SIMON DE WIT 3 H.V. A. J. VAH BOVEN V.V.V. MIDDELBURG HlllESBESCHUIT Dn vervulling van een Kinderdroom Garantol Koorkerkhof 14 Boekhouder altijd voattaadJ RERA.REEREN MEISJE-HUISHOUDSTER Heerlijke vooroorlogsehe lekkernijen! ttentdpr* H.H. Winkeliers Qrossierderii HOOGENBOOM Mammie, nog één iieffot Êirtd&ieu en c3ieêen -woUutf ONZE KLEINTJES U'j dé U nie ben je beier KAMER-WERKMEISIES Hulp in de linnenkamer MEISJE JONGEN GLOED Fa. Wed. 1. G. H. DOMMISSE R.K. Dienstbode voor Breda Heden ulïtsliep I zacht en kalm te Nieuw- en St. Joos- land, na een kortstondig lij den, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mejuffrouw JOHANNA CORNELIA LAKO, Wed. van den Heer WILLEM BURGERS, in den ouderdom van ruim 75 jaar. Uit aller naam, S. BURGERS. Vlissingèn, 18 MeJ 1942. Noordstraat 63 rood. Tijdelijk adres Veerstr. 10, Nieuw- en St. Joosland. De teraardebestelling zal plaats hebben te Vlissingèn op Donderdag 2t Mei as., nam. 12 uur, vanaf Schel- destraat 21. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, on dervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Be huwd- en Grootvader, den Heer HENDRIK HUBERTUS DE KONING. Uit aller naam, Wed. DE KONING— WATTEL. Middelburg, 19 Mei 1942. Voor de vele bewijzen van deelneming gedurende de ziek te en na het overlijden van onzen geliefden Zoon, Broeder en Behuwdbroeder GERARDUS VAN DEN BERGE, betuigen wij onzen hartelijken dank, in.het bijzonder aan den Zeergel. Heer Dr. BRONGERS, Directrice en verplegend per soneel van het Gasthuis voor de liefdevolle verpleging. Uit aller naam, J. J. VAN DEN BERGE. Middelburg, Mei 1942. Spuistraat 2. Voor de vele blgken van deelneming, ondervonden na het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- "en Groot moeder, Mej. Wed. CORNELIA VAN DER HOOFT, geb. PIERENS, en onze geliefde Zuster en Tante CORNELIA VAN DER HOOFT, betuigen wg met deze onzen hartelijken dank. Uit aller naam, M. VAN DER HOOFT. Sluiskil. Diep getroffen door de vele blijken van medeleven, ontvan gen na het noodlottig ongeval van onzen Broer, Zwager en Oom JACOB, betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder aan den Heer JOH. LOOIS Hz. en zijn personeel. Fam. CRUCQ—LIEVENSE. Fam. LIEVENSE. Oost Koestraat C 72, Westkapel le. Mede namens onze kinderen zeggen wij allen die ons op 7 dezer blijken van hunne be langstelling gaven, onzen har telijken dank. ADRIAAN KESTELOO en Echtgenoote. Koudekerke, 19 Mei 1942. Door dezen betuig ik mijn hartelijken dank voor de groo- te belangstelling die ik 13 Mei j.l. ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum mocht ont vangen. Zuster LIZA VAN WILGENBURG. Gevraagd Kennis van talen en crisismaat regelen strekt tot aanbeveling. Firma FRANKEN VAN WEEL, Goes. wn ELK ONDERDEEL VAKKUNDIG LANGE NOORDSTRAAT 45 t.o. Postkantoor MIDDELBURG Met ingang van Donderdag 21 Mei is het Bureau niet meer gevestigd Seissingel 36 maar KORTE DELFT 35. Het telefoonnummer blgft 2266. In verband met de overplaat sing Woensdag a.s. gesloten. Ing. gezin v. 3 pers. in land huisje Laren N.H. vr. per 15 Juni of later boven 23 jr., zelfst. k. werken en koken. Eerlijk, betrouwbaar en V.z.g.g. voorzien. Hulp werk ster 1 dag p. w. Uitv. inl. aan fam. WOLTERSON, v Wulfen laan 8b, Laren N-H. (om eieren op te leggen). DROGISTERIJ FIRMA F. H. J. DAMEN KORTE NOORDSTR. 44—46 MIDDELBURG. ■L - l L V. mmk „Morgenochtend 10 uur openen wij en sta ik in mijn nieuwe winkel op de Lange Delft"... zegt de Heer de Boer, de bij de huisvrouwen van Middelburg en omgeving bekende chef von Simon de Wit. Als U gelegenheid heeft, kom dan even kijken. Notaris R. BATTEN te Mid delburg is voornemens op Don derdag 21 Mei 1942, des na middags 2 uur, in het Notaris huis aan de Koepoortstraat te Middelburg, publiek te verkoo- pen Een HUIS en ERF aan den Veerschen Singel 288 te Mid delburg, groot 80 centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Bezichtiging daags vóór den verkoopdag van 1012 en van 24 uur en op den verkoopdag van 1012 uur op vertoon van een toegangsbewijs met nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden No taris, Pijpstraat 1. 'Te kust en te keur in onze winkels. Maar..,.mèl Uw snoepbon natuurlijk! De Bensdorp-winkels zijn altijd ruim voorzien van allerhande voedzame lekkernijen, nog gemaakt van de zuiverste grondstoffen en rechtstreeks van de fabriek, dus altijd versch! Op Donderdag 21 Mei 1942 wordt onze grossierderij VERPLAATST van Pijpstraat naar ons nieuw gebouw aan het te Middelburg. Tusschen 3 en 5 uur hopen wij dien dag belangstellenden te ontvangen. Beleefd aanbevelend, Telefoon 2554 MIDDELBURG De gezonden van 4 jaar en ouder nemen tijdelijk afscheid van die heer lijke HILLE's beschuit, doch de weten schap, dat ze nu kinderen tot en met 3 jaar en zieken ten goede komt, verzacht veel ABRIEKEN TE ZAANDAM Van 1—5 regels 85 et. Iedere regel meer 13 et. Dlenstaanvr*- gen en dienstaanbiedingen resp. 55 en 11 et. (max. 8 regels). „Briev. of adres Bnr.v.d.bL." 10 et. extra. Betaling A contant. KOOP EN VERKOOP 0 Te koop: een tweepersoons vee- ren bed met matrassen en peluw en 2 knssens. Noordweg 45, Mid delburg. 0 Te koop of in ruil beste ver trouwde Melkgelt. J. P. LEIJN- SE, Nieuwe Vlissingscheweg 226. Middelburg. Donderdags stal naast BLANKER., Tel. 2084. 0 Anthraciet-puf te koop. Hur- gronjestraat 8, Vlissingèn. 0 Gevraagd: 2 3-deelige éénper soonsmatrassen. Brieven m. prijs opgaaf onder no. 3416, Bureau van dit blad, Middelburg. 0 Te koop aangebeden een radio toestel, eleetriseertoe6t«l en inva lidenwagentje. Te bevragen: Van Teylingenstraat 18, Souburg. 0 Te koop: Groote groentenwijk, ruim bestaan. Adres: Bureau van dit blad, Middelburg. 0 Te koop: 1 paar kinderschoenen m 22, 1 p. m. 17, 1 p. m. 24 en 1 paar kaplaarsjes m. 23; eiken spiegel. Te bevragen: Seissingel 78, Middelburg. 0 Te koop gevraagd: Eenige 1- persoons ledikanten met matras sen. Brieven met prijsopgaaf aan Fa. FERNHOUT Co.. Boulevard Bankert 104 II, Vlissingèn. 0 Te. koop gevraagd een auto- step met goede banden. Brieven onder letters N.X., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant. Vlissingèn. 0 Te koop: Bloempotten, aardbei- planten 3 ct. p. st., 2 per 100, violenplanten p. st. 3 ct. p. 100 2. p. 1000 15. kamer W.C., spiegels en schilderijen, gramofoon, rook tafel m. koperen blad. Abeelsche weg 3, Souburg. 0 Te koop: 3 vaarsjes, 6 maan den. P. MEIJERS, Zoutelande. 0 Meid-huishoud ster gevraagd bij twee dames in W. Z.-VIaanderen. Brieven onder no. 72, Bureau Alg. Advertentieblad. Oostburg. 0 Te koop gevraagd: Alle tweede handsch meubelen, stofzuigers, radio's. waschmaehines. kachels, fornuizen, enz. H. J. DORPMANS, Noordstraat 2, om den hoek Kerk straat, naast „de Broederband", Telefoon 371, Vlissingèn. 0 Te koop nog enige wasmanden, rieten stoelen, serrestoelen, tafels en ander rietwerk. Koopjes. A. CAROL, Vliss. straat 10, Mid delburg. Te koopr 2 vaarsjes, 8 en 6 maanden oud. A. WATTEL Czn., Oostkapelle. 0 Nieuwe electr. waschmachine te koop. merk Velo, 127 volt, L.B.M.- inotor 1/3 P K. A. VROLIJK. Nadorstweg B 119K, Middelburg. 0 Aangeboden: Jacquet, vest en fantasiebroek, maat 46, in zeer goeden staat. Bevragen: Woens dagavond 1920 uur, Westsingel 15, Goes. 0 Te koop: DameB- en heeren- fiets met goede banden en toer fiets, Singer trapmaehine, nieuw eiken ledikant, robroek met zwar te laarzen. Magdalenastraat 8 te Goes. 0 Te koop prima nieuw wollen karpet, 2x3. Brieven onder no. A 396, Bureau van dit blad. Goes. 0 Te koop een goed onderhouden mangel. Te bevragen: Bureau van dit blad, Turfkade, Goes. 0 Aangeboden een prima mangel, wegens verhuizing. Geschikt voor dekens en kleingoed, 22.50. PAAÜWE, Paul Krugerstraat 12, Vlissingèn. 0 Te koop een paar hooge heeren schoenen, maat 42. Adres: West straat lOboven, Vlissingèn. 0 Te koop: 2 speenlamraeren. Langstraat 1, Zoutelande. Te koop een vaars, oud 17 maan den. Gebrs. C. en A. FRANCKE. Zoutelande. 0 Te koop gevraagd een koofe plaatje, 220 Volt. Ritthemsche str. 75, Souburg. 0 Te koop: Melk- en sl&chtgeit. A. VAN DEN BROEKE, Loodweg, Souburg. 0 Te koop gevraagd een goed on derhouden moderne kinderwagen. Brieven onder no. 23 aan Boekh. VAN DER PEYL, Souburg. Te koop gevraagd: Walchersche pilo broek en bnis. Adres te be vragen: Boekh. VAN DER PEYL, Souburg. 0 Te koop: Nienwe electr. gramo- foon-motor, geheel compleet, met pick-up. Adres: Middelburgsche straat 34, Souburg. Te koop een groote zaak. God. direct te aanvaarden. Gelegen om geving Z.B. kanaal. Voor alle doel einden geschikt. Briev. lett. N.B., Bureau P. Z. Crt., Vlissingèn. 0 Te koop eenig zuiver wollen babygoed en 1 paar z.g.a.n. werk schoenen, maat 40. NA 7 uur. Oostkapelsche weg A 204, Seroos- kerke (W.) 0 Te koop: 5 biljart qenen, band- stofzuiger, een paar lage en paar hooge schoenen, maat. 45. Nwe Vliss, weg 129, Weat-Souborg, Hoe dankbaar om de kleine zoo eens *n pleziertje te doen...... haar droomen te vervullen. Alleen at om dat stralende gezichtje f Het is niet moeilijk - integen deel. Word Unie-klant f Dan houdt U Vanzelf wat over van Uw huishoudgeld, omdat Unie-prijzen nu eenmaal lage, netto prijzen zijn Koop al Uw kruidenierswaren In een Unie-winkel. Dan weet U zeker, dat U de beste artikelen krijgt tegen de laagste prijzen. Prijzen, die U helpen iets over te houden! HulshouJjsm por pot 36 cL SiliJml ji. fUrel» $6 et Stroop per beker 46 ri. Gele uui p. pek 1(1 ct. XiiNftiMnlnp per blek 58 ct BImwmI p. pek)e 4 ct lalelezijn p. tl. 22, 12 ct BleekpoeJer p. pek 61/] ct, Groene erwten 500 pram 17 ct Schunrpeedar p. pak BVa ct In versnaperingen hebben wij een goede j 2 sorteering tegen lage prgzenjf, r!, ras} Voor zoo spoedig mo gelijk gevraagd EENIGE en een HOTEL „BRITANNIA" Vlissingèn. O Te koop een zoo goed als nieu we Van Berkei's vleeschsnüma- chlne. Adres: Levensmiddelenbe- drijf 't Zand 71, Middelburg. 0 Te koop een vierwielige lenr- wagen, hygiënisch met glas afge sloten, electrisch licht op auto- accu in- en buiten den wagen.Voor alle doeleinden geschikt (iets aparts). Levensmiddelenbedrijf 't Zand 71, Middelburg. 0 Te koop: Schnurkop 1.30 x 1.75, kippenhok 1.50 x 2.- A. IN T AN KER, Duinweg, Oostkapelle. 0 Te koop gevraagd een prima küker. Aanbiedingen met prijs en merk. onder no. 3420, Bureau van dit blad, Middelburg. 0 Te koop: Geit. le dracht. Duin weg 10, Oostkapelle. 0 Te koop: Huiskamer-ameuble ment. Biggekerksche straat B 18, Koudekerke. 0 Te koop: Beste zwarte plano. Brieven ender letters N.Z., Bur. Prov. Zeeuwsche Crt, Vlissingèn. 0 Te koop: 2-jarige vaarsjes. -— Nwe Vliss. weg 129, W.-Souburg. 0 Te koop een jaarling vaarsje. Heerenstraat E 59, Domburg. 0 Te koop gevraagd een brand kast, ongeyeer 60 bij 100. Brieven onder no. 3419, Bureau van dit blad. Middelburg. HUUR EN VERHUUR 0 Gevraagd: Liefst bejaard echt paar, om gedeelte huis te bewo nen. Kamer, slaapk., gez. gebr. keuken. Noordsingel 74, Middel burg. 0 Juffrouw vraagt te Middelburg gem. zit-slaapkamer met of zonder pension (niet tijdelijk). Brieven onder no. 3417, Bureau van dit blad. Middelburg. PERSONEEL GEVR. 0 Direct een Huishoudster ge vraagd bij een heer, m.b.l., met w.z.g.v. later te huwen. Brieven onder no. 3418 Bureau v. d. blad. Middelburg. 0 Werkmeisje gevraagd voor den Donderdag of Vrijdag. Mevrouw DORMAAR, Verwerijstraat 16, Middelburg. 0 Wegens huwelijk der tegenwoor dige, flink, net dagmeisje gevr., niet beneden 18 jaar. 's Zondags vrij. Kantoorboekhandel ROS KAM, Kr. Weele 1, Middelburg. 0 Meisje gevraagd voor heele of halve dagen, voor hulp in winkel en huishouding. Lange Noord straat 57, Middelburg. 0 Gevraagd (tijdelijk) een handi ge jongen. JAN VAN DONGEN, Koudekerke. 0 Direct een loopjongen gevraagd. Bloemenhuis „FLORA", St. Ja- cobsstraat, Vlissingèn. 0 Een dienstbode gevraagd. „De Oranjeboom"t 's Heer Hendriks- kinderen, FOCUS-VEILIG Segeerstraat 22, Middelburg, vraagt een voor correspondentie en boek houding. Voorloopig schriftelijk aan melden aan bovenstaand adres. Een nette gevraagd om opgeleid te wor den in het kruideniersvak. W. SINKE, Langeviele 76, Middelburg, Verkrijgbaar In pakken 25 cent. Bellamypark 46, Vlissingèn. Gevraagd per 1 of 15 Juni, zelfst. kun nen werken en koken, in dok tersgezin met 2 kinderen. Brieven te zenden aan Mevr. v. d. BOEZEM, Haagweg 219, Breda, Post Princenhage. DIENSTAANBIEDING 0 Biedt zich aan: Bekwaam smid- bankwerker, in bezit van Rijks diploma hoefsmid, diploma N.V.L, electr.- en autogeen lasschen, di ploma auto- en motortechniek, op de hoogte met alle landbouwwerk tuigen en tractoren, ook buiten land. B. PETERS. Middelb. straat 34, Souburg. BIJEENKOMSTEN 0 Donderdag 21 Mei, 's avonds 8 uur Evangelisatie-samenkomst in de Bogardzaal (boven achterzaal) Middelburg. Spreker de heer A. PETERMEIJER. Komt zelf en breng anderen mede, KENNISMAKING 0 Meisje zoekt serieuze kennis making met net R. K. heer, tus schen 30 en 35 jaar. Brieven met foto, op eerew. terug, lett. N.Y., Bur. Prov. Z. Crt., Vlissingèn. DIVERSEN 0 Verloren: een grijze linker handschoen. (half leer). Terug te bezorgen: Pottenmarkt 14, Mid delburg. 0 Verloren, van Vlissingèn over Koudekerke tot Serooskerke en te rug: 2 dassenhouders, 1 paar man- chctknoopen, collier met hanger. Gaarne terug te bezorgen: Bureau Provinciale Zeeuwsche Courant, Vlissingèn. 0 Verloren van Abeele naar Vlis singèn een bruine zomerschoen. Terug te bezorgen: Nieuwe Vliss. weg 385, Souburg. 0 Gevonden: Bonkaart 6e periode. Terug te bekomen tegen betaling der onkosten: Noordweg B 84, St. Laurens. 0 Diegene, die nog een goede damesfiets wenscht aan te schaf fen, kan deze zien: St. Janstraat 52, Middelburg. 0 HUWELIJK. Succesvolle bemid deling voor alle rangen, standen en leeftijden. Uitgebr. relaties door geheel Nederland. Inl. schrift, en mondeling: Bureau Holland, Ad- miralenweg 219, Amsterdam (W.) 0 Dringend verzoek aan hen, die tijdelijk buiten Vlissingèn zijn, premie begrafenisfonds bij mij aan huis of per giro 341463 te voldoen. Agentschap N.V. „Utrecht": P« VELLEMAN, Azaleastraat 5, Vlis singèn. 0 Gevraagd een tweeverdiepins- hnis te Vlissingèn. Brieven onder letters N.N., Bureau Prov. Zeeuw sche Courant. Vlissingèn. 0 Morgenochtend vcrsche bouil lon, 15 cent per liter. B. F. TE} ROLLER, Giststraat, Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 4