PHOVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT Tobroek-Washington-Sebastopol. Stellingen bij Seba stopol doorbroken. ABONN EMENTSPRIJ S 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (mar. 8 regels): van 15 regels 65 et, iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, by vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.BL" 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 3S9300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG BLADZIJDEN nflKTnCDn A Cl IK TT T\TÏ 1 Cl A O DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER NUMMER 146 UUlNDtlKUALl ZD JUlNl ly4Z HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER. VLISSINGEN DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tet 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telet 8541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBÜRG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85, tel. 21 De val van Tobroek. Duitsche pantserafdeellngen In den vestinggordel dezer Noord Atrikaansche stad; ^.r.e thans vast in handen is van de verbonden legers Telefoto Orbls-Holland-Pax Holland m Het is zeer wel mogelijk, dat de vesting Tobroek, een der sleutelstellingen in het Britsché strategische plan voor den veld tocht in Noord-Afrika, thans, nu de 25.000 man sterke bezetting heeft gecapituleerd, als strategisch onbelangrijk zal worden gedoodverfd. Daarmede is dan de inderdaad groote prestatie van Rommel tot Britsche proporties teruggebracht. Maar met welke propagandistische listigheidjes men de débacle van Tobroek ook moge trachten goed te praten, op de openbare meening in Engeland zullen deze, naar het zich laat aanzien, hun uitwerking thans missen. Men zal er zich aan 'de overzijde van het Kanaal van bewust moeten worden, dat de val van Tobroek een zeer dikke streep is door de Britsche rekening. Want zonder dat men zich nu gaat verdiepen in toe komstverwachtingen en in strategische be schouwingen over het verdere verloop der operaties in Noord-Afrika, mogen enkele simpele feiten, Zooals deze door de Britsche nederlaag aan het licht zijn gekomen, wor den onderstreept. In de eerste plaats onthult de val van Tobroek dat de Duitsche strategie supe rieur is gebleken wederom aan die •van de Britten. Nu moge men Ritchie als zondebok de woestijn inzenden, en Wavell weer naar Egypte halen, Rommel heeft de strategie van Londen op onbarmhartige wijze* weerlegd. Daarvoor is niet Ritchie in de eerste plaats verantwoordelijk, maar de Britsche minister van landsverdediging, Churchill. Dat zal men in Engeland ook wel weten. De Britten zijn gezwicht voor een Duit sche overmacht. Op zichzelf is dat geen schande, maar wel blijkt daar uit, dat de as-mogendheden hun ravitailleeringslijnen in de Middellandsche Zee intact hebben kunnen houden en dat de Britsche vloot, noch de Britsché luchtmacht in staat zijn geweest, deze ravitailleering te verstoren. Voorts blijkt, dat de intensieve aanvallen op Malta hun uitwerking niet hebben ge mist- Malta is practisch „kaltgestellt" en ook dat moet den Britten in het moeder land wei iets zeggen. De ophef over de Britsche suprematie in de Middellandsche Zee zal men wellicht met een korreltje zout gaan nemen. In de derde plaats beteekent de val van Tobroek een bedreiging voor Egypte en voor Suez. Hier dreigt het gevaar van twee zijden. Want niet slechts dringt Rommel gevaarlijk op naar een der slagaders van het Britsche imperium, Londen zal tevens rekening moeten hóuden met Egypte zelf, waarop het niet al te vast* staat kan maken. De val van Tobroek heeft problemen op geworpen, waarvan men zich in Engeland niet met een schouderophalen kan afma ken- Misschien, dat men er zich thans rekenschap van gaat geven, dat met den tegenstander niet valt te spotten. Mis schien ook zal het begrip komen, dat het voeren van een oorlog iets anders is, dan succesvolle terugtochten. De val van Sebastopol is aanstaande. De Duitsche stormtroepen hameren de bolsje wistische vestinggordels rondom deze be langrijkste Zwarte Zee-haven aan stukken en zeer spoedig zullen dé Duitschers den geheelen Krim beheerschen. Daardoor verkrijgen zij een uitermate belangrijk steunpunt in handen en hebben zij het bolsjewistische verdedigingsstelsel van een zijner hoofdpijlers beroofd. Geen wonder dan ook, dat deze stelling zoo taai wordt verdedigd, maar ook hier heeft men te doen met het stuiptrekken van een reeds verslagen tegenstander. Daarbij zal het er weinig toe doen, hoe lang de bolsjewis ten hun verzet nog zullen volhouden. Het zal hun slechts menschen en materiaal kosten, zonder dat aan de ineenstorting kan worden ontkomen. Het Russische de fensie-stelsel oorspronkelijk als offen sief systeem gedacht en daardoor reeds minder doeltreffend voor het opvangen van de stooten van een superieuren tegenstan der is ondermijnd en juist daarin wordt bevestigd de verklaring, welke Hitier des tijds heeft afgelegd deze tegenstander is reeds geslagen. Geslagen, omdat'hij vecht op drijfzand. Na Sebastopol zal de ineen storting zeker niet lang meer op zich laten wachten- De val van Tobroek zal zeker ook niet zonder gevolgen blijven voor het verloop van den strijd in het Oosten. Tobroek en Sebastopol, zij hebben voor de uiterst bedenkelijke positie, waarin de geallieerden verkeeren, een haast symbo lische beteekenis. Een en ander wordt geaccentueerd door de conferentie in Washington. De confe rentie van Churchill en Roosevelt onder streept de wanhoopspositie. Molotov .heeft er een zeereis zelfs voor over gehad, om na Engeland ook de Vereenigde Staten een tweede front af te dwingen. Churchill heeft klaar gestaan met be loften. Hij kwam met handen vol aandra gen; hij leverde Europa practisch uit aan het bolsjewisme. Een lokaas, waar Moskou wel in zou bijten, als het toch maar vech ten wilde voor Engeland. Een tweede front? Wel ja, een-luchtraid op enkele Duitsche steden...... Totdat Tobroek in de knel kwam en Sebastopol onhoudbaar bleek. Toen vloog Churchill naar de Vereenigde Staten. Rusland vecht wel, maar kan het niet klaren, ondanks de toegezegde hulp der bondgenooten. Het is een nachtmerrie voor Engeland's eersten minister, dat Engeland toch nog een keer in de vuurlinie zal moeten opere§ren. Nu confereert Churchill in Washington over het tweede fj*ont en overschepen. Wat zou het belangrijkste zijn? Waar schijnlijk het laatste. In Engeland maakt men er niet langer een geheim van, dat de tonnage-kwestie zeer ernstig is, ook al heeft Attlee, sprekende namens den pre mier, geweigerd de cijfers openbaar te maken. De ~lag op den AtlMitischen Oceaan hééft een critiek hoogtepunt bereikt. Het is. goed en noodig, dat men zich met nuchteren zin voor de werkelijkheid deze feiten realiseert. Het is rfo maar de vraag, 'of Churchill en Roosevelt met hun deskun digen voor het tonnage-probleem een op lossing kunnen vinden. Want Amerika kan wel tanks produceeren, maar om die naar het tweede front over te brengen moeten de geallieerden de beschikking hebben over scheepsruimte, moeten, zij het U-boot gevaar bezweren en den slag op den Atlan- tischen Oceaan winnen. Churchill zal het in Washington niet ge makkelijk hebben, want Roosevelt zal hem waarschijnlijk eenige rekenschap vragen over de débacle van Tobroek. En in Enge land wacht een Lagerhuis, om den premier bij zijn terugkeer de volle lading te geven. Want de val van Tobroek zal het enthou siasme over de vorming van een tweede front wel doen bekoelen. Het is ook de vraag, of de Vereenigde Staten zich thans zoo willig voor het karretje van Engeland zullen laten spannen, nu een der wielen bedenkelijk begint t- slingeren. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. <#NIEUW 20 KOOPVAARDIJ. SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van den Führer, 24 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Duitsche duikbooten hebben in den strijd tegen de Britsche en Ameri- kaansche ravitailleeringsscheepvaart nieuwe successen behaald. Zij hebben van beschermde convooien op den At- lantischen Oceaan Ai in de door de Amerikaansche .marine krachtig be schermde kustwateren van Noord- en Mldden-Amerika 20 vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamenljjken inhoud van 102.000 brt. en een bewa kingsvaartuig tot zinken gebracht. Vier andere schepen werden door tor pedotreffers zwaar beschadigd. Verliezen der Amerikaansche VkxrtstrijdkrachTen. Naar Reuter uit Washington meldt, heeft het ministerie van marine de verlie zen der Amerikaansche vlootstrijdkrachten voor. den tijd van 11 Mei tot 6 Juni als volgt bekend gemaakt 98 man werden gedood, 8 gewond en 2101 man worden vermist. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, zijn bij den ondergang van den Britschen kruiser „Dunedin" in December 1941, 421 manschappen omgekomen. Van de 72 overlevenden zijn er lat^r nog vijf overle den. De kapitein van den kruiser, Lovett, wordt vermist. De stemming in het Britsché parlement. De algemeene stemming onder het volk, welke in Engeland bestaat over de ne derlagen in Libye heeft in het Britsche parlement reeds geleld tot een directen aanval op Churchill, zoo meldt United Press. Terwijl Attlee in het Lagerhuis de successen van Rommel trachtte te verkla ren, zoo wordt in dit bericht verder ge zegd, werd door parlementsleden een „aan tal bittere vragen" gesteld. Verschillende parlementsleden brachten in een besluit naar voren, dat het Lagerhuis thans geen vertrouwen meer heeft in de centrale lei ding van de algemeene strategie. In de door een aantal parlementsleden opgestelde resolutie rvofmt Churchill in zijn kwaliteit van mïriister van oorlog hét directe doelwit van de aanvallen der par lementsleden. Dit feit staat in tegenstel ling 'tot vroegere aanvallen van parle mentsleden op de regeering, toen slechts enkele ministers van het oorlogskabinet werden aangevallen. Naar United Press verder meldt, blijkt de ernst van den toestand in het Britsche parlement ook uit het feit, dat enkele Britsche krjngen de huidige stemming in het parlement vergelijken met die na de ineenstorting van het Britsche front in Noorwegen. Vervolgens herinnert United Press er aan, dat de ineenstorting van het Britsche front in Noorwegen den val van de regeering-Chamberlain tengevolge heeft gehad. De parlementaire correspondent van de Times schrijftHet Lagerhuis verwacht van den premier na zijn terugkeer uit voerige opheldering. Het staat thans reeds vast, dat na de debatten een motie van wantrouwen ingediend zal wórden, hetgeen door de Daily Telegraph bevestigd wordt. Voigens dit blad zou de motie van wan trouwen reeds door 29 afgevaardigden ge- teekend zijn. De besprekingen tusschen Roosevelt en Churchill. De bespreking door Roostevelt en Chur chill gevoerd over de kwestie der scheeps ruimte, heeft, naar de Washingtonsclie correspondent van de „New York Times" meldt, meer dan een uur geduurd. De daar op gevolgde besprekingen met de verschil lende deskundigen hadden betrekking op de door Roosevelt en Churchill genomen strategische besluiten, die het volgende zouden beoogen 1) Een gecombineerd Engelsch-Ameri- kaansch leger zal „op het geschikte oogenblik" een of meer fronten vormen op het door de spil beheersche vasteland. 2) Tsjoengking moet meer hulp krijgen. 3) De transporten van oorlogsmateriaal naar de Sovjet-Unie moeten onmiddellijk vergroot worden, om den Duitschen op- marsch naar het Oosten tot staan te bren gen. 4) De Engelsch-Amerikaansche strijd krachten in het Middenoosten moeten zoodanig versterkt worden, dat zij dezen beslissenden sector kunnen behouden. 5) Nieuwe Japansche veroveringen van grooten omvang moeten worden verhin derd. Door dit alles, aldus de correspondent, wordt het enorm belangrijke probleem.der scheepsruimte nog moeilijker gemaakt. KINDJE NA DRINKEN VAN KOKENDE KOFFIE OVERLEDEN. Het 3-jarig zoontje van de familie H. te Leur dronk een kop heete koffie leeg. De kleine moest onmiddellijk naar het zieken huis te Breda worden overgebracht, waar hij kort daarop i overleden. BIJ ZWEMMEN VERDRONKEN. Te Beuningen is de 20-jarige machine bankwerker J. J. Stevens bij het zwemmen in het Maas- en Waalkanaal verdronken. Zijn lijk is reeds opgehaald. Te Marum, bij de Leek, is de 9-jarige S. Burgstra bij het pootje baden te water ge raakt en verdronken. Het lyk is opgehaald. Inlevering aangiftebiljetten Inkomstenbelasting over 1941. Verschillende belastingplichtigen zijn tot dusverre in gebreke gebleven het hun uit gereikte aangiftebiljet voor de inkomsten belasting over het jaar 1941 ingevuld en onderteekend bij den desbetreffenden in specteur der belastingen terug te bezorgen. Aan deze belastingplichtigen zal, indien zij dit biljet niet alsnog binnen enkele dagen inleveren, ambtshalve een voorloopige aan slag in de inkomstenbelasting voor het jaar 1942 worden opgelegd. Er zal geen gelegen heid bestaan tegen dezen aanslag bezwaren in te dienen. Een eventueel te veel geheven bedrag zal eerst bij de regeling van den definitieven aanslag ovèr 1942 kunnen wor den verrekend. Een waarschuwing tot het inleveren van het aangiftebiljet over 1941 zal na deze kennisgevlhg niet worden ge zonden. Indien een belastingplichtige-uitstel van de inlevering van zijn aangiftebiljet heeft verzocht, is hij, indien hem dit uitstel is of wordt verleend, niettemin verplicht op een daartoe door den inspecteur te verstrekken formulier opgave te doen van zijn vermoe delijk zuiver inkomen over 1941. Levert de belastingplichtige dit formulier niet binnen den gestelden termijn bij den inspecteur in, dan zal ook aan hem ambtshalve een voor loopige aanslag voor het jaar 1942 worden opgelegd. Voor zoover een inspecteur een termijn voor inlevering van de gegevens, benoodigd voor den voorloopigen aanslag voor 1942, heeft toegestaan, w$lke na 1 Juli 1942 af loopt, wordt deze termijn door deze kennis geving tot 1 Juli a.s. teruggebracht. Het kweekersbesluit. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij heeft bepaald, dat het kweekersbesluit 1941, op genomen in het verordeningenblad van 10 Januari 1942, op 26 Juni a.s. in werking treedt. Bij dit kweekersbesluit werd ingesteld een centraal rassenregister, waarin op aanvrage nieuwe rassen zullen worden in geschreven ten name van den kweeker, die door deze inschrijving kweekers-recht ver krijgt, waaronder een recht op kweekers- vergoeding.- Bedoelde inschrijvingen geschieden door den raad voor het kweekersrecht, waarin met ingang van 26 Juni o.m. tot lid is be noemd de heer A. Minderhoud te Wilhel- minadorp. ITALIAANSCH AVEERMACHTBERICHT. In zijn weermachtbericht nr. 757 van Woensdag maakt het Italiaansche hoofd kwartier het volgende bekend: Plaatselijke actie van onze vooruitge schoven afdeelingen aan de grens tusschen Libye en Egypte. Als gevolg van verdere zuiveringsoperaties in de zone Tobroek is het aantal krijgsgevangenen gestegen tot 33.000: Boven Pantelleria hebben onze jagers een vijandelijke formatie tot den strijd ge noopt, die numeriek sterker was en tijdens het hierop ontstane luchtgevecht drie Blen heims neergehaald, zonder zelfverliezen te lijden. De vliegvelden La Venezia en Lucca op Malta werden door de luchtmacht van de as gebombardeerd.Tijdens luchtgevechten hebben onze jagers, die de bommenwerpers escorteerden, acht Spitfires neergeschoten. Van onze machines is er één niet terug gekeerd. General-oberst Rommel, die door den Führer benoemd is tot generaal-veld- maarsehaik Hoffmann-Stopf-Pax Britsche brandbommen op de burgerbevolking. In den nacht van 22 op 23 Juni vlogen eenige Britsche bommenwerpers boven Ne- derlandsch gebied. Hun aanvalsdoel was wéér eens de burgerbevolking, want mili taire schade is er bij deze aanvallen niet veroorzaakt. Wel ontstond er, vooral in een stad in het Noorden des lands, veel vuldig brandschade in woonwijken door het uitwerpen van brandbommen. Onder de be volking valt een doode te betreuren, terwijl vijf burgers ernstig en zes licht gewond werden. Bezuiniging papier en carton. VERSCHERPTE VOORSCHRIFTEN. De papiersituatie maakt het noodzake lijk een verdere bezuiniging op het papier- verbruik door te voeren. In verband hier mede zijn de voorschriften voor de fabri cage alsmede voor de be- en verwerking van papier en carton, welke in de Neder- landsche Staatscourant van 15 Juli 1941 verschenen, aanmerkelijk verscherpt. Het aantal soorten cartonnen verpakkings- en reclame-artikelen dat nog mag worden vervaardigd, is verminderd, tenvyl het aan tal papierwaren en drukwerken, waarvan de vervaardiging verboden is, belangrijk is uitgebreid. Voor nadere bijzonderheden wordt ver-% wezen naar de Nederlandsche Staatscou rant van 23 Juni 1942, waarin deze gewij zigde fabricagevoorschriften zijn gepubli ceerd. Desgewenscht kan men verdere in lichtingen betreffende papierwaren ver kregen bij ,liet rijksbureau voor papier Zaanestraat 18, Haarlem, en betreffende drukwerken bij de sectie grafische industrie van het rijksbureau voor verwerkende in dustrieën, Nieuw'ezijds Voorburgwal1 326, Amsterdam-C. Nieuwe gevolmachtigde van rijkscommissaris voor Amsterdam. De rijkscommissaris voor de bezette Ne derlandsche gebieden, rijksminister Seyss- Inquart, heeft den gevolmachtigde voor de provincie Overijssel, "dr. Schröder, tevens benoemd tot gevolmachtigde van den rijks commissaris voor de stad Amsterdam. Dr. Schröder wordt hiermede opvolger van senator dr. Boehmcker, die tot dusver gevolmachtigde was voor Amsterdam. Hij blijft daarnaast gevolmachtigde voor de provincie Overijssel, Bekanntmachufig. MUSTERUNG DER GEBUKTS. JAHRGaNGE 1906 UND 1907. Alle mannlichen Reichsdeutschen der Geburtsjahrgange 1906 und 1907 haben sich zur Musterung wie folgt zu melden a) aus den Provinzen Südholland und Seeland bei der Wehrmachtkommandantur Den Haag, Lange Voorhout 38, am 29.6.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben A-M, am 30.6.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben N-Z. b) aus der Provinz Nordholland: in Am sterdam-O, Schule, Iepenweg 13, am 1.7.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben A-M, am 2,7.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben N-Z. c) aus den Provinzen Friesland, Gro ningen, Drenthe und Overijssel Wehr machtkommandantur Zwolle, Rojensingel 13, am 3.7.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buch staben A-M, am 4.7.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben N-Z d) aus den Provinzen Gelderland, Utrecht und Nordbrabant bei der Orts- kommandantur 's-Hertogenbosch, Juliana-, plein 2, am ^.7.42 vorm. 8 Uhr 30 mfe' Buchstaben A-M, am 7.7-42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben N-Z aus der Provinz Limburg bei der Wehrmachtkommandantur Maastricht, Vrijthof 46, am 8.7.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben A-F, am 9.7.42 vorm. S Uhr 30 die Buchstaben G-M, am 10.7.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben N-R, am 11.7.42 vorm. 8 Uhr 30 die Buchstaben S-Z. Die Meldepflichtigen haben militari- sche und sonstige Ausweispapiere und 2 Passbilder grosse 37 x 53 Mm in Bürger- licher Kleidung, ohne Kopfbedeckung, Brillentrager das Brillenrezept mitzubrin- gen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wird das Fahrgeld 3. Klasse gegen Vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung Zurückerstattet. Sie er- halten femer bei einer Abwesenheit vom Wohnort van mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld. MR. R. TEN KATE OVERLEDEN. In den ouderdom van 32 jaar is te Gro ningen overleden mr. R. ten Kate in le- ven advocaat en procureur. De overledene had in vele commissies zitting. Zoo vteis hij o.m. bestuurslid van den Christélyken Middenstandsbond. Voorts was mr. Ten Kate gedurende de mobilisatie hy was namelijk reserve luitenant secretaris van den krijgsraad. Het opperbevel van - de Duitsche weer macht maakte Woensdag bekend; In het Noordelijke deel van de vesting Sebastopol werden de op de uiterste land tong ten Noorden van de Sewernaja-baai nog verzet biedende deelen van den vij and vernietigd. ïn het Oosten van het vestingifront doorbraken Duitsche en Roe- meensche troepen in door kloven door sneden en onbegaanbare bosch- en struik- gëwasgebied krachtig versterkte en taai verdedigde vijandelijke stellingen en ver overden nieuwe verdedigingsinstallaties. De luchtmacht deed met; formaties ge vechtsvliegtuigen geconcentreerde aanval len op veld- en artilleriestellingen. De verliezen van den vijand in den strijd om Sebastopol bedragen in de periode van 7 tot 22 Juni 11.000 gevangehen en 158 stukken geschut. In hevige, afzonderlijke gevechten werdén 2014 aarden- en beton nen kazematten verovérd en 65.254 mijnen onschadelijk gemaakt. In den centralen sector van het Ooste lijke front werden in het achterwaartsche gebied de zuiveringsacties tegen bolsjewis tische benden met sucoes voortgezet. Aan het Wolchof-front werd de ring om de ingesloten vijandelijke gevechtsgroep, in weerwil van zeer moeilijke terreinge steldheden in taaie gevechten nauwer aam- gehaald, nieuwe ontzettingspogingen van den vijand mislukten. In de Finsche Golf brachten lichte ge vechtsvliegtuigen een bolsjewistische mo tortorpedoboot tot zinken. Boven Moer- mansk schoten Duitsche jagers 11 vijan delijke vliegtuigen neer. In Noord-Afrika is het aantal der in de vesting Tobroek binnengebrachte gevange nen tot 33.000 man gestegen. Aan de Egyptische grens plaatselijke gevechten. Op Malta werd het bombardeeren van vliegtuigsteunpunten in den afgeloopen nacht met goede uitwerking voortgezet. Zooals in een extrabericht is medege deeld, hebben Duitsche duikbooten van be schermde convooien op den Atlantischen Oceaan en in de door de Amerikaansche marine krachtig beschermde kustwateren van Noord- en Midden-Amerika 20 vijan delijke koopvaardijschepen met een geza- menlijken inhoud van 102.000 brt. en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. Vier andere schepen werden door torpe dotreffers zwaar beschadigd. Aan de Noordzeekust schoot een boot van de havenbescherming een Britsch ge vechtsvliegtuig neer. Bij aanvallen van Britsche bommenwer pers op het Fransche en Belgische kust gebied verloor, de vijand overdag en des nachts 9 vliegtuigen. Eerste luitenant Schönert behaalde bo ven de Duitsche Bocht zijn 19e en 20e nachtelijke overwinning in de luoht. De korporaal-matroos Ludwig heeft zich aan boord van een mijnenveger in den strijd tegen Britsche motorkanonneerbooten bij zonder onderscheiden. DE DUITSCHE SUCCESSEN AAN HET WOLCHOFFRONT. Het opperbevel van de weermacht deelt met betrekking tot de reeds gemelde suc cessen der Duitsche troepen aan het Wol- c"hoffront mede De ring om de ingesloten, zich wan hopig verdedigende vijandelijke gevechts groepen is opnieuw vernauwd. De Duit sche aanvalstroepen nikken over ongun stige wegen en ondoordringbare bosschen concentrisch verder op. Vijandelijke pant serwagens en infanterie hebben tevergeefs getracht door den stalen ring heen te bre ken. De verliezen der bolsjewisten aan menschen en materiaal zyn buitengewoon groot. De luchtmacht heeft op voortref felijke wijze met het leger samengewerkt. AANVALLEN OP MOERMANSK. Naar het opperbevel der weermacht mededeelt, hebben Duitsche gevechtsvlieg tuigen in verscheidene golven het gebied van haven en stad van Moermansk aan gevallen. De bommen troffen opnieuw de kade-installaties en de spoorrails, die van de haven naar hel Zuidelijke deel der stad leiden. Brandbommen deden snel om zich heen grijpende branden ontstaan. In de spoorweginstallaties ontstond een hevige explosie, gepaard met felle steekvlam men. Het stedelyk gebied was den ge heelen dag in dichte rookwolken gehuld. Talrijke branden woedden bovendien op de scheepsherstellingswerkplaats, die in het buitenste havenbekken ligt. Elf vijande lijke vliegtuigen werden neergeschoten. Hiervan waren er 7 van Britsch type.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1