PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 27 MEI 1942 Strijd bij Charkof duurt onverminderd voort. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Af2onderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 65 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NTJMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 121 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2863. na kantoortijd teL 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend De omsingelingsslag ten Zuiden van Charkof is in vollen gang. Met geconcen treerde kracht probeert de ingesloten tegenstander in Oostelijke richting uit te breken. In zware gevechten werd dit oog merk ook Maandag verijdeld. Tevens heeft de aanval van Duitsche, Roemeensche en Hongaarsche formaties uit het Zuiden, Westen en Noorden de bewegingsvrijheid van den vijand aanziqplijk beperkt. Zijn dichtopeengedrongen massa's worden in toenemende mate geteisterd door de ver nietigende slagen van onze luchtmacht. Ten Noordoosten van Charkof werden her haalde aanvallen der bolsjewisten afge slagen. In den middensector van het Oostelijke front hebben eigen locale aanvallen op nieuw terreinwinst gebrdcht. Eigen onder nemingen van stormtroepen in den Noor delijken frontsector verliepen succesvol. In de wateren tusschen de Noordkaap en IJsland hebben gevechtsvliegtuigen in den nacht van Maandag op Dinsdag een vyandelyk convooi onder sterk escorte aangevallen. Een koopvaarder van 8000 ton werd tot zinken gebracht en vijf andere door bommen beschadigd. In Noord-Afrika hebben vrijvee! ge vechtsvliegtuigen militaire doelen bij To- broek gebombardeerd. Het Duitsche Initiatief doet zich steeds sterker gevoelen. De slag rondom Charkof woedt nog steeds met onverminderde kracht voort en zal, naar militaire deskundigen in de Dpit- sche hoofdstad meenen, als een der zeer groote omsingelingsslagsn van den Euro- peeschen veldtocht in het Oosten in de krijgsgeschiedenis worden opgéteekend. Het Duitscheinitiatief doet zich op het slagveld steeds sterker gevoelen. De na de omsingeling van het gros van den vijand in den strijd gebrachte Duitsche, Roemeen sche en Hongaarsche formaties zijn in het gebied ten Zuidoosten van Charkof naar het Westen omgezwenktde ring om de hoofdmacht van de, voor het offensief in den strijd gebrachte troepen van Timosjen- ko is volkomen gesloten. Van het Oosten en van het Westen, van het Noorden en van het Zuiden dringen de Duitsche en verbonden corpsen den vijand op steeds enger gebied tezamen, terwijl de superieure Duitsche luchtmacht bezig is met de vernietiging van de bolsjewisten uit de lucht. De slag i-n dezen zak. waarin van verschillende kanten reeds Duitsche wiggen gedreven zijn, heeft een tusschen- stadium bereikt. Nog is de druk van de hier tezamengedrongen drie vijandelijke legers buitengewoon sterk. Nog is de te genstand der bolsjewisten georganiseerd, doch reeds zijn de eerste aanwijzingen der ontbinding merkbaar. Volgens de ervarin gen van verleden jaar vormt dit de inlei ding van het laatste stadium, waarvan als het essentieele kenmerk de zuivering en ontruiming van het omsingelde gebied door de Duitsche en verbonden formaties moet worden beschouwd. ONGEVEER EEN HALF MILLIOEN MAN STAAN TEGENOVER ELKAAR Wat de oppervlakte van het terrein be treft, waar de strijd zich afspeelt en de aantallen manschappen kan de thans nog woedende slag naar het oordeel van Duit sche militairen volkomen vergeleken wor den met d* grootste omsingelingsslagen van verleden jaar- Men is te Berlijn van meening, dat alleen op het slagveld ten Zuidoosten van Óharkof, daar, waar de groote ring om de beste stootlegers van Timosjenko zich gesloten heeft, nog steeds ongeveer een half millioen man tegenover elkander staan. Het daarbij behoorende materiaal is enorm. De sterkte van de inge sloten bolsjewistische pantserformaties kan gemakkelijk worden afgeleid uit de tot .nu verstrekte gegevens omtrent kapot gescho ten, vernietigde of buitgemaakte vijande lijke pantserwagens. Daaruit blijkt, dat Timosjenko al zijn hoop op dit offensief tezamen met zijn plan op het schiereiland Kertsj had gesteld, dat hij hierheen en naar Kertsj al het maar eenigszins beschik- bare materiaal had gèzonden, om, het koste wat het wil, door het Europeesche front te breken en in een groot offensief de Europeesche legers van den geheelen Zuidelijken sector te omsingelen. Te laat ontdekte Lij,dat hij, nadat het Duitsche initiatief op Kertsj voor geweest was en een belangrijk deel van zijn plan nog in het stadium, der laatste voorbereidingen verijdeld had, zelf de ingèslotene was. dat men hem. die gehoopt had den vijand 'n val op te zetten, zelf voor een val geplaatst had, die thans achter zijn beste offensief troepen is dichtgeslagen. Doch het meest interessante van de ge- heele ontwikkeling van den slag is. dat hier over een uitgestrekt gebied de Duit sche en verbonden troepen rug aan rug strijden, nl. daar, waar het eene leger naar het Westen omzwenkte, terwijl het andere den rug dékkend, met het front naar het Oosten het offensief stelselmatig voortzet. Als gevolg van een geheel nieuwe tac tiek, waarin de Duitsche troepen tijdens den langen winter onderricht zijn, en van de nieuwe Duitsche wapens zijn de verlie zen aan den kant van de Europeesche legers verbazend gering, zelfs gemeten naar de relatief geringe verliezen van het vorig jaar, en- de hevigheid en yerbitter- heid van den strijd. Anders is het aan Sovjet-Russische zijde. De Sovjet-Russische verliezen zijn dermate hoog, dat zij ook hier weer hun uitwerking beginnen te doen gevoelen in een vermin derenden offensieven geest. Japansche troepen in centraal' Tsjekiang. Naar Domei meldt, hebben Japansche strijdkrachten de vijandelijke kazematstel lingen twee kilometer ten Noorden en 2'/2 kilometer ten Noordwesten van Kinhwa doorbroken en staan zij thans in de buiten wijken van deze belangrijke stad in Cen traal Tsjekiang. Japansche troepen hebben den vijand door het afsnijden van den terugtochtsweg en de uit de stad vluchtende Chineesohe troepeh Maandagmiddag tien kilometer ten Zuiden van Kinhwa vernietigend verslagen. DE STRIJD BIJ DE TSJINDWIN. Sedert verscheidene dagen is in het ge bied van de rivier de Tsjindwin een groote omsingelingsactie gaande, naar berichten uit Birma melden. Een Japansche forma tie, die in Zuidelijke richting langs het rivierdal oprukt, heeft reeds Homalin, een belangrijke strategische plaats op 140 k.m. ten Noorden van Kalewa bezet, terwijl een andere van het Zuiden naar het Noorden oprukkpnde groep den ring om de vijande lijke strijdkrachten sluit, die reeds hun volkomen vernietiging tegemoet gaan en door het bergachtige terrein niet kunnen ontkomen. TIMOR, BALI EN DE OVERIGE KLEINE SOENDA-EILANDEN. Luitenant-genéraal Imamoera, de opper bevelhebber van het Japansche leger in Nederlandsch-Indië, die van een inspectie reis naar Timor, Bali en de overige kleine Soenda-eilanden te Batavia is teruggekeerd heeft medegedeeld, dat Japansche lucht strijdkrachten in veertien dagen boven Ti- mor zeven vijandelijke vliegtuigen hebben neergeschoten. Sedert den slag in de Ko raalzee bezitten de Japanners de onbetwis te heerschappij ter zee in de gebieden rond Timor. Vijandelijke luchtaanvallen daar en in Nederlandsch-Indië hadden vol komen opgehouden, Ongeveer 2000 Austra lische soldaten zijn in gevangenschap ge raakt, enkele dozijnen Australische solda ten, die in het Oostelijke deel van het eiland Timor in de bergen gevlucht waren, zullen zich binnenkort door gebrek aan levens middelen en malaria, moeten overgevei\. In alle door Imamoera geïnspecteerde ge bieden heerscht orde en rust. De mogelijkheid van een „tweede front". Naar de New Yorksche correspondent van „Nya Dagligt Allehanda" meldt, be twijfelt de New York Mirror de mogelijk heid voor de geallieerden, een invasie in Europa te ondernemen. In de beide jaren der bezetting van Frankryk, België en Nederland, zoo schrijft het Amerikaansche blad, hebben de Duitschers niet stil geze ten. De kust is thans beter versterkt dan de Engelsche kust. Een tweede front ver- cischt een troepenlanding en die zou alleen door een. wonder kunnen gelukken- De oorlog ter zee. De „BLAKELEY" ZWAAR BESCHADIGD. Naar het Amerikaansche departement van marine bekend maakt, is de Ameri kaansche torpedojager „Blakeley" door de torpedo van een Duitsche duikboqt in de Caraibische Zee zwaar beschftdigd. Het schip is in een haven aangekomen. Tien le den der bemanning worden vermist. Zes opvarenden zijn gewond. Qe „Blakeley" 'heeft een waterverplaat sing van 1090 ton en een snelheid van 35 knoopen. De bewapening* bestaat uit vier stukken geschut van 10.2 en een van 7.6 e.m'., alsmede 12 torpedolanceerbuizen. De bemanning bestaat uit 120 koppen. Naar het D.N.B. uit Buenos Aires meldt wordt in een officieele mededeeling be weerd, dat het Braziliaansche schip „Com? mandante Lyra" op 18 Mei door een duik boot is getorpedeerd. Het schip heeft men kunnen bergen met een BraïL'iaansche sleepboot. VERKEER IN DE GOLF VAN MEXICO EN OP DE CARAIBISCHE ZEE. Volgens Zweedsche berichten uit Londen geven de „Times", de „Daily Express", de „Daily Mail" en andere bladen thans open lijk toe. hetgeen tot dusver een angstvallig bewaard geheim was, dat het scheepsver keer door de Golf van Mexico en op de Caraibische Zee volkomen belemmerd is en dat bet Amerikaansche handelsverkeer met Zuid-Amerika door de Duitsche duik- booten volkomen is stilgelegd. Beweringen van Amerikaansche critici, die zeggen dat het Engeland gelukt is het duikbootgevaar voor zijn e.igen kusten bijna geheel op te heffen, worden echter niet zonder meer gedeeld, waarbij men laat doorschemeren, dat de achteruitgang van het aantal tot zinken gebrachte schepen op het midden van den Atlantischen Oceaan niet zoo zeer de verdienste van Engeland is, maar eerder 'geweten moet worden aan het feit, dat Duitschland Zijn duikbootstrategie heeft gewijzigd. Toch helt de Bngelsche pers er toe over Washington verantwoordelijk te stellen voor den catastrophalen toestand van den slag op den Atlantischen Oceaan- Zoo schrijft de marinemedewerker van de „Daily Express, dat het geenszins begrij pelijk is, waarom de Ver. Staten met al hun hulpmiddelen, naar het schijnt niet in staat zijn het duikbootgevaar doeltreffend te bestrijden. Men verwacht zeer veel in Londen in' dit opzicht van de deelneming van Mexico aan den oorlog, aangezien daardoor steunpunten voor de Ver. Staten aan de Golf van Mexico en langs de ge- heele Mexicaansche kust vrijkomen. TRANSPORTVLIEGTUIG IN AUSTRALIË NEERGESTORT. Naar de Britsehe berichtendienst uit Melbourne meldt is Maandagochtend boven Midden-Australië een transportvliegtuig neergestort. Tien leden van bet Ameri kaansche vliegercorps in Australië en twee leden der Britsehe luchtmacht werden j daarbjj gedood. Zal Mexico de spil den oorlog verklaren? Naar uit Mexico gemeld wordt, heeft de tijdens het reces van het congres bijeen zijnde permanente parlementscommissie met algemeene stemmen goedkeuring ge hecht aan een wetsontwerp, waarin de oor logsverklaring aan de spil vervat is. Het wetsontwerp behelst bovendien buitenge wone volmachten voor de regeering en op heffing van de grondrechten. Donderdag zal het voorstel ii> de plenaire zitting ko men. Het is wel zeker, dat het goedge keurd zal borden. De opheffing der grond rechten moet de basis bieden voor een, vol komen onteigening van de in Mexico ge vestigde onderdanen der spjl. De door de regeering gevraagde buitengewone vol machten hebben waarschijnlijk ten doel de huishouding des lands op oorlogsvoet te stellen. De chef van den Mexicaanschen genera- len staf, generaal Sanchez, heeft verklaard, dat het Mexicaansche leger op alles is voorbereid. Het zenden van een expeditie- leger naar Europa of Oost-Azië komt ech ter naar zijn méening niet in aanmerking. Het Mexicaansche leger bestaat uit slechts 70.000 man, waarbij'nog 400.000 half opgeleide recruten komen. Zijn wa pens zijn echter verouderd of slecht onder houden. De luchtmacht beschikt over slechts 100 oude vliegtuigen en de marine bezit slechts 3 kanonneerbooten van 2.000 ton alsmede 11 kleine: kustwachtschepen. De luchtactiviteit in het Westen. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, Maandag overdag en gister nacht met goed gevolg verkenningsvluch ten uitgevoerd boven het Britsehe zee- en kustgebied, waarvan zij behouden op hun steunpunten zijn teruggekeerd. Aan de Britsehe Z.O. kust vielen zij een vijandelijk koopvaardijschip van- middel bare tonnage ^an en plaatsten treffers midscheeps en vlak naast den scheeps wand. Het beschadigde schip vertoonde kort daarop slagzij. De actie van de Britsehe luchtmacht op 26 Mei bleef beperkt tpt enkele geringe vluchten naar de kust van Noorwegen ën naar het kustgebied van Noord-Frankrijk. Van twee Britsehe toestellen, die naar de kust van Noorwegen vlogen, werd een ver kenner van het type Blenheim nog voor het bereiken der kust neergeschoten, ter wijl een andere verkenner van het type Beaufighter, ongeveer 50 km. ten Westen van de Sönje-fjord door twee Messer- schmittjagers omlaag wérd gehaald. Ook boven het Kanaal vertoonden zich slechts énkele Britsehe jachtvliegtuigen, waar van twee Spitfires ten offer vielen aan den Duitschen afweer. Bestuur der Italiaansche fascistische partij vergaderde. Onder voorzitterschap van Mussolini heeft het bestuur der fascistische partij Maandagmiddag in het Palazzo Venezia zijn tweede vergadering gehouden. Onder verwijzing naar de taaie der partij, n.l- de fascistische revolutie te beschermen en te versterken en het Italiaansche volk politiek op te voeden, werd aan de afzonderlijke partij-organisaties gelast. een strenge schifting onder de partijgenooten te houden en diegenen eruit te zetten, die het om een bepaalden reden niet meer verdienen, te strijden onder het teeken der lictoren, dat .gewijd is door den dood en het bloed van duizenden kameraden. Ook voor de fascistische jeugdorganisatie wenscht het bestuur, dat het beginsel van het aantal zal vervangen worden door dat der kwali teit. Belangrgké besluiten werden voorts genomen op het gebied van de accumulatie van functies. De partijsecretaris zal in sa menwerking met de ministers van binnen- landsche zaken, justitie, financiën en cor- poratiën een lijst opstellen van functies, voor welker aanvaarding een partijgenoot de goedkeuring noodig heeft van het par tijbestuur. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Hét 725ste communiqué van het Itali aansche hoofdkwartier luidt „In Cyrenaica levendige verkenningsbe- drijvigheidwij hebben vijandelijke pa trouilles teruggeslagen en eenige gevange nen gemaakt. Onze vliegers hebben 'op nieuw fraaie succesen behaald en in een aantal gevechten negen Engelsche vlieg tuigen neergeschoten, zonder zelf verliezen te lijden. Doelen op Mlkabba werden ge troffen door onze bommenwerpers, die, toen zij door vijandelijke jagers 'werden aangevallen, twee Spitfires neergeschoten. Vier vijandelijke jachttoestellem werden door de begeleidende jagers neergeschoten. Al onzetoestellen keerden op hun basis terug, hoewel zij getroffen waren en er gewonden aan boord waren. In de Middellandsche Zee is een onzer convooien zonder eenig succes door duik- booten en vliegtuigen aangevallen. Een Britsch toestel werd door het afweervuur van één onzer escortevaartuigen getroffen en viel in zee. Engelsche vliegtuigen hebben in den nacht van Maandag op Dinsdag bommen laten vallen in de omgeving van Messina, tusschen San Raineri en Giardino è,Mqre: weinig belangrijke schade en drie gewonden onder de militairen." ALPINISTEN VERONGELUKT. Naar uit München wordt "gemeld zijn tij dens de Pinksterdagen in de Alpen, volgens de tot dusver ontvangen berichten, acht personen om het leven gekomen. 1 In de bergen bij Berchtesgaden stierven drie bergbeklimmers aan uitputting, evenals in het Keizergebergte, waar eveneens drie al pinisten den dood vonden. Aan den Noor delijken kant van de Geiselstein stortten twee bergbeklimmers omlaag. Een van hen kon dood geborgen worden. Ook aan den Oostelijken kant van Partenkirchener Drei- tórspitze stortte een alpinist neer. Ook deze persoon verloor hierbij het leven. In den Stadsschouwburg te Amsterdam is een opvoering gegeven van Goethe's •Torquato Tasso" door het Wiener Burgtheater. Een foto tijdens een der scènes Stapf-Mol-Pax Holland m Londen verwacht offensief van generaal Rommel. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Terwijl de Engelschen c'onstatee- ren, dat het geweld der luchtaanvallen op Malta afneemt, maken zij melding vah een groeiende activiteit van de vliegtuigen Londen daarin de voorteekenen van „het der asrAogendheden in Libye. Men ziet te lang verwachte offensief van generaal Rommel". In militaire kringen alhier neemt men met voldoening kennis van de blijkbare vanzelfsprekendheid voor de En gelschen. dat ook ditmaal weer het initia tief aan de Duitschers zal zijn, al laat men zich natuurlijk niet uit over de al of niet juiste verwachting, dat Rommel spoedig een offensief "zal beginnen. Blijkbaar redeneeren de Engelschen niet ten onrechte, dat de zeldzaam zware lucht- aanvallen o~ Malta ten doel hadden, dit „verankerde vliegkampschip" buiten ge bruik te stellen om den overtocht van ver sterkingen en proviand van Italië naar Libye te vergemakkelijken. Nu déze ravi tailleering in voldoende mate geschied is, en Malta, een heelen tijd noodig zal hebben om weer op verhaal te komen, kan het zwaartepunt der luchtaanvallen der as- mogendheden naar elders verplaatst wor den en wel daarheen, zoo redeneert men blijkbaar in Lo..den, waar Rommel van plan is toe te slaan. TEGEMOETKOMING AAN WEDUWEN VAN VOOR 1909 OVERLEDEN MILITAIREN VERHOOGD- In het verordeningenblad is opgenomen een achtste uitvoeringsbesluit van den com missaris voor de belangen van de voor malige Nederlandsche weermacht nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldi ging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht. Toen in 1909 de weduwenwetten perso neel land- en zeemacht tot stand kwamen, waren er verschillende weduwen van daar voor overleden militairen, welke niet. onder deze wetten vielen. Aan deze weduwen is daarop een gratificatie toegekend gelijk aan het pensioen, dat zij zouden hebben genoten, wanneer de wetten ook op deze categorie van toepassing waren geweest. Vervolgens Verscheen in 1931 een rege ling, waarbij bepaalde normen werden vastgesteld, waarbij tevens werd bepaald, dat aan bovenbedoelde categorie van wedu wen naast deze gratificatie een bijslag kon worden gegeven om die, normen te bereiken met dien verstande echter, dat deze bijslag ten hoogste 100 procent van de verleende gratificatie mocht bedragen. In het thans uitgegeven besluit is dit maximum-percentage van den bijslag ver hoogd tot 130. DE PARAMEDISCHE BEDRIJVEN. Ter voorkoming van onnoodige moeite wordt er nogmaals de aandacht op ge vestigd, dat het besluit van den secretaris generaal van het departement van sociale zaken inzake de paramedische bedrijven voor de onderscheidene groepen van be langhebbenden eerst in werking treedt op nog nader vast te stellen tijdstippen. Het heeft dus geen zin reeds thans verzoeken tot het verkrijgen van een vergunning in te dienen. Men wachte met het doen van aanvragen tot voor de groep waartoe men behoort, het tijdstip van in werking treding zal zijn vastgesteld. Tevens zal dan be kend worden gemaakt waar het verzoek moet worden ingediend. Het ontslag van personeel.- Op-grond van het eerste uitvoeringsbe sluit inzake de zoogenaamde „ontslagver ordening" heeft de directeur-generaal van den arbeid indertijd een viertal algemeene vergunningen verleend t.w. A. Tot ontslag van tijdelijk personeel in landbouw-, industrie- en handelsbedrijven met uitzondering van mannelijke werkne mers in akkerbouw, en veehouderijbedrij ven B. Tot ontslag van tijdelijk personeel ln akkerbouw- veehouderijbedrijven C. Tot werktijdverkorting in bepaalde bedrijven bij zg. onwerkbaar weer D. Tot ontslag van personeel, aan het welk door bemiddeling van zijn werk gever een andere betrekking wordt aan geboden. Deze algemeene vergunningen zijn, als gevolg van de intrekking van het eerste en de uitvaardiging van een derde uit voeringsbesluit, automatisch komen te ver vallen. Thans heeft de directeur-generaal van den arbeid, evenwel eeq beschikking ge geven, waarbij de eerste drie van deze algemeene vergunningen, te rekenen van 23 Februari 1942 af, opnieuw zijn ver leend. Werkgevers, die personeel hebben ont slagen na 23 Februari 1942 behoeven, in dien aan de in bovenbedoelde vergunningen voorkomende bepalingen is voldaan, dus geen bijzondere vergunning meer aan te vragen. Waardebons Winterhulp. DE GELDIGHEIDSDUUR VERLENGD. De directeur-generaal van de stichting Winterhulp Nedvriand maakt bekend, dat de termijn, waarbinnen de waardebons seizoen 19,41/'42 bij de winkeliers en han delaren kunnen worden aangeboden, in af wijking van den op de voorzijde vermelden tekst is verlengd tot uiterlijk 30 Juni 1942. De verzilvering van deze waardebons bjj alle banken en spaarbanken kan eveneens in afwijking van den op de rugzijde ver melden tekst geschieden tot 1 Augustus 1942. De banken en spaarbanken kunnen de ingewisselde waardebons uiterlijk tot 15 Augustus 1942 inzenden bij de kasvereeni- ging N.V. te Amsterdam. PLEEGKINDEREN IN DEN ZIN VAN HET ZIEKENFONDSENBESLUIT. Het is wenschelijk gebleken een naderen uitleg te geven van het begrip „pleeg kinderen" voor de toepassing van het zie- kenfondsenbesluit. Daarom is thans van wege het staatstoezicht op de ziekenfond sen medegedeeld, dat als indirect-verzeker- de in den zin van het ziekenfondsenbe- sluit slechts die pleegkinderen in aan merking komen, die aan de volgende vier voorwaarden beantwoorden 1. Het pleegkind mag dei leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. 2. Het pleegkind moet bij den betrokken rechtstreeks-verzekerde inwonen Het pleegkind moet door den betrok ken rechtstreeks-verzekerde als eigen kind worden onderhouden en Opgevoed. 4. Aan den betrokken rechtstreeks-ver zekerde moet voor het pleegkind kinder aftrek van de. loonbelasting zrjn toege* staan. HET VERBLIJF VAN MINDER DAN VIJF DAGElJ IN PENSIONS. Evenals het vorig jaar heeft de directeur van het rijksbureau voor het hotel-, café-, restaurant- en pensionbedrijf aan pension- bedrijven, gelegen in een aantal provincies en gemeenten, voor de maanden Juni tot en met September 1942 ontheffing ver leend van het verbod logies tegen betaling aan gasten te verstrekken voor een korte- ren onafgebroken tijdsduur dan tenminste vijf dagen. Aan de pensionbedrijven is het derhalve toegestaan in dat tijdvak ook gasten voor korteren tijd van vijf dagen op te nemen. De bedoelde provincies en gemeenten zijn provincies Utrecht (met uitzonde ring van de gemeente Utrecht), Gelderland en Overijsel gemeenten of gedeelten van gemeenten Bergen (N.H.), Blaricum, Bussum, 's-Gra- veland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren (N.H.), Naarden, Valkenburg (L.), Oisterwijk, Scheveningen, Katwijk, Noord- wyk, Zandvoort, Egmond en Castricum- Ongeacht deze ontheffing blijft voor het geheele land van kracht het bepaalde, dat indien gedurende het tijdvak waarin logies wordt verstrekt een Zondag is begrepen, ook in pensions gasten mogen worden op genomen voor korteren onafgebroken tijdsduur dan van tenminste vyf dagen. Evenzeer is toegelaten voor korten tjjd op A te nemen bezoekers of inwonende gasten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1