PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Nederlandsche Illustratie ZATERDAG 27 JUNI 1942 Duitsche troepen hebben Koepsjang ten Zuidoosten van Charkof bereikt. Aan onze abonné's ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 'f 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nurrimers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, mta. per adv. ƒ2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCfcfE COURANT dienstaanvr. en dlenstaanb. resp. 65 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—6 woorden 80 ct, elk woord meer 6 ct, bü vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 14S DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VW3SINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant *ijn gevestigd U: VLI8SINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoorttJd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenscpe Kaal 29 Redactie telefoon 8521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Admlnistr. Turfkade 15. tel. 2863. na kantoortijd tel. 2476 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 46. telefoon 103 BRERKENS: Dorpsstraat 35. t«!. 21 Over het tot dusver behaalde resultaat van de Donderdag voor het eerst in heb, wee rmachtbe richt genoemde plaatselijke Duitsche aanvalsoperaties ten Zuidoosten van Charkof, verneemt het D.N.B., dat de Duitsche troepen Koepjansk hebben be reikt. 21.800 gevangenen vielen in Duitsche handen. Honderd pantserwagens en 150 stukken geschut werden buitgemaakt, resp. vernield. Koepjahsk is een stad, gelegen op 100 kilometer ten Zuidoosten van Charkof. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Vrijdag bekend': In het Oostelijke deel Van het vesting- gebied van Ssbastopol hebben Duitsche en Roemeensche troepen na zwaren strijd op moeilijk terrein verscheidene zwaar ver sterkte hoog gelegen stellingen ingeno men. In het gebied ten Zuidoosten van Charkof leidde de omsingelende aanval van Duitsche en Roemeensche troepen, doeltreffend gesteund door formaties van dé luchtmacht, tot 'insluiting en vernieti ging van vijandelijke strijdkrachten. In het verloop der voor den vijand met bij zonder groote verliezen gepaard gaande gevechten werden 21.827 gevangenen ge maakt en meer dan 100 pantserwagens, 250 kanonnen en gToote hoeveelheden aan ihfanteriewapens, automobielen en oor logstuig van allerlei "aard buitgemaakt of vernietigd. In het achterwaartsche gebied van dexi centralen. frontsector dreven troepen eener divisie infanterie den vijand b\j plaatse lijke gevechtshandelingen uit veldstellin- gen, veroverden daarbij 118 kazematten en maakten een groote buit. Tegenaanval len van den vijand mislukten. Aan het front van de Wolchof werd de omsingelde, vijand door succesvolle aanvallen in af zonderlijke groepen verdeeld. Deze groe- pen gaan haar vernietiging tegemoet. Bij gewapende verkenning boven de Finsche Golfbracht de luchtmacht een vijandelijke duikboot tot zinken en be schadigde twee kleine vrachtschepen door bommen. Nachtelijke aanvallen van <le luchtmacht waren gericht op wapenfabrie ken aan den boven- en middenloop van de Wolga, alsmede op spoorlijnen in het ge bied om Moskou. In den tijd van 12 tot 22 Juni verloor de Sovjet luchtmacht 468 vliegtuigen. Daarvan werden er 375 in luchtgevechten, 63 door luchtdoelartillerie en 9 door for maties van het leger vernietigd. De ove rige machines werden op den beganen grond vernield.In denzelfden tijd' gingen er aan het Oostelijke front 42 eigen vlieg tuigen verloren. In Noord-Afrika bevinden de Duitsch- Italiaansche troepen zich verder in op- marsch naar het Oosten. In den afgeloopen nacht ondernam de Britsche luchtmacht aanvallen op ver scheidene piaatsen in het Noordwest-Duit- sche kustgebied, vooral op de stad Bre men. De bevolking leed verliezen. Brand bommen kwamen vooral terecht op woon wijken en openbare gebouwen en richtten daar schade aan. Nachtjagers, luchtdoel artillerie en marine-artillerie schoten 52 der aanvallende bommenwerpers omlaag. De eerste luitenant Becker behaalde zijn 25ste nachtelijke overwinning in de lucht. Een Kroatische jachtformatie on der bevel van den luitenant-kolonel Dzal behaalde aan het Oostelijke front zijn 50e overwinning in de lucht. Het regiment luchtdoelgeschut behaalde tijdens het offensief in Noord-Afrika in den t\jd van 26 Mei tot 18 Juni de vol gende totale resultaten 250 vijandelijke pantserwagens, 16 pantserverkenningswa- gens en 26 vliegtuigen werden kapot-, resp.' neergeschoten, 38 stukken geschut, 33 machinegeweren, 21 stukken pantser- afweergeschut en 100 automobielen wer den vernietigd, zes batterijen werden tot zwijgen gebracht, talrijke vrachtauto's werden beschadigd en vele kazematten en nesten van verzet werden buiten gevecht gesteld. WAPENFABRIEKEN AAN DE WOLGA BESTOOKT. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben, naar door bet opperbevel der weermacht wordt gemeld, in een vlucht, die 800 k.m. diep vijandelijk gebied binnen ging, wapen fabrieken aan de boven en midden Wolga aangevallen. In de gebouwen en loodsen werden twee zware explosies gezien. Bo vendien ontstonden langdurigè en op'groote afstand zichtbare branden Donderdag ochtend werden spoorwegdoelen en een vliegveld bij Moskou bestookt. Op het vliegveld werden schuilgelegenheden en de startbanen zwaar beschadigd. Rommel voorbij Sldi el BarranL Naar de militaire correspondent van het D.N.B. uit Noord-Afrika verneemt, bevindt generaal-veldmaarscbalk Rommel zich met de Duitsche en Italiaansche troepen voorbij Sidi el Barrahi in op- marsch naar het Oosten. In militaire kringen verklaart 'mén, dat de streek om Mersa Matroe voor 'de Engelschen een goed verdedigingsterrein is. Vooral is de streek ten Zuiden van Mersa.Matroe voor de verdediging geschikt, daar zich aldaar moerassen en heuvelketens bevinden» COMMANDANT VAN TOBROEK ONDER. DE GEVANGENEN Naar de Britsche nieuwsdienst uit Cairo meldt, was de opperbevelhebber te To- broek op het oogenblik van de inneming der vesting generaal-majoor Klopper. De ze is 39 jaar oud en is de jongste gene raal van het Zuid-Afrikaansche leger. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt hjj zich onder de krijgsgevangenen. DUCE NAAR SARDINIË EN ZUID-ITALIË. De Duce is gisteren teruggekeerd van een vliegtocht naar Sardinië en Zuid Italië. De Duce heeft een groot aantal mili taire vliegvelden en marinebaSes bezocht en lersoonlijk 1257 strijders van lucht- en zeemacht onderscheiden, o.a. hen, die kich hebben' onderscheiden in den laatsten lucht- en zeestrijd in het centrale deel van de Middellandsche Zee, die van zoo beslis- senden invloed is geweest op den slag in Noord Afrika. Voorwaarts. £e« afdeeiing der Duft- sche weermacht begeeft zich aan het Oostelijk front ia stelling Atlanti©. Holland-PJC Knödler-Pax Holland m De besprekingen in Washington. Stephen Early, de secretaris van Roose velt, heeft, naar de Britsche berichten dienst meldt, verklaard, dat de Sovjet unie deelneemt aan de onderhandelingen tusschen Roosevelt en Churchill en verte genwoordigd wordt door Litwinof. Early verklaarde, dat de verschillende ontmoetingen met Litwinof een andere serie besprekingen vormen, waarbij overal tot in te kleinste kleinigheden gaande con stateeringen en overzichten opgesteld zijn. Tegelijkertijd worden besprekingen gevoerd met hooge officieren van h,et leger, het luchtwapen en de marine, waaraan, ook de Ver. Staten, Groot Brittannië en de Sov jet-Unie deelnemen. Early voegde hieraan toe, dat de Britsch-Amerikaansche besprekingen voort gezet worden en beschreef de besprekin gen met de Sovjets als van „uitgebreiden" aard. Ook Cordëll Hull is erbij aanwezig geweest. Birmingham gebombardeerd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 24 op 25 Juni de industrieele installaties van Birmingham gebombar deerd. Zij drongen door tot boven het be wapeningscentrum van de Midlands. Een uur lang kwamen de bommen neer op de fabrieken. In talrijke militaire fabrieksin- stallaties werden' doeltreffende vernielingen aangericht. Het Britsche bewapeningspo ten tie el werd daardoor gevoelig getroffen in een van zijn belangrijkste productie plaatsen. Voorts is het vliegveld Lucca op Malta door verscheidene golven Duitsche ge vechtsvliegtuigen aangevallen. Groote ver nielingen werden aangericht. DE VERLIEZEN VAN DE BRITSCHE LUCHTMACHT. Reuter bevestigt, dat bij den aanval op Bremen Donderdagnacht 52 Britsche bom menwerpers verloren zijn' gegaan. Dit is, zoo wordt in het bericht verder gezegd, het zwaarste verlies, dat de Britsche lucht macht in een enkelen nacht geleden heeft. Geallieerde verliezen ter zee. Twee kleine eenheden der Amerikaan- sche marine, nl. 'de mijnenveger „Gannet" met een inhoud van 840 ton en het pa trouillevaartuig „P.V. 389" zijn aan de Amerikaartsche Oostkust verloren ge gaan. In totaal worden 20 man als ver loren beschouwd. Het Amerikaansche de partement van marine heeft het verlies van deze bedde eenheden thans toegege ven. e Een in Canada gebouwd vrachtschip der geallieerden is door Japansche duikbooten getorpedeerd, aldus meldt United Press van de Westkust van Canada. De beman ning van het vrachtschip werd gered. CHILEENSCHE SENAAT WEIGERT BREUK MET DE AS. Naar de Britsche nieuwsdienst uit San tiago de Chili meldt, heeft de senaat van Chili met slechts twee stemmen der com munisten tegen, de politiek der niet-oorlog- voering goedgekeurd en elke breuk in de betrekkingen met de asmogendheden ver worpen* Het rooien van de vroege aardappelen is begonnen. De eerste exemplaren liggen gereed om in -manden ver zameld te worden Stevens-Pax Holland m De Japansche operaties in China. Volgens berichten van het front, zijn Japansche colonnes, die. na de grens tus schen Sjansi en Honan te hebben over schreden, en onweerstaanbaar in Zuidelijke richting oprukten, genaderd tot Peian- sjang in d- provincie Honan. De Japansche troepen sluiten thans.' na Met gros van de achtste Tsjoengkineesche reserve divisie te hebben Uiteengeslagen, een ijzeren ring .om alle in dit gébied staande Tsjoeng- kingeesche strijdkrachten. Ook Lintswan, een zeer belangrijk stra tegische basis van den vijand in de pro vincie Sjansi is door de Japansche troepen bezet. Een. andere Japansche eenheid heeft Anjangtsjoen, het hoofdkwartier van het 27ste leger, gelegen op ongeveer 10 km. ten Noordoosten van Lingtswan ver overd. SOVJET-AGENTEN IN BULGARIJE VEROORDEELD. In een proces tegen Sovjet-Russische valschermspringers en andere, met duik booten aan de Bulgaarsche kust afgezette Sovjetagènten heeft de krijgsraad te So fia vonnis geveld. 18 beklaagden werden ter dóód veroordeeld, 7 tot levenslange tuchthuisstraf en 2 tot 15 jaar tuchthuis. Fransche werkkrachten naar Duitschland. Uit Parijs en onitrèk 'komen de meeste Fransche arbeiders, die naar Duitschland vertrokken zijn. Van de 167.030 vertrekken- den (het laatst medegedeeld officieele cij fer) zijn er 106.434 Parijzenaars. Het cijfer der gelden, dje aan Frankrijk werden over gemaakt, vertoont natuurlijk het zelfde verschijnsel. 448.747.655 frs. werd ontvan gen voor de gezinnen van Fransche arbei ders, waarvan 202,535.454 frs. voor de ar beiders der Parjjs.che agglomeratie. De wervingsbureaux van de Quai d'Orsay hebben een ontwerp aangenomen, dat een nieuwigheid zal beteekenen: een speciaal bureau voor de jeugd. Twee wereldbekende Duitsche firma's hebben aanvaard, werk lieden van zestien tot achttien jaar op te leiden. Na een geneeskundig onderzoek zullen zij vertrekken onder de hoede en de verantwoordelijkheid wan een Franschen leidsman. In Duitschland zuljeri zij, steeds onder het toezicht van hun Franschen leids man, cursussen van gespecialiseerde me chaniek en lessen in de Duitsche taal vol gen. Bovendien zullen zij naar het voor beeld van hun jonge kameraden der Hitler- jugend aan sport en openluchtspelen kun nen doén. Het eerste, vertrek dezer jonge lieden is bepaald op de eerste week van Juli. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. In zijn weermachtbericht no. 759 maak te Vrijdag het Italiaansche opperbevel het volgende bekend De troepen van de as dringen den vij and terug en blijven in Oostelijke richting optrekken. Uitkeering voor ambtenaren bij bevalling in hun gezin. De centrale persdienst van het N.A.F. meldt: Jn afwachting van een definitieve rege ling, zal aan ambtenaren en arbeidscon tractanten, ressorteerendé onder de ver schillende departementen, voor zoover zij een brutosalaris genieten van niet meer dan 3000 per jaar, bij bevalling in hun gezin bij wjjze van voorschot, een uitkee ring worden gedaan ter hoogte van 55, overeenkomende met de uitkeering, welke toekomt aan hen. die verzekerd zijn krach tens de wettelijke ■ziekteverzekering. De secretaris-generaal van het departe ment van binnenlandsche zaken heeft bo vendien een verzoek gericht tot de bur gemeesters der gemeenten, om ten aanzien van het hiervoor in aanmerking komend personeel op overeenkomstige wijze të han delen. Aan deze uitkeering zal terugwerkende I kracht zijn te verleenen van 1 November F 1941 af. Vacantieregeiing confectiebedrijf Blijkens de Nederlandsche staatscourant van Vrijdag heeft het college van rijksbe- middelaars voor het maat- .en maat- annex "confectiebedrijf (heerenkleeding) een va cantieregeiing bindend vastgesteld. Deze houdt in, dat aan iederen werkne mer voor elke maand, waarin hij gedurende het tijdvak liggende tusschen den 15den Juni van het voorafgaande en- den 15en Juni van het loopende jaar iö dienst is ge weest van een werkgever, en waarvóór hij nog geen zomervacantie of zomervacantie- vergoeding heeft genoten, een halve dag vacantie wordt gegeven tusschen 15 Juni en 1 September. De vacantievergoeding ten bedrage van een halve dag loon voor elke maand onaf gebroken dienst, wordt uitbetaald op den Iaatsten werkdag vóór de vacantie, ook bij eerdere beëindiging der dienstbetrekking. Bij de berekening der vergoeding'wordt uitgegaan van het gemiddelde weekinko- men der laatste 52 weken der dienstbetrek king of, bij kortere dienstbetrekking, van het gemiddelde weekinkomen in die kor tere periode- De regeling treedt in werking met in gang van 29 J\jni 1942. WIJZIGING prijzenbeschikking generator In de Staatscourant van 26 Juni 1942 is een beschikking van den secretaris-ge neraal van het departement; van handel, nijverheid en scheepvaart opgenomen, waarbij de in de prijzenbeschikking gene- ratoranthraciet no. 1 genoemde prijzen per zak van 7*4 kg. in den vervolge zul len gelden per zak van 1/10 hl. SAMENVOEGING VAN HUNSEL, NEERITTER EN ITTEJtVOORT. Met ingang van 1 Juli a.s. worden de gemeenten Hunsel, Neeritter en Ittervoort samengevoegd tot een nieuwe gemeente, welke den naam Hunsel draagt. De heer P. J. J. Beursgens, die thans burgemeester is van de drie genoemde ge meenten, wordt burgemeester der nièuw.e gemeente, terwijl de heeren L. H. M. van Geleuken; secretaris en J. L. Thyssen, ont vanger van de bestaande gemeente Hunsel, in deze functies overgaan naar de samen gevoegde gemeente. MEISJE GEDOOD. Te Nederweerd is het 2-jarig dochtertje van de familie K. onder een met een paard bespannen-kar geraakt en onmid dellijk gedood. DOODELIJK ONGELUK. Te Rotterdam is de 59-jarige administra teur J. G. Wolf, op de Westkruiskade te Rotterdam tegen een tramwagen opge- fietst, toen hij voor een voetganger plot seling moest uitwijken- Met een hersen schudding is hij naar een ziekenhuis ge bracht. wap.r hij later aan de bekomen ver wondingen is overleden. BOTSING MET ERNSTIGE GEVOLGEN. Te 's-Gravenhage is op de Prinsengracht, hoek Bleekerslaan, keen ernstig ongeluk gebeurd. Een wielrjjdster kwam in bot6ing met een voertuig, bestaande uit paard en wagen. Hierdoor werd zij zoo ernstig ge wond, dat zjj naar een ziekenhuis moest worden overgebracht, waar zij kort na aankomst is overleden. Kaart van Pelt DE BRITSCHE STELLINGEN AAN DE EGYPTISCHE GRENS ONTRUIMD. Het kaartje geeft het gebied aan van Bardia tot Sidl el Barrapi dat nu door generaal Rommel's troepen is bezet. Verscheidene goed versterkte strategische punten moesten de Britten prijsgeven o.a. de forten Capuzzo, Sollocm, èn de Halfaya-pas, en de plaatsen Sidi-Omar en Sldl el Bartani. De achtervolging van de Britsche troepen Is nu vanaf Sldi el Barrani naar Mena-Matroe ingezet* van de Zeer tot ons leedwezen moeten wij 11 mede- deelen, dat vlij zoo juist van de desbetreffende officieele instanties het bericht ontvingen, dat de verschijning van de Nederlandsche Illustra tie deze week moet worden gestaakt. Deze zoowel voor U als ons onaangenamè maatregel is noodzakelijk gebleken, teneinde de papierproductie te kunnen beperken ten behoeve van voor de volkshuishouding van belang zijnde doeleihden, in» het bijzonder voor de ver pakking van levensmiddelen, enz. Aangezien er geen gelegenheid was in (iet desbetreffende nummer van de Nederlandsche Illustratie afscheid van onze tróuwe abonné's te nemen, doen wij zulks bij deze, onder dank zegging voor het vertrouwen en de gehechtheid ons in zoo ruime mate en zoo'n lange reeks van jaren geschonken. DE UITGEVERS. AARDAPPELRANTSOEN VERHOOGD. Het rijksbureau voor de voedsel voorzie-' ning in oorlogstijd maakt bekend, dat het aardappelrantsoen in de komende week van 1\ op 13,2 kg. zal worden gebracht. Gedurende het tijdvak van 28 Juni tot en met 4 Juli a.s., geeft elke der met „33a" gemerkte bonnen van de aardappelkaart recht op het koopen van kg. aardappe len. Men dient er evenwel rekening mede te houden, dat deze aardappelen niét uit voorraad kunnen worden geleverd. Door het koude weer is de vroege aardappel oogst vertraagd en de aanvoer is niet van dien aard geweest, dat deze week eenige» voorraad kon worden gevormd. "Men zal er. dus rekening mede moeten houden, dat de levering zich over de geheel! week zal moeten uitstrekken. De oogst is laat, maar laat zich verder niet ongunstig aan zien. Verwacht mag worden, dat het rantsoen voor de daaropvolgende week.; wederom verhoogd zal Kunnen worden en .terugkeer tot een normaal rantsoen is binnen af- aenbaren tijd derhalve te verwachten. Voorts maakt de secretaris-generaal van het departement va.i landbouw en vissche- rij bekend, dat de geldigheidsduur van de bonnen „aardappelen 32a", welke elk recht geven op het koopen van *4 kilogram aardappelen, is verlengd tot en met 4 Juli a.s. BINNENKORT PUNTENKAART VOOR SERVIESGOED. RBEDS NU „RESERVE"-BONf"JEN GELDIG VERKLAARD. De secretaris-generaal van het de. partement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat In het tijdvak van 19 Juli 19438 Augustus 1942 puntenkaarten voor serviesgoed doodde plaatselijke distributiediensten zullen worden uitgereikt. Dit zal tegelijk met de uitreiking der bonkaarten voor voedingsmiddelen voor de negende periode plaats vinden. Ieder, die voor een bonkaart voor voedingsmiddelen in aanmerking komt, zal ook een punten- kaart voor serviesgoed Ontvangen. Van deze "puntenkaarten zullen met in gang van 9 Augustus 1942 een aantal punten worden geldig verklaard, die recht geven op het koopen van serviesonderdee- len. Tevens zullen met ingang van 9 Au gustus 1942 voor de gevallen van huwe lijk, eerste inrichting of vernietiging ten gevolge van brand, oorlogsgeweld e.d. geen speciale vergunningen voor tafel-, thee- en ontbijtserviezen meer worden uit gereikt, doch zullen in plaats hiervan spe ciale punten worden uitgegeven. Nadere berichten omtrent het bovenstaande zul len te zijner tjjd wórden gepubliceerd. In verband met de omstandigheid, dat het behalve in de genoemde gevallen van huwelijk e.d. 'reeds geruimen tijd niet mo gelijk was, zich serviesonderdeelen aan te schaffen en verschillende personen hier door moeilijkheden ondervinden, is voorts besloten om voor het tijdvak van Maandag 29 Juni 1942 tot en met 8 Augustus 1942 drie met het woord reserve gemerkte bonnen van de bon kaart voor voedingsmiddelen en wel de nummers 80, 31 en 32, ongeacht of hiervoor het cijfer 1, 2, S of 4 is ver meld, geldig te verklaren voor het koopen van serviesonderdeelen. Deze bonnen hebben elk de waarde van één punt. Op deze punten mogen de ver schillende artikelen, die hieronder zijn vermeld, worden gekocht, waarbij steeds het aantal punten, dat bij deze artikelen is vermeld, moet worden- ingeleverd Plat bord 3 punten, diep bord 3 pt., ontbijtbord 1 pt., dessertbord 1 pt., kop met bijbehoorende schotel 2 pt„ lósse kop 1 pt.,. kommetje 1 pt, melkbeker 1 pt., gedekte schotel (dekschaal) 10 pt., vleesch-vischschotel 8 pt., soepterrine 16 pt., sauskom 6 pt., slabak 5 pt., zuur- schaat 4 pt., broodschaal 8 pt„ theepot 5 pt., koffiekan 5 pt., melkkan 4 pt, melk- roomkannetje 4 pt., suikerpot 4 pt, boter- vloot 8 pt, nestschalen 15 pt, losse schaa! 5 pt Men zal ook de artikelen, die een hoo- gere waarde hebben dan drie punten, kun nen koopen, door de verschillende bonnen van de gezinsleden samen te voegen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1