enkele andere commissa rissen de stad kon verlaten. DUITSCHE EN VERBONDEN TROEPEN MET SUCCES IN DEN AANVAL. Naar het opperbevel van de weermacht omtrent de gemelde aanvalsoperaties aan het Oostelijke front nog meedeelt, bevinden zich de Duitsche en verbonden troepen sinds de laatste dagen van Juni met succes in den aanvkl. Na de doorbraak door de vgandelrjke hoofdstellingen, won de aanval ondanks den slechten toestand van de we gen en soms ongunstige weersgesteldheid spoedig aan terrein. Zoo snel ging de op- marsch der aanvalstroepen in zgn werk, dat op een station in het achterwaartsche vijandelijke frontgebied een juist binnen rijdende geladen goederentrein zonder strijd kon worden buitgemaakt, daar het trein personeel in het geheel niet wist, hoe diep de Duitsche aanval reeds gevorderd was. Om dezelfde reden viel een belangrijke spoorbrug, die door de bolsjewieken bg hun overhaasten aftocht niet meer kon worden opgeblazen, behouden in de handen der aanvallers. Ook aan alle andere aan valsfronten maken de operaties goede vor deringen. DUITSCHE TROEPEN DRINGEN DOOR NAAR DE DON. Naar van het Oostelgk front gemeld wordt, hebben de Duitsche en verbonden troepen in den sector tusschen Charkof en Koersk den vgand aan het geheele aanvals front verslagen. Sterke strgdkrachten van den tegenstander werden door een uitgé- breiden aanval ingesloten. Snelle formaties bevinden zich in opmarsch naar de rivier de Don. ZWENDELBANK MAAKT SLACHTOFFERS IN LIMBURG. De Haagsche politie heeft op 29 Juni den 52-jarigen directeur van de op de Laan van Meerdervoort gevestigde N.V. admimstratiebank van onroerende goede ren, de N.V. bouw- en handelmaatschap- ptJ „Festina" en de Westlandsche verze keringsbank J. H. M., als verdacht van oplichting in bewaring gesteld. Te ge- lijkertgd zyn in Maastricht een drietal vertegenwoordigers van deze ondernemin gen aangehouden, terwyi verwacht wordt, dat nog eenige arrestaties zullen volgen. Tegen M. en rijn ondernemingen is reeds herhaaldelijk in de pers gewaar schuwd. In 1937 werden reeds eenige van zgn vertegenwoordigers door de rechtbank te Middelburg wegens oplich-» ting tot gevangenisstraf veroordeeld. Na dergelgke waarschuwingen in de pers zette M. zijn zaken veelal onder een an deren naam voort. Ook nu weer zijn een aantal personen waaronder voornamelijk landbouwers en bejaarde lieden met eenige spaarduitjes in Limburg het slachtoffer geworden. Ver schillende van hen hebben aangifte gedaan by de politie, dat uitkeeringen op de door hen gekochte schuldbrieven, door M. uit gegeven onder den naam van het algemeen administratiekantoor voor binnen- en bui tenlands che waarden ,en op obligaties uit gegeven ten laste van de N.V. Festina, uitbleven. Voor zoover kon worden nagegaan,heb ben M. en zgn vertegenwoordigers een groot aantal personen, meest zeer eenvou dige lieden, onder allerlei bedriegelgke voorspiegelingen bewogen voor een bedrag van ongeveer 250.000.van deze stuk- n, toelke van zeer twijfelachtige waar ds zgn, te koopen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1